Evropský příkaz k obstavení účtů

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Německo

Evropský příkaz k obstavení účtů


*povinný údaj

čl. 50 odst. 1 písm. a) – soudy příslušné pro vydání příkazu k obstavení

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Určenými soudy PDF (211 Kb) de jsou Amtsgerichte (okresní soudy) a Landgerichte (zemské soudy).

Orgán příslušný k vydání evropského příkazu k obstavení účtů na místní úrovni v případech, kdy věřitel již obdržel veřejnou listinu, je soud, v jehož obvodu byla listina vystavena.

Příslušnost s ohledem na působnost soudů v dané věci se určí podle obecných ustanovení německého ústavního zákona o soudech a platného soudního řádu.

čl. 50 odst. 1 písm. b) – orgán určený jako příslušný pro získání informací o účtu

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Příslušným orgánem, který obdrží informace o účtu podle článku 14 nařízení (EU) č. 655/2014, je Bundesamt für Justiz (Spolkový justiční úřad).

Kontaktní údaje Bundesamt für Justiz:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Německo
Tel.: +49-228 99 410-40
E-mail: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

čl. 50 odst. 1 písm. c) – postupy získávání dostupných informací o účtu

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Za účelem získání informací o účtu podle článku 14 nařízení (EU) č. 655/2014 může Bundesamt für Justiz požádat Bundesamt für Steuern (Spolkový ústřední daňový úřad) o přístup k těmto údajům vedeným úvěrovými institucemi:

datum založení a zrušení účtu a jméno držitele účtu, jakož i datum narození v případě fyzických osob.

čl. 50 odst. 1 písm. d) – soudy, u nichž se podává odvolání proti odmítnutí vydat příkaz k obstavení

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Určenými soudy PDF (233 Kb) de jsou Amtsgerichte (okresní soudy), Landgerichte (zemské soudy), Oberlandesgerichte (vrchní zemské soudy), Arbeitsgerichte (pracovní soudy) a Landesarbeitsgerichte (zemské pracovní soudy).

Odvolání proti zamítnutí vydání příkazu k obstavení lze podat u soudu, který návrh zamítl, nebo u soudu vyššího stupně, pokud návrh zamítl soud prvního stupně.

čl. 50 odst. 1 písm. e ) – orgány určené jako příslušné pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení a dalších písemností

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Určenými soudy PDF (194 Kb) de jsou Amtsgerichte (okresní soudy).

čl. 50 odst. 1 písm. f) – orgán příslušný pro výkon příkazu k obstavení

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Určenými soudy PDF (194 Kb) de jsou Amtsgerichte (okresní soudy).

Soudem příslušným k výkonu příkazu k obstavení je příslušný okresní soud v souladu s obecnými ustanoveními. Byl-li příkaz vydán německým soudem, pak je tento soud příslušný k jeho výkonu.

čl. 50 odst. 1 písm. g) – rozsah, v němž mohou být obstaveny společné a sběrné účty

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Peníze na účtech, které nejsou podle dokumentace banky, u níž je účet veden, ovládány pouze dlužníkem, podléhají německému zákonu o zabavení, aniž jsou dotčena práva ostatních stran, které mohou účet ovládat.

Peníze na účtech dlužníka, který může ovládat třetí strana jménem dlužníka, jsou předmětem zabavení vůči dlužníkovi podle německého vnitrostátního práva.

Peníze na účtech třetí strany, který může ovládat dlužník jménem třetí strany, nejsou předmětem zabavení vůči dlužníkovi podle německého vnitrostátního práva.

čl. 50 odst. 1 písm. h) – pravidla, jimiž se řídí částky vyloučené ze zajištění

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Německá vnitrostátní pravidla týkající se částek vyloučených ze zajištění jsou uvedena v § 850k a § 850l občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung, ZPO),

které zní:

„§ 850k Účet vyloučený z obstavení

1) Je-li zůstatek připsaný na účet dlužníka u úvěrové instituce, který je vyloučený z obstavení, obstaven, může dlužník zůstatkem disponovat až do výše měsíční částky vyměřené podle § 850c odst. 1 první věty ve spojení s § 850c odst. 2 písm. a), a to až do konce příslušného kalendářního měsíce, přičemž v tomto ohledu není zůstatek předmětem obstavení. Zůstatek ve smyslu první věty zahrnuje jakýkoli zůstatek, který nesmí být vyplacen věřiteli nebo složen do vypršení lhůty stanovené v § 835 odst. 4. Pokud dlužník v průběhu příslušného kalendářního měsíce nedisponuje zůstatkem ve výši, která je vyloučena z obstavení podle první věty, tento zůstatek není předmětem obstavení v následujícím kalendářním měsíci navíc k zůstatku vyloučenému z obstavení podle první věty. První až třetí věta se použijí obdobně pro případy, kdy byl zůstatek připsaný na běžný účet dlužníka obstaven a tento běžný účet je převeden na účet vyloučený z obstavení do čtyř (4) týdnů od doručení soudního příkazu k převodu.

