Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

Den ret, der har kompetence til at behandle anmodningen om udstedelse af en kontosikringskendelse, er den berørte persons hjemting, over for hvilken anmodningen om udstedelse af en kontosikringskendelse er indgivet Hvis det ikke er muligt at udpege sagsøgtes hjemting, er den kompetente ret distriktsdomstolen i Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica).

Proceduren i forbindelse med kontosikringskendelser er reguleret i lov nr. 54/2017 om europæiske kontosikringskendelser , sammenholdt med lov nr. 71/1992 om retsafgifter, som ændret.

Sagsøgtes hjemting har således den stedlige kompetence: For fysiske personer er det retten i den retskreds, hvor personen har fast bopæl, for juridiske personer er det retten i den retskreds, hvor den juridiske person har sit vedtægtsmæssige hjemsted, Er der tale om en udenlandsk juridisk person er det retten i den retskreds, hvor selskabets filial er beliggende. Hvis det ikke er muligt at fastslå, hvilken ret der har stedlig kompetence på grundlag af den aktuelle adresse, eller, subsidiært, den sidste kendte adresse eller det sidst kendte vedtægtsmæssige hjemsted, er den kompetente ret retten i den retskreds, hvor sagsøgte har aktiver.

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Den myndighed, som det påhviler at tilvejebringe oplysningerne, er distriktsdomstolen (okresný súd) i Banská Bystrica.

Adresse: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

Den "oplysende myndighed" indhenter disse oplysninger elektronisk i et bestemt informationssystem.

Hvis oplysningerne ikke kan fremskaffes på denne måde, eksempelvis som følge af IT-problemer, kan myndigheden sende en anmodning om oplysninger til skyldners bank. Om nødvendigt kan myndigheden pålægge skyldner at oplyse, i hvilken bank han har en eller flere konti, såfremt retten nedlægger et personligt forbud mod, at han hæver eller overfører det omhandlede beløb fra denne konto/disse konti.

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

Det fremgår af artikel 10 i lov nr. 54/2017, at appellen skal indgives til den ret, der har afsagt kendelsen.

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

Artikel 10, stk. 2: Hvis retten i den udstedende medlemsstat og fuldbyrdelsesmedlemsstaten er en slovakisk domstol, er det den ret, som har afsagt kontosikringskendelsen, der har kompetence til at fremsende dokumenter. Reglerne om forkyndelse findes i CPC's artikel 105 ff. Hvis kendelsen er blevet ophævet af en slovakisk ret, og tilbagekaldelsen skal gennemføres i en anden medlemsstat, følger retten den procedure, der er fastsat i forordningen, idet den sender tilbagekaldelsesformularen til den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesmedlemsstaten. Den ret, der har kompetence til at modtage tilbagekaldelsen af kendelsen — i tilfælde, hvor kontosikringskendelsen er afsagt i en anden EU-medlemsstat — er distriktsdomstolen (okresný súd) i Banská Bystrica.

Artikel 23, stk. 3: Den ret, der har udstedt en kontosikringskendelse, som skal fuldbyrdes i en anden medlemsstat, forkynder den for sagsøgeren, således at han kan anmode om fuldbyrdelse af kontosikringskendelsen. Hvis kendelsen udstedes i en anden medlemsstat, er den ret, der har kompetence til fremsendelsen, distriktsdomstolen i Banská Bystrica.

Artikel 23, stk. 5: Den myndighed, som har kompetence til at fuldbyrde kendelsen, er disdtriktsdomstolen i Banská Bystrica.

Artikel 23, stk. 6: Den myndighed, som er udpeget til at tage imod formularerne, herunder dem, der er tiltænkt bankerne, er distriktsdomstolen i Banská Bystrica.

Artikel 25, stk. 3: Den myndighed, der har kompetence til at forestå fuldbyrdelsen af kontosikringskendelser, der er afsagt i andre medlemsstater, er distriktsdomstolen i Banská Bystrica.

Artikel 27, stk. 2: Den kompetente myndighed er den, der har anmodet om at få kontosikringskendelsen fuldbyrdet.

Artikel 28, stk. 3: Den myndighed, som er udpeget til at tage imod de dokumenter, der skal fuldbyrdes i Slovakiet, er distriktsdomstolen i Banská Bystrica. Hvis en kendelse, der er afsagt af en slovakisk ret, skal forkyndes for en skyldner med bopæl i en anden medlemsstat, er den ret, der har kompetence til at fremsende dokumenterne, den ret, der har afsagt kendelsen.

Artikel 36, stk. 5: Den myndighed, der har kompetence til at forestå fuldbyrdelsen af kontosikringskendelser, der er afsagt i andre medlemsstater, er distriktsdomstolen i Banská Bystrica.

Artikel 27, stk. 2: Den kompetente myndighed er den, der har anmodet om at få kontosikringskendelsen fuldbyrdet.

Artikel 28, stk. 3: I overensstemmelse med første afsnit, er det den ret, der har udstedt kontosikringskendelsen, der forkynder dokumenterne. I overensstemmelse med andet afsnit er det den ret, der har udstedt kontosikringskendelsen, der har kompetence til at forkynde dokumenterne for skyldner.

Artikel 36, stk. 5: Den kompetente myndighed er distriktsdomstolen i Banská Bystrica.

