Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Litauen

Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender


*skal udfyldes

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

I overensstemmelse med lovens artikel 3118, stk. 5, bør en anmodning i henhold til forordningens artikel 6, stk. 4, om at opnå en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender indgives til distriktsdomstolen knyttet til den myndighed, der har udstedt det officielt bekræftede dokument.

Det europæiske retsatlas for civile sager indeholder ajourførte oplysninger om de litauiske domstole og deres kontaktoplysninger.

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

I henhold til afsnit 1 i den litauiske regerings beslutning nr. 964 af 28. september 2016 gives de oplysninger, der er omhandlet i forordningens artikel 14, til den ret, der behandler anmodningen om en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender fra det statslige skatte- og afgiftsinspektorat under finansministeriet (Vasario 16-osios g. 14, Vilnius; tlf.: +370 5 266 8200; e-mail: vmi@vmi.lt). Beslutningen træder i kraft den 18. januar 2017.

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

Det statslige skatte- og afgiftsinspektorat under finansministeriet anvender den metode til indhentning af kontooplysninger, der er omhandlet i forordningens artikel 14, stk. 5, litra b), dvs. indhentning af oplysninger om skyldners bankkonti i banker, der opererer i Litauen, via skatteregnskabsinformationssystemet.

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

I henhold til artikel 3122, stk. 1, kan der i det i artikel 21, stk. 1, omhandlede tilfælde indgives særskilt appel til appeldomstolen. I artikel 334-339 i den litauiske civile retsplejelov fastsættes proceduren for indgivelse og behandling af en særskilt appel. Der er ingen mulighed for kassationsappel af appeldomstolens afgørelser efter behandlingen af den særskilte appel.

Det europæiske retsatlas for civile sager indeholder ajourførte oplysninger om de litauiske domstole og deres kontaktoplysninger.

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

I henhold til lovens artikel 3121, stk. 3, står en foged for modtagelse, fremsendelse og forkyndelse af procesdokumenter som omhandlet i forordningens artikel 4, stk. 14.

Listen over fogeder i Litauen kan findes på følgende link: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

I henhold til lovens artikel 3123 skal procesdokumenter i det tilfælde, der er beskrevet i forordningens artikel 28, stk. 3, hvor skyldner har bopæl i Litauen, og Litauen ikke er fuldbyrdelsesmedlemsstaten, forkyndes for skyldneren i henhold til proceduren i lovens artikel 3 og artikel 33, stk. 2 og 4. I dette tilfælde er den institution, der er kompetent til at modtage anmodninger fra andre medlemsstater om forkyndelse af dokumenter, det litauiske fogedkammer (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius; tlf. +370 5 275 0067, +370 5 275 0068; e-mail info@antstoliurumai.lt). Det litauiske fogedkammer tilrettelægger og koordinerer fogedernes forkyndelse af dokumenter og fremsendelse heraf med henblik på fuldbyrdelse.

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

I henhold til lovens artikel 3121, stk. 3, står fogeden for fuldbyrdelse af den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender. Derudover udøver fogeden de aktiviteter, der er fastsat i artikel 24, stk. 4, og artikel 25, stk. 1, 2 og 4.

Listen over fogeder i Litauen kan findes på følgende link: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

De vigtigste regler i national ret:

1. I henhold til artikel 667 i den litauiske civile retsplejelov skal fogeden, hvis den andel af en skyldners formuegoder, der indgår i et fælles ejerskab med andre personer, ikke er blevet fastslået, gøre arrest og udlæg i de fælles formuegoder og foreslå den part, der begærer fuldbyrdelse, og om nødvendigt også deltagerne i det fælles ejerskab, at anmode en domstol om at fastslå skyldnerens andel af formuegoderne som omfattet af det fælles ejerskab med andre personer. Hvis denne anmodning ikke indgives inden for den frist, der er fastsat af fogeden, afslutter fogeden inddrivelsen af disse formuegoder. Et nyt forsøg på inddrivelse af disse formuegoder i henhold til de samme fuldbyrdelsesdokumenter kan tidligst finde sted et år efter den dato, hvor inddrivelsen af formuegoderne blev afsluttet. Skyldnerens andel i fælles ejerskab fastsættes ved en domstolsafgørelse. Når den domstolsafgørelse, der fastslår skyldnerens andel af formuegoderne som omfattet af det fælles ejerskab, har fået retskraft, sker inddrivelsen af skyldnerens andel af formuegoderne. En part, der begærer fuldbyrdelse, har ret til at kræve, at skyldnerens andel fastsættes, således at det er muligt at inddrive denne andel.

