European Account Preservation Order

National information and online forms concerning Regulation No. 655/2014

What is it?

The European Account Preservation Order (EAPO) lets a court in one EU country freeze funds in the bank account of a debtor in another EU country. The procedure may be used in cross-border cases only, whereby the court carrying out the procedure or the country of domicile of the creditor must be in a different Member State than the one in which the debtor's account is maintained.

It makes EU debt recovery easier.

The procedure for getting an EAPO is set out in Regulation (EU) No 655/2014.

It’s an alternative to existing legal procedures in each EU country.

It applies from 18 January 2017.

Advantages

The procedure is quick and happens without informing the debtor (ex parte).

This ‘surprise effect’ stops debtors moving, hiding or spending the money.

Does it apply in all EU countries?

No. The Regulation does not apply in Denmark. This means that:

 • creditors based in Denmark can’t apply for an EAPO
 • you can’t get an EAPO on a Danish bank account.

How to apply

You’ll find all the application forms and more information here.

You can fill in all the forms online.

Remember: You do not have to give precise details about the account to be frozen (e.g. account number) if you don't have them – only the name of the bank where the account is held. If you don’t know the name of the bank where the debtor’s account is held, under the Regulation you can ask the court to find out.

The content of all the EAPO-related forms is laid down in Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1823.

Last update: 01/02/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender - Belgien

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

Fogedretten ved retten i første instans (retsplejelovens artikel 1395/2).

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Link åbner i nyt vindueChambre nationale des huissiers de justice [retsplejelovens artikel 555/1, stk. 1, første afsnit, nr. 25)].

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

Retsplejelovens artikel 555/1, stk. 2, som træder i kraft den 1. januar 2019 på grund af behovet for at træffe endnu en række gennemførelsesforanstaltninger, omhandler en kombination af de muligheder, der er nævnt i forordningens artikel 14, stk. 5, litra a) og b).

Chambre nationale kan som følge heraf umiddelbart efter den retslige anmodning anmode den belgiske nationalbanks kontaktpunkt om de nødvendige oplysninger.

På grundlag af de oplysninger, der indhentes efter denne anmodning, kan Chambre nationale om nødvendigt sende en anmodning om oplysninger til en eller flere banker.

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

Cour d’appel (appeldomstolen) [retsplejelovens artikel 602, stk. 1, nr. 6)].

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

Fogeden (artikel 196 i lov af 18. juni 2018 om forskellige bestemmelser på det civilretlige område og bestemmelser med henblik på at fremme alternative tvistbilæggelsesformer).

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

Fogeden [retsplejelovens artikel 519, stk. 1, nr. 1)].

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

I Belgien er reglerne om arrest indeholdt i retsplejelovens femte del, afsnit II, kapitel IV (Link åbner i nyt vinduehttp://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). Det er muligt at foretage arrest i fælles konti. Hvis banken har kendskab til de forskellige fælles kontohaveres respektive andele, vedrører arresten kun beløb tilhørende den debitor, hos hvem der gøres udlæg. I modsat fald angives hele kreditsaldoen i erklæringen fra den tredjepart, hos hvem der gøres udlæg. I så fald kan medkontohavere, hos hvem der ikke gøres udlæg, anmode om delvis ophævelse af udlægget, forudsat at de kan fremlægge dokumentation for deres andele af indeståendet.

– Denne anmodning kan sendes til fogedretten ved retten i første instans (retsplejelovens artikel 1395).

– For så vidt angår klientkonti eller tredjepartskonti bør der skelnes mellem følgende:

 • Debitor er kontohaver.
  • Til trods for pantelovens artikel 8/1, hvoraf det udtrykkeligt fremgår, at visse lovpligtige klientkonti (dvs. konti oprettet af advokater, fogeder, notarer og ejendomsmæglere) holdes adskilt fra kontohaverens ejendom, og at denne adskillelse kan gøres gældende over for tredjemand, har lovgiver ikke bestemt, at kontohaverens private kreditorer ikke kan gøre udlæg i de midler, der er indsat på disse klientkonti. Det er som følge heraf i princippet muligt at foretage arrest i disse midler, som indestår i banken. Når der foretages arrest i midler, som indestår i banken, skal banken gøre opmærksom på kontoens særlige karakter (retsplejelovens artikel 1452), men eventuelle indsigelser fremsættes for fogedretten. Den debitor, hos hvem der gøres udlæg, kan derfor anmode om, at arresten ophæves.
 • Debitor er indskyder på klientkontoen eller tredjepartskontoen.
  • Indskyderen på klientkontoen har en fordring på kontohaveren svarende til de midler, der forvaltes på indskyderens vegne. Denne fordring kan indskyderens kreditorer gøre udlæg i. Enhver kreditor kan således foretage arrest i debitors tilgodehavender hos tredjemand (retsplejelovens artikel 1445). Denne arrest skal foretages over for kontohaveren (= tredjemand) og ikke over for banken. Det skyldes, at banken i denne sammenhæng udelukkende har gæld til kontohaveren og ikke til indskyderen.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

I Belgien er bestemmelserne om, at der ikke kan gøres udlæg i visse beløb, indeholdt i retsplejelovens artikel 1409, 1409a og 1410 (Link åbner i nyt vinduehttp://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel). Ifølge disse bestemmelser kan der ikke eller kun i begrænset omfang gøres udlæg i visse indtægter i form af lønninger, overførselsindkomster, sociale ydelser og underholdsbidrag. Det er ikke muligt at gøre udlæg i lønninger og overførselsindkomster, som ligger under en vis grænse.

For at hjælpe fuldbyrdende myndigheder og i givet fald tredjeparter, hos hvem der gøres udlæg, med at vurdere, om der kan gøres udlæg i indeståendet på en konto, er arbejdsgivere og udbetalende institutioner i retsplejelovens artikel 1411a, stk. 3, blevet pålagt en strafferetligt sanktioneret forpligtelse til at angive en særlig kode, som afhænger af, hvilken type af beskyttet indkomst der indsættes på kontoen, i forbindelse med betalinger.

Denne forpligtelse til at angive en kode griber ikke ind i debitors ret til med alle retsmidler at bevise, at der ikke kan gøres udlæg i beløb, som krediteres dennes anfordringskonto (retsplejelovens artikel 1411a, stk. 2, første afsnit). I henhold til retsplejelovens artikel 1411a, stk. 2, andet afsnit, består der desuden en afkræftelig formodning om, at beløb, som debitors arbejdsgiver har indbetalt på dennes anfordringskonto, i et vist omfang ikke kan gøres til genstand for udlæg. Denne formodning gælder kun i forholdet mellem debitor og dennes kreditorer.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

Det bestemmes i retsplejelovens artikel 1454, at gebyrer for erklæringen fra den tredjepart, hos hvem der gøres udlæg, afholdes af debitor. Det er ikke muligt at opkræve betaling for bankens andre udgifter til fuldbyrdelse eller (delvis) ophævelse af sikringskendelsen.

Det fremgår af retsplejelovens artikel 555/1, stk. 2, der trådte i kraft den 1. januar 2019, at kongen fastsætter gebyrerne for behandling af anmodninger om indhentelse af kontooplysninger samt betingelserne og vilkårene for opkrævningen. En del af disse gebyrer tilfalder i givet fald den bank, som har fremlagt oplysninger i forlængelse af anmodningen fra den oplysningsmyndighed, der er udpeget af vores land [jf. meddelelsen i medfør af forordningens artikel 50, stk. 1, litra b)], for så vidt som der er indgået en skriftlig aftale med bankerne eller med en repræsentant udpeget af bankerne vedrørende en godtgørelsesordning, jf. dog artikel 43, stk. 3, i forordning (EU) nr. 655/2014 [jf. artikel 3, nr. 2) i kongelig anordning af 22. april 2019 om fastsættelse af gebyrer for behandling af anmodninger om indhentelse af de kontooplysninger, der er omhandlet i retsplejelovens artikel 555/1, stk. 2, sjette afsnit, samt betingelserne og vilkårene for opkrævningen (Link åbner i nyt vinduehttp://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel). Der er ikke på nuværende tidspunkt indgået en sådan aftale om en godtgørelsesordning med bankerne.

