Evropský příkaz k obstavení účtů

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

čl. 50 odst. 1 písm. a) – soudy příslušné pro vydání příkazu k obstavení

1)    U nároků nepřesahujících 15 000 EUR je příslušný smírčí soudce (juge de paix):

Justice de paix de Luxembourg (Smírčí soud – Lucemburk)

Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg

 

Justice de paix – Esch-sur-Alzette (Smírčí soud – Esch-sur-Alzette)

Place Norbert Metz,

L-4006 Esch-sur-Alzette

 

Justice de paix – Diekirch (Smírčí soud – Diekirch)

Bei der Aaler Kiirch,

L-9201 Diekirch

 

2)    U nároků ve výši více než 15 000 EUR je příslušný předseda obvodního soudu (Président du tribunal d’arrondissement):

Tribunal d'arrondissement – Luxembourg (Obvodní soud – Lucemburk)

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT,

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement – Diekirch (Obvodní soud – Diekirch)

Palais de Justice,

Place Guillaume,

L-9237 Diekirch

čl. 50 odst. 1 písm. b) – orgán určený jako příslušný pro získání informací o účtu

Orgánem příslušným k získávání informací o účtu je Komise pro dohled nad finančním odvětvím (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Commission de Surveillance du Secteur Financier

283, route d’Arlon,

L-1150 Lucemburk

Tel. +352 26251-1

Fax:   +352 26251-2601

E-mail: direction@cssf.lu

čl. 50 odst. 1 písm. c) – postupy získávání dostupných informací o účtu

Postup získávání informací o účtu je stanoven v čl. 14 odst. 5 písm. a), tj.:

povinnost všech bank na jeho území na žádost orgánu pro informace sdělit, zda má dlužník u nich veden účet.

čl. 50 odst. 1 písm. d) – soudy, u nichž se podává odvolání proti odmítnutí vydat příkaz k obstavení

– Předseda obvodního soudu nebo soudce, který jej nahrazuje, zasedající jako v naléhavém řízení (siégeant comme en matière de référé), je příslušný projednávat opravné prostředky podané proti rozhodnutím smírčího soudce:

Tribunal d'arrondissement – Luxembourg (Obvodní soud – Lucemburk)

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT,

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement – Diekirch (Obvodní soud – Diekirch)

Palais de Justice,

Place Guillaume,

L-9237 Diekirch

 

– Odvolací soud (Cour d'appel), zasedající jako v naléhavém řízení, je příslušný projednávat opravné prostředky podané proti rozhodnutím předsedy obvodního soudu:

Cour d’appel

Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg

čl. 50 odst. 1 písm. e ) – orgány určené jako příslušné pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení a dalších písemností

Příslušným orgánem jsou soudní exekutoři (huissiers de justice).

Soudní exekutory můžete hledat na těchto internetových stránkách: Sdružení soudních exekutorů Lucemburska (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg)

čl. 50 odst. 1 písm. f) – orgán příslušný pro výkon příkazu k obstavení

Příslušným orgánem jsou soudní exekutoři (huissiers de justice).

čl. 50 odst. 1 písm. g) – rozsah, v němž mohou být obstaveny společné a sběrné účty

Společný účet (compte joint) může být v zásadě předmětem obstavení (saisie conservatoire) podle lucemburského práva.

Společné účty fungují podle zásady, kterou se řídí solidární věřitelé (solidarité active).

Použije se článek 693 nového občanského soudního řádu (Nouveau Code de Procédure Civile) a článek 1197 občanského zákoníku (Code Civil).

Ustanovení nového občanského soudního řádu a občanského zákoníku jsou k dispozici na internetových stránkách LEGILUX.

Kandidátský účet (compte de mandataire) je k obstavení podle lucemburského práva v zásadě nezpůsobilý. V této oblasti neexistují žádná zvláštní pravidla.

čl. 50 odst. 1 písm. h) – pravidla, jimiž se řídí částky vyloučené ze zajištění

Ustanovení článku 717 nového občanského soudního řádu uvádí:

K zabavení nejsou způsobilé:

1) předměty prohlášené zákonem za nezpůsobilé k zabavení;

2) platby výživného (provisions alimentaires) stanovené soudem;

3) dostupné částky a předměty prohlášené za nezpůsobilé k zabavení zůstavitelem (testateur) nebo dárcem (donateur);

4) částky a příspěvky na výživné (sommes et pensions pour aliments), i když je závěť (testament) nebo darovací listina (acte de donation) neprohlásí za nezpůsobilé k zabavení.

