Evropský příkaz k obstavení účtů

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Evropský příkaz k obstavení účtů


*povinný údaj

čl. 50 odst. 1 písm. a) – soudy příslušné pro vydání příkazu k obstavení

Pro řízení o návrhu na vydání příkazu k obstavení je příslušný obecný soud osoby, proti níž návrh na vydání příkazu k obstavení směřuje. Nelze-li obecnou místní příslušnost osoby určit, je příslušný Okresní soud Banská Bystrica.

Řízení o příkazu k obstavení je upraveno zákonem č. 54/2017 Sb. z., o evropském příkazu k obstavení účtů a o doplnění zákona Slovenské národní rady č. 71/1992 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z registru trestů ve znění pozdějších předpisů.

Místně příslušný je obecný soud žalovaného, přičemž v případě fyzické osoby se jedná o soud, v jehož obvodu má fyzická osoba trvalé bydliště, a v případě právnické osoby se jedná o soud, v jehož obvodu má právnická osoba adresu sídla, v případě zahraniční právnické osoby, v jehož obvodu má umístěnou organizační složku. Pokud nelze místně příslušný soud určit podle adresy trvalého bydliště nebo adresy sídla, případně podle poslední adresy trvalého pobytu nebo sídla, je příslušný soud, v jehož obvodu má majetek.

čl. 50 odst. 1 písm. b) – orgán určený jako příslušný pro získání informací o účtu

Orgánem příslušným pro získání informací o účtu (informačním orgánem) je Okresní soud Banská Bystrica.

Adresa: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

čl. 50 odst. 1 písm. c) – postupy získávání dostupných informací o účtu

Informační orgán získá informace automatizovaně, v rámci elektronické komunikace prostřednictvím zvláštního informačního systému.

Není-li možné získat informace tímto způsobem, například v důsledku nefunkčnosti systému, má informační orgán možnost zaslat bankám žádost o poskytnutí informací, zda má u nich dlužník veden účet, případně může uložit dlužníkovi povinnost uvést, v které bance nebo v kterých bankách má jeden či více účtů, přičemž spolu s uložením této povinnosti vydá soud příkaz in personam, kterým se dlužníkovi zakazuje vybírat či převádět peněžní prostředky na jeho účtu nebo účtech, a to až do výše, do níž mají být příkazem k obstavení obstaveny.

čl. 50 odst. 1 písm. d) – soudy, u nichž se podává odvolání proti odmítnutí vydat příkaz k obstavení

Opravný prostředek se podle § 10 zákona č. 54/2017 Sb. z. podává na soudě, který příkaz vydal.

čl. 50 odst. 1 písm. e ) – orgány určené jako příslušné pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení a dalších písemností

Ve smyslu čl. 10 odst. 2 – pokud je slovenský soud soudem členského státu původu i výkonu, je příslušným orgánem pro předání písemností soud, který příkaz k obstavení vydal. Doručování se řídí podle § 105 a násl. občanského soudního řádu. Pokud byl příkaz slovenským soudem zrušen a má být vykonán v jiném členském státě, bude soud postupovat podle nařízení a příkaz zruší příkaz za použití formuláře, který postoupí příslušnému orgánu v členském státě výkonu. K přijetí formuláře o zrušení příkazu k obstavení vydaného v jiném členském státě Evropské unie je příslušný Okresní soud Banská Bystrica.

Ve smyslu čl. 23 odst. 3 – soud, který vydal příkaz k obstavení, jenž má být vykonán v jiném členském státě, doručí příkaz navrhovateli, aby tento mohl podat návrh na jeho výkon. Pokud byl příkaz vydán v jiném členském státě, je orgánem příslušným pro zaslání příkazu Okresní soud Banská Bystrica.

Ve smyslu čl. 23 odst. 5 – orgánem příslušným pro výkon příkazu je Okresní soud Banská Bystrica.

