Evropský příkaz k obstavení účtů

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Lotyšsko

Evropský příkaz k obstavení účtů


*povinný údaj

čl. 50 odst. 1 písm. a) – soudy příslušné pro vydání příkazu k obstavení

Okresní nebo městský soud (rajona (pilsētas) tiesa), u kterého má být zajištěná pohledávka uplatněna, nebo okresní nebo městský soud nebo krajský soud (apgabaltiesa), do jehož působnosti věc spadá za účelem vedení řízení ve věci samé.

Pokud věc, v níž je žalovaným spotřebitel, spadá svou podstatou do pravomoci zahraničního soudu, podává se návrh na vydání evropského příkazu k obstavení účtů u okresního nebo městského soudu podle místa hlášeného pobytu (deklarētā dzīvesvieta) nebo bydliště (dzīvesvieta) žalovaného (spotřebitele).

V případě uvedeném v čl. 6 odst. 4 nařízení může žalobce podat návrh na vydání evropského příkazu k obstavení účtů u kteréhokoli okresního nebo městského soudu v obvodu působnosti krajského soudu, k němuž je přidělen ověřený notář, jenž sepsal dotyčný notářský zápis (kapitola 3 a článek 64423 občanského soudního řádu [Civilprocesa likums]).

čl. 50 odst. 1 písm. b) – orgán určený jako příslušný pro získání informací o účtu

Okresní nebo městský soud nebo krajský soud, u kterého byl podán návrh na vydání evropského příkazu k obstavení účtů, nebo okresní nebo městský soud, pokud byl návrh na vydání evropského příkazu k obstavení účtů podán u zahraničního soudu.

Seznam okresních a městských soudů je k dispozici zde:

Zpět na domovskou stránku

čl. 50 odst. 1 písm. c) – postupy získávání dostupných informací o účtu

Za účelem získání informací o účtech zašle soud úvěrové instituci elektronickou poštou žádost podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, v níž požádá o informace o finančních prostředcích (účtech) žalovaného u úvěrové instituce. Úvěrová instituce zašle soudu odpověď (informaci) neprodleně, nejpozději třetí den po obdržení žádosti soudu, elektronickou poštou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, ohledně finančních prostředků (účtů) žalovaného u příslušné úvěrové instituce (článek 64425 občanského soudního řádu).

čl. 50 odst. 1 písm. d) – soudy, u nichž se podává odvolání proti odmítnutí vydat příkaz k obstavení

Odvolání (dodatečná stížnost [blakus sūdzība]) proti rozhodnutí soudu, kterým se zcela nebo zčásti zamítá návrh na vydání evropského příkazu k obstavení účtů, se podává u soudu, který rozhodnutí vydal, a je adresováno:

1) v případě rozhodnutí okresního nebo městského soudu příslušnému krajskému soudu;

2) v případě rozhodnutí krajského soudu nejvyššímu soudu (Augstākā tiesa).

(čl. 443 a 64430 občanského soudního řádu).

Adresy krajských soudů a nejvyššího soudu najdete zde:

Zpět na domovskou stránku

čl. 50 odst. 1 písm. e ) – orgány určené jako příslušné pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení a dalších písemností

V případech uvedených v čl. 10 odst. 2, čl. 23 odst. 3, 5 a 6, čl. 25 odst. 3, čl. 27 odst. 2, čl. 28 odst. 3 druhém pododstavci a čl. 36 odst. 5 druhém pododstavci nařízení pověřený soudní exekutor odpovědný za výkon rozhodnutí v dané věci, která byla zahájena na základě evropského příkazu k obstavení účtů (články 549, 64432 a 64433 občanského soudního řádu).

V případě uvedeném v čl. 28 odst. 3 prvním pododstavci nařízení soud, do jehož obvodu působnosti spadá místo hlášeného pobytu, bydliště, umístění (atrašanās vieta) nebo sídlo (juridiskā adrese) žalovaného (článek 64433 občanského soudního řádu).

čl. 50 odst. 1 písm. f) – orgán příslušný pro výkon příkazu k obstavení

Pověřený soudní exekutor (zvērināts tiesu izpildītājs) (čl. 549 odst. 2 a 23a článek 64432 občanského soudního řádu).

Informace o pověřených soudních exekutorech

čl. 50 odst. 1 písm. g) – rozsah, v němž mohou být obstaveny společné a sběrné účty

Není relevantní.

čl. 50 odst. 1 písm. h) – pravidla, jimiž se řídí částky vyloučené ze zajištění

Částka peněz povinného (fyzické osoby) vyloučená ze zajištění se rovná minimální měsíční mzdě (podle bodu 3 přílohy 1 občanského soudního řádu se částka vyloučená ze zajištění pro povinného a pro každého z jeho rodinných příslušníků nebo vyživovaných osob rovná minimální měsíční mzdě, zatímco v případech, kdy je výživné vymáháno na výživu dětí nebo na správu Fondu pro záruku poskytování výživy, činí částka vyloučená ze zajištění pro povinného a každého z jeho rodinných příslušníků nebo vyživovaných osob 50 % minimální měsíční mzdy).

Pověřený soudní exekutor nařídí úvěrové instituci, aby obstavila peněžní prostředky (účty) povinného ve výši uvedené v exekučním titulu s přihlédnutím k limitu týkajícímu se povinného, stanovenému v bodě 3 přílohy 1 občanského soudního řádu).

Minimální měsíční mzda je stanovena v nařízení vlády č. 656 ze dne 24. listopadu 2015 (Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 656).