Pokud jde o „1) předměty prohlášené zákonem za nezpůsobilé k zabavení“, použije se článek 33 pozměněného zákona ze dne 28. července 2018 o příjmu ze sociálního začleňování (loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale) a nařízení velkovévody ze dne 27. září 2016, které stanoví, v jaké míře lze postihnout a zabavit odměny za práci, důchody a renty (règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes).

Tyto částky jsou osvobozeny bez žádosti dlužníka.

čl. 50 odst. 1 písm. i) – poplatky, které banky vybírají za provedení rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytnutí informací o účtu, a informace o tom, která strana odpovídá za uhrazení těchto poplatků

Banka může v zásadě od obstavené částky odečíst náklady, které jí musely vzniknout, aby splnila právní povinnosti týkající se obstavení.

čl. 50 odst. 1 písm. j) – sazebník poplatků nebo jiný soubor pravidel, který stanoví příslušné poplatky vybírané jakýmkoli orgánem nebo jiným subjektem v členském státě výkonu zapojeným do vyřizování nebo výkonu příkazu k obstavení

Sazby soudních exekutorů jsou stanoveny v pozměněném zákoně ze dne 4. prosince 1990 o organizaci soudních exekutorů (loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice) a v pozměněném nařízení velkovévody ze dne 24. ledna 1991, kterým se stanoví sazby pro soudní exekutory (règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice).

Příslušná ustanovení jsou k dispozici na internetových stránkách LEGILUX:

– Pozměněný zákon ze dne 4. prosince 1990 o organizaci soudních exekutorů:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

– Nařízení velkovévody ze dne 24. ledna 1991, kterým se stanoví sazby pro soudní exekutory:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Konsolidované znění bylo aktualizováno dne 2.°října 2021. Článek 16 pozměněného nařízení velkovévody ze dne 24. ledna 1991 byl pozměněn nařízením velkovévody ze dne 21. června 2023. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Za doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních se na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (přepracované znění) vybírá jednotný pevný poplatek ve výši 165 EUR.

Poplatky a odměny:

Použijí se ustanovení pozměněného nařízení velkovévody ze dne 21. března 1974 o poplatcích a odměnách právním zástupcům a advokátům (règlement grand-ducal modifié du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats).

Příslušná ustanovení jsou k dispozici na internetových stránkách LEGILUX:

Nařízení velkovévody ze dne 21. března 1974 o poplatcích a odměnách právním zástupcům a advokátům – Legilux (public.lu)

čl. 50 odst. 1 písm. k) – pořadí, je-li stanoveno pro rovnocenné vnitrostátní příkazy v rámci vnitrostátního práva

Nepoužije se.

čl. 50 odst. 1 písm. l) – soud nebo případně orgán pro výkon příslušný pro přiznání opravného prostředku

– Článek 33 (opravný prostředek proti samotnému příkazu)

Příslušným soudem pro vydání opravného prostředku je:

– buď smírčí soudce, zasedající jako v naléhavém řízení,

– nebo předseda obvodního soudu nebo soudce, který jej nahrazuje, zasedající jako v naléhavém řízení (viz čl. 50 odst. 1 písm. a)).

– Článek 34 (opravný prostředek proti výkonu příkazu)

– buď smírčí soudce, zasedající jako v naléhavém řízení,

– nebo předseda obvodního soudu nebo soudce, který jej nahrazuje, zasedající jako v naléhavém řízení.

Použijí se pravidla pro určení příslušnosti ratione valoris obsažená v novém občanském soudním řádu. Odpovídají pravidlům pro určení příslušnosti ratione valoris stanoveným v položce uvedené v čl. 50 odst. 1 písm. a).

čl. 50 odst. 1 písm. m) – soudy, u nichž má být podáno odvolání, a lhůta, která je případně pro podání tohoto odvolání stanovena

– Předseda obvodního soudu nebo soudce, který jej nahrazuje, zasedající jako v naléhavém řízení, je příslušný projednávat opravné prostředky podané proti rozhodnutím smírčího soudce.

– Odvolací soud, zasedající jako v naléhavém řízení, je příslušný projednávat opravné prostředky podané proti rozhodnutím předsedy obvodního soudu.

– Lhůta: 15 dnů.

– Začátek lhůty: datum doručení.

čl. 50 odst. 1 písm. n) – soudní poplatky

V Lucembursku se soudní poplatky nazývají „poplatky a výdaje“ (frais et dépens).

