Evropský příkaz k obstavení účtů

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Německo

Evropský příkaz k obstavení účtů


*povinný údaj

čl. 50 odst. 1 písm. a) – soudy příslušné pro vydání příkazu k obstavení

Místně příslušným soudem pro vydání příkazu k obstavení účtů v případech, kdy věřitel již obdržel veřejnou listinu, je soud, v jehož obvodu byla listina vyhotovena.

Věcná příslušnost soudů se řídí obecnými ustanoveními německého práva o organizaci soudů a platnými soudními řády. Příslušný soud v konkrétním případě lze najít pomocí vyhledávacího nástroje na začátku těchto internetových stránek.

čl. 50 odst. 1 písm. b) – orgán určený jako příslušný pro získání informací o účtu

Příslušným orgánem, který obdrží informace o účtu podle článku 14 nařízení (EU) č. 655/2014, je Spolkový justiční úřad (Bundesamt für Justiz).

Kontaktní údaje Spolkového justičního úřadu jsou:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Německo
Tel.: +49-228 99 410-40
E-Mail: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

čl. 50 odst. 1 písm. c) – postupy získávání dostupných informací o účtu

Za účelem získání informací o účtu podle článku 14 nařízení (EU) č. 655/2014 může Spolkový justiční úřad požádat Spolkový ústřední daňový úřad (Bundeszentralamt für Steuern) o přístup k těmto údajům vedeným úvěrovými institucemi:

  • číslo účtu,
  • datum založení a zrušení účtu,
  • jméno a datum narození držitele účtu a
  • jména oprávněných uživatelů.

čl. 50 odst. 1 písm. d) – soudy, u nichž se podává odvolání proti odmítnutí vydat příkaz k obstavení

Opravný prostředek proti odmítnutí vydat příkaz k obstavení lze podat u soudu, který návrh zamítl, nebo u soudu vyššího stupně, pokud návrh zamítl soud prvního stupně.

čl. 50 odst. 1 písm. e ) – orgány určené jako příslušné pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení a dalších písemností

Okresní soudy (Amtsgerichte) uvedené v čl. 50 odst. 1 písm. a) jsou příslušné k přijímání, předávání a doručování příkazu a dalších písemností

čl. 50 odst. 1 písm. f) – orgán příslušný pro výkon příkazu k obstavení

K výkonu příkazu k obstavení účtu je příslušný okresní soud podle obecných ustanovení občanského soudního řádu. Byl-li příkaz vydán německým soudem, pak je tento soud příslušný k jeho výkonu.

čl. 50 odst. 1 písm. g) – rozsah, v němž mohou být obstaveny společné a sběrné účty

Pokud jde o obstavení finančních prostředků na společných účtech, platí následující:

  • Pokud podle záznamů banky, u níž je účet veden, mohou oprávnění uživatelé nakládat s kreditními zůstatky na účtu pouze společně („a“ účty), musí být příkaz k obstavení určen všem majitelům účtu.
  • Pokud je dlužníkovi povoleno nakládat samostatně s kreditním zůstatkem na účtu („nebo“ účty), podléhají prostředky na účtu obstavení stejně jako prostředky na samostatném účtu dlužníka.

Kreditní zůstatky na sběrných účtech, jimiž může dlužník disponovat jménem třetí strany, podléhají podle německého vnitrostátního práva zajištění vůči dlužníkovi. V takových případech musí příkaz k obstavení účtu směřovat vůči správci (dlužníkovi).

čl. 50 odst. 1 písm. h) – pravidla, jimiž se řídí částky vyloučené ze zajištění

Ochrana před obstavením na platebních účtech je poskytována prostřednictvím účtu vyloučeného z obstavení (Pfändungsschutzkonto) (§ 850k občanského soudního řádu). Účinky účtu vyloučeného z obstavení se řídí § 899 a následujícími občanského soudního řádu.

