Evropský příkaz k obstavení účtů

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

čl. 50 odst. 1 písm. a) – soudy příslušné pro vydání příkazu k obstavení

Okresní civilní soudy (Eirinodikeía) a soudy prvního stupně (Protodikeía).

čl. 50 odst. 1 písm. b) – orgán určený jako příslušný pro získání informací o účtu

Ředitelství pro plánování auditu (Diéfthynsi Epicheirisiakoú Schediasmoú Eléngchon - DIESEL) Generálního ředitelství pro daňové operace IAPR (Genikí Diéfthynsi Forologikón Leitourgión). E-mail: diesel@aade.gr / tel:+30 2104802000,+30 2104802530.

čl. 50 odst. 1 písm. c) – postupy získávání dostupných informací o účtu

Systém registrů bankovních a platebních účtů ministerstva financí byl vytvořen za účelem předávání žádostí orgánů, úřadů, subjektů veřejného sektoru a ostatních subjektů o poskytnutí informací úvěrovým institucím. Tyto žádosti jsou prostřednictvím bezpečného třetího subjektu (Tiresias) zasílány elektronicky úvěrovým institucím, které posílají odpovědi s údaji o účtu prostřednictvím téhož kanálu (čl. 14 odst. 5 písm. a)).

čl. 50 odst. 1 písm. d) – soudy, u nichž se podává odvolání proti odmítnutí vydat příkaz k obstavení

Proti zamítnutí ze strany soudce okresního civilního soudu se lze odvolat k soudu prvního stupně rozhodujícím samosoudcem (Monomelés Protodikeío) a proti zamítnutí ze strany soudu prvního stupně rozhodujícího samosoudcem lze podat opravný prostředek k odvolacímu soudu (Efeteío).

čl. 50 odst. 1 písm. e ) – orgány určené jako příslušné pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení a dalších písemností

Příslušným orgánem pro zasílání je soud prvního stupně. Za přijímání a doručování příkazů k obstavení a ostatních písemností odpovídají soudní vykonavatelé (dikastikoí epimelités).

čl. 50 odst. 1 písm. f) – orgán příslušný pro výkon příkazu k obstavení

Soudní vykonavatelé.

čl. 50 odst. 1 písm. g) – rozsah, v němž mohou být obstaveny společné a sběrné účty

Obstavit lze pouze společné účty, nikoli sběrné účty. Na obstavení společných účtů se nevztahují žádné další podmínky.

čl. 50 odst. 1 písm. h) – pravidla, jimiž se řídí částky vyloučené ze zajištění

§ 982 odst. 2 občanského soudního řádu (Kódikas Politikís Dikonomías) stanoví, že ze zajištění jsou vyloučeny nároky na výživné, mzdy a platy, důchody, pojistná plnění atd. Odkaz na občanský soudní řád na internetu není k dispozici. Výše uvedené částky jsou ze zajištění vyloučeny, aniž by dlužník musel podat návrh.

čl. 50 odst. 1 písm. i) – poplatky, které banky vybírají za provedení rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytnutí informací o účtu, a informace o tom, která strana odpovídá za uhrazení těchto poplatků

Neexistují zvláštní ustanovení upravující účtování nákladů a poplatků za obstavení nebo zajištění bankovního účtu nebo poskytnutí údajů o účtu. Asociace řeckých bank (Ellinikí Énosi Trapezón) však má za to, že úvěrové instituce mohou požadovat úhradu nákladů, jak je výslovně stanoveno v § 30A a § 30B zákona o výběru veřejných příjmů (Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon (KEDE) – legislativní nařízení č. 356/1974, v platném znění).

čl. 50 odst. 1 písm. j) – sazebník poplatků nebo jiný soubor pravidel, který stanoví příslušné poplatky vybírané jakýmkoli orgánem nebo jiným subjektem v členském státě výkonu zapojeným do vyřizování nebo výkonu příkazu k obstavení

Za svou účast na zpracování příkazu k obstavení neúčtuje nezávislý orgán pro veřejné příjmy (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon) žádné poplatky. Jelikož výkon příkazu k obstavení zajišťují soudní vykonavatelé, účtují tito poplatky přímo příkazcům. Co se týká poplatků soudních vykonavatelů, odkaz na internetovou stránku není k dispozici. Ministerstvo financí neúčtuje za poskytnutí informací o účtech podle článku 14 žádné poplatky.

čl. 50 odst. 1 písm. k) – pořadí, je-li stanoveno pro rovnocenné vnitrostátní příkazy v rámci vnitrostátního práva

Evropský příkaz k obstavení účtů se pokládá za rovnocenný ochrannému opatření (asfalistikó métro) podle vnitrostátního práva. U rovnocenných vnitrostátních příkazů není stanoveno žádné pořadí.

čl. 50 odst. 1 písm. l) – soud nebo případně orgán pro výkon příslušný pro přiznání opravného prostředku

Příslušným soudem pro přiznání opravného prostředku je soud, který vydal evropský příkaz k obstavení účtů, tj. soudce okresního civilního soudu v případě pohledávek spadajících do působnosti okresního civilního soudu a samosoudce soudu prvního stupně v případě ostatních pohledávek. Co se týká opravných prostředků uvedených v čl. 34 odst. 1a 2, pro částky do výše 20 000 EUR je příslušným soudem okresní civilní soud. Příslušným soudem pro částky přesahující 20 000 EUR je soud prvního stupně.

čl. 50 odst. 1 písm. m) – soudy, u nichž má být podáno odvolání, a lhůta, která je případně pro podání tohoto odvolání stanovena

Proti zamítnutí ze strany soudce okresního civilního soudu se lze odvolat k soudu prvního stupně rozhodujícím samosoudcem a proti zamítnutí ze strany soudu prvního stupně rozhodujícím samosoudcem lze podat opravný prostředek k odvolacímu soudu. Opravný prostředek je nutno podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí dlužníkovi.

čl. 50 odst. 1 písm. n) – soudní poplatky

Soudní poplatky se vypočítávají přibližně jako čtyři tisíciny nárokované částky. Tento výpočet se týká návrhů na vydání příkazu k obstavení i opravných prostředků podaných proti tomuto příkazu.

čl. 50 odst. 1 písm. o) – jazyky přijímané pro překlady písemností

Dokumenty jsou přijímány pouze v řečtině.

Poslední aktualizace: 26/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.