Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: italština
  Swipe to change

  Evropský příkaz k obstavení účtů

  Itálie

  Obsah zajišťuje
  Itálie

  čl. 50 odst. 1 písm. a) – soudy příslušné pro vydání příkazu k obstavení

  Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

  Soud rozhodující samosoudcem, v jehož obvodu byla veřejná listina vyhotovena.

  čl. 50 odst. 1 písm. b) – orgán určený jako příslušný pro získání informací o účtu

  Předseda soudu místně příslušného podle bydliště nebo místa pobytu dlužníka, nebo sídla dlužníka, pokud jde o právnickou osobu. Pokud dlužník nemá bydliště, místo pobytu nebo, jde-li o právnickou osobu, sídlo v Itálii, je příslušným předsedou předseda soudu v Římě.

  čl. 50 odst. 1 písm. c) – postupy získávání dostupných informací o účtu

  Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

  Aby orgán pro informace získal informace o bankovních účtech, umožňuje mu italské právo přístup k informacím uchovávaným ve veřejných archivech.

  čl. 50 odst. 1 písm. d) – soudy, u nichž se podává odvolání proti odmítnutí vydat příkaz k obstavení

  Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

  Senát soudu, ke kterému přísluší soudce, jenž vydal příkaz k obstavení.

  čl. 50 odst. 1 písm. e ) – orgány určené jako příslušné pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení a dalších písemností

  Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

  Pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení a dalších písemností je příslušný/á:

  a) soudní úředník za podmínek popsaných v čl. 23 odst. 5 nařízení;

  b) kancelář soudu, která vydala příkaz k obstavení, za podmínek popsaných v čl. 10 odst. 2, v čl. 23 odst. 3 a 6 a v čl. 25 odst. 3 a v čl. 36 odst. 5 nařízení;

  c) kancelář vykonávacího soudu za podmínek popsaných v čl. 27 odst. 2 nařízení;

  d) kancelář soudu, v jehož obvodu má dlužník bydliště, za podmínek stanovených v čl. 28 odst. 3 nařízení.

  Pokud byl příkaz k obstavení vydán v jiném členském státě za okolností popsaných v čl. 10 odst. 2, v čl. 23 odst. 3 a 6 a v čl. 25 odst. 3, příslušným soudem je řádný soud odpovědný za výkon příkazu k obstavení (viz čl. 50 písm. f)).

  čl. 50 odst. 1 písm. f) – orgán příslušný pro výkon příkazu k obstavení

  Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

  Řádný soud v místě bydliště třetích osob (článek 678 občanského soudního řádu), který postupuje v souladu s pravidly o vyvlastnění prostřednictvím třetích osob.

  čl. 50 odst. 1 písm. g) – rozsah, v němž mohou být obstaveny společné a sběrné účty

  Příkaz k obstavení se může vztahovat na společné účty a sběrné účty s více než jedním majitelem pouze v míře odpovídající hodnotě podílu dlužníka. Pokud neexistuje důkaz o opaku, předpokládá se, že hodnota podílů jednotlivých majitelů účtu je stejná.

  čl. 50 odst. 1 písm. h) – pravidla, jimiž se řídí částky vyloučené ze zajištění

  Ze zajištění jsou v souladu s článkem 545 ve spojení s článkem 671 občanského soudního řádu vyloučeny:

  a) platby sociálních dávek, pokud se nejedná o platbu pro účely výživného, avšak pouze s povolením předsedy soudu nebo jím pověřeným soudcem ve výši, kterou určí prostřednictvím soudního příkazu;

  b) dávky a příspěvky pomoci v hmotné nouzi pro osoby ve finanční a majetkové nouzi, peněžitá pomoc v mateřství, nemocenská nebo pohřebné vyplácené pojišťovnami, fondy sociálního zabezpečení a dobročinnými organizacemi;

  c) částky, které fyzické osoby dluží za výplatu mzdy či platu, nebo jiné platby související s pracovně-právními vztahy, včetně částek souvisejících s výplatou odstupného při propuštění zaměstnavatelem z důvodu nadbytečnosti, mohou být předmětem exekuce jako pohledávky sociálních dávek v rozsahu stanoveném předsedou soudu nebo jím pověřeným soudcem; exekuci může podléhat až pětina hodnoty těchto částek; souběžné obstavení vyplývající z kombinace dříve uvedených důvodů nesmí přesáhnout polovinu výše uvedených částek celkem;

  d) doživotní důchod, pokud je poskytován bez peněžitého protiplnění a pokud je stanoveno, že v rámci základních potřeb věřitele nemůže být předmětem obstavení či zabavení;