2) Ve všech ostatních ohledech se obstavení kreditního zůstatku považuje za nařízené, jestliže níže uvedené částky nejsou předmětem obstavení, čímž se zvýší vyměřená částka podle odstavce 1:

1. částky vyloučené z obstavení podle § 850c odst. 1 druhé věty ve spojení s § 850c odst. 2 písm. a) první větou, pokud

a) dlužník platí výživné jedné či několika osobám na základě zákonných povinností nebo

b) dlužník pobírá peněžní dávky podle druhého nebo dvanáctého dílu sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch) na osoby žijící s ním ve společné domácnosti ve smyslu v § 7 odst. 3 druhého dílu sociálního zákoníku nebo §§ 19, 20 a § 36 první větě nebo § 43 dvanáctého dílu sociálního zákoníku, vůči nimž nemá vyživovací povinnost v souladu se zákonnými ustanoveními;

2. jednorázové peněžní dávky ve smyslu § 54 odst. 2 prvního dílu sociálního zákoníku a peněžní dávky na pokrytí dodatečných výdajů plynoucích z fyzického postižení nebo nemoci ve smyslu § 54 odst. 3 bodu 3 prvního dílu sociálního zákoníku;

3. přídavky na dítě nebo jiné peněžní dávky pobírané v souvislosti s dětmi, pokud tyto dávky nejsou obstavené na základě pohledávky na výživném na dítě, na které jsou dávky poskytovány nebo ohledně kterého jsou dávky zohledněny.

Na částky řídící se první větou se obdobně použije odst. 1 třetí věta.

3) Částka, kterou soud pověřený výkonem ponechal v příkazu k obstavení neobstavenou, nahradí částky vyloučené z obstavení podle odstavce 1 a odstavce 2 první věty bodu 1, je-li zůstatek obstaven v důsledku nároků uvedených v § 850d.

4) Soud pověřený výkonem může na základě příslušného podaného návrhu určit částku, která se vyloučí z obstavení a která se liší od částek stanovených v odstavci 1, odstavci 2 první větě bodu 1 a odstavci 3. §§ 850a, 850b a 850c, § 850d odst. 1 a 2, §§ 850e, 850f, 850g a 850i i §§ 851c a 851d platného zákoníku, jakož i § 54 odst. 2, odst. 3 body 1, 2 a 3, odst. 4 a 5 prvního dílu sociálního zákoníku, § 17 odst. 1 druhá věta dvanáctého dílu sociálního zákoníku a § 76 zákona o dani z příjmu (Einkommensteuergesetz) se použijí obdobně. Ve všech ostatních ohledech je soud pověřený výkonem oprávněn vydat příkaz v souladu s § 732 odst. 2.

5) Úvěrová instituce má vůči dlužníkovi povinnost plnit smluvní ujednání, co se týče kreditního zůstatku, který není předmětem obstavení v souladu s odstavci 1 a 3. Toto ustanovení se použije na částky, které nejsou předmětem obstavení podle odstavce 2, pouze pokud dlužník prokáže, že kreditní zůstatek není předmětem obstavení, přičemž tuto skutečnost prokáže předložením potvrzení od svého zaměstnavatele, orgánu vyplácejícího dávky na dítě, které pobírá, (Familienkasse), orgánu vyplácejícího příspěvky nebo od jakékoli vhodné osoby či orgánu ve smyslu § 305 odst. 1 bodu 1 insolvenčního řádu (Insolvenzordnung, InsO). Plnění ze strany úvěrové instituce vůči dlužníkovi má též účinek zproštění závazku, ledaže by úvěrová instituce věděla o tom, že potvrzení není správné, nebo o této nesprávnosti nevěděla v důsledku hrubé nedbalosti. Není-li dlužník schopen předložit potvrzení, jak stanoví věta druhá, soud pověřený výkonem určí částky v souladu s odstavcem 2 na základě podání příslušného návrhu. První až čtvrtá věta se použijí také v souvislosti s jakýmikoli složenými částkami.