Podle judikatury se „náklady“ uvedené v článku 238 nového občanského soudního řádu v zásadě vztahují na náklady na advokáty, odměny soudních exekutorů, odměny znalců, případné příspěvky vyplacené svědkům, náklady na překlady atd., nikoli však na odměny advokátů. Nový občanský soudní řád je k dispozici na internetových stránkách LEGILUX.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile

Odměny soudních exekutorů:

Sazby soudních exekutorů jsou stanoveny v pozměněném zákoně ze dne 4. prosince 1990 o organizaci soudních exekutorů a v pozměněném nařízení velkovévody ze dne 24. ledna 1991, kterým se stanoví sazby pro soudní exekutory.

Příslušná ustanovení jsou k dispozici na internetových stránkách LEGILUX:

–    Pozměněný zákon ze dne 4. prosince 1990 o organizaci soudních exekutorů:

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

–    Pozměněné nařízení velkovévody ze dne 24. ledna 1991, kterým se stanoví sazby pro soudní exekutory:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Konsolidované znění bylo aktualizováno dne 2.°října 2021. Článek 16 pozměněného nařízení velkovévody ze dne 24. ledna 1991 byl pozměněn nařízením velkovévody ze dne 21. června 2023: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Článek 16 pozměněného zákona ze dne 4. prosince 1990 o organizaci soudních exekutorů stanoví způsob odměňování a uvádí, že příslušné údaje mají být stanoveny nařízením velkovévody:

Služby soudních exekutorů jsou odměňovány buď pevnou, nebo hodinovou sazbou.

Nařízení velkovévody stanoví sazbu za služby a dobu trvání a hodinovou sazbu, která má být zaplacena.

Obvodní soud, občanskoprávní senát, rozhodne o zdanění poplatků a výdajů v případě sporu.

Nařízení velkovévody ze dne 24. ledna 1991, kterým se stanoví sazby pro soudní exekutory, bylo několikrát změněno.

Konsolidované znění nařízení velkovévody je k dispozici na internetových stránkách LEGILUX:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Konsolidované znění bylo aktualizováno dne 2.°října 2021. Článek 16 pozměněného nařízení velkovévody ze dne 24. ledna 1991 byl pozměněn nařízením velkovévody ze dne 21. června 2023. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo

Konsolidované znění bylo aktualizováno dne 2.°října 2021.

Výše uvedené nařízení velkovévody stanoví poplatky účtované soudními exekutory. Patří mezi ně základní sazba (články 2 až 5), cestovní výdaje (články 6 a 7), další poplatky, jako je poplatek za výběr nebo záloha (články 8 až 11), skutečně vynaložené výdaje (články 12 a 13) a zvýšení pevných a hodinových sazeb (článek 15).

Průměrné náklady na doručení písemnosti činí 120–180 EUR na jednoho adresáta, včetně všech daní, pokud doručení nepředstavuje vážné obtíže nebo pokud písemnost není velmi rozsáhlá.

Za doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních se na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (přepracované znění) vybírá jednotný pevný poplatek ve výši 165 EUR (článek 16 nařízení velkovévody ze dne 24. ledna 1991).

Náklady na advokáty:

Použijí se ustanovení pozměněného nařízení velkovévody ze dne 21. března 1974 o poplatcích a odměnách právním zástupcům a advokátům (règlement grand-ducal modifié du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats).

Příslušná ustanovení jsou k dispozici na internetových stránkách LEGILUX:

Nařízení velkovévody ze dne 21. března 1974 o poplatcích a odměnách právním zástupcům a advokátům – Legilux (public.lu)

Co se týče příspěvků vyplácených znalcům, svědkům, tlumočníkům a specialistům:

použitelná ustanovení nařízení velkovévody o soudních poplatcích ze dne 28. listopadu 2009 (règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice), která jsou k dispozici na internetových stránkách LEGILUX:

– Nařízení velkovévody o soudních poplatcích ze dne 28. listopadu 2009 – Legilux (public.lu)

Toto nařízení bylo změněno nařízením velkovévody ze dne 30. prosince 2011:

– Nařízení velkovévody ze dne 30. prosince 2011, kterým se mění:1) nařízení velkovévody o soudních poplatcích ze dne 28. listopadu 2009 a 2) pozměněné nařízení velkovévody ze dne 18. září 1995 o právní pomoci (Règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 modifiant: 1) le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice; 2) le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire) – Legilux (public.lu)

čl. 50 odst. 1 písm. o) – jazyky přijímané pro překlady písemností

Přípustnými jazyky jsou francouzština a němčina.

Poslední aktualizace: 12/10/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.