Evropský příkaz k obstavení účtů

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

čl. 50 odst. 1 písm. a) – soudy příslušné pro vydání příkazu k obstavení

Okresní soud Helsinky

Porkkalankatu 13

FI – 00180 Helsinki

Poštovní adresa:

Box 650

FI – 00181 Helsinki

Tel.: +358 2956 44200 (ústředna)

Fax: +358 29 2956 44218

E-mail: helsinki.ko@oikeus.fi

čl. 50 odst. 1 písm. b) – orgán určený jako příslušný pro získání informací o účtu

Orgánem příslušným pro získání informací o účtu je soudní vykonavatel. Žádost o získání informací o účtu lze zaslat buď přímo soudnímu vykonavateli, nebo Národnímu správnímu úřadu pro výkon rozhodnutí (Ulosottolaitoksen keskushallinto), který ji předá soudnímu vykonavateli.

Kontaktní údaje Národního správního úřadu pro výkon rozhodnutí:

National Enforcement Authority's Central Administration

European account preservation

PO Box 2

00067 Ulosottolaitos

Finsko

tel. +358 2956 58801

Fax: +358 29 562 2611

Email: hallinto.uo@oikeus.fi

Kontaktní údaje soudních exekutorů

Názvy a kontaktní údaje soudních vykonavatelů jsou ve finštině, švédštině a v některých případech v angličtině k dispozici on-line na internetových stránkách spravovaných ministerstvem spravedlnosti https://ulosottolaitos.fi/fi/.

čl. 50 odst. 1 písm. c) – postupy získávání dostupných informací o účtu

Postupem pro získávání dostupných informací o účtu podle finských právních předpisů je postup stanovený v čl. 14 odst. 5 písm. a) nařízení (všechny banky na území Finska mají povinnost na žádost orgánu pro informace (tj. soudního vykonavatele) sdělit, zda má dlužník u nich veden účet).

čl. 50 odst. 1 písm. d) – soudy, u nichž se podává odvolání proti odmítnutí vydat příkaz k obstavení

Odvolání proti rozhodnutí okresního soudu v Helsinkách lze podat odvolacímu soudu v Helsinkách. Oznámení o odvolání musí být adresováno odvolacímu soudu v Helsinkách a musí být zasláno soudní kanceláři okresního soudu, který rozhodnutí vydal, tj. okresního soudu v Helsinkách. Pokud jde o kontaktní údaje okresního soudu v Helsinkách, viz čl. 50 odst. 1 písm. a).

čl. 50 odst. 1 písm. e ) – orgány určené jako příslušné pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení a dalších písemností

Ustanovení čl. 10 odst. 2: Orgánem příslušným pro zrušení nebo ukončení příkazu k obstavení je soudní vykonavatel. Formulář pro zrušení příkazu k obstavení lze zaslat buď přímo soudnímu vykonavateli, nebo Národnímu správnímu úřadu pro výkon rozhodnutí , který jej předá soudnímu vykonavateli (viz čl. 50 odst. 1 písm. b)).

Ustanovení čl. 23 odst. 3: Pokud byl příkaz k obstavení vydán ve Finsku (Finsko je státem původu), odpovídá za předání písemností uvedených v čl. 23 odst. 3 nařízení vydávající soud (tj. okresní soud v Helsinkách) (viz čl. 50 odst. 1 písm. a)).

Má-li být příkaz k obstavení vykonán ve Finsku (Finsko je státem výkonu), je příslušným orgánem státu výkonu soudní vykonavatel. Písemnosti potřebné pro výkon lze zaslat buď přímo soudnímu vykonavateli, nebo Národnímu správnímu úřadu pro výkon rozhodnutí, který písemnosti předá soudnímu vykonavateli (viz čl. 50 odst. 1 písm. f)).

Ustanovení čl. 23 odst. 5: Viz odpověď k čl. 50 odst. 1 písm. f).

Ustanovení čl. 23 odst. 6: Viz odpověď k čl. 50 odst. 1 písm. f).

Ustanovení čl. 23 odst. 3: Soudní vykonavatel odpovědný za výkon příkazu k obstavení vydá prohlášení týkající se obstavení peněžních prostředků podle článku 25 a předá je soudu, který příkaz k obstavení vydal, a věřiteli.