2. Hver gang en konto sikres, gøres der et forsøg på at identificere ejeren af midlerne på kontoen. Kontoen kan sikres, hvis midlerne på kontoen tilhører skyldneren.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

De vigtigste regler i national ret:

1. I henhold til artikel 668 i den litauiske civile retsplejelov skal det beløb, der inddrives, overstige den månedlige mindsteløn som fastsat af den litauiske regering[1]. Desuden må der ikke ske inddrivelse af midler, der er modtaget i form af EU-støtte eller anden international finansiel støtte eller samfinansiering til gennemførelse af et støttet projekt under gennemførelsen af projektet og projektets obligatoriske driftsperiode, som fastsat i EU-lovgivningen eller internationale aftaler indgået af Litauen. Dette forbud gælder ikke, hvis midlerne inddrives efter anmodning fra den institution, der overvåger gennemførelsen af det støttede projekt, fordi midlerne blev brugt i strid med EU-retten, litauisk ret, internationale aftaler eller aftaler om tildeling af midlerne.

2. I henhold til artikel 738 i den litauiske civile retsplejelov er det kun muligt at inddrive socialsikringsydelser knyttet til sygdom eller arbejdsløshed i overensstemmelse med en domstolsafgørelse om inddrivelse af underholdsbidrag eller en domstolsafgørelse om erstatning for skader på helbredet som følge af lemlæstelse eller anden skade eller for tab af forsørger.

3. I henhold til artikel 739 i den litauiske civile retsplejelov må inddrivelsen ikke ske af beløb tilhørende skyldneren, der er: 1) godtgørelser for slitage på en arbejdstagers værktøj og andre former for kompensation for afvigelser fra de normale arbejdsvilkår 2) beløb udbetalt til en arbejdstager på officiel forretningsrejse, eller som er overført til eller ansat eller udstationeret et andet sted 3) statslige sociale sikringsydelser i forbindelse med moder- eller faderskab 4) børnetilskud udbetalt i henhold til den litauiske lov om børnetilskud 5) begravelsestillæg 6) ydelser udbetalt i henhold til den litauiske lov om statslig socialbistand og andre målrettede sociale ydelser, tillæg eller betalinger fra statens eller kommunernes budgetter til lavindkomstfamilier og social støtte til enkeltpersoner 7) fratrædelsesgodtgørelser.


[1] Fra den 1. januar 2016 var den månedlige mindsteløn 350 EUR.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

Bankerne har ikke ret til at opkræve gebyrer – fuldbyrdelser udføres af fogeder.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

De vigtigste regler i national ret:

1. I henhold til artikel 609 i den litauiske civile retsplejelov består fogedernes fuldbyrdelsesomkostninger af: 1) administrative omkostninger i forbindelse med fuldbyrdelsesprocedurer, der er nødvendige for at udføre de aktiviteter, der er væsentlige for eventuelle fuldbyrdelsesprocedurer 2) yderligere administrative omkostninger i forbindelse med fuldbyrdelsesprocedurer, der påløber ved udførelsen af andre aktiviteter i en specifik fuldbyrdelsessag 3) fogedens gebyr for fuldbyrdelse af fuldbyrdelsesdokumenter. Størrelsen af fuldbyrdelsesomkostningerne og proceduren for beregning og betaling heraf er fastsat i retningslinjerne om fuldbyrdelse af afgørelser vedtaget ved justitsministerens bekendtgørelse nr. 1R-352 af 27. oktober 2005 (herefter "retningslinjerne") (i udgaven som indeholdt i bekendtgørelse nr. 1R-265 af 14. november 2011).

I henhold til retningslinjernes afsnit 123 skal fuldbyrdelsen af den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender omfatte de fuldbyrdelsesomkostninger, der er omhandlet i afsnit 7 i tabel 2 i retningslinjerne, samt de yderligere omkostninger, der påløber i forbindelse med gennemførelsen af de enkelte opgaver knyttet til fuldbyrdelsesproceduren.

Retningslinjer om fuldbyrdelse af afgørelser.

2. I henhold til afsnit 5 i proceduren for beregning af omkostningerne forbundet med forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager, der blev vedtaget ved justitsministerens bekendtgørelse nr. 1R-16 af 20. januar 2016 (i udgaven som indeholdt i bekendtgørelse nr. 1R-312 af 9. december 2016), udgør gebyret for forkyndelse af dokumenter i Litauen 110 EUR, hvis fogedernes forkyndelse af dokumenterne og fremsendelse heraf med henblik på fuldbyrdelse tilrettelægges og koordineres af det litauiske fogedkammer.

Beskrivelse af proceduren for forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter modtaget fra udlandet i civile og kommercielle sager og for beregning af omkostningerne forbundet med forkyndelsen.

