Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

Regionsretterne (maakohtud).

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Kammeret for fogeder og kuratorer

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

Tlf.: +372 64 63 773

E-mail: info@kpkoda.ee

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

Artikel 14, stk. 5, litra a): pligt for alle banker på deres område til på anmodning fra oplysningsmyndigheden at oplyse, om debitor har en konto hos dem.

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

Appellen indgives til en distriktsdomstol (ringkonnakohus) via den regionsret, der traf afgørelsen.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

Artikel 10, stk. 2: den regionsret, der har afsagt den europæiske kontosikringskendelse

Artikel 10, stk. 2, tredje afsnit: fogeden

Artikel 23, stk. 3: fogeden

Artikel 23, stk. 5: fogeden

Artikel 23, stk. 6: fogeden

Artikel 25, stk. 3: fogeden

Artikel 27, stk. 2: fogeden

Artikel 28, stk. 3: fogeden

Artikel 36, stk. 5, andet afsnit: fogeden.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

Fogeden.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

Et krav om betaling fra en konto, som begge ægtefæller har rådighed over, tillades med samtykke fra den ægtefælle, der ikke er debitor, eller hvis der foreligger et eksekutionsfundament, hvorefter det kræves, at begge ægtefæller opfylder fordringen.

Det fremgår af gældsbrevslovens artikel 626, stk. 3, at fordringer og løsøre, som en fuldmægtig erhverver i henhold til en fuldmagt i fuldmægtigens navn, men på vegne af fuldmagtsgiver, og fordringer og løsøre, som fuldmagtsgiver overfører til fuldmægtigen med henblik på fuldmagten, ikke indgår i fuldmægtigens konkursbo og ikke kan gøres til genstand for udlæg inden for rammerne af en fogedsag mod fuldmægtigen.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

Der kan ikke gøres udlæg i følgende indtægter:

 1. offentlige familieydelser
 2. sociale ydelser til handicappede
 3. sociale ydelser efter bistandsloven
 4. arbejdsløshedsydelser, stipendier, tilskud til transport og ophold samt iværksætterstøtte, der udbetales af den estiske arbejdsløshedskasse
 5. erstatning for personskade og sygdom, bortset fra erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og ikkeøkonomisk skade
 6. ydelser, der udbetales i anledning af nedsat arbejdsevne
 7. lovpligtigt underholdsbidrag
 8. økonomiske sygesikringsydelser i henhold til lov om sygesikring, bortset fra ydelser, der udbetales i anledning af midlertidig uarbejdsdygtighed
 9. statspension i det omfang, det er fastsat ved lov
 10. økonomisk støtte efter løsladelse fra fængsel
 11. ydelse til ofre for forfølgelse som omhandlet i lov om ofre for forfølgelse fra besættelsesmagters side (okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus).

Der gøres ikke udlæg i indtægter, hvis de ikke overstiger den månedlige mindsteløn eller den tilsvarende andel af indkomsten for en uge eller en dag. Pr. 1. januar 2020 er den månedlige mindsteløn for fuldtidsarbejde 584 EUR.

Hvis udlæg i andre af debitors aktiver ikke er tilladt eller ikke kan forventes at medføre fuld indfrielse af et krav om underholdsbidrag, og hvis udlægget er berettiget i forhold til fordringstypen og indtægtsniveauet, kan der, på anmodning fra kreditor, foretages udlæg i de i punkt 5‑7 nævnte indtægter.

Hvis et udlæg i andre af debitors aktiver ikke har medført eller ikke forventes at medføre fuld indfrielse af et krav vedrørende børnebidrag, kan der gøres udlæg i op til halvdelen af de indtægter, der er angivet i artikel 132, stk. 1, i loven om fuldbyrdelsesprocedurer. Hvis den del af debitors indkomst, der er gjort udlæg i for at fyldestgøre et krav vedrørende børnebidrag, er mindre end halvdelen af mindstelønnen, kan der gøres udlæg i op til en tredjedel af debitors indtægter.

Hvis en debitor efter loven forsørger eller betaler underholdsbidrag til en anden, hæves det beløb, der ikke kan gøres udlæg i, med en tredjedel af den månedlige mindsteløn pr. person, som debitor har forsørgerpligt over for, medmindre et krav vedrørende børnebidrag er genstand for tvangsfuldbyrdelse.

Der kan gøres udlæg i op til to tredjedele af et beløb svarende til fem gange mindstelønnen, og der kan gøres udlæg i alle de indtægter, der overstiger et beløb svarende til fem gange mindstelønnen, ud af den del af indtægterne, der overstiger det beløb, der ikke gøres udlæg i, forudsat at det beløb, der gøres udlæg i, ikke er højere end to tredjedele af den samlede indtægt. Denne bestemmelse gælder ikke, hvis et krav om underholdsbidrag er genstand for tvangsfuldbyrdelse.

Fogeden vil på grundlag af en begæring fra debitor ophæve spærringen af kontoen inden for tre hverdage, således at debitor har adgang til de indtægter, der ikke er gjort udlæg i.