Disse gebyrer, der fastsættes af kongen, gælder for anmodninger om indhentelse af "belgiske" oplysninger i henhold til retsplejelovens nye artikel 1447/1 og 1447/2 (der ventes at træde i kraft i løbet af 2020) og for anmodninger om indhentelse af oplysninger i henhold til forordningens artikel 14.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

Med hensyn til fogedens fuldbyrdelse af kendelser er satserne fastsat i kongelig anordning af 30. november 1976 om fastsættelse af satser for fogedtjenester i civile og kommercielle sager og for visse godtgørelser.

Med hensyn til indhentelse af oplysninger fremgår det af retsplejelovens artikel 555/1, stk. 2, der trådte i kraft den 1. januar 2019, at kongen fastsætter gebyrerne for behandling af anmodninger om indhentelse af kontooplysninger samt betingelserne og vilkårene for opkrævningen. Kongelig anordning af 22. april 2019 om fastsættelse af gebyrer for behandling af anmodninger om indhentelse af de kontooplysninger, der er omhandlet i retsplejelovens artikel 555/1, stk. 2, sjette afsnit, samt betingelserne og vilkårene for opkrævningen (Link åbner i nyt vinduehttp://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel) er trådt i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2019.

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Ifølge belgisk ret giver en arrest ikke anledning til nogen privilegeret fordring. I henhold til pantelovens artikel 17 og artikel 19, nr. 1), er det kun retsafgifter i direkte forbindelse med en arrest, der er privilegerede.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

Mod kontosikringskendelsen: fogedretten ved retten i første instans [retsplejelovens artikel 1395/2, nr. 2)].

Mod kontosikringskendelsens fuldbyrdelse: fogedretten ved retten i første instans [retsplejelovens artikel 1395/2, nr. 2)].

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

Appeldomstolen [retsplejelovens artikel 602, stk. 1, nr. 7)].

Klagefristen svarer ifølge retsplejelovens artikel 1051 i princippet til en måned regnet fra retsafgørelsens forkyndelse.

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

Reglerne om afgifter og sagsomkostninger i civile sager er indeholdt i retsplejelovens artikel 1017-1022.

Retsomkostningerne varierer fra sag til sag og skal vurderes konkret.

Retsplejelovens artikel 1017 indeholder en generel regel om, at det i enhver endelig retsafgørelse, endog ex officio, medmindre andet følger af særlige love, bestemmes, at den tabende part skal betale sagsomkostningerne, hvis andet ikke følger af aftaler mellem parterne, som retsafgørelsen i givet fald bekræfter. Unødvendige omkostninger, herunder proceduresalæret som omhandlet i artikel 1022, pålægges imidlertid – endog af egen drift – den part, der med urette har givet anledning til dem.

De omfattede omkostninger er opregnet i retsplejelovens artikel 1018:

 • 1) diverse gebyrer, retsgebyrer og registreringsgebyrer samt stempelafgifter betalt inden ophævelsen af loven om stempelafgifter. Retsgebyrerne omfatter gebyrer for sagens berammelse, gebyrer for udarbejdelse af retsdokumenter og udskriftsgebyrer (artikel 268 i loven om registrerings-, tinglysnings- og retsgebyrer).
  • Der opkræves i princippet et berammelsesgebyr på mellem 100 og 500 EUR (fogedretten) eller mellem 210 og 800 EUR (appeldomstolen) afhængig af anmodningens værdi (samme lovs artikel 269/1). Dette gebyr skal betales, for at sagen kan berammes.
  • Der opkræves i princippet et gebyr for udarbejdelse af retsdokumenter på 35 EUR for dokumenter, der udleveres af eller forelægges domstolenes og retternes justitssekretærer, uden dommernes medvirken (samme lovs artikel 270/1).
  • For udskrifter, kopier eller uddrag, der udleveres på justitskontorerne, opkræves der i princippet et udskriftsgebyr på mellem 0,85 og 3 EUR pr. side (samme lovs artikel 271 og 272).

Der opkræves registreringsgebyrer (3 % af hovedstolen) for afgørelser, hvor hovedstolen overstiger 12 500 EUR (retsomkostninger ikke medregnet).

 • 2) omkostninger, herunder salærer og gebyrer, vedrørende retslige dokumenter
 • 3) et gebyr for domsudskrift på mellem 0,85 og 3 EUR pr. side
 • 4) udgifter til alle foranstaltninger til sagens oplysning, navnlig honorarer til vidner og sagkyndige
 • 5) rejse- og opholdsudgifter for dommere, justitssekretærer og sagens parter, når retten kræver, at de rejser, samt gebyrer til dokumenter, når disse udelukkende udarbejdes med henblik på retssagen
 • 6) et proceduresalær som omhandlet i artikel 1022. Dette salær betales i princippet af den tabende part og udgør en godtgørelse for den vindende parts udgifter og advokatsalær. Proceduresalærets størrelse fastsættes ud fra kravets størrelse. I kongelig anordning af 26. oktober 2007 fastsættes et grundbeløb, et minimumsbeløb og et maksimumsbeløb. Domstolen kan nedsætte eller forhøje grundbeløbet, men skal holde sig inden for maksimums- og minimumsbeløbet. Disse beløb følger forbrugerprisindekset
 • 7) honorarer, salærer og omkostninger til en forligsmand udpeget i henhold til artikel 1734
 • 8) det bidrag, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i lov af 19. marts 2017 om oprettelse af en fond til bevilling af sekundær retshjælp.

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Ingen yderligere sprog.

Sidste opdatering: 08/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender - Tyskland

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

De nævnte domstolePDF(211 Kb)de er byretter og delstatsretter.

Når kreditor har fået udstedt et officielt bekræftet dokument, har den ret, i hvis område dokumentet er blevet udarbejdet, den stedlige kompetence til at udstede en kontosikringskendelse.

Kompetenceafgrænsningen med hensyn til domstolenes saglige kompetence foretages i henhold til de almindelige bestemmelser i den tyske domstolsordning og den relevante retsplejelov.

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Den oplysningsmyndighed, der i henhold til artikel 14 i forordning (EU) nr. 655/2014 har kompetence til at indhente kontooplysninger, er forbundsjustitsministeriet (Bundesamt für Justiz).

Bundesamt für Justiz har følgende kontaktoplysninger:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Tyskland
Tlf.: +49 228 99 410 40
E-mail: Link åbner i nyt vindueEU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

Med henblik på at indhente kontooplysninger i henhold til artikel 14 i forordning (EU) nr. 655/2014 må forbundsjustitsministeriet (Bundesamt für Justiz) anmode forbundscentralskattestyrelsen (Bundeszentralamt für Steuern) om at indhente følgende oplysninger fra kreditinstitutterne:

dato for oprettelse og lukning af en konto og navnet på kontohaveren samt, ved fysiske personer, fødselsdato.

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

De nævnte domstolePDF(233 Kb)de er byretter, delstatsretter, overdelstatsretter, arbejdsretter og delstatsarbejdsretter.