6) Jsou-li na účet vyloučený z obstavení připisovány peněžní dávky vyplácené podle sociálního zákoníku nebo příspěvky na dítě, může úvěrová instituce započíst pohledávku vyplývající z úvěru pouze z těchto pohledávek nebo započíst pouze tyto pohledávky z takového úvěru, a to po dobu čtrnácti (14) dnů od data, kdy byla dotčená částka připsána, přičemž jí za to náleží odměna za vedení účtu nebo za disponování účtem oprávněnou osobou v uvedené lhůtě. Až do výše kreditního zůstatku, který poté zbude, není úvěrová instituce po dobu čtrnácti (14) dnů od data, kdy byla dotčená částka připsána, oprávněna odmítnout provedení platebních příkazů z důvodu nedostatku prostředků, pokud příjemce prokáže nebo pokud je úvěrové instituci jinak známo, že připsaná částka je peněžní dávka poskytnutá v souladu se sociálním zákoníkem nebo že se jedná o příspěvek na dítě. Odměna úvěrové instituce za správu účtu může být též započtena vůči částkám podle odstavců 1 až 4.

7) V dohodě, kterou se řídí správa běžného účtu, se zákazník, fyzická osoba, nebo jeho právní zástupce může s úvěrovou institucí dohodnout na tom, že běžný účet bude veden jako účet vyloučený z obstavení. Zákazník může kdykoli požádat o to, aby úvěrová instituce jeho běžný účet vedla jako účet vyloučený z obstavení. Byl-li zůstatek připsaný na běžný účet již obstaven, může dlužník požadovat, aby byl běžný účet veden jako účet vyloučený z obstavení počínaje čtvrtým (4.) pracovním dnem od data, kdy učinil příslušné prohlášení.

8) Každá osoba může vést pouze jeden účet vyloučený z obstavení. Ve smluvním ujednání zákazník úvěrovou instituci ujistí, že nevede jiný účet vyloučený z obstavení. Úvěrová instituce může vyrozumět informační služby, že pro daného zákazníka vede účet vyloučený z obstavení. Informační služby mohou tuto informaci použít pouze k informování úvěrových institucí, které vznesou příslušný dotaz, aby ověřily věrohodnost ujištění učiněného v souladu s druhou větou tohoto odstavce, zda dotčená osoba vede účet vyloučený z obstavení, či nikoli. I pokud subjekt údajů poskytne souhlas, není přípustné shromažďovat, zpracovávat a používat údaje pro jakýkoli jiný účel než účel stanovený ve čtvrté větě.

9) Jestliže dlužník vede v rozporu s ustanoveními odstavce 8 první věty několik běžných účtů jako účty vyloučené z obstavení, soud pověřený výkonem nařídí na základě příslušného návrhu podaného věřitelem, aby byl z obstavení vyloučen pouze běžný účet, který věřitel určil v návrhu. Věřitel musí soudu předložením příslušných prohlášení dlužníků, kteří jsou třetí stranou, uspokojivě prokázat, že byly splněny nezbytné předpoklady stanovené v první větě. Dlužník nebude vyslyšen. Rozhodnutí bude doručeno všem dlužníkům, kteří jsou třetí stranou. Doručením rozhodnutí dotčeným úvěrovým institucím spravujícím běžné účty, které nebyly určeny jako účty vyloučené z odstavení, účinky stanovené v odstavcích 1 až 6 končí.

§ 850l Příkaz týkající se neobstavitelných částek, které byly připsány na účty vyloučené z obstavení

Poté, co dlužník podá příslušný návrh, může soud pověřený výkonem nařídit, aby kreditní zůstatek na účtu vyloučeném z obstavení nebyl předmětem obstavení až po dobu dvanácti (12) měsíců, pokud dlužník prokáže, že během šesti (6) měsíců před datem, kdy podal návrh, valná většina částek připsaných na dotčený účet byly neobstavitelné částky, a pokud dlužník soudu uspokojivě doloží, že lze očekávat, že valná většina částek, které mají být na účet připsány v nadcházejících dvanácti (12) měsících, budou rovněž neobstavitelné částky. Soud může odmítnout tento příkaz vydat, brání-li tomu převažující zájmy věřitelů. Příkaz je zrušen, podá-li věřitel příslušný návrh, pokud již nejsou splněny nezbytné předpoklady pro jeho vydání, nebo pokud je v rozporu s převažujícími zájmy věřitele.“

