Evropský příkaz k obstavení účtů

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Litva

Evropský příkaz k obstavení účtů


*povinný údaj

čl. 50 odst. 1 písm. a) – soudy příslušné pro vydání příkazu k obstavení

Ustanovení čl. 3118 odst. 5 zákona provádějícího nařízení uvádí, že návrh podle čl. 6 odst. 4 nařízení, jehož cílem je získat evropský příkaz k obstavení účtů, je třeba podat okresnímu soudu v místě sídla orgánu, který vydal danou veřejnou listinu.

Aktuální informace o litevských soudech a jejich kontaktní údaje naleznete v Evropském soudním atlasu ve věcech občanských.

čl. 50 odst. 1 písm. b) – orgán určený jako příslušný pro získání informací o účtu

Podle bodu 1 usnesení litevské vlády č. 964 ze dne 28. září 2016 platí, že informace uvedené v článku 14 nařízení poskytuje soudu, který o návrhu na vydání evropského příkazu k obstavení účtů rozhoduje, Státní daňový inspektorát podléhající ministerstvu financí (Vasario 16-osios g. 14, Vilnius; tel.: +370 5 266 8200; e-mail: vmi@vmi.lt). Den vstupu v platnost tohoto usnesení je 18. ledna 2017.

čl. 50 odst. 1 písm. c) – postupy získávání dostupných informací o účtu

Státní daňový inspektorát podléhající ministerstvu financí využije postup získání informací stanovený v čl. 14 odst. 5 písm. b) nařízení, tj. získání informací o bankovních účtech dlužníka v bankách provozujících činnost v Litvě z informačního systému pro daňové účetnictví.

čl. 50 odst. 1 písm. d) – soudy, u nichž se podává odvolání proti odmítnutí vydat příkaz k obstavení

Podle čl. 3122 odst. 1 lze v případě uvedeném v čl. 21 odst. 1 podat samostatné odvolání k odvolacímu soudu. Postup podání a posouzení samostatného odvolání stanoví články 334-339 litevského občanského soudního řádu. Právní předpisy nepřiznávají právo podat kasační opravný prostředek proti rozhodnutím vydaným odvolacím soudem poté, co přezkoumá samostatné odvolání.

Aktuální informace o litevských soudech a jejich kontaktní údaje naleznete v Evropském soudním atlasu ve věcech občanských.

čl. 50 odst. 1 písm. e ) – orgány určené jako příslušné pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení a dalších písemností

Podle čl. 3121 odst. 3 zákona provádějícího nařízení platí, že úkony obdržení, zaslání a doručení procesních písemností, uvedené v čl. 4 odst. 14 nařízení, provádí soudní exekutor.

Seznam soudních exekutorů v Litvě naleznete na tomto odkaze: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Podle č. 3123 zákona provádějícího nařízení platí, že v případě popsaném v čl. 28 odst. 3 nařízení, tedy má-li dlužník bydliště v Litvě, avšak Litva není členským státem výkonu, se procesní písemnosti dlužníkovi doručují v souladu s postupem stanoveným v článku 3 a čl. 33 odst. 2 a 4 zákona. V tomto případě je orgánem příslušným pro přijímání žádostí o doručování písemností z jiných členských států Litevská komora soudních exekutorů (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius; tel. +370 5 275 0067, +370 5 275 0068; e-mail info@antstoliurumai.lt). Litevská komora soudních exekutorů organizuje a koordinuje doručování písemností a jejich zasílání pro účely výkonu rozhodnutí soudními exekutory.

čl. 50 odst. 1 písm. f) – orgán příslušný pro výkon příkazu k obstavení

Podle čl. 3121 odst. 3 zákona provádějícího nařízení platí, že evropský příkaz k obstavení účtů vykonává soudní exekutor. Soudní exekutor rovněž vykonává činnosti stanovené v čl. 24 odst. 4 a čl. 25 odst. 1, 2 a 4.