Ustanovení čl. 27 odst. 2: Příslušným orgánem pro uvolnění částek překračujících obstavení je soudní vykonavatel odpovědný za výkon příkazu k obstavení. Žádost o uvolnění částek překračujících obstavení lze zaslat buď přímo soudnímu vykonavateli, který vydal prohlášení uvedené v článku 25, nebo Národnímu správnímu úřadu pro výkon rozhodnutí, který ji předá soudnímu vykonavateli (viz čl. 50 odst. 1 písm. b)).

Ustanovení čl. 28 odst. 3: Je-li Finsko státem původu, nese odpovědnost za zahájení doručení a předání písemností uvedených v čl. 28 odst. 1 příslušnému orgánu v členském státě, v němž má dlužník bydliště, soud, který příkaz k obstavení vydal, tj. okresní soud v Helsinkách.

Má-li dlužník bydliště ve Finsku, bude příslušný orgán pro doručení záviset na tom, zda se bankovní účty, které mají být obstaveny, nacházejí ve Finsku. Jestliže se bankovní účty, které mají být obstaveny, nacházejí ve Finsku, je příslušným orgánem pro doručení soudní vykonavatel. V tomto případě lze písemnosti, které mají být doručeny, zaslat buď přímo soudnímu vykonavateli, nebo Národnímu správnímu úřadu pro výkon rozhodnutí, který je předá soudnímu vykonavateli. Jestliže se bankovní účty, které mají být obstaveny, nenacházejí ve Finsku, je příslušným orgánem pro doručení okresní soud v Helsinkách.

Ustanovení čl. 36 odst. 5 druhého pododstavce: Příslušným orgánem pro výkon rozhodnutí o opravném prostředku je soudní vykonavatel. Rozhodnutí o opravném prostředku lze zaslat buď přímo soudnímu vykonavateli, nebo Národnímu správnímu úřadu pro výkon rozhodnutí, který je předá soudnímu vykonavateli.

čl. 50 odst. 1 písm. f) – orgán příslušný pro výkon příkazu k obstavení

Orgánem příslušným pro výkon zajišťovacích opatření ve Finsku je soudní vykonavatel. Je-li Finsko státem výkonu, lze písemnosti potřebné pro výkon, uvedené v čl. 23 odst. 3 nařízení, zaslat buď přímo soudnímu vykonavateli, nebo Národnímu správnímu úřadu pro výkon rozhodnutí, který je předá soudnímu vykonavateli (viz čl. 50 odst. 1 písm. b)).

čl. 50 odst. 1 písm. g) – rozsah, v němž mohou být obstaveny společné a sběrné účty

Zabavení movitého majetku, jako jsou peněžní prostředky na bankovních účtech, se provádí podle kapitoly 8 § 7 exekučního řádu (705/2007), případně s přihlédnutím k ustanovením kapitoly 4 o obstavení.

Podle kapitoly 4 § 11 exekučního řádu se má za to, že movitý majetek, který vlastní společně dlužník a třetí strana, jim patří rovným dílem, pokud třetí strana neprokáže, nebo není-li jinak zjevné, že je jediným vlastníkem majetku nebo že vlastní jeho větší část. Na základě této domněnky ohledně vlastnického práva se má za to, že polovina finančních prostředků na účtu vedeném společně dlužníkovi a třetí straně náleží dlužníkovi, což znamená, že tato polovina může být předmětem opatření za účelem obstavení (po odečtení částek vyloučených z obstavení podle článku 31).

Domněnka o společném vlastnictví se však neuplatní, vyjde-li najevo, že majetek ve skutečnosti vlastní zcela dlužník nebo třetí strana, nebo že nevlastní stejné podíly. Třetí strany, které tvrdí, že jsou výhradními vlastníky nebo že vlastní více než polovinu majetku, musí své tvrzení doložit.

Exekuční řád: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705

čl. 50 odst. 1 písm. h) – pravidla, jimiž se řídí částky vyloučené ze zajištění

Podle kapitoly 4 § 21 odst. 1 bodu 6 exekučního řádu bude v případě dlužníka, který je fyzickou osobou, vyloučena z obstavení částka odpovídající jeden a půl násobku chráněného podílu peněžních prostředků či jiného majetku dlužníka podle § 48 na dobu jednoho měsíce, nemá-li dlužník jiný odpovídající příjem.