Ve smyslu čl. 23 odst. 6 – orgánem příslušným pro přijímání formulářů včetně formulářů pro banky je Okresní soud Banská Bystrica.

Ve smyslu čl. 25 odst. 3 – příslušným orgánem výkonu je Okresní soud Banská Bystrica, který je příslušný k úkonům spojeným s výkonem příkazu k obstavení, jež byly vydány v jiném členském státě EU.

Ve smyslu čl. 27 odst. 2 – příslušný je soud, který nařídil výkon příkazu k obstavení.

Ve smyslu čl. 28 odst. 3 – k přijetí písemností, které mají být doručeny ve Slovenské republice a pocházejí z jiného členského státu, je příslušný Okresní soud Banská Bystrica. Pokud má být příkaz vydaný slovenským soudem doručen dlužníkovi s bydlištěm v jiném členském státě, je příslušným k zaslání písemností soud, který příkaz vydal.

Ve smyslu čl. 36 odst. 5 – příslušným orgánem je Okresní soud Banská Bystrica, který je příslušný k úkonům spojeným s výkonem příkazu k obstavení, jež byly vydány v jiném členském státě EU.

Ve smyslu čl. 27 odst. 2 – příslušný je soud, který nařídil výkon příkazu k obstavení.

Ve smyslu čl. 28 odst. 3 – podle prvního pododstavce doručuje písemnosti soud, který příkaz k obstavení vydal. Podle druhého pododstavce je příslušným orgánem pro doručování písemností dlužníkovi soud, který vydal příkaz k obstavení.

Ve smyslu čl. 36 odst. 5 – orgánem příslušným je Okresní soud Banská Bystrica.

čl. 50 odst. 1 písm. f) – orgán příslušný pro výkon příkazu k obstavení

Příslušným soudem pro výkon příkazu k obstavení vydaného v jiném členském státě je Okresní soud Banská Bystrica. Pro výkon příkazu k obstavení vydaného ve Slovenské republice je příslušný soud, který příkaz k obstavení vydal.

čl. 50 odst. 1 písm. g) – rozsah, v němž mohou být obstaveny společné a sběrné účty

Informační orgán má právo požadovat pouze informace nutné k identifikaci banky a účtů dlužníka, nikoli účtů vedených na třetí stranu jménem dlužníka. Tyto informace o třetích osobách informační orgán nezjistí a nemá možnost uvedené účty úplně nebo v omezeném rozsahu obstavit. Informační orgán může zjistit pouze informace o společném účtu dlužníka.

Orgánem příslušným k obstavení společného účtu osoby, vůči níž návrh směřuje, je:

a) pokud byl příkaz vydán a má být vykonán ve Slovenské republice, soud, který příkaz vydal;

b) pokud byl příkaz vydán v jiném členském státě, Okresní soud Banská Bystrica.

čl. 50 odst. 1 písm. h) – pravidla, jimiž se řídí částky vyloučené ze zajištění

Z obstavení jsou vyloučeny peněžní prostředky

  1. na účtech, které patří osobám, na jejichž majetek nemůže být vedena exekuce;
  2. na účtech, na které nemůže být nařízena exekuce;
  3. na účtech, které nepodléhají exekuci.

Pohledávky nepodléhající exekuci jsou vymezeny v § 104  zákona č. 233/1995 Z. z.

Exekuci prostřednictvím odepsání z účtu v bance nepodléhají:

  1. prostředky na účtu do výše 99,58 EUR. Tuto částku nemusí povinný oznámit;
  2. prostředky, které jsou podle výslovného prohlášení povinného určeny k výplatě mzdy jeho zaměstnancům ve výplatním období nejblíže dni, kdy byl bance doručen příkaz k zahájení exekuce přikázáním pohledávky z účtu v bance. V tomto případě musí povinný předložit výslovné prohlášení;
  3. Pokud je povinnému na účet v bance zasílána mzda nebo jiné příjmy, exekuci odepsáním z účtu v bance nepodléhají ani prostředky do výše částky, která nesmí být povinnému dle zákona sražena z měsíční mzdy nebo jiných příjmů, a to od okamžiku, kdy byla tato skutečnost bance oznámena. Výši této částky oznamuje povinný.