Částky, které zohledňuje § 850k odst. 1 první věta v souladu s § 850c odst. 1 první větou ve spojení s § 850c odst. 2 písm. a) ZPO, v současné době stanoví vyhláška o prahových hodnotách vyloučených z obstavení ze dne 27. dubna 2015, která je přiložena jako příloha PDF (114 Kb) de k tomuto informačnímu sdělení; v tomto ohledu se na vyhlášku odkazuje.

čl. 50 odst. 1 písm. i) – poplatky, které banky vybírají za provedení rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytnutí informací o účtu, a informace o tom, která strana odpovídá za uhrazení těchto poplatků

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Podle německého práva nesmí banky účtovat poplatky za provádění rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytování informací o účtu.

čl. 50 odst. 1 písm. j) – sazebník poplatků nebo jiný soubor pravidel, který stanoví příslušné poplatky vybírané jakýmkoli orgánem nebo jiným subjektem v členském státě výkonu zapojeným do vyřizování nebo výkonu příkazu k obstavení

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Poplatky, které mohou účtovat soudy podílející se na zpracování či výkonu příkazu k obstavení podle nařízení (EU) č. 655/2014, stanoví zákon o soudních nákladech (Gerichtskostengesetz) a zákon o soudních nákladech v rodinných věcech (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Výše uvedené právní předpisy jsou zdarma k nahlédnutí na adrese http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdfhttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Přehled poplatků, které mohou být účtovány podle výše uvedených zákonů, viz naše odpověď týkající se čl. 50 odst. 1 písm. n).

Poplatky, které mohou účtovat exekutoři podílející se na zpracování nebo výkonu příkazu k obstavení podle nařízení (EU) č. 655/2014, stanoví zákon o nákladech soudních vykonavatelů (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Výše uvedený právní předpis je zdarma k nahlédnutí na adrese http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Poplatky za doručení evropského příkazu k obstavení účtu vydaného v Německu hradí banka, pokud musí soudní vykonavatel příkaz doručit v Německu. Pokud soudní vykonavatel příkaz k obstavení doručuje osobně, účtuje se poplatek ve výši 10 EUR, položka 100 sazebníku zákona o nákladech soudních vykonavatelů (Kostenverzeichnisses zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG), i cestovní náklady na základě délky cesty soudního vykonavatele: 3,25 EUR do 10 km, 6,50 EUR za 10 až 20 km, 9,75 EUR za 20 až 30 km, 13 EUR za 30 až 40 km a 16,25 EUR za více než 40 km (položka 711 KV GvKostG). Doručí-li soudní vykonavatel příkaz jinak, účtuje se poplatek ve výši 3,00 EUR (položka 101 KV GvKostG). Poštovné se účtuje v plné výši za doručení do vlastních rukou (položka 701 KV GvKostG). Na pokrytí případných hotovostních výdajů se účtuje paušální částka ve výši 20 % poplatků účtovaných za každý příkaz, nejméně však 3,00 EUR a nejvíce 10,00 EUR (položka 716 KV GvKostG).

To platí v případech, kdy soud, který vydal příkaz k obstavení v Německu, na podnět věřitele pověří doručením příkazu dlužníkovi soudního vykonavatele.

Za konzultování orgánu pro informace podle článku 14 nařízení (EU) č. 655/2014 se neúčtuje žádný poplatek, aniž je dotčena naše odpověď týkající se ustanovení čl. 50 odst. 1 písm. n) specifikující nárůst soudních poplatků účtovaných v rámci postupů pro získání příkazu k obstavení ve smyslu čl. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 655/2014.

čl. 50 odst. 1 písm. k) – pořadí, je-li stanoveno pro rovnocenné vnitrostátní příkazy v rámci vnitrostátního práva

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Pořadí zabavení účtů se na základě rozhodnutí v souladu s vnitrostátními předpisy, která jsou rovnocenná rozhodnutím podle nařízení (EU) č. 655/2014, určí podle data, kdy byla doručena bance, přičemž dřívější příkazy k zabavení mají přednost před příkazy doručenými později.

