Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Sverige

Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender


*skal udfyldes

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

En anmodning om en kontosikringskendelse skal indgives til distriktsdomstolen.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Oplysningsmyndigheden er den svenske fuldbyrdelsesmyndighed, Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten

Box 1050

S-172 72 Sundbyberg

Tlf.: +46 771-73 73 00

Tlf. for opkald fra udlandet: +46 8 564 851 50

Fax: +46 8 29 2614

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

Bankerne skal på oplysningsmyndighedens anmodning angive, om debitor har en bankkonto hos dem, dvs. metoden i artikel 14, stk. 5, litra a). Dette er i overensstemmelse med § 4 i lov om kontosikringskendelser i EU (2016:757).

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

En klage over en afgørelse fra en distriktsdomstol skal behandles af appeldomstolen. Appeldomstolens afgørelse skal behandles af højesteret. Klagen skal imidlertid indgives til den domstol, der afsagde den påklagede afgørelse.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

Den kompetente myndighed er den svenske fuldbyrdelsesmyndighed, Kronofogdemyndigheten.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

Den kompetente myndighed er den svenske fuldbyrdelsesmyndighed, Kronofogdemyndigheten.

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

Der kan gøres udlæg i løsøre, hvis aktiverne klart tilhører debitor (kapitel  4, § 17, i lov om kreditorforfølgning (1981:774), se kapitel 16, § 13). Dette gælder også for midler på fælles konti og forvaltningskonti. Når to personer har en bankkonto i fællesskab, antages de to normalt hver at eje halvdelen af indeståendet på denne konto, medmindre andet er anført. Spørgsmålet om, hvorvidt aktiverne tilhører debitor, vurderes fra sag til sag ud fra de relevante omstændigheder.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

Der findes regler om, hvad der kan fritages fra sikring, i kapitel 5 i lov om kreditorforfølgning (1981:774). Følgende kan være fritaget: Kontanter, bankindeståender, andre fordringer og fornødenheder, hvis debitor har brug for disse til sit underhold, indtil dennes indtægter er tilstrækkelige til at dække relevante udgifter, men fritagelsen gives ikke for længere end én måned bortset fra i ekstraordinære tilfælde. Reglerne om ejendom, der kan gøres udlæg i, skal anvendes af fuldbyrdelsesmyndigheden uden videre, hvilket betyder, at debitor ikke behøver at påberåbe dem specifikt.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

I henhold til svensk lov må banker ikke opkræve gebyr for at garantere kontosikring eller lignende sikkerhedsforanstaltninger, ligesom de ikke må opkræve gebyr for at udlevere bankkontooplysninger til oplysningsmyndigheden.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

Reglerne om fuldbyrdelsesgebyrer findes i bekendtgørelse om den svenske fuldbyrdelsesmyndigheds gebyrer (1992:1094). I fuldbyrdelsessager dækkes ekspeditionsomkostningerne af et grundgebyr, forberedelsesgebyr, salgsgebyr og særligt gebyr. Grundgebyret udgør 600 SEK. Når det drejer sig om fuldbyrdelse af en kontosikringskendelse afsagt i henhold til EU's kontosikringsforordning, opkræves alene grundgebyret på 600 SEK.

For indsamling af oplysninger kan oplysningsmyndigheden (den svenske fuldbyrdelsesmyndighed) opkræve et gebyr på 300 SEK.

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Kontosikringskendelser rangordnes ikke i Sverige.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

Den domstol, der har kompetence til at behandle en anmodning om et retsmiddel i henhold til artikel 33, stk. 1, er den domstol, der afsagde kontosikringskendelsen (i henhold til § 9, stk. 1, i lov om kontosikringskendelser i EU (2016:757)).

Den svenske fuldbyrdelsesmyndighed har kompetence til at behandle en anmodning om et retsmiddel i henhold til artikel 34, stk. 1 (§ 10 i lov om kontosikringskendelser i EU (2016:757)).

Den domstol, der har kompetence til at behandle en anmodning om et retsmiddel i henhold til artikel 34, stk. 2, er den distriktsdomstol, der i henhold til kapitel 18, § 1, i lov om kreditorforfølgning behandler appeller mod afgørelser truffet af den svenske fuldbyrdelsesmyndighed (i henhold til § 10, stk. 2, i lov om kontosikringskendelser i EU (2016:757)). Kapitel 18, § 1, i lov om kreditorforfølgning henviser til kapitel 17, § 1, i bekendtgørelse om kreditorforfølgning (1981:981). I henhold til kapitel 17, § 1, i bekendtgørelse om kreditorforfølgning er de kompetente distriktsdomstole som vist nedenfor. Ordet "sagsøgte" betyder debitor.

Hvis debitor ikke har sin sædvanlige bopæl i Sverige, har Nacka distriktsdomstol kompetence til at behandle en anmodning om et retsmiddel i henhold til artikel 34, stk. 2.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

En klage over en afgørelse truffet af en domstol i henhold til artikel 33 og 35, stk. 1 og 3, skal indgives til appeldomstolen og højesteret. Klagen skal imidlertid indgives til den domstol, der afsagde den påklagede afgørelse. Klagen skal indgives senest tre uger efter den dato, hvor den påklagede afgørelse blev afsagt. Reglerne om klager findes i kapitel 49 og 52 i den civile retsplejelov.

En klage over en afgørelse truffet af den svenske fuldbyrdelsesmyndighed i henhold til artikel 34, stk. 1, eller artikel 35, stk. 3 og 4, indgives til følgende distriktsdomstole. Ordet "sagsøgte" betyder debitor.

Hvis debitor ikke har sin sædvanlige bopæl i Sverige, har Nacka distriktsdomstol kompetence til at behandle den svenske fuldbyrdelsesmyndigheds afgørelse. Klagen skal imidlertid indgives til den svenske fuldbyrdelsesmyndighed. En klage over afgørelsen skal indgives senest tre uger efter den dato, hvor den afgørelsen blev meddelt klageren. Reglerne om klager over den svenske fuldbyrdelsesmyndigheds afgørelser findes i kapitel 18 i lov om kreditorforfølgning (1981:774) og kapitel 17 i bekendtgørelse om kreditorforfølgning (1981:981).

En klage over en afgørelse fra en distriktsdomstol i henhold til artikel 34, stk. 2, skal indgives til appeldomstolen. Hvis afgørelsen blev truffet af en appeldomstol, indgives appellen til højesteret. Klagen skal imidlertid indgives til den domstol, der afsagde den påklagede afgørelse. Appellen skal indgives senest tre uger efter datoen for afgørelsen, hvis sagen er blevet løst ved afgørelsen, hvis afgørelsen blev afsagt på et møde, eller hvis det er meddelt på mødet, hvornår afgørelsen vil blive meddelt. Ellers er fristen for appel tre uger fra den dato, hvor appellanten blev underrettet om afgørelsen. Reglerne om appeller findes i §§ 38-41 i lov om domstole (1996:242).

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

Reglerne om retsafgifter findes i bekendtgørelse om almindelige retsafgifter (1987:452). Retsafgiften for anmodning om en kontosikringskendelse er 2 800 SEK.

Retsafgiften skal betales, når anmodningen indgives til domstolen.

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Engelsk

Sidste opdatering: 30/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.