Seznam soudních exekutorů v Litvě naleznete na tomto odkaze: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

čl. 50 odst. 1 písm. g) – rozsah, v němž mohou být obstaveny společné a sběrné účty

Hlavní pravidla stanovená vnitrostátními právními předpisy:

1. Podle článku 667 litevského občanského soudního řádu platí, že pokud není určen podíl náležející dlužníkovi z majetku spoluvlastněného s dalšími osobami, soudní exekutor zabaví a obstaví společný majetek a navrhne účastníku řízení, který se domáhá výkonu rozhodnutí, a případně také spoluvlastníkům, aby podali soudu návrh na určení dlužníkova podílu na majetku spoluvlastněném s dalšími osobami. Není-li ve lhůtě stanovené soudním exekutorem návrh podán, soudní exekutor vymáhání z daného majetku zastaví. K novému pokusu o vymáhání z tohoto majetku na základě stejných vykonatelných titulů nesmí dojít dříve než rok ode dne ukončení vymáhání z tohoto majetku. Podíl dlužníka na majetku ve společném vlastnictví určí rozhodnutím soud. Poté, co rozhodnutí soudu určující podíl dlužníka na majetku ve společném vlastnictví nabyde právní moci, vymáhání proběhne z podílu na majetku, který náleží dlužníkovi. Účastník řízení, který se domáhá výkonu rozhodnutí, je oprávněn žádat určení podílu dlužníka, aby bylo možné z něj pohledávku uspokojit.

2. Je-li obstavován účet, vždy dojde k pokusu určit vlastníka peněžních prostředků na účtu. Účet lze obstavit, jestliže peněžní prostředky na účtu náležejí dlužníkovi.

čl. 50 odst. 1 písm. h) – pravidla, jimiž se řídí částky vyloučené ze zajištění

Hlavní pravidla stanovená vnitrostátními právními předpisy:

1. Podle článku 688 litevského občanského soudního řádu nelze vymáhání pohledávky provádět z peněžní částky, která nepřesahuje výši minimální měsíční mzdy stanovené litevskou vládou [1]. Dále není možné provádět vymáhání z peněžních prostředků obdržených v rámci finanční pomoci EU nebo jiné mezinárodní finanční pomoci či spolufinancování podporovaného projektu během jeho realizace a povinné doby fungování, stanovených právními předpisy EU nebo mezinárodními dohodami, k nimž Litva přistoupila. Tento zákaz neplatí, jsou-li peněžní prostředky vymáhány na žádost instituce, která monitoruje provádění podporovaného projektu, z důvodu, že dané prostředky byly využity v rozporu s unijními či litevskými právními předpisy, mezinárodními dohodami nebo dohodami, na jejichž základě byly tyto peněžní prostředky přiděleny.

2. Podle článku 738 litevského občanského soudního řádu lze pohledávku vymáhat z dávek sociálního zabezpečení pobíraných v nemoci či nezaměstnanosti pouze na základě soudního rozhodnutí týkajícího se vymáhání plateb výživného nebo soudního rozhodnutí o náhradě škody na zdraví způsobené zmrzačením či jiným zraněním nebo náhradě za ztrátu živitele.

3. Podle článku 739 litevského občanského soudního řádu není možné vymáhání provádět z peněžních částek náležejících dlužníkovi ve formě: 1) náhrad za opotřebení nástrojů pracovníka a dalších forem náhrad za odchylky od běžných pracovních podmínek; 2) částek vyplácených pracovníkovi na služební cestě, nebo pracovníkovi vyslanému či přeřazenému na jiné pracoviště či vykonávajícím práci na jiném pracovišti; 3) dávek státní sociální podpory v mateřství či otcovství; 4) přídavků na dítě vyplácených podle litevského zákona o přídavcích na děti; 5) příspěvku na pohřeb; 6) dávek vyplácených podle litevského zákona o dávkách státní sociální pomoci a dalších cílených dávek sociální podpory, příspěvků nebo plateb pro nízkopříjmové rodiny vyplácených státem nebo z obecních rozpočtů a sociální podpory pro jednotlivce; 7) náhrad za propuštění.


[1] Od 1. ledna 2016 činí výše minimální měsíční mzdy 350 EUR.