Der kan indgives klage over afvisning af en anmodning om udstedelse af en kendelse til sikring af bankindeståender ved den ret, som har afvist anmodningen, eller, hvis den ret, der har afvist anmodningen, er en ret i første instans, ved en ret i en højere instans.

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

De nævnte domstolePDF(194 Kb)de er byretter.

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

De nævnte domstolePDF(194 Kb)de er byretter.

Til fuldbyrdelse af en kontosikringskendelse er den byret, som er kompetent i henhold til de almindelige bestemmelser, kompetent som fuldbyrdende ret. Hvis kendelsen er blevet afsagt af en tysk ret, har denne ret kompetence til fuldbyrdelsen som fuldbyrdende ret.

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

Midler på konti, som debitor ikke råder over alene i henhold til bankens optegnelser, er ifølge tysk national ret omfattet af udlæg, med forbehold af rettigheder hos de andre personer, som har rådighedsret over midlerne.

Midler på debitors konti, som tredjemand kan råde over i debitors navn, er ifølge tysk national ret omfattet af udlæg over for debitor.

Midler på tredjemands konto, som debitor kan råde over i denne tredjemands navn, er ifølge tysk national ikke omfattet af udlæg over for debitor.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

Bestemmelserne i tysk national ret angående beløb, der er fritaget fra udlæg, fremgår af § 850k og § 850l i retsplejeloven (Zivilprozessordnung (ZPO)):

Disse bestemmelser er som følger:

Ȥ 850k Kreditorbeskyttet konto

(1) Foretages der udlæg i indeståendet på en debitors kreditorbeskyttede konto, kan debitor indtil kalendermånedens udgang disponere over aktiver svarende til det månedlige fribeløb i henhold til § 850, stk. 1, første punktum, sammenholdt med § 850c, stk. 2a, og i så fald bliver der ikke foretaget udlæg i indeståendet. Til indeståendet i henhold til første punktum hører også det indestående, som indtil udløb af fristen i henhold til § 835, stk. 4, ikke må udbetales eller reserveres til kreditor. For så vidt som debitor i den pågældende kalendermåned ikke har haft rådighed over indestående svarende til det beløb, der i henhold til første punktum er fritaget fra udlæg, bliver dette indestående i den følgende kalendermåned i tillæg til det indestående, der er beskyttet i henhold til første punktum, ikke gjort til genstand for udlæg. Første til tredje punktum gælder tilsvarende, hvis der er gjort udlæg i indeståendet på en girokonto tilhørende debitor, hvis kontoen inden for fire uger efter forkyndelsen om udlægskendelse over for medskyldneren er blevet omdannet til en kreditorbeskyttet konto.

(2) Udlægget i indeståendet gælder desuden under betingelse af, at følgende beløb ved forhøjelsen af fribeløbet i henhold til stk. 1 ikke er omfattet af udlæg:

1. de beløb, der i henhold til § 850c, stk. 1, andet punktum, sammenholdt med § 850c, stk. 2a, første punktum, er fritaget fra udlæg, såfremt

a) debitor forsørger en eller flere personer på grund af en lovmæssig forpligtelse, eller

b) debitor modtager pengeydelser i henhold til anden eller tolvte bog i socialloven (Sozialgesetzbuch) for personer, som debitor lever sammen med i henhold til § 7, stk. 3, i anden bog i socialloven eller i henhold til § 19, § 20, § 36, første punktum, eller § 43 i tolvte bog i socialloven, som debitor i henhold til lovens bestemmelser ikke er forpligtet til at forsørge

2. engangspengeydelser i henhold til § 54, stk. 2, i første bog i socialloven og pengeydelser til kompensation for en større belastning som følge af en fysisk eller helbredsmæssig skade i henhold til § 54, stk. 3, nr. 3, i første bog i socialloven

3. børneydelse eller andre pengeydelser til børn, medmindre der foretages udlæg som følge af et krav om underholdsbetalinger til et barn, som ydelserne er tildelt til, eller som er blevet taget i betragtning ved tildelingen af ydelserne.

For beløbene i henhold til første punktum gælder stk. 1, tredje punktum, tilsvarende.

(3) I stedet for de beløb, der i henhold til stk. 1 og stk. 2, første punktum, nr. 1, er fritaget for udlæg, træder det beløb, som af den fuldbyrdende ret lades tilbage i udlægskendelsen, når der foretages udlæg i indeståendet på grundlag af de krav, der fremgår af § 850d.

(4) Den fuldbyrdende ret kan efter anmodning fastsætte et beløb, der afviger fra stk. 1, andet punktum, nr. 1, og stk. 3. Tilsvarende finder § 850a, § 850b, § 850c, § 850d, stk. 1 og 2, § 850e, § 850f, § 850g og § 850i samt § 851c og § 851d i denne lov samt § 54, stk. 2, stk. 3, nr. 1, 2 og 3, stk. 4 og 5, i første bog i socialloven, § 17, stk. 1, andet punktum, i tolvte bog i socialloven og § 76 i indkomstskatteloven (Einkommenssteuergesetz) anvendelse. Derudover har den fuldbyrdende ret kompetence til at udstede de påbud, der nævnes i § 732, stk. 2.

(5) Kreditinstituttet har pligt til at betale debitor ud af det indestående, som ikke er omfattet af udlæg i henhold til stk. 1 og 3, inden for rammerne af det kontraktuelt aftalte. Dette gælder kun for de beløb, der ikke er omfattet af udlæg i henhold til stk. 2, såfremt debitor dokumenterer med en attest fra arbejdsgiveren, Familienkasse (familieydelseskassen), den sociale sikringsinstitution eller en egnet person eller institution i henhold til § 305, stk. 1, nr. 1, i loven om insolvens (Insolvenzordnung), at det indestående ikke er omfattet af udlægget. Kreditinstituttets ydelse til debitor har frigørende virkning, når urigtigheden ved en attest i henhold til andet punktum hverken er kreditinstituttet bekendt eller ubekendt som følge af grov uagtsomhed. Kan debitor ikke fremlægge dokumentationen i henhold til andet punktum, påhviler det den fuldbyrdende ret efter anmodning at fastsætte de beløb, der fremgår af stk. 2. Første til fjerde punktum gælder også ved en sikkerhedsstillelse.

(6) Hvis der indsættes en pengeydelse i henhold til socialloven eller en børneydelse på en kreditorbeskyttet konto, må kreditinstituttet kun modregne det krav, som opstår ved indsættelsen, i et tidsrum på 14 dage efter indsættelsen i krav, som tilkommer kreditinstituttet inden for dette tidsrum som gebyr for kontoførelse eller som følge af den berettigedes dispositioner på kontoen. Op til grænsen for det derefter resterende beløb er kreditinstituttet inden for 14 dage efter, at beløbet er blevet indsat, ikke berettiget til at afvise at gennemføre betalingstransaktioner på grund af manglende dækning, hvis den berettigede dokumenterer, eller kreditinstituttet i øvrigt er bekendt med, at det indsatte beløb er en pengeydelse i henhold til socialloven eller en børneydelse. Kreditinstituttets gebyr for kontoførelse kan også modregnes i beløb i henhold til stk. 1 til 4.

(7) I en aftale, der ligger til grund for førelsen af en girokonto, kan kunden, hvis denne er en fysisk person, eller kundens juridiske repræsentant og kreditinstituttet fastlægge, at girokontoen føres som en kreditorbeskyttet konto. Kunden kan til hver en tid forlange, at kreditinstituttet fører kundens girokonto som en kreditorbeskyttet konto. Hvis der allerede er blevet foretaget udlæg i indeståendet på en girokonto, kan debitor forlange, at kontoen føres som kreditorbeskyttet konto fra og med den fjerde bankdag, efter at kravet er blevet fremsat.