  e) částky dlužné pojišťovatelem pojistníkovi nebo osobě obmyšlené, aniž jsou vzhledem k zaplacenému pojistnému dotčena ustanovení týkající se revize úkonů poškozujících věřitele a ustanovení týkající se souběhu, přičitatelnosti a omezování darů;

  f) výplaty důchodů a příspěvků obdobných důchodovým dávkám s tím, že tyto částky nemohou být předmětem exekuce do výše odpovídající maximální výši měsíční částky sociálního důchodu zvýšené o jednu polovinu, a že část přesahující tuto částku může být předmětem exekuce v mezích stanovených v písmenech c) a d);

  g) zvláštní prostředky sociálního zabezpečení a pomoci stanovené podnikatelem, i bez zaměstnaneckých příspěvků, jestliže se jedná o platby ze strany věřitelů podniku nebo zaměstnanců.

  Je také ustanoveno, že částky dlužné za výplatu mzdy či platu a jiné platby související s pracovně-právními vztahy, včetně částek souvisejících s výplatou odstupného při propuštění zaměstnavatelem z důvodu nadbytečnosti, důchody a příspěvky obdobné důchodovým dávkám mohou, pokud se nacházejí na bankovním nebo poštovním účtu na jméno dlužníka, podléhat exekuci ve výši přesahující trojnásobek sociálního důchodu, pokud připsání na účet nastalo před datem exekuce; v případě, že připsání na účet proběhlo v den exekuce nebo poté, mohou být tyto částky předmětem exekuce podle ustanovení odstavců 3, 4, 5 a 7 a zvláštních ustanovení zákona.

  Je na povinném, aby prokázal, že pohledávka je vyloučena z obstavení.

  čl. 50 odst. 1 písm. i) – poplatky, které banky vybírají za provedení rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytnutí informací o účtu, a informace o tom, která strana odpovídá za uhrazení těchto poplatků

  Obecně platí, že správce aktiv, která jsou předmětem obstavení, tj. banka v případě bankovního účtu, který je předmětem obstavení, je oprávněn požadovat vyrovnání za úschovu a uchování aktiv; vyrovnání se stanoví podle platných sazeb nebo sazeb obvykle používaných, včetně úhrady zdokumentovaných nákladů nezbytných k zachování aktiv. Tyto náklady zahrnují náklady vynaložené na oznámení prohlášení podle článku 25 nařízení.

  Náklady předběžně hradí žadatel. O konečném plátci rozhodne s konečnou platností soud.

  Poskytování informací o účtech podle článku 14 neopravňuje banku k vybírání poplatků. Banky jsou ze zákona povinny aktualizovat archivy. V Itálii představuje nahlížení do těchto archivů způsob získávání informací o bankovních účtech podle článku 14 nařízení.

  čl. 50 odst. 1 písm. j) – sazebník poplatků nebo jiný soubor pravidel, který stanoví příslušné poplatky vybírané jakýmkoli orgánem nebo jiným subjektem v členském státě výkonu zapojeným do vyřizování nebo výkonu příkazu k obstavení

  Aniž jsou dotčeny soudní poplatky splatné podle článku 42 nařízení (EU) č. 655/2014, pokud se o vydání příkazu k obstavení žádá v Itálii, za vyřizování a výkon příkazu k obstavení se v Itálii účtují poplatky za získání kopií soudních řízení a poplatky splatné soudním úředníkům za doručení písemností.

  Poplatky za kopie se stanoví na základě tabulky v příloze 7 nařízení prezidenta republiky č. 115 ze dne 30. května 2012 – Konsolidované právní a správní předpisy o soudních nákladech.

  Pokud jde o poplatky za doručení písemností, je třeba rozlišovat podle toho, zda písemnost doručí příslušný soudní úředník přímo příjemci příkazu nebo zda je doručena poštou. V prvním případě se podle článku 27 výše uvedeného konsolidovaného znění předpisů vyplácí příslušnému soudnímu úředníkovi příspěvek na dopravu vypočítaný v souladu s článkem 35 konsolidovaného znění a s přihlédnutím ke kritériím, která jsou každoročně aktualizována nařízením ministerstva spravedlnosti. Ve druhém případě se místo příspěvku uhradí náklady spojené se zasláním poštou. V obou případech – tj. osobní doručení příjemci a poštovní doručení – je splatný též poplatek podle článku 27 konsolidovaného znění, který se vypočítá na základě článku 34. Pokud se jedná o naléhavé doručení, částka poplatku i příspěvku se v souladu s článkem 36 konsolidovaného znění zvýší.

