Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

1)    For krav på højst 15 000 EUR er den kompetente ret fredsdommeren (juge de paix):

Justice de paix de Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

 

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

 

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

 

2)    For krav på over 15000 EUR har præsidenten for kredsdomstolen (tribunal d’arrondissement) kompetence:

Tribunal d’arrondissement du Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Den myndighed, der er kompetent til at indhente kontooplysninger, er tilsynsudvalget for finanssektoren (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Commission de Surveillance du Secteur Financier

283, rute d'Arlon

L-1150 Luxembourg

Tlf.:    (+352) 26251-1

Fax:    (+352) 26251-2601

E-mail: direction@cssf.lu

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

Metoden til indhentning af kontopoplysninger er den, der er angivet i artikel 14, stk. 5, litra a):

pligt for alle banker på deres område til på anmodning fra oplysningsmyndigheden at oplyse, om debitor har en konto hos dem "

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

- Præsidenten for kredsdomstolen eller den dommer, der træder i hans sted, som behandler spørgsmål om anvendelse af foreløbige forholdsregler, har kompetence til at behandle appelsager om afgørelser truffet af fredsdommeren.

Tribunal d’arrondissement du Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

 

- Appeldomstolen (Cour d’appel), som behandler spørgsmål om anvendelse af foreløbige forholdsregler, har kompetence til at behandle appelsager vedrørende afgørelser truffet af præsidenten for kredsdomstolen.

Cour d’appel

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

Den kompetente myndighed er fogederne (huissiers de justice).

Du kan søge efter en foged på webstedet for Luxembourgs fogedkammer:Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

Den kompetente myndighed er fogederne (huissiers de justice).

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

Fælles konti kan i princippet sikres i henhold til luxembourgsk ret.

Den fælles konto fungerer efter princippet om solidarisk hæftelse.

Artikel 693 i den nye civile retsplejelov og artikel 1197 i civillovbogen finder anvendelse.

Bestemmelserne i den nye civile retsplejelov og den civile lovbog findes på LEGILUX.-webstedet.

Forvaltningskonti kan i princippet ikke sikres i henhold til luxembourgsk ret. Der findes ingen specifikke regler på dette område.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

Artikel 717 i den nye civile retsplejelov bestemmer følgende:

"Der kan ikke gøres udlæg i følgende aktiver:

1° genstande, der ved lov er fritaget for udlæg

2° underholdsbidrag, der er fastat af en domstol

3° de disponible beløb og effekter, som testator eller giver har bestemt skal være sikret mod udlæg

4° beløb og pensionsudbetalinger til underholdsberettigede, selv om det ikke fremgår af testamentet eller gavedispositionen, at de skal være undtaget fra udlæg."

For så vidt angår "1° genstande, der ved lov er fritaget for udlæg, "skal der henvises til artikel 33 i lov af 28. juli 2018 om social integration, som ændret, og til anordning (règlement grand-ducal) af 27. september 2016 om fastsættelse af satserne for overdragelse og udlæg i løn for arbejde, pensioner og livrenter.

Disse beløb er undtaget fra udlæg, såfremt skyldneren anmoder om det.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

I princippet kan banken trække de omkostninger, som den har måttet afholde for at opfylde sine retlige forpligtelser vedrørende udlægsforretninger, fra det beløb, der er gjort udlæg i.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

Fogeders honorarer er fastsat i lov af 4. december 1990 om fogedvirksomhed, som ændret, og ved anordning af 24. januar 1991 om fogeders honorarer, som ændret.

De relevante bestemmelser findes på LEGILUX-webstedet:

- Lov af 4. december 1990 om fogedvirksomhed, som ændret

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

- Anordning af 24. januar 1991 om fogeders honorarer, som ændret

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Den konsoliderede udgave er ajourført indtil den 2. oktober 2021. Artikel 16 i anordning af 24. januar 1991, som ændret, blev ændret ved anordning af 21. juni 2023: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Der opkræves et fast engangsgebyr på 165 EUR for forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) (omarbejdning).

Salærer og takster:

Bestemmelserne i anordning af 21. marts 1974 om retlige repræsentanters og advokaters salærer og takster, som ændret, finder anvendelse.

De relevante bestemmelser findes på LEGILUX-webstedet:

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats. - Legilux (public.lu)

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Ikke relevant.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

- Artikel 33 (retsmiddel mod selve kendelsen):

Den ret, der har kompetence til at påkende et retsmiddel, er:

- enten fredsdommeren, som behandler begæringer om anvendelse af foreløbige forholdsregler

- eller præsidenten for kredsdomstolen eller den dommer, der træder i hans sted, som behandler begæringer om anvendelse af foreløbige forholdsregler (jf. artikel 50, stk. 1, litra a))

- Artikel 34 (appel til prøvelse af fuldbyrdelsen af kendelsen):

- enten fredsdommeren, som behandler begæringer om anvendelse af foreløbige forholdsregler

- eller præsidenten for kredsdomstolen eller den dommer, der træder i hans sted, som behandler begæringer om anvendelse af foreløbige forholdsregler.