(8) En person må kun have én kreditorbeskyttet konto. Ved aftalens indgåelse skal kunden over for kreditinstituttet erklære på tro og love, at kunden ikke har en yderligere kreditorbeskyttet konto. Kreditinstituttet har lov til at oplyse til kreditoplysningsbureauer, at det fører en kreditorbeskyttet konto for kunden. Kreditoplysningsbureauerne må kun anvende denne oplysning til at informere kreditinstitutter om, hvorvidt den pågældende person har en kreditorbeskyttet konto, efter anmodning og med det formål at kontrollere, om erklæringen på tro og love i henhold til andet punktum er korrekt. Indsamling, behandling og anvendelse med et andet formål end det, der er nævnt i fjerde punktum, er ikke tilladt, selv om den pågældende person har givet sit samtykke.

(9) Hvis en debitor i modstrid med stk. 8, første punktum, har flere girokonti som kreditorbeskyttede konti, påbyder den fuldbyrdende ret efter anmodning fra en kreditor, at debitoren kun beholder den girokonto som kreditorbeskyttet konto, der i anmodningen udpeges af kreditoren. Kreditor skal underbygge forudsætningerne i henhold til første punktum ved at fremlægge støttende erklæringer fra skyldnere, som er tredjeparter. Debitor høres ikke. Afgørelsen skal forkyndes over for alle skyldnere, som er tredjeparter. Med forkyndelsen af afgørelsen over for de kreditinstitutter, hvis girokonti ikke er fastsat som kreditorbeskyttede konti, bortfalder virkningerne i henhold til stk. 1 til 6.

§ 850l Afgørelse om fritagelse for udlæg i indeståender på den kreditorbeskyttede konto

Efter anmodning fra debitor kan den fuldbyrdende ret bestemme, at indeståendet på den kreditorbeskyttede konto ikke er genstand for udlæg i op til 12 måneder, hvis debitor dokumenterer, at der i de seneste seks måneder inden anmodningen helt overvejende alene er indgået beløb, der er fritaget fra udlæg, og debitor kan sandsynliggøre, at der også i de kommende 12 måneder helt overvejende alene vil indgå beløb, der er fritaget fra udlæg. Afgørelsen kan nægtes, hvis kreditors overvejende interesser strider imod den. Den kan ophæves på anmodning fra en kreditor, hvis forudsætningerne for den ikke længere foreligger, eller afgørelsen er i modstrid med denne kreditors overvejende interesser.«

De beløb, der henvises til i § 850k, stk. 1, første punktum, i henhold til § 850c, stk. 1, første punktum, sammenholdt med § 850c, stk. 2a, i retsplejeloven (Zivilprozessordnung) fremgår aktuelt af bekendtgørelsen om fribeløb ved udlæg (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung) 2015 af 27. april 2015, som er vedlagt denne meddelelse som bilagPDF(114 Kb)de, og denne henvises der til i denne forbindelse.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

I henhold til tysk national ret må bankerne ikke opkræve gebyrer for at gennemføre tilsvarende nationale kendelser af samme værdi eller for at give kontooplysninger.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

De udgifter, der skal opkræves af de domstole, der er involverede i behandlingen eller fuldbyrdelsen af en kendelse om kontosikring i henhold til forordning (EU) nr. 655/2014, fremgår af loven om retsudgifter (Gerichtskostengesetz) og loven om retsudgifter i familiesager (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen). De nævnte love kan læses og downloades gratis på Link åbner i nyt vinduehttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf og Link åbner i nyt vinduehttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

For en samlet fremstilling af de udgifter, der gør sig gældende i henhold til de ovenfor nævnte love, henvises til svaret på artikel 50, stk. 1, litra n.

De udgifter, der skal opkræves af stævningsmænd, der er involverede i behandlingen eller fuldbyrdelsen af en kendelse om kontosikring i henhold til forordning (EU) nr. 655/2014, fremgår af loven om retsudgifter (Gerichtskostengesetz). Den nævnte lov kan læses og downloades gratis på Link åbner i nyt vinduehttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

For forkyndelsen af en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender, der træffes i Tyskland, over for en bank, opkræves betaling, for så vidt forkyndelsen skal ske ved en stævningsmand i Tyskland. Hvis stævningsmanden foretager forkyndelsen personligt, opkræves der i henhold til nr. 100 i gebyrfortegnelsen til stævningsmandsgebyrloven (KV GvKostG) et gebyr på 10,00 EUR samt et transportgebyr i forhold til den afstand, som stævningsmanden har tilbagelagt, som udgør 3,25 EUR ved en afstand på op til 10 km, 6,50 EUR ved en afstand på mere end 10 km og op til 20 km, 9,75 EUR ved en afstand på mere end 20 km og op til 30 km, 13,00 EUR ved en afstand på mere end 30 km og op til 40 km og 16,25 EUR ved en afstand på over 40 km (nr. 711 i KV GvKostG). Hvis stævningsmanden foretager forkyndelsen på en anden måde, opkræves et gebyr på 3,00 EUR (nr. 101 i KV GvKostG). Postgebyrer for forkyndelser pr. post med forkyndelsesattest skal opkræves i fuldt omfang (nr. 701 i KV GvKostG). Ved alle gebyrer opkræves et fast beløb for yderligere kontantudlæg pr. opgave på 20% af de gebyrer, der skal opkræves, dog mindst 3,00 EUR og højst 10,00 EUR (nr. 716 i KV GvKostG).

Dette gælder tilsvarende, hvis den ret, som har udstedt den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender i Tyskland, forkynder debitor kendelsen på kreditors foranledning og i den forbindelse inddrager en stævningsmand.

For oplysningsmyndighedens arbejde i henhold til artikel 14 i forordning (EU) nr. 655/2014 opkræves intet gebyr uanset den nærmere redegørelse i svaret til artikel 50, stk. 1, litra n, om forhøjelse af de pligtige retsgebyrer i proceduren til opnåelse af en kendelse om kontosikring i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b, i forordning (EU) nr. 655/2014.

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Rangordenen af udlæg i kontoindeståender, som foretages på grundlag af afgørelser i henhold til national ret, som er ligeværdige med kendelser i henhold til forordning (EU) nr. 655/2014, afgøres af tidspunktet for, hvornår de forkyndes over for banken, idet tidligere udlæg har forrang frem for senere udlæg.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

For retsmidler i henhold til artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 655/2014 er følgende domstolePDF(233 Kb)de kompetente.

De nævnte domstole er byretter, delstatsretter, overdelstatsretter, arbejdsretter og delstatsarbejdsretter.

For retsmidler i henhold til artikel 34, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 655/2014 er følgende domstolePDF(194 Kb)de kompetente.

De nævnte domstole er byretter.

For retsmidler i henhold til artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 655/2014 har den ret kompetence, som har truffet kontosikringskendelsen.

For debitors retsmidler i henhold til artikel 34, stk. 1 eller 2, i forordning (EU) nr. 655/2014 har den byret kompetence i henhold til de almindelige bestemmelser, som fungerer som fuldbyrdende ret.

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

For klager i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 655/2014 har de følgende retterPDF(233 Kb)de kompetence.

De nævnte domstole er byretter, delstatsretter, overdelstatsretter, arbejdsretter og delstatsarbejdsretter.

Klager i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 655/2014 over afgørelser om retsmidler kan indgives ved den ret, der har truffet afgørelsen om retsmidlet eller, såfremt den ret, som har truffet afgørelsen om retsmidlet, er en ret i første instans, ved den ret, der er i en højere instans end den første.

Klagen skal indgives inden for en tidsfrist på en måned.

