Evropský příkaz k obstavení účtů

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Malta

Evropský příkaz k obstavení účtů


*povinný údaj

čl. 50 odst. 1 písm. a) – soudy příslušné pro vydání příkazu k obstavení

Soud příslušný k vydání evropského příkazu k obstavení účtů je první senát soudu pro občanskoprávní věci.

Telefon: +356 2590 2256; E-mail courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

čl. 50 odst. 1 písm. b) – orgán určený jako příslušný pro získání informací o účtu

Orgán určený jako příslušný pro získání informací o účtu je kancelář občanskoprávních soudů a tribunálů.

Telefon: +356 2590 2346/260; E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

čl. 50 odst. 1 písm. c) – postupy získávání dostupných informací o účtu

Podle vnitrostátního práva je k dispozici metoda uvedená v čl. 14 odst. 5 písm. c), tedy možnost, aby soudy uložily dlužníkovi povinnost uvést, u které banky nebo u kterých bank na území tohoto státu má veden jeden nebo více účtů, je-li taková povinnost doplněna příkazem soudu in personam zakazujícím dlužníkovi peněžní prostředky na jeho účtu nebo účtech vybírat či převádět, a to až do výše, do níž mají být příkazem k obstavení obstaveny.

čl. 50 odst. 1 písm. d) – soudy, u nichž se podává odvolání proti odmítnutí vydat příkaz k obstavení

Soud, u nějž lze podat odvolání proti zamítnutí vydání evropského příkazu k obstavení účtů, je odvolací soud v rámci své vyšší příslušnosti.

Telefon: +356 2590 2256/283

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

čl. 50 odst. 1 písm. e ) – orgány určené jako příslušné pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení a dalších písemností

Orgán určený jako příslušný pro obdržení, zaslání a doručení evropského příkazu k obstavení účtů a dalších písemností je Úřad státního advokáta.

Telefon: +356 22265000; E-mail: info@stateadvocate.mt

Adresa: Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta

čl. 50 odst. 1 písm. f) – orgán příslušný pro výkon příkazu k obstavení

Orgán příslušný k vydání evropského příkazu k obstavení účtů je první senát soudu pro občanskoprávní věci.

Telefon: +356 2590 2256; E-mail courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

čl. 50 odst. 1 písm. g) – rozsah, v němž mohou být obstaveny společné a sběrné účty

Podle vnitrostátního práva nemohou být společné nebo sběrné účty obstaveny.

čl. 50 odst. 1 písm. h) – pravidla, jimiž se řídí částky vyloučené ze zajištění

Obecným pravidlem podle čl. 381 odst. 1 zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12 sbírky zákonů Malty) je, že dlužník je povinen konkrétně požádat o vydání příkazu pro poddlužníka v kterémkoli z těchto případů:

a) jakýkoli plat nebo mzda (včetně bonusů, příspěvků, odměn za přesčasy a dalších příjmů ze služebních výhod);

b) jakýkoli příspěvek, důchod, dávka nebo podpora podle zákona o sociálním zabezpečení nebo jiné dávky osoby, které udělila podporu vláda;

c) jakýkoli dobročinný grant nebo příspěvek vlády;

d) jakýkoli odkaz určený výslovně na výživné, pokud dlužník nemá jiné prostředky obživy a dluh se nemá vztahovat na výživné;

e) jakákoli dlužná částka výživného, ať už přikázaného soudem, nebo veřejnou listinou, pokud se dluh sám nemá vztahovat na výživné;

f) částky, které byly dány dlužníku k dispozici prostřednictvím úvěru na výstavbu, rekonstrukci a údržbu příbytku určeného jako hlavní příbytek dlužníka;

g) přečerpání bankovních nástrojů s výjimkou kreditních karet, jejichž prostřednictvím jsou řízeny podniky provozované dlužníkem;

h) bankovní záruky a akreditivy.

