Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Kroatien

Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender


*skal udfyldes

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

De domstole, der er udpeget som kompetente til at udstede en kontosikringskendelse, jf. forordningens artikel 6, stk. 4, er de kroatiske domstole med kompetence til at træffe afgørelse om sagens realitet, i overensstemmelse med lov om domstole (Zakon o sudovima) (Narodne Novine (NN, Republikken Kroatiens lovtidende) nr. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 og 16/23) og den civile retsplejelov (Zakon o parničnom postupku) (NN nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 og 114/22 ("ZPP")) og andre særlige regler. I Kroatien drejer det sig om byretterne (općinski sud) og handelsretterne (trgovački sud), hvor sagerne afgøres i første instans.

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Den myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger, jf. forordningens artikel 14, er:

Finansagenturet (Financijska agencija)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Kroatien

Gratis tlf. nr: +385 0 800 0080

E-mailadresse: info@fina.hr

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

De kontooplysninger, der er beskrevet i forordningens artikel 14, stk. 5, indhentes ved, at oplysningsmyndigheden får adgang til relevante oplysninger, hvis offentlige myndigheder eller forvaltninger har disse oplysninger i registre e.l. (forordningens artikel 14, stk. 5).

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

Den ret, der har kompetence til at afgøre en klage i henhold til forordningens artikel 21, som en kreditor har indgivet ved en ret i første instans for at få prøvet en afgørelse, hvorved hans anmodning om en kontosikringskendelse er blevet helt eller delvist afslået, er den højere domstol, der havde kompetence til at afgøre en klage over afvisning af et forslag om sikkerhedsstillelse (en distriktsdomstol (županijski sud) eller Kroatiens appeldomstol i handelsretlige sager (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) — artikel 34a og 34c i den civile retsplejelov (NN nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 70/19, 80/22 og 114/22), sammenholdt med artikel 21, stk. 1, i lov om fuldbyrdelse (Ovršni zakon — OZ)). Links:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_148_2993.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1447.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_80_1170.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1713.html

Hvis en anmodning om en kontosikringskendelse afslås helt eller delvist af en byret (općinski sud), vil kreditor derfor indgive en klage til distriktsdomstolen (županijski sud) gennem byretten, hvorimod kreditor i forbindelse med en afgørelse truffet af en handelsret skal klage over den til appeldomstolen i handelsretlige sager (visoki trgovački sud) gennem den relevante handelsret.

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

Den myndighed, der er udpeget som kompetent til at modtage, fremsende og forkynde kontosikringskendelser og andre dokumenter i henhold til forordningens artikel 4, stk. 14, er:

Zagreb civile byret (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

Den myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde kontosikringskendelser i henhold til forordningens kapitel 3, er:

Finansagenturet (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Kroatien

Gratis tlf. nr: +385 0 800 0080

E-mailadresse: info@fina.hr

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

En betalingskonto, som forvaltes af en betalingstjenesteudbyder på vegne af en eller flere brugere af betalingstjenester, og som bruges til at udføre betalingstransaktioner, kan sikres fuldt ud.

Midler på en forvaltningskonto kan ikke sikres, hvis det er forbudt i henhold til lovgivningen.

I henhold til artikel 42 i lov om forbrugeres konkurs (Zakon o stečaju potrošača) (NN nr. 100/15, 67/18 og 36/22) er kurator forpligtet til at åbne en særskilt anfordringskonto i et pengeinstitut for hver enkelt forbruger, for hvem der er indledt konkursbehandling ved domstolskendelse. Links:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_100_1936.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_67_1364.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_36_432.html

Dette er en anfordringskonto, som kurator i sager om forbrugeres konkurs åbner i et pengeinstitut i sit eget navn på vegne af den pågældende forbruger. Kurator må kun bruge denne konto til at modtage og foretage betalinger relateret til behandling og salg af den pågældende forbrugers konkursbo, og kurator skal holde sine egne aktiver og disse betalinger til kontoen adskilt.