Fristen regnes fra forkyndelsen til modtageren af den afgørelse, som klagen indgives imod.

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

I proceduren i henhold til artikel 5, litra a, i forordning (EU) nr. 655/2014:

Gebyrets størrelse fastlægges hhv. på grundlag af kravets værdi og den relevante gebyrsats ved hjælp af de beregningsmetoder, der fremgår af § 34 i loven om retsudgifter (Gerichtskostengesetz (GKG)) og § 28 i loven om retsudgifter i familiesager (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen (FamGKG)).

a) For proceduren til opnåelse af den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender i henhold til artikel 5, litra a, i forordning (EU) nr. 655/2014 opkræves der principielt i henhold til nr. 1410 i gebyrfortegnelsen til loven om retsudgifter (KV GKG) et gebyr med en gebyrsats på 1,5. I bestemte tilfælde, hvor arbejdsbyrden for retten er reduceret, falder gebyrsatsen til 1,0 (nr. 1411 i KV GKG). Hvis der udstedes en kendelse i henhold til § 91a eller § 269, stk. 3, tredje punktum, i retsplejeloven (Zivilprozessordnung (ZPO)), stiger gebyrsatsen principielt til 3,0 (nr. 1412 i KV GKG).

Gebyret for proceduren dækker også iværksættelsen af et retsmiddel for debitor i henhold til artikel 33 i forordning (EU) nr. 655/2014 med henblik på at tilbagekalde eller ændre den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender. For forkyndelser med forkyndelsesattest, anbefalet brev med afleveringsattest eller med stævningspersoner opkræves et gebyr på 3,50 EUR, hvis der i en instans forekommer flere end 10 forkyndelser eller der sker forkyndelse på kreditors foranledning (nr. 9002 i KV GvKostG).

I proceduren i forbindelse med klagen opkræves et gebyr med en gebyrsats på 1,5 (nr. 1430 i KV GKG) Hvis hele proceduren afsluttes ved, at klagen trækkes tilbage, falder gebyrsatsen til 1,0 (nr. 1431 i KV GKG).

Kravets værdi fastsættes af retten efter dennes skøn (§ 53 i GKG sammenholdt med § 3 i ZPO).

Gebyret forfalder til betaling, så snart anmodningen om en europæisk kendelse til sikring af kontoindeståender eller klagen er modtaget af retten (§ 6 i GKG).

b) Hvis en byret træffer afgørelse som familieret i første instans, bliver der almindeligvis opkrævet et gebyr for proceduren med en gebyrsats på 1,5 i henhold til nr. 1420 i gebyrfortegnelsen til loven om retsudgifter i familiesager (KV FamGKG). Hvis hele proceduren afsluttes uden endelig afgørelse, falder gebyrsatsen til 0,5 (nr. 1421 i KV FamGKG).

Gebyret for proceduren dækker også iværksættelsen af et retsmiddel for debitor i henhold til artikel 33 i forordning (EU) nr. 655/2014 med henblik på at tilbagekalde eller ændre den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender. For forkyndelser med forkyndelsesattest, anbefalet brev med afleveringsattest eller foretaget ved stævningspersoner opkræves et gebyr på 3,50 EUR, hvis der i en instans forekommer flere end 10 forkyndelser, eller der sker forkyndelse på kreditors foranledning (nr. 2002 i KV FamGKG).

I proceduren i forbindelse med klagen opkræves et gebyr med en gebyrsats på 2,0 (nr. 1422 i KV FamGKG) Hvis hele proceduren afsluttes med, at klagen trækkes tilbage, inden skriftstykket til begrundelse af klagen er modtaget af retten, falder gebyrsatsen til 0,5 (nr. 1423 i KV FamGKG). I øvrige tilfælde, hvor proceduren afsluttes uden en endelig afgørelse, er gebyrsatsen 1,0 (nr. 1424 i KV FamGKG).

Kravets værdi skal i hver sag fastsættes efter et rimeligt skøn (§ 42, stk. 1, FamGKG).

Gebyret forfalder til betaling, så snart der er truffet en ubetinget afgørelse om udgifterne, eller proceduren i øvrigt er blevet afsluttet (§ 11 i FamGKG).

c) Hvis en arbejdsret træffer afgørelse i første instans, opkræves der almindeligvis et gebyr for proceduren med en gebyrsats på 0,4 (nr. 8310 i KV GKG). Hvis der træffes en kendelse i henhold til § 91a eller § 269, stk. 3, tredje punktum, i retsplejeloven (Zivilprozessordnung (ZPO)), stiger gebyrsatsen principielt til 2,0 (nr. 8311 i KV GKG).

Gebyret for proceduren dækker også iværksættelsen af et retsmiddel for debitor i henhold til artikel 33 i forordning (EU) nr. 655/2014 med henblik på at tilbagekalde eller ændre den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender. For forkyndelser med forkyndelsesattest, anbefalet brev med afleveringsattest eller foretaget ved stævningspersoner opkræves et gebyr på 3,50 EUR, hvis der i en instans forekommer flere end 10 forkyndelser, eller der sker forkyndelse på kreditors foranledning (nr. 9002 i KV GKG).

I proceduren i forbindelse med klagen opkræves et gebyr med en gebyrsats på 1,2 (nr. 8330 i KV GKG) Hvis hele proceduren afsluttes ved, at klagen trækkes tilbage, falder gebyrsatsen til 0,8 (nr. 8331 i KV GKG).

Kravets værdi fastsættes af retten efter dennes skøn (§ 53 i GKG sammenholdt med § 3 i ZPO).

Gebyret forfalder til betaling, så snart der er truffet en ubetinget afgørelse om udgifterne, eller proceduren i øvrigt er blevet afsluttet (§ 9 i GKG).

I procedurer i henhold til artikel 5, litra b, i forordning (EU) nr. 655/2014 samt i alle sager om anmodning om begrænsning eller afslutning af fuldbyrdelsen af en kontosikringskendelse:

I procedurer om opnåelse af en kontosikringskendelse i henhold til artikel 5, litra b, i forordning (EU) nr. 655/2014 opkræves et gebyr på 20 EUR (nr. 2111 i KV GKG). Fremsættes der i proceduren en anmodning om indhentning af kontooplysninger, øges gebyret til 33 EUR (nr. 2112 i KV GKG).

Gebyret for proceduren dækker også iværksættelsen af et retsmiddel for debitor i henhold til artikel 33 i forordning (EU) nr. 655/2014 med henblik på at tilbagekalde eller ændre den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender.

For anmodninger om afslutning eller begrænsning af tvangsfuldbyrdelse opkræves et gebyr på 30 EUR (nr. 2119 i KV GKG).

For klager, der forkastes eller tilbagevises, opkræves et gebyr på 30 EUR (nr. 2121 i KV GKG). Hvis klagen kun forkastes eller afvises delvist, har retten skønsbeføjelse til at sænke gebyret til det halve eller beslutte, at der ikke opkræves et gebyr.

Gebyret forfalder til betaling, så snart anmodningen om en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender eller om afslutning eller begrænsning af tvangsfuldbyrdelsen eller klagen er modtaget af retten (§ 6 i GKG).

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Skriftstykker, der i henhold til forordning (EU) nr. 655/2014 stiles til en ret eller en kompetent myndighed, må ikke være forfattet på andre sprog end tysk.

Sidste opdatering: 28/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender - Irland

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

Artikel 50, stk. 1, litra a): Navne og kontaktoplysninger på de retter, der er udpeget som kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse, jf. artikel 6, stk. 4:

Officielt bekræftede dokumenter er ukendte i irsk ret, og bestemmelsen finder derfor ikke anvendelse i Irland.

