Evropský příkaz k obstavení účtů

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

čl. 50 odst. 1 písm. a) – soudy příslušné pro vydání příkazu k obstavení

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Irské právo nezná pojem veřejné listiny, a toto ustanovení se tudíž v Irsku nepoužije.

čl. 50 odst. 1 písm. b) – orgán určený jako příslušný pro získání informací o účtu

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V Irsku:

Minister for Justice (Ministr spravedlnosti)

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irsko

EAPOIA@justice.ie

čl. 50 odst. 1 písm. c) – postupy získávání dostupných informací o účtu

V Irsku se použije ustanovení čl. 14 odst. 5 písm. a), tzn. že všechny banky v Irsku mají povinnost na žádost orgánu pro informace sdělit, zda má dlužník u nich veden účet.

čl. 50 odst. 1 písm. d) – soudy, u nichž se podává odvolání proti odmítnutí vydat příkaz k obstavení

V Irsku platí:

  • pokud je pro vydání příkazu k obstavení příslušný okresní soud (District Court), podává se odvolání k soudci obvodního soudu (Circuit Court), v rámci jehož působnosti byl příkaz k obstavení vydán;
  • pokud je pro vydání příkazu k obstavení příslušný obvodní soud, podává se odvolání u vrchního soudu (High Court);
  • pokud je pro vydání příkazu k obstavení příslušný vrchní soud, podává se odvolání u odvolacího soudu (Court of Appeal) (upozornění: v souladu s irskou ústavou je však k projednávání odvolání proti rozhodnutí vrchního soudu příslušný Nejvyšší soud (Supreme Court), pokud je přesvědčen, že existují mimořádné okolnosti odůvodňující přímý opravný prostředek k němu. K tomuto přesvědčení může Nejvyšší soud dospět tehdy, týká-li se předmětné rozhodnutí záležitosti obecného veřejného zájmu a/nebo zájmů spravedlnosti).

čl. 50 odst. 1 písm. e ) – orgány určené jako příslušné pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení a dalších písemností

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V Irsku:

Minister for Justice (Ministr spravedlnosti)

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irsko

EAPOCA@justice.ie

čl. 50 odst. 1 písm. f) – orgán příslušný pro výkon příkazu k obstavení

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V Irsku:

Minister for Justice (Ministr spravedlnosti)

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irsko

EAPOCA@justice.ie

čl. 50 odst. 1 písm. g) – rozsah, v němž mohou být obstaveny společné a sběrné účty

Rozsah, v němž mohou být podle irského práva obstaveny společné a sběrné účty, závisí na okolnostech daného případu. Pokud jde o společné účty, je obecným pravidlem, že rozhodnutí o obstavení majetku („Mareva injunction“) týkající se samotného žalovaného by nemělo spolumajiteli účtu bránit ve výběru z tohoto bankovního účtu, není-li tak v příkazu k obstavení výslovně stanoveno.

Pokud jde o sběrné účty, kde je třetí strana držitelem aktiv na sběrném účtu jménem žalovaného, může se na tato aktiva vztahovat rozhodnutí o obstavení majetku týkající se žalovaného, neboť žalovaný je ekvitním nebo skutečným vlastníkem těchto aktiv.

Majitel společného nebo sběrného účtu, na jehož účet se toto rozhodnutí o obstavení majetku vztahuje, se může obrátit na příslušný soud s cílem změnit podmínky rozhodnutí.

čl. 50 odst. 1 písm. h) – pravidla, jimiž se řídí částky vyloučené ze zajištění

V případě rovnocenných vnitrostátních postupů rozhodne soud o výši částky dostupné dlužníkovi na základě individuálního posouzení a s ohledem na situaci dotčené strany. Příslušnou žádost předkládá dlužník a neexistují žádná pravidla ohledně částky, již lze zpřístupnit.

čl. 50 odst. 1 písm. i) – poplatky, které banky vybírají za provedení rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytnutí informací o účtu, a informace o tom, která strana odpovídá za uhrazení těchto poplatků

V případě rovnocenných vnitrostátních postupů banky nevybírají poplatky za provedení soudních příkazů. Pokud byly požadovány informace o účtu, neexistuje žádné pravidlo, jež by bankám bránilo ve výběru poplatku za poskytnutí takových informací. Obecně platí, že za úhradu nákladů, jež bance vzniknou, odpovídá věřitel, ačkoli jejich zaplacení může být posléze uloženo dlužníkovi.

čl. 50 odst. 1 písm. j) – sazebník poplatků nebo jiný soubor pravidel, který stanoví příslušné poplatky vybírané jakýmkoli orgánem nebo jiným subjektem v členském státě výkonu zapojeným do vyřizování nebo výkonu příkazu k obstavení

Orgány pro informace a příslušné orgány by neměly vybírat administrativní poplatky. Za osobní doručení písemností je však účtován poplatek ve výši přibližně 100 až 200 EUR, v závislosti na míře obtížnosti, již takové doručení obnáší.

Pozn.: osobní doručení písemností provádí v tomto případě soukromá společnost a sazebník poplatků není k dispozici.

čl. 50 odst. 1 písm. k) – pořadí, je-li stanoveno pro rovnocenné vnitrostátní příkazy v rámci vnitrostátního práva

U řízení, jakými jsou rozhodnutí o obstavení majetku, není podle irského práva stanoveno pořadí, jelikož věřitel nezískává k předmětnému aktivu vlastnické právo.

čl. 50 odst. 1 písm. l) – soud nebo případně orgán pro výkon příslušný pro přiznání opravného prostředku

V Irsku platí:

Pro účely čl. 33 odst. 1 je soudem příslušným pro přiznání opravného prostředku soud, který vydal příkaz k obstavení, což může být v závislosti na okolnostech okresní soud (District Court), obvodní soud (Circuit Court) nebo vrchní soud (High Court)*.

Pro účely čl. 34 odst. 1 a 2 je soudem příslušným pro přiznání opravného prostředku:

  • soud, který vydal příkaz k obstavení (pokud byl evropský příkaz k obstavení účtů vydán irským soudem);
  • vrchní soud* (pokud byl evropský příkaz k obstavení účtů vydán v jiném členském státě).

*The High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

HighCourtCentralOffice@courts.ie

čl. 50 odst. 1 písm. m) – soudy, u nichž má být podáno odvolání, a lhůta, která je případně pro podání tohoto odvolání stanovena

V Irsku lze podat odvolání proti rozhodnutí vydanému podle článků 33, 34 nebo 35 u těchto soudů:

čl. 50 odst. 1 písm. n) – soudní poplatky

Podle okolností případu se soudní poplatky u řízení týkajících se vydání příkazu k obstavení nebo odvolání proti takovému příkazu pohybují v rozmezí 80 až 200 EUR. Příslušné informace lze najít zde:

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014)

čl. 50 odst. 1 písm. o) – jazyky přijímané pro překlady písemností

V Irsku je přijímána pouze irština a angličtina.

Poslední aktualizace: 15/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.