I henhold til artikel 42, stk. 4, i lov om forbrugeres konkurs (Zakon o stečaju potrošača) kan midler på denne særlige konto ikke gøres til genstand for udlæg over for kurator, og i tilfælde af kurators konkurs eller død indgår disse midler ikke i kurators konkursbo eller formue.

I lyset af at kurator fungerer som en forbrugers repræsentant ved en konkurs, kan denne konto anses som en forvaltningskonto, som indeholder midler tilhørende både kurator og en eller flere forbrugere, der er indledt konkursbehandling mod, men midlerne tilhørende en forbruger, som repræsenteres af kuratoren, må ikke gøres til genstand for fuldbyrdelse eller kontosikring, hvis der indledes en retssag mod kurator.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

De beløb, der ikke kan gøres udlæg i, jf. forordningens artikel 31, er angivet i artikel 172 i OZ (fritagelse for fuldbyrdelse) og artikel 173 i OZ (begrænsning af fuldbyrdelse).

Hvis skyldner modtager vederlag og godtgørelser som omhandlet i artikel 172 i OZ, der er fritaget fra fuldbyrdelse, eller beløb, der er omhandlet i artikel 173 i OZ (begrænsning af fuldbyrdelse), skal han/hun underrette FINA herom i overensstemmelse med artikel 212 i OZ.

Links til lov om fuldbyrdelse (NN nr. 112/12, 93/14, 73/17, 131/20 og 114/22):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1770.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_131_2487.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1716.html

I henhold til artikel 173 i OZ er følgende beløb fritaget fra fuldbyrdelse:

1) Hvis den pågældende skyldners løn kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse, er et beløb svarende til to tredjedele af den gennemsnitlige nettoløn i Kroatien fritaget fra sikring. Hvis tvangsfuldbyrdelsen sker for at inddrive et krav om underholdsbidrag eller et krav om erstatning for skade forårsaget af svækket helbred eller nedsat eller mistet arbejdsevne samt om erstatning for tab af underhold, fordi betaleren er afgået ved døden, er beløbet halvdelen af den gennemsnitlige nettoløn i Kroatien, undtagen hvis tvangsfuldbyrdelsen sker for at inddrive skyldige børnepenge. I sådanne tilfælde er det kun en fjerdedel af den gennemsnitlige nettoløn pr. person ansat af juridiske personer i Kroatien i det foregående år, der er undtaget fra sikring.

2) Hvis skyldner har en lavere løn end den gennemsnitlige nettoløn i Kroatien, er et beløb svarende til tre fjerdedele af lønnen, som dog ikke må overstige to tredjedele af den gennemsnitlige nettoløn i Kroatien, undtaget fra sikring. Hvis tvangsfuldbyrdelsen sker for at inddrive et krav om underholdsbidrag eller et krav om erstatning for skade forårsaget af svækket helbred eller nedsat eller mistet arbejdsevne samt om erstatning for tab af underhold, fordi betaleren er afgået ved døden, er beløbet halvdelen af skyldners nettoløn, undtagen i tilfælde af udlæg med henblik på tvangsinddrivelse af beløb, der udgør underholdsbidrag til et barn. I sidstnævnte tilfælde er et beløb svarende til en fjerdedel af skyldners gennemsnitlige månedlige nettoløn fritaget for udlæg.

3) "Gennemsnitlig nettoløn" i bestemmelsens stk. 1 er det gennemsnitlige beløb, der betales som en månedlig nettoløn pr. person ansat af juridiske personer i Kroatien i perioden mellem januar og august i indeværende år, hvilket skal afgøres af det kroatiske statistiske bureau (Državni zavod za statistiku) og offentliggøres i NN senest den 31. december det pågældende år. Dette beløb gælder da i det efterfølgende år.

4) Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også for fuldbyrdelse, når der kan gøres udlæg i godtgørelse, der betales i stedet for løn, godtgørelse for nedsat arbejdstid, godtgørelse for nedsat løn, pension, løn til militært personel og ansatte i reserven, mens de er i militærtjeneste, samt anden regelmæssig økonomisk godtgørelse, der betales til civilt og militært personale, bortset fra de indtægter, der er angivet i bestemmelsens stk. 5 og 6.

5) Fuldbyrdelse ved udlæg i indkomst, der modtages af handicappede som handicapydelse og plejeydelse kan kun ske for at inddrive et krav om underholdsbidrag eller et krav om erstatning for skade forårsaget af svækket helbred eller nedsat eller mistet arbejdsevne samt om erstatning for tab af underhold, fordi betaleren er afgået ved døden, hvor beløbet udgør halvdelen af sådan indkomst.

6) Fuldbyrdelse ved udlæg i indtægter modtaget i henhold til en aftale om livslangt underhold og en aftale om livslang betaling af årsydelse samt indtægter fra en livsforsikring må kun ske for den del af indkomsten, der overstiger det grundbeløb, der bruges i beregningen af underholdsbeløbet.

7) Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også, hvis fuldbyrdelsen sker for indkomst, der ikke stammer fra løn, pension eller indtægter fra selvstændig handels- og håndværksvirksomhed, liberale erhverv, landbrug og skovbrug, ejendom og ejendomsrettigheder, kapital eller forsikring ("anden indkomst" underlagt særskilte regler), hvis skyldner kan bevise i form af et officielt dokument, at denne indkomst er dennes eneste faste kontantindkomst.

Den gennemsnitlige månedsløn for ansatte hos juridiske personer i Kroatien i 2022 var 7 653 HRK (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_125_1909.html).

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

FINA og bankerne er berettiget til at opkræve et gebyr for gennemførelse af kontosikringskendelser samt gennemførelse af fuldbyrdelse og sikkerhed med hensyn til indeståender på konti i overensstemmelse med reglerne om typen og størrelsen af gebyrerne for de opgaver, der er fastlagt i lov om fuldbyrdelse af pengekrav (NN nr. 105/10, 124/11, 52/12 og 6/13 ("reglerne")) – links:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

I henhold til reglernes artikel 6 skal gebyret betales af debitor.

Reglerne fastsætter gebyret for udførelse af de opgaver, der er beskrevet i lov om fuldbyrdelse af pengekrav (NN nr. 91/10 og 112/12).

Reglerne fastsætter to typer gebyrer:

1. for fuldbyrdelse i forhold til debitors midler og

2. for opslag i og indhentning af oplysninger fra det centrale kontoregister.

Gebyrerne for fuldbyrdelse i forhold til debitors midler er inddelt i fire grupper:

  • undersøgelse af muligheden for at fuldbyrde et fuldbyrdelsesinstrument
  • beregning af renter
  • fuldbyrdelse af et fuldbyrdelsesinstrument
  • levering af oplysninger, kopier og attester fra registeret vedrørende fuldbyrdelsesinstrumenters rangorden.

Gebyret for undersøgelse af muligheden for at fuldbyrde et fuldbyrdelsesinstrument og gebyret for beregning af renter opkræves af FINA for modtagelse af fuldbyrdelsesinstrumenter (summen af de krav, som debitor skal betale til kreditor i overensstemmelse med rettens afgørelse) og indtastning i registeret. Der opkræves også et gebyr for kontrol af, om et fuldbyrdelsesinstrument indeholder de nødvendige oplysninger til fuldbyrdelsen samt til beregning af renter. Disse to gebyrer samt gebyret for fuldbyrdelse af et fuldbyrdelsesinstrument skal betales af debitor.

Indtægterne fra gebyret for fuldbyrdelse af et fuldbyrdelsesinstrument deles mellem FINA (55%) og bankerne (45%). Indtægterne fordeles mellem bankerne i forhold til det samlede antal konti, debitor har i en bestemt bank på den dag, hvor gebyret opkræves, ifølge oplysningerne i det centrale kontoregister.