Hvis mere end én måneds indtægter overføres til en debitors konto, vil fogeden på grundlag af en begæring fra debitor ophæve spærringen af kontoen inden for tre arbejdsdage, således at debitor har adgang til de indtægter, der ikke er gjort udlæg i, forudbetalt for hver måned. Hvis det ikke kan bestemmes, i hvilken periode der er overført beløb til debitors konto, vil fogeden overføre den del af indtægterne, der ikke kan gøres udlæg i, for én måned.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

Nej.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

Det fremgår af artikel 781, stk. 4, i lov om fogeder, at en person, der indgiver en anmodning om indhentning af kontooplysninger i henhold til artikel 14, skal betale 20 EUR.

Ifølge artikel 38, stk. 6, i fogedloven er det grundgebyr, der skal betales til en foged for fuldbyrdelse af en kontosikringskendelse, 92 EUR.

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Et ældre udlæg i samme aktiver har forrang for et efterfølgende udlæg.

Et udlæg, der er foretaget i anledning af et krav på børnepenge, har forrang for andre udlæg, uanset hvornår de foretages. Flere på hinanden følgende udlæg, der foretages i anledning af krav på børnepenge, er ligestillede.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

Artikel 33, stk. 1: regionsretten

Artikel 34, stk. 1, litra a): den foged, der iværksatte fuldbyrdelsen og indefrøs midlerne på kontoen på grundlag af en europæisk kontosikringskendelse. En fortegnelse over fogeder findes på webstedet for den estiske sammenslutning af fogeder og kuratorer.

Artikel 34, stk. 1, litra b)

nr. i): fogeden

nr. ii): fogeden

nr. iii): fogeden

nr. iv): fogeden

Artikel 34, stk. 2: regionsretten.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

Artikel 33

Appellen indgives til en distriktsdomstol via den regionsret, der traf afgørelsen, senest 15 dage efter den dato, hvor afgørelsen blev forkyndt.

Artikel 34

– Hvis afgørelsen blev truffet af en regionsret, indgives appellen til en distriktsdomstol via den regionsret, der traf afgørelsen. Appelsagen skal anlægges senest 15 dage efter den dato, hvor afgørelsen blev forkyndt.

– En part i en tvangsfuldbyrdelsessag kan klage over fogedens afgørelse eller disposition i forbindelse med fogedens fuldbyrdelse af et eksekutionsfundament eller over hans manglende fuldbyrdelse senest ti dage fra den dag, hvor den pågældende blev eller burde være blevet opmærksom på afgørelsen eller dispositionen, medmindre andet er fastsat ved lov. En part i en tvangsfuldbyrdelsessag kan indbringe et søgsmål til prøvelse af en afgørelse, som fogeden har truffet i anledning af klagen, til regionsretten i den retskreds, hvor fogedens kontor er beliggende, senest ti dage efter forkyndelsen af afgørelsen. Et søgsmål til prøvelse af en fogeds afgørelse eller disposition kan ikke indbringes for en domstol, hvis der ikke først er indgivet en klage til fogeden herover. Sagens parter og fogeden kan appellere den dom, der afsiges af regionsretten vedrørende fogedens afgørelse, til en distriktsdomstol via den relevante regionsret. Appellen skal indgives senest 15 dage efter den dato, hvor dommen blev forkyndt.

Artikel 35

– Hvis afgørelsen blev truffet af en regionsret, indgives appellen til en distriktsdomstol via den regionsret, der traf afgørelsen. Appellen skal indgives senest 15 dage efter den dato, hvor dommen blev forkyndt (stk. 1).

– En part i en tvangsfuldbyrdelsessag kan klage over fogedens afgørelse eller disposition i forbindelse med fogedens fuldbyrdelse af et eksekutionsfundament eller over hans manglende fuldbyrdelse senest ti dage fra den dag, hvor den pågældende blev eller burde være blevet opmærksom på afgørelsen eller dispositionen, medmindre andet er fastsat ved lov. En part i en tvangsfuldbyrdelsessag kan indbringe et søgsmål til prøvelse af en afgørelse, som fogeden har truffet i anledning af klagen, til regionsretten i den retskreds, hvor fogedens kontor er beliggende, senest ti dage efter forkyndelsen af afgørelsen. Et søgsmål til prøvelse af en fogeds afgørelse eller disposition kan ikke indbringes for en domstol, hvis der ikke først er indgivet en klage til fogeden herover (stk. 3 og 4). Sagens parter og fogeden kan appellere den dom, der afsiges af regionsretten vedrørende fogedens afgørelse, til en distriktsdomstol via den relevante regionsret. Appellen skal indgives senest 15 dage efter den dato, hvor dommen blev forkyndt.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

Der skal betales et gebyr på 50 EUR ved stævningens indgivelse, uanset hvad påstanden går ud på.

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Estisk og engelsk.

Sidste opdatering: 14/04/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.