čl. 50 odst. 1 písm. l) – soud nebo případně orgán pro výkon příslušný pro přiznání opravného prostředku

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Pokud jde o opravné prostředky podle čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 655/2014, jsou příslušné tyto soudy PDF (233 Kb) de.

Určenými soudy jsou Amtsgerichte (okresní soudy), Landgerichte (zemské soudy), Oberlandesgerichte (vrchní zemské soudy), Arbeitsgerichte (pracovní soudy) a Landesarbeitsgerichte (zemské pracovní soudy).

Pokud jde o opravné prostředky podle čl. 34 odst. 1 nebo 2 nařízení (EU) č. 655/2014, jsou příslušné tyto soudy PDF (194 Kb) de.

Určenými soudy jsou Amtsgerichte.

Co se týče opravných prostředků podle čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 655/2014, je příslušným soudem soud, který příkaz k obstavení vydal.

V případě opravných prostředků dlužníka podle čl. 34 odst. 1 nebo 2 nařízení (EU) č. 655/2014 je soudem příslušným k výkonu příkazu příslušný okresní soud v souladu s obecnými ustanoveními.

čl. 50 odst. 1 písm. m) – soudy, u nichž má být podáno odvolání, a lhůta, která je případně pro podání tohoto odvolání stanovena

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Pokud jde o odvolání ve smyslu článku 37 nařízení (EU) č. 655/2014, jsou příslušné následující soudy PDF (233 Kb) de.

Určenými soudy jsou Amtsgerichte (okresní soudy), Landgerichte (zemské soudy), Arbeitsgerichte (pracovní soudy) a Landesarbeitsgerichte (zemské pracovní soudy).

Právo na odvolání proti rozhodnutí o zákonných opravných prostředcích, které stanoví článek 37 nařízení (EU) č. 655/2014, je možné uplatnit u soudu, který rozhodnutí o opravném prostředku vydal, nebo u soudu vyššího stupně, pokud rozhodnutí o opravném prostředku vydal soud prvního stupně.

Odvolání musí být podáno do jednoho měsíce.

Lhůta pro podání odvolání počíná běžet ode dne, kdy dotčená osoba byla vyrozuměna o rozhodnutí, proti němuž se odvolání podává.

čl. 50 odst. 1 písm. n) – soudní poplatky

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Při řízení podle čl. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 655/2014:

Výše poplatku se pokaždé určí podle sporné částky a příslušné sazby výpočtem stanoveným v § 34 zákona o soudních nákladech (GKG) nebo § 28 zákona o soudních nákladech v rodinných věcech (FamGKG).

Při řízení pro získání evropského příkazu k obstavení podle čl. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 655/2014 se zpravidla použije sazba 1,5 v souladu s položkou 1410 sazebníku zákona o soudních nákladech (Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz, KV GKG). V některých případech, kdy je soud méně vytížen, se použije snížená sazba 1,0 (položka 1411 KV GKG). Je-li příkaz vydán v souladu s § 91a nebo § 269 odst. 3 třetí větou ZPO, zpravidla se použije vyšší sazba 3,0 (položka 1412 KV GKG).

Poplatek za řízení zahrnuje také návrhy dlužníka týkající se opravných prostředků ve smyslu článku 33 nařízení (EU) č. 655/2014, pokud jde o zrušení nebo pozměnění evropského příkazu k obstavení. Za doručení do vlastních rukou prostřednictvím doporučeného dopisu s potvrzením převzetí nebo doručení úředníkem soudu se účtuje poplatek ve výši 3,50 EUR, je-li doručováno najednou více než 10 písemností, nebo v případě doručení na podnět věřitele (položka 9002 KV GvKostG – zákona o nákladech soudních vykonavatelů, Gerichtsvollzieherkostengesetz).

V případě odvolacího řízení se použije sazba 1,5 (položka 1430 KV GKG). Je-li celé řízení ukončeno stažením odvolání, sníží se sazba na 1,0 (položka 1431 KV GKG).

Hodnotu pohledávky vždy určí soud (§ 53 GKG ve spojení s § 3 ZPO).

Poplatek se uplatní, jakmile je u soudu podán návrh na evropský příkaz k obstavení nebo uplatněna pohledávka (§ 6 GKG).

Rozhodne-li okresní soud (Amtsgericht) v prvním stupni jako soud pro rodinné záležitosti, obvykle se použije sazba 1,5 v souladu s položkou 1420 sazebníku zákona o soudních nákladech v rodinných věcech (KV FamGKG). Je-li celé řízení ukončeno, aniž by byl vynesen pravomocný rozsudek, sníží se sazba na 0,5 (položka 1421 KV GKG).