Částky uvedené v § 850c odst. 1 a 2 občanského soudního řádu lze nalézt v oznámení o prahových hodnotách částek vyloučených z obstavení (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung). Částky se upravují k 1. červenci každého roku. Pravidla jsou k dispozici nebo k nahlédnutí na internetových stránkách http://www.gesetze-im-internet.de/.

čl. 50 odst. 1 písm. i) – poplatky, které banky vybírají za provedení rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytnutí informací o účtu, a informace o tom, která strana odpovídá za uhrazení těchto poplatků

Podle německých zákonů si banky nesmějí účtovat poplatky za provádění rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytování informací o účtu.

čl. 50 odst. 1 písm. j) – sazebník poplatků nebo jiný soubor pravidel, který stanoví příslušné poplatky vybírané jakýmkoli orgánem nebo jiným subjektem v členském státě výkonu zapojeným do vyřizování nebo výkonu příkazu k obstavení

Poplatky, které mohou účtovat soudy podílející se na zpracování či výkonu příkazu k obstavení podle nařízení (EU) č. 655/2014, stanoví zákon o soudních nákladech (Gerichtskostengesetz) a zákon o soudních nákladech v rodinných věcech (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Výše uvedené právní předpisy jsou zdarma k nahlédnutí na adrese http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdfhttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Přehled poplatků, které mohou být účtovány podle výše uvedených zákonů, viz naše odpověď týkající se čl. 50 odst. 1 písm. n).

Poplatky, které mohou účtovat soudní exekutoři podílející se na zpracování nebo výkonu příkazu k obstavení podle nařízení (EU) č. 655/2014, stanoví zákon o nákladech soudních exekutorů (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Výše uvedené právní předpisy jsou zdarma k nahlédnutí na adrese http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Poplatky za doručení evropského příkazu k obstavení účtu vydaného v Německu hradí banka, pokud musí soudní exekutor příkaz doručit v Německu. Pokud soudní exekutor příkaz k obstavení doručuje osobně, účtuje se poplatek ve výši 11 EUR, položka 100 sazebníku zákona o nákladech soudních exekutorů (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG), jakož i cestovní náklady na základě délky cesty soudního exekutora: 3,25 EUR do 10 km, 6,50 EUR od 10 do 20 km, 9,75 EUR od 20 do 30 km, 13 EUR od 30 do 40 km a 16,25 EUR nad 40 km (položka 711 KV GvKostG). Doručí-li soudní exekutor příkaz jinak, účtuje se poplatek ve výši 3,30 EUR (položka 101 KV GvKostG). Poštovné se účtuje v plné výši za doručení do vlastních rukou (Zustellungsurkunde) (položka 701 KV GvKostG). Na pokrytí případných hotovostních výdajů se účtuje paušální částka ve výši 20 % poplatků účtovaných za každý příkaz, nejméně však 3,00 EUR a nejvýše 10,00 EUR (položka 716 KV GvKostG).

To platí v případech, kdy soud, který vydal příkaz k obstavení v Německu, na podnět věřitele pověří doručením příkazu dlužníkovi soudního exekutora.

Za činnost orgánu pro informace podle článku 14 nařízení (EU) č. 655/2014 se neúčtuje žádný poplatek, aniž je dotčena naše odpověď týkající se ustanovení čl. 50 odst. 1 písm. n) specifikující nárůst soudních poplatků účtovaných v rámci postupů pro získání příkazu k obstavení ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 655/2014.

čl. 50 odst. 1 písm. k) – pořadí, je-li stanoveno pro rovnocenné vnitrostátní příkazy v rámci vnitrostátního práva

Zajišťovací pořadí na základě rozhodnutí podle vnitrostátního práva, která jsou rovnocenná rozhodnutím podle nařízení (EU) č. 655/2014, se určí podle data, kdy byl příkaz k obstavení doručen bance, přičemž dřívější příkazy k obstavení mají přednost před příkazy doručenými později.

čl. 50 odst. 1 písm. l) – soud nebo případně orgán pro výkon příslušný pro přiznání opravného prostředku

Soud, který vydal příkaz k obstavení, je příslušný k přiznání opravných prostředků podle čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 655/2014.