Reglerne i den nye civile retsplejelov om kompetence som følge af sagens værdi finder anvendelse og svarer til reglerne om kompetence som følge af sagens værdi, jf. forordningens artikel 50, stk. 1, litra a).

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

- Præsidenten for kredsdomstolen eller den dommer, der træder i hans sted, som behandler spørgsmål om anvendelse af foreløbige forholdsregler, har kompetence til at behandle appelsager om afgørelser truffet af fredsdommeren.

- Appeldomstolen (Cour d’appel), som behandler spørgsmål om anvendelse af foreløbige forholdsregler, har kompetence til at behandle appelsager vedrørende afgørelser truffet af præsidenten for kredsdomstolen.

- Appelfrist: 15 dage.

- Fristen begynder at løbe: fra forkyndelsestidspunktet.

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

I Luxembourg kaldes retsafgifter "retsafgifter og sagsomkostninger" (frais et dépens):

Ifølge retspraksis omfatter de "sagsomkostninger", der er omhandlet i artikel 238 i den nye civile retsplejelov, principielt advokatudgifter, fogedhonorarer, honorarer til sagkyndige, eventuelle udgifter til vidner, udgifter til oversættelse osv., men ikke advokatsalærer. Den nye civile retsplejelov findes på LEGILUX-webstedet:

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile

For så vidt angår fogedens honorar:

Fogeders honorarer er fastsat i lov af 4. december 1990 om fogedvirksomhed, som ændret, og ved anordning af 24. januar 1991 om fogeders honorarer, som ændret.

De relevante bestemmelser findes på LEGILUX-webstedet:

- Lov af 4. december 1990 om fogedvirksomhed, som ændret

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

- Anordning af 24. januar 1991 om fogeders honorarer, som ændret

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Den konsoliderede udgave er ajourført indtil den 1. oktober 2021. Artikel 16 i anordning af 24. januar 1991, som ændret, blev ændret ved anordning af 21. juni 2023: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Artikel 16 i lov af 4. december 1990 om fogedvirksomhed, som ændret, indeholder bestemmelser om betalingsmåden og bestemmer, at de nærmere bestemmelser herom fastsættes ved anordning:

"Fogeders arbejde aflønnes enten med en fast sats eller for arbejdstid.

I en anordning fastsættes honoraret for fogedens opgaver samt arbejdets varighed og pris pr. tidsenhed.

Distriktsdomstolen, civilkammeret, træffer afgørelse om fastsættelse af sagsomkostninger i tilfælde af en tvist."

Anordning af 24. januar 1991 om fogeders honorarer er blevet ændret fire gange.

Den konsoliderede udgave af anordningen findes på LEGILUX-webstedet:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Den konsoliderede udgave er ajourført indtil den 1. oktober 2021. Artikel 16 i anordning af 24. januar 1991, som ændret, blev ændret ved anordning af 21. juni 2023: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo

Den konsoliderede udgave er ajourført indtil den 2. oktober 2021.

I anordningen fastsættes de omkostninger, der opkræves af fogeden. Disse omfatter grundsatsen (artikel 2-5), rejseudgifter (artikel 6 og 7), andre udgifter såsom acontobeløb (artikel 8-11), faktisk afholdte udgifter (artikel 12 og 13) og tillæg til faste satser og vederlag for arbejdstid (artikel 15).

Prisen for en forkyndelse pr. modtager er i gennemsnit 120-180 EUR, inklusive alle afgifter, med undtagelse af forkyndelse, der er forbundet med store eller meget store vanskeligheder.

Der opkræves et fast engangsgebyr på 165 EUR for forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) (omarbejdning) (artikel 16 i anordning af 24. januar1991).

For så vidt angår advokatudgifter:

Bestemmelserne i anordning af 21. marts 1974 om retlige repræsentanters og advokaters salærer og takster, som ændret, finder anvendelse.

De relevante bestemmelser findes på LEGILUX-webstedet:

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats. - Legilux (public.lu)

For så vidt angår godtgørelser til sagkyndige, vidner, tolke og teknikere:

Der henvises til bestemmelserne i anordning af 28. november 2009 om takster for retsafgifter af enhver art, som findes på Legilux-webstedet:

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice. - Legilux (public.lu)

Denne anordning blev ændret ved anordning af 30. december 2011.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 modifiant: 1) le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice; 2) le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire. - Legilux (public.lu)

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

De sprog, der accepteres, er: fransk og tysk.

Sidste opdatering: 13/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.