Evropský příkaz k obstavení účtů

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

čl. 50 odst. 1 písm. a) – soudy příslušné pro vydání příkazu k obstavení

Soudy prvního stupně (Juzgados de Primera Instancia).

Soud příslušný pro dané území je určen podle kritérií obsažených v ustanovení § 545 odst. 3 občanského soudního řádu (Ley de Enjuiciamiento Civil), které se týká výkonu na základě titulů mimosoudní povahy.

To znamená, že příslušným soudem bude zpravidla soud prvního stupně v místě určeném podle § 50 a 51 občanského soudního řádu. Návrh na výkon rozhodnutí může strana žádající o výkon rozhodnutí podat rovněž soudu prvního stupně v místě plnění závazku uvedeném v příkazu nebo v místě, kde se nachází majetek strany, vůči níž je výkon navrhován, který lze obstavit. V tomto případě se nepoužijí pravidla týkající se výslovného nebo předpokládaného podřízení se příslušnosti soudu. Je-li výkon navrhován vůči několika stranám, je příslušným soudem soud s příslušností pro jednu z těchto stran, a to podle volby strany žádající o výkon rozhodnutí.

Jestliže se usnesení o nařízení výkonu týká majetku zatíženého hypotékou nebo zastaveného majetku, určí se příslušný soud podle § 684 občanského soudního řádu.

čl. 50 odst. 1 písm. b) – orgán určený jako příslušný pro získání informací o účtu

Generální podředitelství pro mezinárodní soudní spolupráci (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional). Ministerstvo spravedlnosti.

Kontaktní údaje:

sgcji@mjusticia.es

tel. č.: +34 91 390 4411

čl. 50 odst. 1 písm. c) – postupy získávání dostupných informací o účtu

Přístup informačního orgánu k příslušným informacím, mají-li tyto informace veřejné orgány nebo úřady k dispozici ve svých registrech či jinými prostředky.

čl. 50 odst. 1 písm. d) – soudy, u nichž se podává odvolání proti odmítnutí vydat příkaz k obstavení

Odvolání je nutno podat soudu, který zamítl návrh na vydání příkazu k obstavení. Vydal-li rozhodnutí soud prvního stupně nebo obchodní soud (Juzgado de lo Mercantil), projednává odvolání provinční soud (Audiencia Provincial). Pokud rozhodnutí vydal soud druhého stupně, projednává odvolání týž soud.

čl. 50 odst. 1 písm. e ) – orgány určené jako příslušné pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení a dalších písemností

Soud, který je příslušný pro výkon příkazu k obstavení podle čl. 50 písm. f).

Pro účely čl. 28 odst. 3 je příslušným soudem soud prvního stupně podle bydliště dlužníka.

čl. 50 odst. 1 písm. f) – orgán příslušný pro výkon příkazu k obstavení

Soud prvního stupně v místě, kde je veden bankovní účet, a jsou-li účty vedeny na několika místech, soud prvního stupně s příslušností pro jedno z těchto míst.

čl. 50 odst. 1 písm. g) – rozsah, v němž mohou být obstaveny společné a sběrné účty

Příkaz k obstavení lze vydat v případě společných účtů, jejichž spolumajitelem je dlužník, a účtů, s ohledem na něž je dlužník pověřenou osobou jménem třetí osoby. Příkaz k obstavení však nelze vydat v případě účtů vedených třetí pověřenou osobou jménem dlužníka.

čl. 50 odst. 1 písm. h) – pravidla, jimiž se řídí částky vyloučené ze zajištění

Pravidla týkající se platů a mezd a důchodů jsou stanovena v § 607 občanského soudního řádu.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

Jsou-li orgány veřejné správy účastníky občanského soudního řízení nebo obchodního řízení z důvodů nesouvisejících s výkonem jejich pravomoci, jsou finanční prostředky, které tyto orgány uloží na bankovní účty, vyloučeny ze zajištění tehdy, pokud byly skutečně přiděleny na veřejnou službu nebo účel.

Tyto částky jsou vyloučeny ze zajištění, aniž by bylo zapotřebí podat za tímto účelem návrh.

čl. 50 odst. 1 písm. i) – poplatky, které banky vybírají za provedení rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytnutí informací o účtu, a informace o tom, která strana odpovídá za uhrazení těchto poplatků

Neexistuje žádné ustanovení týkající se poplatků, jež mají být za tímto účelem účtovány.

čl. 50 odst. 1 písm. j) – sazebník poplatků nebo jiný soubor pravidel, který stanoví příslušné poplatky vybírané jakýmkoli orgánem nebo jiným subjektem v členském státě výkonu zapojeným do vyřizování nebo výkonu příkazu k obstavení

Neúčtují se žádné poplatky.

čl. 50 odst. 1 písm. k) – pořadí, je-li stanoveno pro rovnocenné vnitrostátní příkazy v rámci vnitrostátního práva

Pořadí příkazů k obstavení je stanoveno chronologicky podle času, kdy banka příkaz obdrží.

čl. 50 odst. 1 písm. l) – soud nebo případně orgán pro výkon příslušný pro přiznání opravného prostředku

Soud, který příkaz k obstavení vydal nebo vykonal.

čl. 50 odst. 1 písm. m) – soudy, u nichž má být podáno odvolání, a lhůta, která je případně pro podání tohoto odvolání stanovena

Odvolání se podává soudu, který vydal rozhodnutí.

Pokud rozhodnutí vydal soud prvního stupně nebo obchodní soud, činí lhůta pro podání odvolání dvacet dnů a odvolání projednává provinční soud. Vydal-li rozhodnutí jiný soud, je třeba odvolání podat do pěti dnů a projednává je týž soud.

Lhůta pro podání odvolání začíná běžet od okamžiku doručení rozhodnutí.

čl. 50 odst. 1 písm. n) – soudní poplatky

Soudní poplatky se neúčtují, vyjma v případě podání odvolání, kdy se vyžaduje složení jistoty, a to v případech a způsobem stanoveným v doplňujícím ustanovení 15 organického zákona o soudní moci (Ley Orgánica del Poder Judicial, „LOPJ“).

čl. 50 odst. 1 písm. o) – jazyky přijímané pro překlady písemností

Není použitelné.

Poslední aktualizace: 26/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.