čl. 50 odst. 1 písm. i) – poplatky, které banky vybírají za provedení rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytnutí informací o účtu, a informace o tom, která strana odpovídá za uhrazení těchto poplatků

Banky nejsou oprávněny účtovat si poplatky – úkony výkonu rozhodnutí provádějí soudní exekutoři.

čl. 50 odst. 1 písm. j) – sazebník poplatků nebo jiný soubor pravidel, který stanoví příslušné poplatky vybírané jakýmkoli orgánem nebo jiným subjektem v členském státě výkonu zapojeným do vyřizování nebo výkonu příkazu k obstavení

Hlavní pravidla stanovená vnitrostátními právními předpisy:

1. Podle článku 609 litevského občanského soudního řádu se náklady na výkon rozhodnutí vzniklé z činnosti soudních exekutorů, skládají z: 1) správních nákladů související s vykonávacím řízením, jež jsou nezbytné k provedení činností nutných pro každé vykonávací řízení; 2) dodatečných správních nákladů související s vykonávacím řízením, vzniklých při provádění dalších činností v konkrétním případě výkonu rozhodnutí; 3) poplatku soudnímu exekutorovi za vykonání zákonných exekučních titulů. Výši nákladů výkonu rozhodnutí a postup jejich výpočtu a platby jsou stanoveny v Pokynech pro výkon rozhodnutí, přijatých nařízením ministra spravedlnosti č. 1R-352 ze dne 27. října 2005 (dále jen „pokyny“) (znění zavedené nařízením č. 1R-265 ze dne 14. listopadu 2011).

Bod 123 pokynů stanoví, že výkon evropského příkazu k obstavení účtů zahrnuje náklady na výkon rozhodnutí uvedené v tabulce 2 bodě 7 pokynů, jakož i dodatečné náklady vzniklé při provádění jednotlivých činností v rámci vykonávacího řízení.

Pokyny pro výkon rozhodnutí.

2. V souladu s bodem 5 postupu pro zpoplatnění doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních přijatém nařízením ministra spravedlnosti č. 1R-16 ze dne 20. ledna 2016 (znění zavedené nařízením č. 1R-312 ze dne 9. prosince 2016) činí poplatek za doručování písemností v Litvě 110 EUR, pokud doručování písemností a jejich předávání za účelem výkonu soudními exekutory organizuje a koordinuje Litevská komora soudních exekutorů.

Popis postupu doručování soudních a mimosoudních písemností přijatých ze zahraničí v občanských nebo obchodních věcech a stanovení poplatků za tuto službu.

čl. 50 odst. 1 písm. k) – pořadí, je-li stanoveno pro rovnocenné vnitrostátní příkazy v rámci vnitrostátního práva

Hlavní pravidla stanovená vnitrostátními právními předpisy:

1. Podle čl. 626 odst. 3 litevského občanského soudního řádu se vymáhání prováděné z majetku nepřerušuje, pokud je daný majetek obstaven nebo pokud jsou vlastnická práva k tomuto majetku dočasně omezena za účelem zajištění nároku věřitelů se stejnou či vyšší prioritou. Vymáhání prováděné z obstaveného majetku či peněžních prostředků v tomto případě probíhá v souladu s postupem stanoveným v pokynech pro výkon rozhodnutí.

2. Podle článku 754 litevského občanského soudního řádu nemá uspokojování nároků poskytovatelů hypoték ani nároků zástavních věřitelů ze zastaveného majetku žádnou zvláštní prioritu. Nejvyšší priorita je přiznána uspokojení nároků na vymáhání výživného a nároků na náhradu škody způsobené zmrzačením nebo jiným zraněním a škody vzniklé ztrátou živitele. Druhou nejvyšší prioritu má uspokojení nároků zaměstnanců vzešlých z pracovněprávních vztahů. Uspokojení všech ostatních nároků je na třetí úrovni priority. Není-li vymožená částka dostatečná k plnému uspokojení všech nároků s danou prioritou, nároky se uspokojí poměrně vzhledem k částce dlužené každému účastníku, který se domáhá splnění pohledávky.