Gebyret for levering af oplysninger, kopier og attester fra registeret vedrørende fuldbyrdelsesinstrumenters rangorden betales af rekvirenten på grundlag af en betalingsanmodning. Den person, som indgiver en anmodning til FINA, skal fremlægge dokumentation for betaling, hvorefter de ønskede oplysninger og kopier udleveres, og der udstedes en faktura for dette.

FINA opkræver et gebyr for opslag i og indhentning af oplysninger fra det centrale kontoregister i form af et gebyr for at slå op i oplysninger på internettet eller et gebyr for udlevering (eller download) af oplysninger fra det centrale kontoregister i elektronisk form eller på papir.

FINA udarbejder sin prisliste over gebyrer på grundlag af et forslag fra dens bestyrelse, som skal godkendes af finansministeriet. Prislisten offentliggøres på FINA's officielle hjemmeside. Alle gebyrer på prislisten tillægges moms.

Link til uddrag af FINA's prisliste – gebyrer for de opgaver, der er fastlagt i lov om fuldbyrdelse af pengekrav.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

FINA og bankerne opkræver de gebyrer, der fremgår af forordningens artikel 43, på grundlag af reglerne for fuldbyrdelse af en kontosikringskendelse. FINA opkræver et gebyr for levering af oplysninger, kopier og attester fra registreret eller oplysninger om kontoen. Gebyrernes størrelse er fastsat i artikel 8 i reglerne.

De gebyrer, der er angivet i artikel 3 i reglerne, er fastsat til følgende:

Ydelse nr.

Beskrivelse af ydelser

Beregningsgrundlag

Beløb i HRK

Fuldbyrdelse af pengekrav

1.

Undersøgelse af muligheden for at fuldbyrde et fuldbyrdelsesinstrument

fuldbyrdelsesinstrument

65,00

2.

Beregning af renter

hovedstol

7,00

3.

Fuldbyrdelse af et fuldbyrdelsesinstrument

3.1.

Inddrivelse af hele beløbet fra midler i en enkelt bank

fuldbyrdelsesinstrument

17,00

3.2.

Inddrivelse af hele beløbet fra midler i flere banker

fuldbyrdelsesinstrument

39,00

3.3.

Fuldbyrdelse ifm. kontosikring og forbud mod adgang til midler

fuldbyrdelsesinstrument

110,00

4.

Levering af oplysninger, kopier og attester fra registeret

4.1.

– på papir

side

43,00

4.2.

– elektronisk

fil

0,20

min. 21,00

Gebyrerne i punkt 4 tillægges moms

De gebyrer, der er angivet i artikel 7 i reglerne, er fastsat til følgende:

Ydelse nr.

Beskrivelse af ydelser

Beregningsgrundlag

Beløb i HRK

Opslag i og indhentning af oplysninger fra det centrale kontoregister

1.

Opslag i oplysninger gennem agenturets websted og onlinetjenester

1.1.

– opslag

forespørgsel

0,80

1.2.

– opslag i underafsnit

fil

0,20

2.

Opslag i oplysninger gennem agenturets websted

2.1.

– halvårligt abonnement

bruger

298,37

2.2.

– årligt abonnement

bruger

498,37

3.

Dataoverførsel

3.1.

– fra agenturets websted

fil

0,10

3.2.

– gennem agenturets onlinetjenester

fil

0,10

3.3.

– på cd

fil

0,10

4.

Opslag i oplysninger

4.1.

– på papir

pr. ny side

19,51

4.2.

– elektronisk

fil

0,20

min. 19,51

Disse gebyrer tillægges moms.