Podle kapitoly 4 § 48 odst. 3 je výše chráněného podílu každoročně revidována nařízením ministerstva spravedlnosti, jak je stanoveno v zákoně o indexu důchodů (456/2001). Stávající výši chráněného podílu lze nalézt zde: https://ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelalliselle/mitenulosmitattavamaaralasketaan.html

Manželem/manželkou se rozumí sezdaný partner nebo nesezdaný partner žijící ve vztahu rovnocenném manželství. Za osobu závislou výživou na dlužníkovi se rozumí osoba, jejíž příjem je nižší než chráněný podíl vypočítaný pro samotného dlužníka, a dítě v podobné situaci, bez ohledu na to, zda se druhý partner podílí na výživě dítěte, či nikoli. Přihlédnout lze k výživnému placenému dlužníkem, jak je stanoveno v kapitole 4 § 51–§ 53 exekučního řádu.

Výše uvedená částka je vyloučena z obstavení, aniž by dlužník musel podat žádost; soudní vykonavatel odpovědný za příkaz k obstavení a za vyloučení těchto částek musí proto podle čl. 31 odst. 2 nařízení vyloučit příslušnou částku z obstavení z vlastního podnětu.

čl. 50 odst. 1 písm. i) – poplatky, které banky vybírají za provedení rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytnutí informací o účtu, a informace o tom, která strana odpovídá za uhrazení těchto poplatků

Podle finského práva nejsou banky oprávněny vybírat poplatky za provedení rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytnutí informací o účtu.

čl. 50 odst. 1 písm. j) – sazebník poplatků nebo jiný soubor pravidel, který stanoví příslušné poplatky vybírané jakýmkoli orgánem nebo jiným subjektem v členském státě výkonu zapojeným do vyřizování nebo výkonu příkazu k obstavení

Soudní vykonavatelé vybírají za výkon příkazu k obstavení poplatek ve výši 225 EUR. Tento poplatek je upraven v § 2 odst. 5 zákona o exekučních poplatcích (34/1995) a v § 5 odst. 1 bodu 3 nařízení o exekučních poplatcích (35/1995). Podle § 4 odst. 3 zákona o exekučních poplatcích lze poplatek účtovat pouze navrhovateli, nikoli dlužníkovi.

Za opatření přijatá soudním vykonavatelem během postupu za účelem získání informací o účtu podle článku 14 nařízení se žádný poplatek neúčtuje.

čl. 50 odst. 1 písm. k) – pořadí, je-li stanoveno pro rovnocenné vnitrostátní příkazy v rámci vnitrostátního práva

Zajišťovací opatření podle finských právních předpisů nestanoví žádné pořadí pro obstavení. Právním základem jsou ustanovení kapitoly 4 § 43 exekučního řádu, podle nichž zabavení nebo jiné zajišťovací opatření nebrání obstavení.

čl. 50 odst. 1 písm. l) – soud nebo případně orgán pro výkon příslušný pro přiznání opravného prostředku

Ustanovení čl. 33 odst. 1: Okresní soud Helsinky Kontaktní údaje viz čl. 50 odst. 1 písm. a).

Ustanovení čl. 34 odst. 1: soudní vykonavatel. Návrh opravného prostředku lze zaslat buď přímo soudnímu vykonavateli, nebo Národnímu správnímu úřadu pro výkon rozhodnutí, který ji předá soudnímu vykonavateli. Kontaktní údaje viz čl. 50 odst. 1 písm. b). Kontaktní údaje viz čl. 50 odst. 1 písm. b)

Ustanovení čl. 34 odst. 2: Okresní soud Helsinky Kontaktní údaje viz čl. 50 odst. 1 písm. a).

čl. 50 odst. 1 písm. m) – soudy, u nichž má být podáno odvolání, a lhůta, která je případně pro podání tohoto odvolání stanovena

Odvolání proti rozhodnutí o opravném prostředku, které vydal okresní soud v Helsinkách, lze podat odvolacímu soudu v Helsinkách. Oznámení o odvolání adresované odvolacímu soudu v Helsinkách musí být zasláno soudní kanceláři okresního soudu, který rozhodnutí vydal, tj. okresního soudu v Helsinkách.

