Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Cypern

Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender


*skal udfyldes

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

De retter, der er kompetente til at udstede en kontosikringskendelse, er distriktsretterne (eparchiaká dikastíria).

District Court of Nicosia

District Court of Limassol

 • Adresse: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
 • Tlf.: +357 25806100/25806128
 • Fax: +357 25305311
 • Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

District Court of Larnaca

 • Adresse: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus
 • Tlf.: +357 24802721
 • Fax: +357 24802800
 • Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

District Court of Paphos

 • Adresse: Corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus
 • Tlf.: +357 26802601
 • Fax: +357 26306395
 • Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

District Court of Famagusta

 • Adresse: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Tlf.: +357 23730950/23742075
 • Fax: +357 23741904
 • Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Den myndighed, der er udpeget til at indhente kontooplysninger, er nationalbanken.

Kontaktoplysninger:

Postadresse:

Central Bank

John Kennedy Avenue 80

1076 Nicosia

Cyprus

eller P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

Tlf.: +357 22714100

Fax: +357 22714959

Email: cbcinfo@centralbank.gov.cy

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

Oplysningerne videregives fra bankerne eller kreditinstitutterne til den myndighed, der er angivet i artikel 6(2A) i lov om Cyperns nationalbank af 2002 og 2017, dvs. Cyperns nationalbank, jf. Artikel 14, stk. 5, litra a), i forordning (EU) nr. 655/2014.

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

En appel til prøvelse af en afgørelse, der er truffet af en distriktsret, indgives til højesteret.

Supreme Court

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

Den myndighed, der er kompetent til at foretage ovennævnte, er justitsministeriet.

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

Den myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde kontosikringskendelser som omhandlet i artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 655/2014, er fogeden (dikastikós epidótis).

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

Der findes ingen national lovgivning vedrørende sikring af fælles konti og forvaltningskonti i civil- og handelsretlige sager. En part, der ønsker at sikre en sådan konto, fremsætter en begæring herom for retten, og det er retten, der under udøvelse af sin almindelige kompetence, der afgiver et pålæg - eller afviser at afgive et pålæg – om sikring af hele eller en del af kontoens indestående efter en afvejning af alle sagens faktiske omstændigheder.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

Der findes ingen særlige regler om undtagelse af sådanne beløb i civil- og handelsretlige sager, bortset fra beløb, der undtages fra udlæg i forbindelse med en straffesag, idet de fastfryses med henblik på inddrivelse af skatter og afgifter i henhold til artikel 9(B) i skatteinddrivelsesloven af 1962 og 2014 samt punkt 13 i bilag X til momsloven af 2000 og 2014.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

Den nationale lovgivning indeholder ingen særlige bestemmelser om forbud mod, at bankerne opkræver sådanne gebyrer hos kunderne.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

Der findes ikke sådanne gebyrer.

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Der findes ingen regler herom.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

Distriktsretterne, jf. artikel 50, stk. 1, litra a).

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

En appel til prøvelse af en afgørelse, der er truffet af en distriktsret, indgives til højesteret, jf. artikel 21, inden for en frist på 42 dage, således som det er fastsat i § 35, stk. 2, i den civile retsplejelov. En appel til prøvelse af en foreløbig afgørelse skal indgives inden for en frist på 14 dage regnet fra datoen for den foreløbige afgørelse.

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

En oversigt over retsafgifterne kan findes ved at klikke på Link åbner i nyt vinduenedenstående link (side 19-30).

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Ud over græsk accepteres en engelsk oversættelse af dokumenterne.

Sidste opdatering: 04/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.