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

De vigtigste regler i national ret:

1. I henhold til artikel 626, stk. 3, i den litauiske civile retsplejelov udsættes inddrivelsen af formuegoder ikke, hvis der er gjort udlæg i formuegoderne, eller ejendomsretten til formuegoderne midlertidigt er begrænset til at sikre fordringer fra kreditorer med samme eller højere prioritet. I dette tilfælde følger inddrivelsen af de formuegoder eller de midler, der er gjort udlæg i, den procedure, der er fastsat i retningslinjerne om fuldbyrdelse af afgørelser.

2. I henhold til artikel 754 i den litauiske civile retsplejelov gælder der ingen særlig prioritet med hensyn til fyldestgørelse af fordringer fra realkreditinstitutter og kreditorer med pant i ejendom. Førsteprioriteten gælder fyldestgørelse af fordringer med henblik på inddrivelse af underholdsbidrag og erstatning for skader som følge af lemlæstelse eller anden skade og for skader som følge af tab af forsørger. Andenprioriteten omfatter fyldestgørelse af arbejdstagernes fordringer i forbindelse med ansættelsesforhold. Fyldestgørelse af alle andre fordringer har tredje prioritet. Hvis det inddrevne beløb ikke fuldt ud fyldestgør alle fordringer under en given prioritet, fyldestgøres fordringerne forholdsmæssigt i forhold til det beløb, som hver af de parter, der anmoder om inddrivelse, har til gode.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

I henhold til lovens artikel 3122 bør en anmodning om de retsmidler, der er omhandlet i forordningens artikel 33, som finder anvendelse i oprindelsesmedlemsstaten, indgives til den ret, der har udstedt den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender.

En anmodning om de retsmidler, der er omhandlet i forordningens artikel 34 (med undtagelse af artikel 34, stk. 1, litra a)), som finder anvendelse i fuldbyrdelsesmedlemsstaten, bør indgives til distriktsdomstolen knyttet til fogedens kontor, der fuldbyrder eller har fuldbyrdet den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender.

En anmodning om de retsmidler, der er omhandlet i forordningens artikel 34, stk. 1, litra a), som finder anvendelse i fuldbyrdelsesmedlemsstaten, bør indgives til den foged, der fuldbyrder eller har fuldbyrdet den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender.

Det europæiske retsatlas for civile sager indeholder ajourførte oplysninger om de litauiske domstole og deres kontaktoplysninger. Listen over fogeder i Litauen kan findes på følgende link: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

I henhold til lovens artikel 3122 kan der indgives en særskilt appel til en domstol, der træffer afgørelse om de i forordningens artikel 33 og 35 omhandlede retsmidler, som finder anvendelse i oprindelsesmedlemsstaten, og de retsmidler, der er omhandlet i forordningens artikel 34 og 35 (med undtagelse af artikel 34, stk. 1, litra a), og artikel 35, stk. 3), som finder anvendelse i fuldbyrdelsesmedlemsstaten. I henhold til artikel 335, stk. 1, i den litauiske civile retsplejelov skal der indgives særskilte appeller til appelretten via den ret, hvis afgørelse appelleres, senest syv dage efter afsigelsen af afgørelsen. Hvis den retsafgørelse, der appelleres, er blevet afsagt ved skriftlig procedure, kan der indgives særskilt appel senest syv dage efter forkyndelsen af genparten af retsafgørelsen. Der er ingen mulighed for kassationsappel af appeldomstolens afgørelser efter behandlingen af den særskilte appel.

En appel af fogedens handlinger vedrørende de retsmidler, der er omhandlet i artikel 34, stk. 1, litra a), og artikel 35, stk. 3, som finder anvendelse i fuldbyrdelsesmedlemsstaten, kan indgives til distriktsdomstolen knyttet til fogedens kontor. Reglerne i artikel 593, stk. 1 til 4, i den litauiske civile retsplejelov finder tilsvarende anvendelse på indgivelse og behandling af denne appel. Der gælder ingen frist for indgivelse af en appel, og der gælder ingen ret til at appellere rettens afgørelse om fogedens handlinger.

Det europæiske retsatlas for civile sager indeholder ajourførte oplysninger om de litauiske domstole og deres kontaktoplysninger.

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

I henhold til lovens artikel 3119 skal der betales en retsafgift, når der indgives en anmodning til en domstol om en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender eller de retsmidler, der er fastsat i forordningens kapitel 4. Gebyret svarer til retsafgiften for en begæring om foreløbige forholdsregler eller for en særskilt appel af en eventuel afgørelse om foreløbige forholdsregler.

Der er i den nuværende litauiske lovgivning ikke fastsat en retsafgift, der skal betales i forbindelse med en begæring om foreløbige forholdsregler. I henhold til artikel 80, stk. 2, i den litauiske civile retsplejelov skal der betales en retsafgift på 28 EUR for en særskilt appel af en afgørelse om foreløbige forholdsregler.

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Det sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter, er litauisk.

Sidste opdatering: 11/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.