Ifølge artikel 5, stk. 1, i reglerne skal fuldbyrdelsesgebyrerne deles mellem FINA og de banker, som FINA i en procedure i henhold til et fuldbyrdelsesinstrument har anmodet om at inddrive de skyldige beløb, hvor FINA får 55% af gebyret, og bankerne 45%.

Der opkræves en retsafgift for procedurer til at opnå en kontosikringskendelse eller et retsmiddel mod en kendelse i overensstemmelse med lov om retsafgifter (NN nr. 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 og 110/15 ("ZSP")), jf. angivelsen i henhold til forordningens artikel 50, stk. 1, litra n).

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Rangordenen i forordningens artikel 32 er underlagt artikel 78 i OZ, ifølge hvilken krav, der anmeldes af flere kreditorer, som anmelder pengekrav mod samme debitor og for samme genstand, skal indfries i den rækkefølge, hvori kreditorerne opnåede ret til indfrielse, medmindre loven fastsætter andet.

Rangordenen for flere kreditorers sikkerhedsinteresser bestemmes på grundlag af datoen for modtagelse af kontosikringskendelsen (artikel 180 i OZ) – link: https://narodne-novine.nn.hr/.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

Den instans, der har kompetence til at træffe afgørelse om en anmodning fra en debitor om tilbagekaldelse eller ændring af en kontosikringskendelse, jf. forordningens artikel 33, er den kroatiske domstol, der udstedte kontosikringskendelsen.

Den instans, der har kompetence til at træffe afgørelse om en anmodning fra en debitor om, at fuldbyrdelsen af en kontosikringskendelse i Republikken Kroatien begrænses eller indstilles, jf. forordningens artikel 34, stk. 1 og 2, er:

Zagreb civile byret

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

Den domstol, der har kompetence til at træffe afgørelse om en klage over en afgørelse fra retten i første instans, som omhandlet i forordningens artikel 37, jf. forordningens artikel 33, 34 og 35, er den højere ret, der havde kompetence til at træffe afgørelse om klagen over afgørelsen om sikkerhedsstillelse (distriktsretter eller handelsappelretten i Kroatien – artikel 34a og 34c i den civile retsplejelov ("ZPP"), jf. artikel 21, stk. 1, i OZ).

Klagen skal indgives senest otte dage efter afsigelse af afgørelsen (artikel 11 i OZ) og skal fremsendes gennem den domstol, der traf afgørelsen (artikel 357 i ZPP).

Ifølge artikel 2, stk. 1, nr. 9, i OZ betyder udtrykket "afgørelse om sikkerhedsstillelse" en afgørelse, der helt eller delvist stiller forslag om sikkerhedsstillelse eller beordrer sikkerhedsstillelse uden videre.

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

I procedurer til at opnå en kontosikringskendelse eller et retsmiddel mod en kendelse, jf. forordningens artikel 42, betales retsafgift på grundlag af anmodningens værdi som følger:

  • for en anmodning om en kontosikringskendelse som et forslag om sikkerhedsstillelse
  • for en afgørelse om en anmodning om en kontosikringskendelse som en afgørelse om sikkerhedsstillelse
  • for indlæg som omhandlet i artikel 364b, stk. 2-5, i OZ som klager over en afgørelse om sikkerhedsstillelse.

Medmindre andet er fastlagt, opstår forpligtelsen til at betale retsafgift på det tidspunkt, hvor en anmodning om fuldbyrdelse af en kontosikringskendelse eller klage fremlægges, jf. artikel 4 i ZSP.

Retsgebyrer kan beregnes for hver enkelt handling, afhængigt af værdien af sagens genstand, i overensstemmelse med følgende tabel:

Over

Op til HRK

HRK

0,00

3 000

100,00

3 000

6 000

200,00

6 000

9 000

300,00

9 000

12 000

400,00

12 000

15 000

500,00

Over 15 000,00 HRK skal der betales en retsafgift på 500,00 HRK plus 1% af beløbet over 15 000,00 HRK, op til højst 5 000,00 HRK.

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 02/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.