čl. 50 odst. 1 písm. i) – poplatky, které banky vybírají za provedení rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytnutí informací o účtu, a informace o tom, která strana odpovídá za uhrazení těchto poplatků

Do spuštění bezplatného zvláštního informačního systému jsou banky oprávněny účtovat za poskytnutí informací o záležitostech týkajících se klienta, včetně informací o účtech, poplatek 20 až 30 EUR podle sazebníku bankovních poplatků. Od osoby, proti níž byl příkaz k obstavení vykonán, může banka požadovat úhradu nákladů.

čl. 50 odst. 1 písm. j) – sazebník poplatků nebo jiný soubor pravidel, který stanoví příslušné poplatky vybírané jakýmkoli orgánem nebo jiným subjektem v členském státě výkonu zapojeným do vyřizování nebo výkonu příkazu k obstavení

Ve Slovenské republice jsou do vyřizování a výkonu příkazu k obstavení zapojeny pouze soudy a banka. Banky účtují poplatky v souladu se sazbou bankovních poplatků. Soudní poplatky se řídí zákonem č. 71/1992 Sb.

Soudní poplatek za návrh na výkon předběžného opatření nařízeném v jiném členském státě EU činí 16,50 EUR.

Soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření, které má být, vykonáno v jiném členském státě Evropské unie činí 33 EUR.

Soudní poplatek za návrh za nařízení předběžného opatření, které má být provedeno pouze na straně Slovenské republiky, činí 49,50 EUR.

čl. 50 odst. 1 písm. k) – pořadí, je-li stanoveno pro rovnocenné vnitrostátní příkazy v rámci vnitrostátního práva

Ve Slovenské republice neexistuje zvláštní institut obstavení účtů. Pořadí evropských příkazů týkajících se téhož účtu vedeného v bance se stanoví podle dne, kdy byl bance příkaz k obstavení účtů doručen. Bylo-li téhož dne doručeno několik příkazů k obstavení, mají stejné pořadí. Pokud na účtu dlužníka nejsou k dispozici dostatečné prostředky k obstavení všech částek uvedených v příkazech, obstaví se poměrným způsobem. Výkon příkazu k obstavení nemá odkladný účinek na výkon exekuce ani nezakládá právo na přednostní zajištění dlužné částky.

čl. 50 odst. 1 písm. l) – soud nebo případně orgán pro výkon příslušný pro přiznání opravného prostředku

Ve věci opravných prostředků je příslušný soud, který příkaz vydal nebo vykonal.

čl. 50 odst. 1 písm. m) – soudy, u nichž má být podáno odvolání, a lhůta, která je případně pro podání tohoto odvolání stanovena

Odvolání se podává u soudu prvního stupně, proti jehož rozhodnutí směřuje. Věcně příslušný jednat o odvolání je soud druhého stupně, tedy krajský soud. Lhůta pro podání odvolání činí 15 dní a začíná běžet doručením rozhodnutí soudu prvního stupně. Je-li odvolání podáno přímo soudu druhého stupně, lhůta se nemění.

čl. 50 odst. 1 písm. n) – soudní poplatky

Soudní poplatky se řídí zákonem č. 71/1992 Sb. Poplatky za výkon příkazu k obstavení jsou: návrh na nařízení předběžného opatření 33 nebo 49,50 EUR, návrh na zrušení nebo změnu 33 EUR, žádost o informace, která je součástí návrhu na nařízení 3 EUR, návrh na výkon předběžného opatření v jiném členském státě EU 16,50 EUR.

čl. 50 odst. 1 písm. o) – jazyky přijímané pro překlady písemností

Pro účely čl. 49 odst. 2 se akceptuje slovenský jazyk, český jazyk a anglický jazyk.

Poslední aktualizace: 26/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.