V případě opravných prostředků dlužníka podle čl. 34 odst. 1 nebo 2 nařízení (EU) č. 655/2014 je soudem příslušným k výkonu příkazu příslušný okresní soud v souladu s obecnými ustanoveními.

čl. 50 odst. 1 písm. m) – soudy, u nichž má být podáno odvolání, a lhůta, která je případně pro podání tohoto odvolání stanovena

Právo na odvolání proti rozhodnutí o zákonných opravných prostředcích, které stanoví článek 37 nařízení (EU) č. 655/2014, je možné uplatnit u soudu, který rozhodnutí o opravném prostředku vydal, nebo u soudu vyššího stupně, pokud rozhodnutí o opravném prostředku vydal soud prvního stupně.

Odvolání musí být podáno ve lhůtě jednoho měsíce.

Lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnem, kdy je rozhodnutí, proti němuž má být podáno odvolání, doručeno dotčené osobě.

čl. 50 odst. 1 písm. n) – soudní poplatky

Při řízení podle čl. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 655/2014:

Výše poplatku se pokaždé určí podle sporné částky a příslušné sazby výpočtem stanoveným v § 34 zákona o soudních nákladech (GKG) nebo § 28 zákona o soudních nákladech v rodinných věcech (FamGKG).

a) Při řízení pro získání evropského příkazu k obstavení podle čl. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 655/2014 se zpravidla použije sazba 1,5 v souladu s položkou 1410 sazebníku zákona o soudních nákladech (Kostenverzeichnis zum Gerichtskostengesetz, KV GKG). V některých případech, kdy je soud při vyřizování příkazů méně vytížen, se použije snížená sazba poplatku 1,0 (položka 1411 KV GKG). Je-li příkaz vydán v souladu s § 91a nebo § 269 odst. 3 třetí větou občanského soudního řádu, zpravidla se použije vyšší sazba 3,0 (položka 1412 KV GKG).

Poplatek za řízení zahrnuje také návrhy dlužníka týkající se opravných prostředků ve smyslu článku 33 nařízení (EU) č. 655/2014, pokud jde o zrušení nebo pozměnění evropského příkazu k obstavení. Za doručení do vlastních rukou, prostřednictvím doporučeného dopisu s potvrzením převzetí nebo doručení úředníkem soudu se účtuje poplatek ve výši 3,50 EUR, je-li doručováno najednou více než 10 písemností, nebo v případě doručení na podnět věřitele (položka 9002 KV GvKostG).

V případě odvolacího řízení se použije sazba 1,5 (položka 1430 KV GKG). Je-li celé řízení ukončeno stažením odvolání, sníží se sazba na 1,0 (položka 1431 KV GKG).

Hodnotu pohledávky v každém případě určuje soud podle svého uvážení (§ 53 GKG ve spojení s § 3 občanského soudního řádu).

Poplatek se uplatní, jakmile je u soudu podán návrh na vydání evropského příkazu k obstavení nebo podáno odvolání (§ 6 GKG).

b) Rozhodne-li okresní soud v prvním stupni jako soud pro rodinné záležitosti, obvykle se použije sazba 1,5 podle položky 1420 KV FamGKG. Je-li celé řízení ukončeno, aniž by byl vynesen pravomocný rozsudek, sníží se sazba na 0,5 (položka 1421 KV FamGKG).

Poplatek za řízení zahrnuje také návrhy dlužníka týkající se opravných prostředků ve smyslu článku 33 nařízení (EU) č. 655/2014, pokud jde o zrušení nebo pozměnění evropského příkazu k obstavení. Za doručení do vlastních rukou, prostřednictvím doporučeného dopisu s potvrzením převzetí nebo doručení úředníkem soudu se účtuje poplatek ve výši 3,50 EUR, je-li doručováno najednou více než 10 písemností nebo v případě doručení na podnět věřitele (položka 2002 KV FamGKG).