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

Den ret, der har kompetence til at fuldbyrde en kontosikringskendelse, der er udstedt i en anden medlemsstat, er distriktsdomstolen (okresný súd) i Banská Bystrica. Den ret, der har kompetence til at fuldbyrde en kontosikringskendelse, der er afsagt i Slovakiet, er den ret, der har afsagt kendelsen.

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

Den oplysende myndighed har kun ret til at anmode om oplysninger til brug for identifikation af skyldners bank og dennes bankkonti og ikke oplysninger om konti, som tredjemand fører på skyldners vegne. Den oplysende myndighed registrerer ikke oplysninger om tredjemand og har ikke mulighed for at lade dennes midler indefryse, hverken helt eller delvist. Den oplysende myndighed kan kun indhente oplysninger om konti, som skyldner har sammen med en anden.

Den myndighed, der har kompetence til at foretage en sikring af midler på en fælles konto, er:

a) hvis kendelsen er afsagt og skal fuldbyrdes i Slovakiet, den ret, der har afsagt kendelsen

b) hvis kendelsen er afsagt i en anden medlemsstat og skal fuldbyrdes i Slovakiet, distriktsdomstolen (okresný súd) i Banská Bystrica.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

Midler, der står på følgende konti, er undtaget fra sikring:

  1. konti, der tilhører personer, hvis aktiver ikke kan gøres til genstand for udlæg
  2. konti, som der ikke kan gøres udlæg i
  3. konti, der ikke er omfattet af udlægget.

De aktiver, der ikke kan gøres til genstand for udlæg, er opregnet i artikel 104 i lov nr. 233/1995.

Følgende midler kan ikke indefryses på en bankkonto:

  1. indeståender på op til 99,58 EUR. Skyldner er ikke forpligtet til at angive dette beløb
  2. beløb, der ifølge en udtrykkelig erklæring fra skyldner er afsat til betaling af de ansattes løn i den periode, der følger umiddelbart efter den dato, hvor banken er blevet anmodet om at sikre kontoens indestående. I så tilfælde er en udtrykkelig erklæring fra skyldner påkrævet
  3. hvis der indgår løn eller andre indtægter på skyldners bankkonto, kan der heller ikke gøres udlæg i dette beløb, medmindre det overstiger trangsbeneficiet på det tidspunkt, hvor banken blev underrettet. Skyldner skal oplyse størrelsen af dette beløb.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

Indtil der indføres et vederlagsfrit og specifikt informationssystem, har bankerne ret til at opkræve gebyrer efter den gældende takst (20 EUR til 30 EUR) for at give oplysninger om en kundes engagement med banken, herunder dennes konto. Banken har ret til at kræve, at skyldner refunderer banken de udgifter, som den måtte afholde.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

I Slovakiet er det kun domstolene og banken, der deltager i behandlingen og fuldbyrdelsen af kontosikringskendelsen. Bankerne opkræver gebyrer efter den gældende takst. Retsafgifterne opkræves med hjemmel i lov nr. 71/1992.

Retsafgifterne for en anmodning om fuldbyrdelse af en kendelse om en hasteforanstaltning afsagt i en anden EU-medlemsstat beløber sig til 16,50 EUR.

Retsafgifterne for en anmodning om fuldbyrdelse af en hasteforanstaltning i en anden EU-medlemsstat beløber sig til 33 EUR.

Retsafgifterne for en anmodning om (delvis) fuldbyrdelse af en hasteforanstaltning i Slovakiet beløber sig 49,50 EUR.

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

I Slovakiet er der ingen uafhængig institution til sikring af indestående på bankkonti. Europæiske kontosikringskendelser, der vedrører den samme konto, behandles i den rækkefølge, de kommer til bankens kundskab. Kendelser, der kommer til bankens kundskab samme dag, er ligestillede. Hvis midlerne på skyldners konto ikke er tilstrækkelige til, at alle krav kan fyldestgøres i fuldt omfang, fordeles beløbet forholdsmæssigt. Fuldbyrdelsen af en kontosikringskendelse har ikke opsættende virkning for andre fuldbyrdelsesskridt, og kravene anses ikke for privilegerede krav.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

Den ret, der har kompetence til at behandle en appel, er den ret, der har afsagt kendelsen eller har fuldbyrdet den.

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

Appelskriftet indgives til den førsteinstansret, der traf den afgørelse, der anfægtes. Den ret, der har saglig kompetence til at behandle appellen, er den ret, der i Slovakiet behandler sager i anden instans, dvs. regionalretten (krajský súd). Appelfristen er 15 dage og løber fra datoen for forkyndelsen af førsteinstansrettens afgørelse. Det samme gælder, hvis appellen indbringes direkte for andeninstansretten.

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

Retsafgifterne er fastsat i lov nr. 71/1992. Følgende afgifter skal betales i forbindelse med fuldbyrdelse af en kontosikringskendelse: 33 eller 49,50 EUR, anmodning om tilbagekaldelse eller ændring: 33 EUR, anmodning om indhentning af oplysninger i forbindelse med en anmodning om en kendelse: 3 EUR, anmodning om fuldbyrdelse af en hasteforanstaltning i en anden EU-medlemsstat: 16,50 EUR.

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Slovakisk, tjekkisk og engelsk accepteres i forbindelse med anvendelsen af artikel 49, stk. 2.

Sidste opdatering: 26/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.