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

I Irland er det:

Minister for Justice and Equality,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irland

Link åbner i nyt vindueEAPOIA@justice.ie

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

I Irland finder artikel 14, stk. 5, anvendelse, dvs. der gælder en forpligtelse for alle banker i Irland til på anmodning fra oplysningsmyndigheden at oplyse, om debitor har en konto hos dem.

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

Følgende gælder i Irland:

 • når det er District Court, der er kompetent til at udstede kontosikringskendelsen, skal et afslag herpå indbringes for den Circuit Court, i hvis retskreds kendelsen kunne være blevet udstedt
 • når det er Circuit Court, der er kompetent til at udstede kontosikringskendelsen, skal et afslag herpå indbringes for High Court
 • når det er High Court, der er kompetent til at udstede kontosikringskendelsen, skal et afslag herpå indbringes for Court of Appeal (det bemærkes dog, at Supreme Court i overensstemmelse med bestemmelserne i den irske forfatning har kompetence til at efterprøve en afgørelse, der er truffet af High Court, hvis ekstraordinære omstændigheder tilsiger det. Det er en betingelse for Supreme Court's kompetence, at den pågældende afgørelse vedrører et grundlæggende samfundsspørgsmål (matter of general public importance), og/eller at hensynet til rettens pleje kræver det).

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

I Irland er det:

Minister for Justice and Equality,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irland

Link åbner i nyt vindueEAPOCA@justice.ie

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

I Irland er det:

Minister for Justice and Equality,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irland

Link åbner i nyt vindueEAPOCA@justice.ie

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

Spørgsmålet om, i hvilket omfang fælles konti og forvaltningskonti kan sikres efter irsk ret, afhænger af sagens nærmere omstændigheder. For så vidt angår fælles konti er hovedreglen, at en Mareva-kendelse (Mareva type injunction), der er afsagt i relation til en sagsøgt alene, ikke bør hindre en indehaver af en fælles konto i at hæve penge på kontoen, medmindre det modsatte udtrykkeligt er anført i kendelsen.

For så vidt angår forvaltningskonti, hvor tredjemand på vegne af en sagsøgt råder over midler på en forvaltningskonto, kan sådanne midler være omfattet af en Mareva-kendelse, der er afsagt i relation til sagsøgte, fordi vedkommende er den retmæssige eller rentenydende ejer (equitable or beneficial owner) af disse midler.

En indehaver af en fælles konto eller en forvaltningskonto, der er genstand for en sådan kendelse, kan fremsætte en begæring for den relevante ret med henblik på at få ændret indholdet af kendelsen.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

I en tilsvarende national sag tager retten stilling til, hvilket beløb der skal være til overs til debitor under hensyntagen til sagens konkrete omstændigheder. En eventuel anmodning fremsættes af debitor, og der er ingen regler for, hvilket beløb der skal stå til rådighed.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

Bankerne opkræver ikke gebyr for gennemførelse af kendelser i tilsvarende nationale sager. Såfremt der anmodes om kontooplysninger, er der ikke noget til hinder for, at bankerne kan opkræve et gebyr for sådanne oplysninger. Som udgangspunkt skal kreditor dække bankens omkostninger, selv om debitor i sidste ende kan blive pålagt at afholde dem.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

Der er ikke planer om indførelse af et administrationsgebyr til fordel for de kompetente myndigheder. Personlig forkyndelse af dokumenter udløser imidlertid betaling af et gebyr på mellem 100 og 200 euro afhængig af, hvor vanskeligt det er at foretage forkyndelsen.

NB: Forkyndelsen vil i givet fald blive foretaget af en privat virksomhed, og der foreligger ikke nogen skala for deres gebyrer.

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Tilsvarende kendelser efter irsk lovgivning, såsom Mareva-kendelser, er ikke tildelt nogen rang, eftersom kreditor ikke indrømmes nogen prioritetsstilling i de omhandlede midler.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

Følgende gælder i Irland:

For så vidt angår artikel 33, stk. 1, forholder det sig således, at det er den ret, der udstedte kontosikringskendelsen, der har kompetence til at fastsætte et retsmiddel, som efter omstændighederne kan være District Court, Circuit Court eller High Court*.

For så vidt angår artikel 34, stk. 1, og 34, stk. 2, er den kompetente ret

 • den ret, der udstedte kontosikringskendelsen, hvis den blev udstedt i Irland,
 • High Court, hvis kontosikringskendelsen blev udstedt i en anden medlemsstat*.

*High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

Link åbner i nyt vindueHighCourtCentralOffice@courts.ie

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

I Irland kan afgørelser, der er truffet i henhold til artikel 33, 34 og 35, appelleres efter følgende regler –

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

Afhængigt af de konkrete omstændigheder kan retsafgifterne for at få afsagt en kontosikringskendelse eller for at anfægte en sådan beløbe sig til mellem 80 og 200 euro. Nærmere oplysninger herom kan findes her:

Link åbner i nyt vinduehttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

Link åbner i nyt vinduehttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

Link åbner i nyt vinduehttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014)

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Ingen (i Irland accepteres kun irsk og engelsk).

Sidste opdatering: 28/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender - Grækenland

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

Byretter og førsteinstansretter.

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Finansministeriets register over bankkonti og betalingskonti.

Generalsekretariatet for IT-systemer, finansministeriet, e-mail: gen-gramm@gsis.gr, tél. 0030-210 4802000, 0030-210 4803284, 0030-210 4803267.

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

Finansministeriets register over bankkonti og betalingskonti blev oprettet med henblik på at fremsende myndigheders, tjenesters, forvaltningsorganers og andre organers anmodninger om oplysninger til de forskellige pengeinstitutter. Disse anmodninger sendes som sikker e-post via en tredjepart (TEIRESIAS) til kreditinstitutterne, der sender deres svar med de relevante oplysninger om de omhandlede konti via samme kanal [artikel 14, stk. 5, litra a)].

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

Byrettens afslag kan indbringes for førsteinstansretten, der er beklædt med en enkelt dommer, og dennes afslag kan indbringes for appelretten (Efeteio).

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

Den myndighed, der har kompetence til at foretage fremsendelsen, er førsteinstansretten (Protodikeio). Fogederne har til opgave at modtage og forkynde kontosikringskendelsen og andre dokumenter.

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

Fogederne.

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

Kun fælles konti kan være genstand for en kontosikringskendelse, ikke forvaltningskonti. Ingen yderligere betingelser gælder for sikring af fælles konti.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

Artikel 982, stk. 2, i den civile retsplejelov bestemmer, at der ikke kan gøres udlæg i bl.a. underholdsbidrag, løn, pensioner og sociale sikringsydelser. Der er ingen link til den civile retsplejelov på internettet. Disse beløb er undtaget fra udlæg, uden at debitor behøver at anmode herom.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

Der er ingen specifikke bestemmelser vedrørende betaling af omkostninger og gebyrer i forbindelse med indefrysning af midler, udlæg i indeståender på bankkonti eller afgivelse af oplysninger vedrørende bankkonti. Sammenslutningen af græske banker er imidlertid af den opfattelse, at pengeinstitutterne har ret til at opkræve gebyrer, hvilket udtrykkeligt er fastsat i artikel 30a og 30b i lov om inddrivelse af offentlige indtægter (KEDE — lovdekret nr. 356/1974, som ændret, og som i øjeblikket er gældende).

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

Den uafhængige myndighed, der har ansvaret for de offentlige indtægter, og som deltager i behandlingen af kontosikringskendelser, opkræver ingen gebyr. Når fogederne fuldbyrder en sådan kendelse, opkræver de et beløb herfor direkte hos kreditor. Der er ingen link på internettet til fogedernes takster. Finansministeriet opkræver ingen gebyrer for levering af kontooplysninger i henhold til artikel 14.