V případě odvolacího řízení se použije sazba 2,0 (položka 1422 KV FamGKG). Je-li celé řízení ukončeno stažením odvolání dříve, než soud obdrží důvody odvolání, sníží se sazba na 0,5 (položka 1423 KV FamGKG). V ostatních případech ukončení řízení bez vynesení rozsudku se použije sazba 1,0 (položka 1424 KV FamGKG).

Hodnota pohledávky se v každém případě určuje na základě spravedlnosti (§ 42 odst. 1 FamGKG).

Poplatek se platí, jakmile je vydáno nepodmíněné rozhodnutí o nákladech řízení nebo je řízení ukončeno jiným způsobem (§ 11 FamGKG).

c) Pokud v prvním stupni rozhoduje pracovní soud (Arbeitsgericht), platí pro toto řízení zpravidla sazba poplatku 0,4 (položka 8310 KV GKG). Je-li příkaz vydán v souladu s § 91a nebo § 269 odst. 3 třetí větou občanského soudního řádu, sazba se zpravidla zvýší na 2,0 (položka 8311 KV GKG).

Poplatek za řízení zahrnuje také návrhy dlužníka týkající se opravných prostředků ve smyslu článku 33 nařízení (EU) č. 655/2014, pokud jde o zrušení nebo pozměnění evropského příkazu k obstavení. Za doručení do vlastních rukou, prostřednictvím doporučeného dopisu s potvrzením převzetí nebo doručení úředníkem soudu se účtuje poplatek ve výši 3,50 EUR, je-li doručováno najednou více než 10 písemností, nebo v případě doručení na podnět věřitele (položka 9002 KV GKG).

V případě odvolacího řízení se použije sazba 1,2 (položka 8330 KV GKG). Je-li celé řízení ukončeno stažením odvolání, sníží se sazba na 1,0 (položka 1431 KV GKG). Je-li celé řízení ukončeno stažením odvolání, sníží se sazba na 0,8 (položka 8331 KV GKG).

Hodnotu pohledávky v každém případě určuje soud podle svého uvážení (§ 53 GKG ve spojení s § 3 občanského soudního řádu).

Poplatek se platí, jakmile je vydáno nepodmíněné rozhodnutí o nákladech řízení nebo je řízení ukončeno jiným způsobem (§ 9 GKG).

Při řízení podle čl. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 655/2014 a při všech ostatních řízeních týkajících se návrhů na omezení nebo ukončení výkonu příkazu k obstavení:

Při řízení pro získání příkazu k obstavení podle čl. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 655/2014 se účtuje poplatek ve výši 22 EUR (položka 2111 KV GKG). Je-li během řízení podána žádost o získání informací o účtu, zvýší se poplatek na 37 EUR (položka 2112 KV GKG).

Poplatek za řízení zahrnuje také návrhy dlužníka týkající se opravných prostředků ve smyslu článku 33 nařízení (EU) č. 655/2014, pokud jde o zrušení nebo pozměnění evropského příkazu k obstavení.

V případě návrhu na zrušení nebo omezení výkonu se účtuje poplatek 33 EUR (položka 2119 KV GKG).

Je-li odvolání zamítnuto nebo odmítnuto, účtuje se poplatek 33 EUR (položka 2121 KV GKG). Je-li odvolání zamítnuto nebo odmítnuto jen částečně, může soud na základě spravedlivého uvážení poplatek snížit na polovinu nebo rozhodnout, že jej nebude účtovat.

Poplatek se stává splatným, jakmile je u soudu podán návrh na evropský příkaz k obstavení nebo na zrušení či omezení výkonu příkazu nebo je podáno odvolání (§ 6 GKG).

čl. 50 odst. 1 písm. o) – jazyky přijímané pro překlady písemností

Písemnosti adresované soudu nebo příslušnému orgánu v souladu s nařízením (EU) č. 655/2014 se přijímají výhradně v němčině.

Poslední aktualizace: 29/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.