Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Officielt bekræftede dokumenter er ukendte i irsk ret, og bestemmelsen finder derfor ikke anvendelse i Irland.

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

I Irland er det:

Minister for Justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irland

EAPOIA@justice.ie

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

I Irland finder artikel 14, stk. 5, anvendelse, dvs. der gælder en forpligtelse for alle banker i Irland til på anmodning fra oplysningsmyndigheden at oplyse, om debitor har en konto hos dem.

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

Følgende gælder i Irland:

  • når det er District Court, der er kompetent til at udstede kontosikringskendelsen, skal et afslag herpå indbringes for den Circuit Court, i hvis retskreds kendelsen kunne være blevet udstedt
  • når det er Circuit Court, der er kompetent til at udstede kontosikringskendelsen, skal et afslag herpå indbringes for High Court
  • når det er High Court, der er kompetent til at udstede kontosikringskendelsen, skal et afslag herpå indbringes for Court of Appeal (det bemærkes dog, at Supreme Court i overensstemmelse med bestemmelserne i den irske forfatning har kompetence til at efterprøve en afgørelse, der er truffet af High Court, hvis ekstraordinære omstændigheder tilsiger det. Det er en betingelse for Supreme Court's kompetence, at den pågældende afgørelse vedrører et grundlæggende samfundsspørgsmål (matter of general public importance), og/eller at hensynet til rettens pleje kræver det).

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

I Irland er det:

Minister for Justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irland

EAPOCA@justice.ie

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

I Irland er det:

Minister for Justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irland

EAPOCA@justice.ie

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

Spørgsmålet om, i hvilket omfang fælles konti og forvaltningskonti kan sikres efter irsk ret, afhænger af sagens nærmere omstændigheder. For så vidt angår fælles konti er hovedreglen, at en Mareva-kendelse (Mareva type injunction), der er afsagt i relation til en sagsøgt alene, ikke bør hindre en indehaver af en fælles konto i at hæve penge på kontoen, medmindre det modsatte udtrykkeligt er anført i kendelsen.

For så vidt angår forvaltningskonti, hvor tredjemand på vegne af en sagsøgt råder over midler på en forvaltningskonto, kan sådanne midler være omfattet af en Mareva-kendelse, der er afsagt i relation til sagsøgte, fordi vedkommende er den retmæssige eller rentenydende ejer (equitable or beneficial owner) af disse midler.

En indehaver af en fælles konto eller en forvaltningskonto, der er genstand for en sådan kendelse, kan fremsætte en begæring for den relevante ret med henblik på at få ændret indholdet af kendelsen.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

I en tilsvarende national sag tager retten stilling til, hvilket beløb der skal være til overs til debitor under hensyntagen til sagens konkrete omstændigheder. En eventuel anmodning fremsættes af debitor, og der er ingen regler for, hvilket beløb der skal stå til rådighed.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

Bankerne opkræver ikke gebyr for gennemførelse af kendelser i tilsvarende nationale sager. Såfremt der anmodes om kontooplysninger, er der ikke noget til hinder for, at bankerne kan opkræve et gebyr for sådanne oplysninger. Som udgangspunkt skal kreditor dække bankens omkostninger, selv om debitor i sidste ende kan blive pålagt at afholde dem.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

Der er ikke planer om indførelse af et administrationsgebyr til fordel for de kompetente myndigheder. Personlig forkyndelse af dokumenter udløser imidlertid betaling af et gebyr på mellem 100 og 200 euro afhængig af, hvor vanskeligt det er at foretage forkyndelsen.

NB: Forkyndelsen vil i givet fald blive foretaget af en privat virksomhed, og der foreligger ikke nogen skala for deres gebyrer.

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Tilsvarende kendelser efter irsk lovgivning, såsom Mareva-kendelser, er ikke tildelt nogen rang, eftersom kreditor ikke indrømmes nogen prioritetsstilling i de omhandlede midler.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

Følgende gælder i Irland:

For så vidt angår artikel 33, stk. 1, forholder det sig således, at det er den ret, der udstedte kontosikringskendelsen, der har kompetence til at fastsætte et retsmiddel, som efter omstændighederne kan være District Court, Circuit Court eller High Court*.

For så vidt angår artikel 34, stk. 1, og 34, stk. 2, er den kompetente ret

  • den ret, der udstedte kontosikringskendelsen, hvis den blev udstedt i Irland,
  • High Court, hvis kontosikringskendelsen blev udstedt i en anden medlemsstat*.

*High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

HighCourtCentralOffice@courts.ie

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

I Irland kan afgørelser, der er truffet i henhold til artikel 33, 34 og 35, appelleres efter følgende regler –

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

Afhængigt af de konkrete omstændigheder kan retsafgifterne for at få afsagt en kontosikringskendelse eller for at anfægte en sådan beløbe sig til mellem 80 og 200 euro. Nærmere oplysninger herom kan findes her:

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014)

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Ingen (i Irland accepteres kun irsk og engelsk).

Sidste opdatering: 15/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.