Evropský příkaz k obstavení účtů

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Švédsko

Evropský příkaz k obstavení účtů


*povinný údaj

čl. 50 odst. 1 písm. a) – soudy příslušné pro vydání příkazu k obstavení

Žádost o obstavení účtů se podává u okresního soudu (tingsrätt).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

čl. 50 odst. 1 písm. b) – orgán určený jako příslušný pro získání informací o účtu

Orgán pro informace je Exekutorský úřad (Kronofogdemyndigheten)

Kronofogdemyndigheten

Box 1050

SE-171 72 Sundbyberg

Telefonní číslo: +46 771737300

Telefonní linka pro hovory ze zahraničí: +46 856485150

Fax: +46 8292614

E-mail: kontakt@kronofogden.se

čl. 50 odst. 1 písm. c) – postupy získávání dostupných informací o účtu

Banky mají povinnost na žádost orgánu pro informace sdělit, zda má dlužník u nich veden účet, tj. metoda podle čl. 14 odst. 5 písm. a). To je v souladu s §4 zákona (2016:757) o obstavení účtů v EU.

čl. 50 odst. 1 písm. d) – soudy, u nichž se podává odvolání proti odmítnutí vydat příkaz k obstavení

Odvolání, které se týká příkazu vydaného okresním soudem (tingsrätt), přezkoumává odvolací soud (hovrätt). Rozhodnutí odvolacího soudu (hovrätt) přezkoumává Nejvyšší soud (Högsta domstolen). Odvolání se nicméně podává prostřednictvím soudu, který vydal napadnutý příkaz.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

čl. 50 odst. 1 písm. e ) – orgány určené jako příslušné pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení a dalších písemností

Příslušným orgánem je Exekutorský úřad (Kronofogdemyndigheten).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

čl. 50 odst. 1 písm. f) – orgán příslušný pro výkon příkazu k obstavení

Orgánem příslušným pro výkon je Exekutorský úřad (Kronofogdemyndigheten).

čl. 50 odst. 1 písm. g) – rozsah, v němž mohou být obstaveny společné a sběrné účty

Movitý majetek smí být obstaven, jestliže se prokáže, že patří dlužníkovi (oddíl 4 § 17zákona o vymáhání dluhů (1981:774) srov. oddíl 16 §13). To se týká i prostředků na společných a sběrných účtech. V případě účtů, které vlastní dvě osoby, se běžně předpokládá, že každá z nich vlastní polovinu prostředků, pokud se neprokáže něco jiného. Otázka, zda aktiva patří dlužníkovi, se posuzuje případ od případu na základě příslušných okolností.

čl. 50 odst. 1 písm. h) – pravidla, jimiž se řídí částky vyloučené ze zajištění

Pravidla, jimiž se řídí částky vyloučené ze zajištění, jsou uvedena v oddíle 5 zákona o vymáhání dluhů (1981:774). Může se jednat o hotovost, bankovní vklady, další pohledávky a majetek, jestliže je dlužník potřebuje k živobytí, dokud nebudou jeho příjmy dostatečné k pokrytí příslušných nákladů; uvedená výjimka však (kromě v případě zvláštních důvodů) neplatí déle než jeden měsíc. Pravidla, jimiž se řídí částky vyloučené ze zajištění, provádí výkonný orgán z moci úřední, takže dlužník se jich nemusí zvlášť dovolávat.

čl. 50 odst. 1 písm. i) – poplatky, které banky vybírají za provedení rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytnutí informací o účtu, a informace o tom, která strana odpovídá za uhrazení těchto poplatků

Podle švédského práva nesmí banky za obstavení účtu nebo za podobné zajišťovací opatření vybírat poplatky; kromě toho nesmí vybírat poplatky za poskytnutí informací o účtu orgánu pro informace.

čl. 50 odst. 1 písm. j) – sazebník poplatků nebo jiný soubor pravidel, který stanoví příslušné poplatky vybírané jakýmkoli orgánem nebo jiným subjektem v členském státě výkonu zapojeným do vyřizování nebo výkonu příkazu k obstavení

Pravidla o poplatcích za výkon jsou uvedena v nařízení (1992:1094) o poplatcích u Exekutorského úřadu. V řízení o výkonu rozhodnutí se náhrada nákladů řízení vybírá ve formě základního poplatku, přípravného poplatku, poplatku za prodej a zvláštního poplatku. Základní poplatek činí 600 SEK. V případě výkonu příkazu k obstavení, který byl vydán na základě nařízení EU o příkazu k obstavení účtů, bude účtován pouze základní poplatek ve výši 600 SEK.

V případě sběru údajů si může úřad pro sběr údajů (Kronofogdemyndigheten) účtovat poplatek ve výši 300 SEK.