čl. 50 odst. 1 písm. i) – poplatky, které banky vybírají za provedení rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytnutí informací o účtu, a informace o tom, která strana odpovídá za uhrazení těchto poplatků

Podle vnitrostátních právních předpisů nejsou banky oprávněny vybírat poplatky nebo odměny za výdaje vynaložené na provádění rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytování informací o účtu přímo věřiteli nebo dlužníkovi.

čl. 50 odst. 1 písm. j) – sazebník poplatků nebo jiný soubor pravidel, který stanoví příslušné poplatky vybírané jakýmkoli orgánem nebo jiným subjektem v členském státě výkonu zapojeným do vyřizování nebo výkonu příkazu k obstavení

Výdaje na výkon evropského příkazu k obstavení účtů jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy o výdajích na výkon soudních rozhodnutí rozděleny do tří okruhů: státní poplatky, odměny soudních exekutorů a nezbytné výdaje na provádění exekučních úkonů.

V souladu s čl. 34 odst. 6 občanského soudního řádu činí státní poplatek za předložení exekučního titulu nebo exekučního dokumentu k výkonu rozhodnutí 3 EUR.

Sazby odměn pověřených soudních exekutorů jsou stanoveny v nařízení vlády č. 451 ze dne 26. června 2012 o sazbách odměn pověřených soudních exekutorů (Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumi Nr.451 „Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm“).

Podle bodu 7.3 tohoto nařízení činí odměna za zajištění pohledávky zabavením peněžních prostředků u úvěrových institucí nebo třetích osob nebo za nahrazení prostředků k zajištění pohledávky 86 EUR.

Výše výdajů nezbytných pro provádění exekučních úkonů je stanovena v nařízení vlády č. 9 ze dne 7. ledna 2014 o výdajích na provádění exekučních úkonů (Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.9 „Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem“).

Tyto výdaje zahrnují například náklady na poštovní služby, doručování písemností, příjem informací a služby bank a dalších institucí. Příslušná výše těchto výdajů je proto stanovena odpovídajícím způsobem pro každý jednotlivý případ vymáhání.

Poplatky za žádost žadatele o informace o finančních prostředcích (účtech), které má žalovaný u úvěrové instituce, jsou stanoveny v článku 25 nařízení vlády č. 20 ze dne 11. ledna 2022 o postupu pro výpočet výdajů souvisejících s přezkoumáním případu (Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumi Nr.20 „Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība“). Nařízení stanoví, že náklady spojené se získáním informací o finančních prostředcích (účtech) žalovaného u úvěrových institucí sestávají z nákladů na vypracování žádosti a její zaslání úvěrovým institucím, případně zahraničnímu informačnímu orgánu. Z nákladů spojených s každou žádostí o informace o finančních prostředcích (účtech) žalovaného u úvěrových institucí v dotčené zemi se hradí celkem 15 EUR.

čl. 50 odst. 1 písm. k) – pořadí, je-li stanoveno pro rovnocenné vnitrostátní příkazy v rámci vnitrostátního práva

Rovnocenné vnitrostátní příkazy nemají stanoveno žádné pořadí.

čl. 50 odst. 1 písm. l) – soud nebo případně orgán pro výkon příslušný pro přiznání opravného prostředku

Je-li členským státem původu Lotyšsko, je příslušným orgánem okresní nebo městský soud nebo krajský soud, který vydal evropský příkaz k obstavení účtů, nebo okresní nebo městský soud nebo krajský soud, do jehož pravomoci věc spadá pro účely vedení řízení ve věci samé (článek 64434 občanského soudního řádu);

je-li členským státem výkonu Lotyšsko, je příslušným orgánem okresní nebo městský soud, v jehož obvodu působnosti je evropský příkaz k obstavení účtů vykonáván (článek 64435 občanského soudního řádu).

čl. 50 odst. 1 písm. m) – soudy, u nichž má být podáno odvolání, a lhůta, která je případně pro podání tohoto odvolání stanovena

Odvolání (dodatečná stížnost) proti soudnímu rozhodnutí podle článků 33, 34 a 35 nařízení se podává u soudu, který rozhodnutí vydal, a je adresováno:

1) v případě rozhodnutí okresního nebo městského soudu příslušnému krajskému soudu;

2) v případě rozhodnutí krajského soudu nejvyššímu soudu.

(články 443, 64434 a 64435 občanského soudního řádu).

Dodatečnou stížnost lze podat do 10 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Lhůta, ve které musí být podána dodatečná stížnost týkající se rozhodnutí přijatého písemným postupem, se počítá ode dne vydání rozhodnutí. Účastník řízení, jemuž bylo soudní rozhodnutí zasláno podle článku 562 občanského soudního řádu (tj. osoba, jejíž bydliště nebo místo pobytu se nenachází v Lotyšsku), může podat dodatečnou stížnost do 15 dnů ode dne vydání stejnopisu rozhodnutí (článek 442 občanského soudního řádu).

Seznam soudů najdete zde:

Zpět na domovskou stránku

čl. 50 odst. 1 písm. n) – soudní poplatky

Za návrh na vydání evropského příkazu k obstavení účtů se platí státní poplatek ve výši 0,5 % částky pohledávky, nejméně však 70 EUR (čl. 34 odst. 1 a 71 občanského soudního řádu).

K návrhu na vydání evropského příkazu k obstavení účtů musí být přiložen doklad o zaplacení státního poplatku postupem a ve výši stanovené v občanském soudním řádu.

čl. 50 odst. 1 písm. o) – jazyky přijímané pro překlady písemností

V Lotyšsku jsou přijímány pouze dokumenty v lotyštině.

Poslední aktualizace: 23/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.