čl. 50 odst. 1 písm. i) – poplatky, které banky vybírají za provedení rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytnutí informací o účtu, a informace o tom, která strana odpovídá za uhrazení těchto poplatků

Podle vnitrostátního práva nejsou banky oprávněny účtovat poplatky.  Existuje zákonný poplatek za uložení peněz u soudu, ale tento zákonný poplatek je účtován komukoli, kdo požádal uložit u soudu peníze náležejíci dlužníkovi, a osobě, která peníze ve skutečnosti ukládá.  Tato částka se odečte od celkové částky uložené u soudu, jež má být zaplacena věřitelem.

čl. 50 odst. 1 písm. j) – sazebník poplatků nebo jiný soubor pravidel, který stanoví příslušné poplatky vybírané jakýmkoli orgánem nebo jiným subjektem v členském státě výkonu zapojeným do vyřizování nebo výkonu příkazu k obstavení

Podle zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12 sbírky zákonů Malty) činí poplatek za zpracování příkazu pro poddlužníka 50 EUR.  Pokud jde o výkon, poplatek činí 7 EUR za každé vydané oznámení a 0,35 EUR za každou případnou kopii.

Poplatky musí být zaplaceny při podání žádosti.

Jedná se o poplatky, jež musí být zaplaceny soudu za podání a zpracování daného aktu.  Je třeba uvést, že tyto poplatky nezahrnují náklady na právní zástupce a prokurátory.

čl. 50 odst. 1 písm. k) – pořadí, je-li stanoveno pro rovnocenné vnitrostátní příkazy v rámci vnitrostátního práva

Příkazy pro poddlužníka jsou seřazeny podle pořadí, ve kterém byly podány.  Jakmile je bankám oznámen příkaz pro poddlužníka, u soudu uloží částku (pokud jsou peněžní prostředky k dispozici) uvedenou v daném konkrétním příkazu předtím, než uloží následné částky uvedené v příkazech pro poddlužníka, které jim byly oznámeny v pozdější fázi.  Pokud jde o jakýkoli možný výběr částky uložené u soudu věřitelem, musí v případě konkurence mezi věřiteli před výběrem peněz proběhnout konkurenční řízení u soudu na žádost samotných věřitelů. To je v souladu s článkem 416 a násl. zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12 sbírky zákonů Malty).

čl. 50 odst. 1 písm. l) – soud nebo případně orgán pro výkon příslušný pro přiznání opravného prostředku

Exekuční soud příslušný pro přiznání opravného prostředku je první senát soudu pro občanskoprávní věci.

Telefon: +356 2590 2256

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

čl. 50 odst. 1 písm. m) – soudy, u nichž má být podáno odvolání, a lhůta, která je případně pro podání tohoto odvolání stanovena

V případě příkazů k obstavení účtů vyplývajících z exekučního titulu je soudem, u nějž má být podáno odvolání, odvolací soud v rámci své vyšší příslušnosti.  Lhůta pro podání odvolání činí šest dnů ode dne, kdy bylo soudní rozhodnutí vyneseno na veřejném zasedání soudu, podle čl. 281 odst. 4 zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12 sbírky zákonů Malty).

Kontaktní údaje odvolacího soudu:

Telefon: +356 2590 2256/283

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT 2000, Malta

čl. 50 odst. 1 písm. n) – soudní poplatky

a) Poplatek za vydání příkazu pro poddlužníka: 50 EUR + 7 EUR za každé oznámení + 0,35 EUR za každou případnou kopii.

b) Žádost podle článku 836 zákoníku organizace soudů a civilního řízení za vydání protipříkazu: 40 EUR + 7,20 EUR za každé oznámení.

c) Protipříkaz: 20 EUR + 7 EUR za každé oznámení + 0,35 EUR za každou případnou kopii.

Pokud jde o návrhy na opravný prostředek v návaznosti na vydání příkazu k obstavení účtů činí poplatek 20 EUR za návrh a 7,20 EUR za každé oznámení.

Poplatky musí být zaplaceny při podání žádosti.

Jedná se o poplatky, jež musí být zaplaceny soudu za podání daného právního aktu.  Je třeba uvést, že tyto poplatky nezahrnují náklady na právní zástupce a prokurátory.

čl. 50 odst. 1 písm. o) – jazyky přijímané pro překlady písemností

Malta přijímá pouze maltštinu a angličtinu.

Poslední aktualizace: 04/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.