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Den europæiske kontosikringskendelse ligestilles med en tilsvarende foranstaltning efter national lovgivning. Tilsvarende kendelser er ikke tildelt nogen forrang efter national lovgivning.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

Den ret, der har kompetence til at behandle en klage, er den, der afsagde den europæiske kontosikringskendelse, dvs. byretten for så vidt angår de sager, der henhører under dennes kompetence, og førsteinstansretten i alle andre sager. For så vidt angår de i artikel 34, stk. 1 og 2, omhandlede retsmidler er byretten kompetent i sager, hvis værdi ikke overstiger 20 000 EUR. Den kompetente ret i sager, hvis værdi overstiger 20 000 EUR, er førsteinstansretten.

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

Afgørelser, der træffes af byretten, kan indbringes for førsteinstansretten, der er beklædt med en enkelt dommer, og dennes afgørelser kan indbringes for appelretten (Efeteio). En sådan appel skal iværksættes inden 30 dage efter, at afgørelsen er blevet forkyndt for debitor.

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

Retsafgifterne svarer til ca. 4 promille af kravet. Dette gælder også i sager, der er anlagt med det formål at få afsagt en kontosikringskendelse, og i appelsager.

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Dokumenterne accepteres kun på græsk.

Sidste opdatering: 01/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender - Spanien

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

Førsteinstansretterne (Juzgados de Primera Instancia)

For at afgøre, hvilken ret, der har stedlig kompetence, anvendes kriterierne i artikel 545, stk. 3, i den civile retsplejelov (Ley de Enjuiciamiento Civil - LEC) vedrørende fuldbyrdelse, der foretages på grundlag af udenretslige eksekutionsfundamenter.

Den kompetente ret er førsteinstansretten i den retskreds, der udpeges efter artikel 50 og 51 i LEC. Fordringshaveren kan vælge at lade fuldbyrdelsen foretage ved førsteinstansretten på det sted, hvor forpligtelsen ifølge eksekutionsfundamentet skal opfyldes, eller på et hvilket som helst sted, hvor skyldneren har aktiver, som der kan gøres udlæg i, uden at reglerne om parternes udtrykkelig eller stiltiende aftale herom finder anvendelse. Hvis der er flere skyldnere, er den kompetente ret den, der i overensstemmelse med det ovenfor anførte er kompetent i forhold til en af skyldnerne efter fordringshaverens valg.

Hvis fuldbyrdelsen vedrører aktiver, der er belånt eller behæftet, afgøres kompetencespørgsmålet efter artikel 684 i LEC.

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Undergeneraldirektoratet for internationalt retligt samarbejde (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) under justitsministeriet.

Kontaktoplysninger:

Link åbner i nyt vinduesgcji@mjusticia.es

telefon: +34 91 390 4411

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

Adgang for oplysningsmyndigheden til de relevante oplysninger, som myndigheder eller forvaltninger råder over i deres i registre eller andet steds.

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

Anmodningen om prøvelse indgives til den ret, der afslog at udstede en kontosikringskendelse. Hvis afgørelsen blev truffet af en førsteinstansret eller en handelsret (Juzgado de lo Mercantil), vil sagen blive afgjort af en provinsdomstol (Audiencia Provincial). Hvis afgørelsen blev truffet af en andeninstansret, er det den samme ret, der skal behandle sagen.

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

Den ret, der i henhold til artikel 50, litra f), har kompetence til at fuldbyrde kendelsen.

For så vidt angår artikel 28, stk. 3, er det førsteinstansretten på skyldnerens bopæl, der er kompetent.

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

Førsteinstansretten i den retskreds, hvor bankkontoen føres, og såfremt der er konti i flere retskredse, førsteinstansretten i en af disse retskredse.

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

Konti, som skyldneren har oprettet sammen med en anden person, og konti, som skyldneren har oprettet på vegne af tredjemand, kan gøres til gentand for kontosikring. Derimod kan konti, som tredjemand har oprettet på vegne af skyldneren, ikke gøres til genstand for kontosikring.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

For så vidt angår lønninger og pensioner er der fastsat regler i artikel 607 i LEC.

Link åbner i nyt vinduehttps://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

Når forvaltningsmyndigheder intervenerer i en civil sag eller en handelssag i forbindelse med spørgsmål, der ikke vedrører deres myndighedsudøvelse, kan der ikke gøres udlæg i beløb, som disse myndigheder har indsat på bankkonti, når de materielt set er afsat til en offentlig tjeneste eller en offentlig funktion.

I sådanne tilfælde er de pågældende beløb uden videre fritaget for udlæg.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

Der skal ikke betales gebyr i den forbindelse.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

Der opkræves ingen gebyrer.

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Midlertidig forrang, der gælder fra det tidspunkt, hvor banken modtog kendelsen.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

Den ret, der har afsagt eller fuldbyrdet kendelsen.

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

Klagen indgives til den ret, der traf afgørelsen.

Hvis afgørelsen blev truffet af en førsteinstansret eller en handelsret, er klagefristen på 20 dage, og klagen vil blive behandlet af provinsdomstolen. Hvis afgørelsen blev truffet af retten, er klagefristen på 5 dage, og klagen vil blive behandlet af samme ret.

Fristen begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor afgørelsen blev meddelt.

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

Der skal ikke betales retsafgifter bortset fra tilfælde, hvor der kræves sikkerhedsstillelse som omhandlet i tillægsbestemmelse (Disposicion Adicional) 15 i LOPJ.

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Ikke relevant

Sidste opdatering: 25/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender - Frankrig

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

Fogedretsafdelingen ved retten i første instans (Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance). Når kreditor har fået et officielt bekræftet dokument, er det fogedretsafdelingen ved retten i første instans, der har kompetence til at udstede en europæisk kontosikringskendelse.

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Fogeden.

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

Fogeden har bemyndigelse til at indhente oplysninger i FICOBA-registret (centralt register over alle bankkonti og lignende, som indehaves af en person på fransk område).

Artikel 14, stk. 5, litra a) og b), finder anvendelse: Banker har på anmodning af oplysningsmyndigheden pligt til at oplyse, om debitor har en konto hos dem. Den samme myndighed skal have adgang til relevante oplysninger, hvis offentlige myndigheder eller forvaltninger har disse oplysninger i registre e.l.

Fransk lovgivning indeholder allerede bestemmelser om en sådan adgang til oplysninger om debitors konti, når kreditor har et fuldbyrdelsesgrundlag (artikel L. 152-1 og L. 152-2 i lov om civil tvangsfuldbyrdelse (code des procédures civiles d’exécution – CPCE).

FICOBA-registret (Fichier national des comptes bancaires et assimilés), som blev oprettet i 1971 og forvaltes af generaldirektoratet for de offentlige finanser, registrerer konti af enhver art (bank-, postgiro- og opsparingskonti osv.) og giver godkendte personer oplysninger om konti, der indehaves af en person eller et selskab.

Indførelsen i dette register sker ved åbningen af en konto. Ved åbningen af kontoen oplyser den forvaltende finansielle institution kontohaveren om indførelsen i FICOBA. Anmeldelser om åbning, lukning eller ændring af konti skal indeholde følgende oplysninger:

navn og adresse på den finansielle institution, som forvalter kontoen

kontoens nummer, art, type og kendetegn

dato og den anmeldte handlings art (åbning, lukning, ændring)

kontohaverens fulde navn, fødselsdato og fødested, adresse plus enkeltmandsvirksomheders SIRET-nummer

juridiske personers navn, juridiske form, SIRET-nummer og adresse.

