Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

Førsteinstansretterne (Juzgados de Primera Instancia)

For at afgøre, hvilken ret, der har stedlig kompetence, anvendes kriterierne i artikel 545, stk. 3, i den civile retsplejelov (Ley de Enjuiciamiento Civil - LEC) vedrørende fuldbyrdelse, der foretages på grundlag af udenretslige eksekutionsfundamenter.

Den kompetente ret er førsteinstansretten i den retskreds, der udpeges efter artikel 50 og 51 i LEC. Fordringshaveren kan vælge at lade fuldbyrdelsen foretage ved førsteinstansretten på det sted, hvor forpligtelsen ifølge eksekutionsfundamentet skal opfyldes, eller på et hvilket som helst sted, hvor skyldneren har aktiver, som der kan gøres udlæg i, uden at reglerne om parternes udtrykkelig eller stiltiende aftale herom finder anvendelse. Hvis der er flere skyldnere, er den kompetente ret den, der i overensstemmelse med det ovenfor anførte er kompetent i forhold til en af skyldnerne efter fordringshaverens valg.

Hvis fuldbyrdelsen vedrører aktiver, der er belånt eller behæftet, afgøres kompetencespørgsmålet efter artikel 684 i LEC.

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Undergeneraldirektoratet for internationalt retligt samarbejde (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) under justitsministeriet.

Kontaktoplysninger:

sgcji@mjusticia.es

telefon: +34 91 390 4411

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

Adgang for oplysningsmyndigheden til de relevante oplysninger, som myndigheder eller forvaltninger råder over i deres i registre eller andet steds.

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

Anmodningen om prøvelse indgives til den ret, der afslog at udstede en kontosikringskendelse. Hvis afgørelsen blev truffet af en førsteinstansret eller en handelsret (Juzgado de lo Mercantil), vil sagen blive afgjort af en provinsdomstol (Audiencia Provincial). Hvis afgørelsen blev truffet af en andeninstansret, er det den samme ret, der skal behandle sagen.

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

Den ret, der i henhold til artikel 50, litra f), har kompetence til at fuldbyrde kendelsen.

For så vidt angår artikel 28, stk. 3, er det førsteinstansretten på skyldnerens bopæl, der er kompetent.

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

Førsteinstansretten i den retskreds, hvor bankkontoen føres, og såfremt der er konti i flere retskredse, førsteinstansretten i en af disse retskredse.

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

Konti, som skyldneren har oprettet sammen med en anden person, og konti, som skyldneren har oprettet på vegne af tredjemand, kan gøres til gentand for kontosikring. Derimod kan konti, som tredjemand har oprettet på vegne af skyldneren, ikke gøres til genstand for kontosikring.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

For så vidt angår lønninger og pensioner er der fastsat regler i artikel 607 i LEC.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

Når forvaltningsmyndigheder intervenerer i en civil sag eller en handelssag i forbindelse med spørgsmål, der ikke vedrører deres myndighedsudøvelse, kan der ikke gøres udlæg i beløb, som disse myndigheder har indsat på bankkonti, når de materielt set er afsat til en offentlig tjeneste eller en offentlig funktion.

I sådanne tilfælde er de pågældende beløb uden videre fritaget for udlæg.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

Der skal ikke betales gebyr i den forbindelse.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

Der opkræves ingen gebyrer.

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Midlertidig forrang, der gælder fra det tidspunkt, hvor banken modtog kendelsen.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

Den ret, der har afsagt eller fuldbyrdet kendelsen.

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

Klagen indgives til den ret, der traf afgørelsen.

Hvis afgørelsen blev truffet af en førsteinstansret eller en handelsret, er klagefristen på 20 dage, og klagen vil blive behandlet af provinsdomstolen. Hvis afgørelsen blev truffet af retten, er klagefristen på 5 dage, og klagen vil blive behandlet af samme ret.

Fristen begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor afgørelsen blev meddelt.

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

Der skal ikke betales retsafgifter bortset fra tilfælde, hvor der kræves sikkerhedsstillelse som omhandlet i tillægsbestemmelse (Disposicion Adicional) 15 i LOPJ.

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Ikke relevant

Sidste opdatering: 26/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.