Poplatek za řízení zahrnuje také návrhy dlužníka týkající se opravných prostředků ve smyslu článku 33 nařízení (EU) č. 655/2014, pokud jde o zrušení nebo pozměnění evropského příkazu k obstavení. Za doručení do vlastních rukou prostřednictvím doporučeného dopisu s potvrzením převzetí nebo doručení úředníkem soudu se účtuje poplatek ve výši 3,50 EUR, je-li doručováno najednou více než 10 písemností nebo v případě doručení na podnět věřitele (položka 2002 KV FamGKG).

V případě odvolacího řízení se použije sazba 2,0 (položka 1422 KV GKG). Je-li celé řízení ukončeno stažením odvolání dříve, než soud obdrží důvody odvolání, sníží se sazba na 0,5 (položka 1423 KV GKG). V ostatních případech ukončení řízení bez vynesení rozsudku se použije sazba 1,0 (položka 1424 KV FamGKG).

Hodnota pohledávky se v každém případě určí ex aequo et bono (§ 42 odst. 1 FamGKG).

Poplatek se uplatní, jakmile je vyneseno bezpodmínečné rozhodnutí o poplatcích nebo je řízení ukončeno jiným způsobem (§ 11 FamGKG).

Rozhodne-li pracovní soud (Arbeitsgericht) v prvním stupni, použije se při řízení sazba 0,4 (položka 8310 KV GKG). Je-li příkaz vydán v souladu s § 91a nebo § 269 odst. 3 třetí větou ZPO, sazba se zpravidla zvýší na 2,0 (položka 8311 KV GKG).

Poplatek za řízení zahrnuje také návrhy dlužníka týkající se opravných prostředků ve smyslu článku 33 nařízení (EU) č. 655/2014, pokud jde o zrušení nebo pozměnění evropského příkazu k obstavení. Za doručení do vlastních rukou prostřednictvím doporučeného dopisu s potvrzením převzetí nebo doručení úředníkem soudu se účtuje poplatek ve výši 3,50 EUR, je-li doručováno najednou více než 10 písemností nebo v případě doručení na podnět věřitele (položka 9002 KV GKG).

V případě odvolacího řízení se použije sazba 1,2 (položka 8330 KV GKG). Je-li celé řízení ukončeno stažením odvolání, sníží se sazba na 0,8 (položka 8331 KV GKG).

Hodnotu pohledávky vždy určí soud (§ 53 GKG ve spojení s § 3 ZPO).

Poplatek se uplatní, jakmile je vyneseno bezpodmínečné rozhodnutí o poplatcích nebo je řízení ukončeno jiným způsobem (§ 9 GKG).

Při řízení podle čl. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 655/2014 a při všech ostatních řízeních týkajících se návrhů na omezení nebo ukončení výkonu příkazu k obstavení:

Při řízení pro získání příkazu k obstavení podle čl. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 655/2014 se účtuje poplatek ve výši 20 EUR (položka 2111 KV GKG). Je-li během řízení podána žádost o získání informací o účtu, zvýší se poplatek na 33 EUR (položka 2122 KV GKG).

Poplatek za řízení zahrnuje také návrhy dlužníka týkající se opravných prostředků ve smyslu článku 33 nařízení (EU) č. 655/2014, pokud jde o zrušení nebo pozměnění evropského příkazu k obstavení.

V případě návrhu na zrušení nebo omezení výkonu se účtuje poplatek 30 EUR (položka 2119 KV GKG).

Je-li odvolání zamítnuto nebo odmítnuto, účtuje se poplatek 30 EUR (položka 2121 KV GKG). Je-li odvolání zamítnuto nebo odmítnuto jen částečně, může soud ex aequo et bono poplatek snížit na polovinu nebo rozhodnout, že jej nebude účtovat.

Poplatek se uplatní, jakmile je u soudu podán návrh na evropský příkaz k obstavení nebo na zrušení či ukončení výkonu příkazu nebo uplatněna pohledávka (§ 6 GKG).

čl. 50 odst. 1 písm. o) – jazyky přijímané pro překlady písemností

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Písemnosti adresované soudu nebo příslušnému orgánu v souladu s nařízením (EU) č. 655/2014 se přijímají výhradně v němčině.

Poslední aktualizace: 17/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.