  Viz zmiňované články a příloha 7 nařízení prezidenta republiky 115/2012, které lze nalézt zde.

  čl. 50 odst. 1 písm. k) – pořadí, je-li stanoveno pro rovnocenné vnitrostátní příkazy v rámci vnitrostátního práva

  Pro vnitrostátní příkazy není stanoveno žádné pořadí.

  čl. 50 odst. 1 písm. l) – soud nebo případně orgán pro výkon příslušný pro přiznání opravného prostředku

  Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

  Řádný soud rozhodující samosoudcem.

  čl. 50 odst. 1 písm. m) – soudy, u nichž má být podáno odvolání, a lhůta, která je případně pro podání tohoto odvolání stanovena

  Proti rozhodnutí vydanému ve smyslu článků 33, 34 a 35 nařízení se lze odvolat u řádného soudu, který zasedá jako senát. Lhůta pro podání odvolání činí patnáct dnů a počíná se okamžikem, kdy soud příkaz vydá, nebo okamžikem oznámení nebo doručení příkazu, podle toho, co nastane dříve.

  čl. 50 odst. 1 písm. n) – soudní poplatky

  Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

  A. Výše soudních poplatků za vydání příkazu k obstavení se liší v závislosti na hodnotě sporu a stupni soudního řízení, ve kterém se žádá o příkaz:

  a) soudní poplatky u sporů v hodnotě do 1 100 EUR: 21,50 EUR, jedná-li se o soudní řízení v prvním stupni, 32,25 EUR, jedná-li se o odvolací řízení, 43 EUR v případě kasačního řízení;

  b) soudní poplatky u sporů v hodnotě od 1 100 EUR do 5 200 EUR: 49 EUR, jedná-li se o soudní řízení v prvním stupni, 73,50 EUR, jedná-li se o odvolací řízení, 98 EUR v případě kasačního řízení;

  c) soudní poplatky u sporů v hodnotě od 5 200 EUR do 26 000 EUR: 118,50 EUR, jedná-li se o soudní řízení v prvním stupni, 177,75 EUR, jedná-li se o odvolací řízení, 237 EUR v případě kasačního řízení;

  d) soudní poplatky u sporů v hodnotě od 26 000 EUR do 52 000 EUR: 259 EUR, jedná-li se o soudní řízení v prvním stupni, 388,50 EUR, jedná-li se o odvolací řízení, 518 EUR v případě kasačního řízení;

  e) soudní poplatky u sporů v hodnotě od 52 000 EUR do 260 000 EUR: 379,50 EUR, jedná-li se o soudní řízení v prvním stupni, 569,25 EUR, jedná-li se o odvolací řízení, 759 EUR v případě kasačního řízení;

  f) soudní poplatky u sporů v hodnotě od 260 000 EUR do 520 000 EUR: 607 EUR, jedná-li se o soudní řízení v prvním stupni, 910,50 EUR, jedná-li se o odvolací řízení, 1 214 EUR v případě kasačního řízení;

  g) soudní poplatky u sporů v hodnotě nad 520 000 EUR: 843 EUR, jedná-li se o soudní řízení v prvním stupni, 1 264,50 EUR, jedná-li se o odvolací řízení, 1 686 EUR v případě kasačního řízení;

  h) soudní poplatky u sporů, jejichž hodnotu nelze vyčíslit: 259 EUR, jedná-li se o soudní řízení v prvním stupni, 388,50 EUR, jedná-li se o odvolací řízení, 518 EUR v případě kasačního řízení. Pokud se však jedná o případy ve výlučné pravomoci smírčího soudu podle článku 7 občanského soudního řádu, jsou soudní poplatky následující: 118,50 EUR, jedná-li se o soudní řízení v prvním stupni, 177,75 EUR, jedná-li se o odvolací řízení, 237 EUR v případě kasačního řízení.

  Kromě soudních poplatků uvedených výše, pokud je příkaz požadován před vydáním rozhodnutí ve věci samé, uhradí se pro každé řízení paušální záloha ve výši 27 EUR za náklady za doručení rozsudku.

  B. Soudní poplatky za odvolací řízení proti příkazu k obstavení činí ve všech případech 147 EUR.

  Kromě poplatků uvedených výše, pokud je příkaz požadován před zahájením řízení ve věci samé, uhradí se pro každé řízení paušální záloha ve výši 27 EUR za náklady za doručení.

  Poplatky se hradí před zahájením řízení v okamžiku podání opravného prostředku.

  čl. 50 odst. 1 písm. o) – jazyky přijímané pro překlady písemností

  Přijímají se pouze překlady do italštiny.

  Poslední aktualizace: 08/01/2024

  Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.