čl. 50 odst. 1 písm. k) – pořadí, je-li stanoveno pro rovnocenné vnitrostátní příkazy v rámci vnitrostátního práva

Švédské příkazy k obstavení nejsou řazeny podle pořadí.

čl. 50 odst. 1 písm. l) – soud nebo případně orgán pro výkon příslušný pro přiznání opravného prostředku

Soud příslušný pro přiznání opravného prostředku podle čl. 33 odst. 1 je soud, který vydal příkaz k obstavení (§ 9 odst. 1 zákona [2016:757] o obstavení bankovních účtů v EU).

Orgán příslušný pro přiznání opravného prostředku podle čl. 34 odst. 1 je Exekutorský úřad (Kronofogdemyndigheten) (§10 zákona [2016:757] o obstavení bankovních účtů v EU).

Soud příslušný pro přiznání opravného prostředku podle čl. 34 odst. 2 je okresní soud (tingsrätt), který podle oddílu 18 § 1 zákona o vymáhání dluhů projednává odvolání proti rozhodnutí Exekutorského úřadu (Kronofogdemyndigheten) (§ 10 odst. 2 zákona [2016:757] o obstavení bankovních účtů v EU). Oddíl 18 § 1 zákona o vymáhání dluhů odkazuje na oddíl 17 § 1 nařízení o vymáhání dluhů (1981:981). Oddíl 17 § 1 nařízení o vymáhání dluhů stanoví, že příslušný okresní soud (tingsrätt) je následující. Žalovanou stranou se rozumí dlužník.

Jestliže dlužník nemá bydliště ve Švédsku, je soudem příslušným pro přiznání opravného prostředku podle čl. 34 odst. 2 okresní soud v obci Nacka (Nacka tingsrätt).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

čl. 50 odst. 1 písm. m) – soudy, u nichž má být podáno odvolání, a lhůta, která je případně pro podání tohoto odvolání stanovena

Odvolání proti příkazu, který byl vydán soudem v souladu s článkem 33 a čl. 35 odst. 1 a čl. 35 odst. 3, se podává k odvolacímu soudu (hovrätt) a Nejvyššímu soudu (Högsta domstolen). Odvolání se podává prostřednictvím soudu, který vydal napadnutý příkaz. Odvolání se podává do tří týdnů ode dne vydání příkazu, proti kterému směřuje. Ustanovení o odvolání jsou uvedena v oddíle 49 a 52 soudního řádu.

Odvolání proti příkazu, který vydal Exekutorský úřad (Kronofogdemyndigheten) podle čl. 34 odst. 1 nebo čl. 35 odst. 3 a čl. 35 odst. 4, se podává k níže uvedeným okresním soudům (tingsrätt). Žalovanou stranou se rozumí dlužník.

Jestliže dlužník nemá bydliště ve Švédsku, je soudem příslušným pro přezkoumání rozhodnutí Exekutorského úřadu (Kronofogdemyndigheten) okresní soud v obci Nacka (Nacka tingsrätt). Odvolání se nicméně podává prostřednictvím Exekutorského úřadu (Kronofogdemyndigheten). Odvolání se podává do tří týdnů ode dne, kdy byl příkaz oznámen odvolateli. Ustanovení o odvolání proti příkazům Exekutorského úřadu (Kronofogdemyndigheten) jsou uvedena v oddíle 18 zákona o vymáhání dluhů (1981:774) a v oddíle 17 nařízení o vymáhání dluhů (1981:981).

Odvolání proti příkazu, který byl vydán okresním soudem (tingsrätt) v souladu s čl. 34 odst. 2, se podává k odvolacímu soudu (hovrätt). Jestliže příkaz vydal odvolací soud (hovrätt), podává se odvolání k Nejvyššímu soudu (Högsta domstolen). Odvolání se nicméně podává prostřednictvím soudu, který vydal napadnutý příkaz. Odvolání se podává do tří týdnů od data příkazu, jestliže příkaz znamená, že věc je uzavřena, jestliže byl příkaz vydán na jednání nebo jestliže bylo na jednání oznámeno, kdy bude příkaz vydán. V ostatních případech je lhůta pro podání odvolání tři týdny ode dne, kdy byl příkaz oznámen odvolateli. Ustanovení o odvolání jsou uvedena v § 38–41 zákona (1996:242) o soudních řízeních.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

čl. 50 odst. 1 písm. n) – soudní poplatky

Informace o soudních poplatcích jsou uvedeny v nařízení (1987:452) o soudních poplatcích. Poplatek za žádost o obstavení bankovních účtů činí 2 800 SEK.

Poplatek se platí při podání žádosti k soudu.

čl. 50 odst. 1 písm. o) – jazyky přijímané pro překlady písemností

Angličtina

Poslední aktualizace: 30/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.