Lhůta pro podání odvolání činí 30 dnů ode dne, k němuž bylo rozhodnutí okresního soudu vyneseno nebo zpřístupněno stranám. Oznámení o odvolání je třeba zaslat soudní kanceláři okresního soudu do konce úředních hodin dne, k němuž uplyne příslušná lhůta. Konec úředních hodin je v 16:15.

Odvolání proti rozhodnutí o opravném prostředku, které přijal soudní vykonavatel, může být podáno okresnímu soudu, který projednává odvolání proti výkonu rozhodnutí podle kapitoly 11 § 2 exekučního řádu. Oznámení o odvolání adresované okresnímu soudu musí být zasláno kanceláři soudního vykonavatele, který rozhodnutí přijal emailem na adresu ulosotto.uo@oikeus.fi, nebo poštou na adresu: PO Box 1, 00067 Ulosottolaitos. Kontaktní údaje na soudní vykonavatele viz čl. 50 odst. 1 písm. b)

Odvolání proti výkonu rozhodnutí projednávají okresní soudy na Alandách a okresní soudy Helsinky, Länsi Uusimaa, Oulu, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme a Varsinais Suomi. Odvolání projednává okresní soud, v jehož obvodu bylo donucovací opatření provedeno. Kontaktní údaje jsou uvedeny na internetových stránkách na adrese https://oikeus.fi.

Pro podání opravných prostředků je stanovena lhůta v délce tří týdnů. Tato třítýdenní lhůta se vypočítává ode dne vynesení rozhodnutí, pokud byla dotyčná osoba vyrozuměna předem nebo byla přítomna jeho vydání. V opačném případě se lhůta pro podání opravného prostředku vypočítává ode dne, k němuž byla dotyčná osoba o rozhodnutí informována. V kapitole 3 § 39 odst. 2 exekučního řádu je stanoveno, kdy se má za to, že příjemce byl o rozhodnutí informován poštou nebo e-mailem. Není-li prokázán opak, má se za to, že k doručení došlo tři dny poté, co byla odeslána elektronická zpráva, nebo sedm dnů po odeslání písemnosti poštou nebo jejím uložení na místě vyhrazeném pro poštovní zásilky. Na písemnosti musí být uvedeno datum odeslání nebo uložení.

Oznámení o odvolání musí být zasláno kanceláři soudního vykonavatele, který rozhodnutí přijal emailem na adresu ulosotto.uo@oikeus.fi, nebo poštou na adresu: PO Box 1, 00067 Ulosottolaitos, do konce úředních hodin dne, k němuž uplyne příslušná lhůta. Konec úředních hodin je v 16:15.

čl. 50 odst. 1 písm. n) – soudní poplatky

Soudní poplatky a poplatky za odvolání upravuje zákon o soudních poplatcích (1455/2015). Poplatek za podání návrhu na vydání příkazu k obstavení soudu je stejný jako v případě vyřízení zajišťovacích opatření podle vnitrostátního práva. Poplatky účtované za vyřízení těchto zajišťovacích opatření podle zákona o soudních poplatcích se v současné době zakládají na poplatku za jednání v hlavním řízení týkajícím se návrhu nebo nároku navrhovatele.

Výše poplatku proto závisí na hlavním řízení v původní věci týkající se příkazu k obstavení. Pokud se hlavní řízení týkalo sporu, činí poplatek za řízení u okresního soudu v souvislosti s návrhem na vydání příkazu k obstavení nejvýše 500 EUR, a to podle § 2 zákona o soudních poplatcích. Soudní poplatky mohou být nižší, pokud se hlavní řízení týká například hromadného sporu, jak je uvedeno v kapitole 5 § 3 soudního řádu: soudní poplatek může činit 65,86 EUR nebo 250 EUR podle toho, jak bylo rozhodnuto v hlavním řízení a zda odpůrce věc napadl.

Soudní poplatky hrazené odvolacímu soudu činí nejvýše 500 EUR.

Soudní poplatek se vybírá při ukončení řízení, tj. v době, kdy soud případ uzavřel.

Za uplatnění opravného prostředku proti příkazu k obstavení se soudní poplatek neúčtuje.

Zákon o soudních poplatcích: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455

čl. 50 odst. 1 písm. o) – jazyky přijímané pro překlady písemností

Finština, švédština a angličtina.

Poslední aktualizace: 19/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.