čl. 50 odst. 1 písm. l) – soud nebo případně orgán pro výkon příslušný pro přiznání opravného prostředku

Podle článku 3122 zákona provádějícího nařízení je třeba návrh na uplatnění opravných prostředků uvedených v článku 33 nařízení, které se využívají v členském státě původu, podat soudu, který evropský příkaz k obstavení účtů vydal.

Návrh na uplatnění opravných prostředků uvedených v článku 34 nařízení (kromě čl. 34 odst. 1 písm. a)), které se využívají v členském státě výkonu, je třeba podat okresnímu soudu, v jehož obvodu má kancelář soudní exekutor, který provádí či prováděl výkon evropského příkazu k obstavení účtů.

Návrh na uplatnění opravných prostředků uvedených v článku 34 odst. 1 písm. a) nařízení, které se využívají v členském státě výkonu, je třeba podat soudnímu exekutorovi, který provádí či prováděl výkon evropského příkazu k obstavení účtů.

Aktuální informace o litevských soudech a jejich kontaktní údaje naleznete v Evropském soudním atlasu ve věcech občanských. Seznam soudních exekutorů v Litvě naleznete na tomto odkaze: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

čl. 50 odst. 1 písm. m) – soudy, u nichž má být podáno odvolání, a lhůta, která je případně pro podání tohoto odvolání stanovena

Podle článku 3122 zákona provádějícího nařízení lze podat samostatné odvolání proti soudnímu rozhodnutí jak o opravných prostředcích uvedených v článcích 33 a 35 nařízení, které se využívají v členském státě původu, tak o opravných prostředcích uvedených v článcích 34 a 35 nařízení (kromě čl. 34 odst. 1 písm. a) a čl. 35 odst. 3), které se využívají v členském státě výkonu. Podle čl. 335 odst. 1 litevského občanského soudního řádu je samostatné odvolání nutné podat odvolacímu soudu prostřednictvím soudu, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje, ve lhůtě sedmi dnů ode dne vydání rozhodnutí. Pokud bylo napadené soudní rozhodnutí vydáno v řízení vedeném písemně, samostatné odvolání je možné podat ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení vyhotovení rozhodnutí. Právní předpisy nepřiznávají právo podat kasační opravný prostředek proti rozhodnutím vydaným odvolacím soudem poté, co přezkoumá samostatné odvolání.

Odvolání proti úkonům soudního exekutora, pokud jde o opravné prostředky uvedené v čl. 34 odst. 1 písm. a) a čl. 35 odst. 3, které se využívají v členském státě výkonu, lze podat okresnímu soudu, v jehož obvodu má soudní exekutor kancelář. Pravidla stanovená v čl. 593 odst. 1 až 4 litevského občanského soudního řádu platí pro podání a posouzení tohoto odvolání obdobně. Pro podání odvolání není stanovena lhůta a právo na odvolání proti rozhodnutí soudu ohledně úkonů soudního exekutora právní předpisy nepřiznávají.

Aktuální informace o litevských soudech a jejich kontaktní údaje naleznete v Evropském soudním atlasu ve věcech občanských.

čl. 50 odst. 1 písm. n) – soudní poplatky

Podle článku 3119 zákona provádějícího nařízení se soudní poplatek platí tehdy, pokud se soudu podává návrh na získání evropského příkazu k obstavení účtů nebo na uplatnění opravných prostředků stanovených v kapitole 4 nařízení. Poplatek odpovídá soudnímu poplatku za návrh na předběžná opatření nebo za samostatné odvolání proti rozhodnutí o předběžných opatřeních, pokud se hradí.

Litevské právní předpisy v současnosti neurčují poplatek za návrh na předběžná opatření. Podle čl. 80 odst. 2 litevského občanského soudního řádu se za samostatné odvolání proti rozhodnutí o předběžných opatřeních hradí poplatek ve výši 28 EUR.

čl. 50 odst. 1 písm. o) – jazyky přijímané pro překlady písemností

Přijímaným jazykem pro překlady písemností je litevština.

Poslední aktualizace: 11/10/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.