Registret indeholder ingen oplysninger om de transaktioner, der er foretaget på kontoen, eller om saldoen.

Det er generaldirektoratet for offentlige finanser (Direction Générale Finances Publiques), der foretager indførslerne ved modtagelse af anmeldelsen fra den finansielle institution, som har foretaget åbningen, ændringen eller lukningen af kontoen. Civilstandsoplysninger om personer bekræftes af INSEE, og DGFIP bruger SIRENE-registret til at bekræfte og ajourføre oplysningerne til identifikation af juridiske personer.

Find en foged

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

Appeldomstolen (Cour d'appel).

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

Fogeden.

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

Fogeden.

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

I tilfælde af sikring af en fælles konto skal det meddeles begge kontohavere. Såfremt fogeden ikke kender de fælles indehaveres identitet og adresse, anmodes banken om selv at oplyse dem om sikringen og størrelsen af den krævede sum, således at de i givet fald kan gøre deres rettigheder til kontoen gældende og navnlig opnå ophævelse for så vidt angår deres andel af fællesejet, hvis det drejer sig om udelelige beløb.

Fristen for at gøre indsigelse mod denne foranstaltning træder først i kraft, når medindehaveren af den fælles konto har fået meddelelse herom.

Når en konto (også fælles), hvortil der indbetales fortjeneste og løn fra en ægtefælle, der har fælleseje, sikres som garanti for en fordring, der er opstået som følge af ægtefællen, skal der i henhold til artikel R. 162-9 i CPCE straks stilles et beløb til rådighed for ægtefællen med fælleseje, som efter dennes valg svarer til størrelsen af den indbetalte fortjeneste og løn i måneden forud for sikringen, eller til størrelsen af den gennemsnitlige månedlige fortjeneste og løn, som er indbetalt i tolv måneder forud for sikringen.

Det påhviler kreditor at identificere debitorægtefællens indkomst på den konto, der skal sikres. Kontoen kan naturligvis sikres i sin helhed, hvis der kun indbetales indtægter fra debitorægtefællen, selv om det skulle dreje sig om en fælles konto.

Med hensyn til forvaltningskonti kendes dette begreb ikke som sådan i fransk ret.

Princippet om generel panteret forbyder at kontosikre bankindeståender, som debitor måtte være i besiddelse af på tredjemands vegne, og som ikke tilhører ham personligt, eller som måtte være deponeret hos ham.

Hvis midler, som ikke tilhører den erhvervsdrivende, står på en særlig konto, der gør det muligt uden tvivl at fastslå, at de tilhører tredjemand, vil disse midler ikke være omfattet af kreditors retsforfølgning, selv om den erhvervsdrivende er kontohaver og eneste kreditor ved tilbagebetaling af disse beløb. Det samme gælder for beløb, der er deponeret af en notar på en særlig konto i Caisse des dépôts et consignations eller af en ejendomsmægler eller af en forretningsfører for ejendomsfællesskaber.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

Der findes to ordninger i national lovgivning med samme formål, men med forskellig funktionsmåde: udlægsfritagne banksaldi, som der automatisk ses bort fra ved udlæg, og overførsel af fritagelse for udlæg, som kræver en anmodning fra debitor og bevis for, at kontoen krediteres gennem fordringer, der ikke kan gøres til genstand for udlæg.

1) Udlægsfritagne banksaldi

I medfør af artikel L. 162-2 i CPCE stiller meddebitor en sum inden for rammerne af kreditsaldoen på kontoen/kontiene, der er nødvendig til livets ophold, til rådighed for debitor, som er en fysisk person, idet dette beløb svarer til det faste beløb for en enlig ydelsesberettiget person, jf. artikel L.262-2 i lov om sociale indsatser og familien (code de l’action sociale et des familles) (mindsteindkomsten RSA socle = 524,68 EUR ifølge dekret 2016-538 af 27. april 2016).

Ifølge artikel R. 162-2 i samme lov er det ikke nødvendigt for debitor at anmode om iværksættelsen af denne ordning: Banken underretter straks debitor om, at det beløb, der er fritaget for udlæg, er stillet til rådighed. I tilfælde af flere konti sker tilrådighedsstillelsen med hensyn til samtlige kreditsaldi, og beløbet fratrækkes fortrinsvis anfordringsindskud. Banken underretter ligeledes straks fogeden om, hvilket beløb der stilles til rådighed for debitor, og om hvilke(n) konto/konti tilrådighedsstillelsen sker på. I tilfælde af udlæg i konti åbnet hos forskellige finansielle institutioner bestemmer fogeden hvilke(n) meddebitor(er), der skal stille minimumsindkomsten (RSA bancaire) til rådighed, samt de nærmere betingelser for denne tilrådighedsstillelse.

I henhold til samme lovs artikel R. 162-3 stilles dette beløb til rådighed for debitor i en måned, der regnes fra udlægget.

2) Overførsel af fritagelse for udlæg

En sådan anmodning fra debitors side giver kun mening, hvis de udlægsfritagne beløb overstiger den banksaldo, der ikke kan gøres til genstand for udlæg.

I henhold til artikel L.112-4 i CPCE kan de udlægsfritagne fordringer, hvor beløbet indbetales på en konto, fortsat ikke gøres til genstand for udlæg. Det præciseres i den samme lovs artikel R. 112-5, at når en konto krediteres for et skyldigt beløb, der helt eller delvis ikke kan gøres til genstand for udlæg, overføres den manglende udlægsmulighed tilsvarende til kontoens saldo.

Samme lovs artikel R. 162-4 fastsætter, at når udlægsfritagne beløb hidrører fra fordringer med periodisk forfald såsom aflønning, alderspension, børnetilskud eller arbejdsløshedsydelse, kan kontohaveren mod dokumentation af beløbenes oprindelse anmode om omgående tilrådighedsstillelse med fradrag af de transaktioner, der er debiteret kontoen siden den sidste betaling af den fordring, som ikke kan gøres til genstand for udlæg. Der sigtes mod to typer beløb: udlægsfritagne ydelser, såsom mindsteindkomsten RSA, og indkomster, der kan gøres udlæg i med de begrænsninger og på de betingelser, som gælder for udlæg i indkomst, jf. arbejdsloven (code du travail). Kassationsdomstolen er af den opfattelse, at manglende udlægsmulighed vedrører alle midler, der er akkumuleret på bankkontoen og ikke kun den sidste indbetaling, der er foretaget (anden afdeling for civilsager, 11. maj 2000, nr.°98.11-696). Ud fra en praktisk synsvinkel er denne regel vanskelig at gennemføre, når der ligeledes er indgået beløb på kontoen, som der helt eller delvis kan gøres udlæg i.

De reguleringstransaktioner, der foretages 15 dage efter udlægget, tages ikke i betragtning ved bestemmelsen af det beløb, som kan gøres til genstand for overførsel af fritagelse for udlæg (artikel R. 162-4, stk. 2, i CPCE).

Debitor kan til enhver tid anmode om at få stillet de udlægsfritagne beløb til rådighed, selv før udløbet af reguleringsfristen på 15 dage; betalingen til vedkommende foretages omgående. Kreditor bliver først underrettet om tilrådighedsstillelsen, når den pågældende i givet fald fremsætter sin betalingsanmodning. Kreditor har herefter 15 dage til at gøre indsigelse mod det beløb, der er stillet til rådighed for debitor, og den kontering, der er foretaget heraf (slutningen af artikel R. 162-4 i CPCE).

Med hensyn til beløb hidrørende fra en udlægsfritaget engangsfordring kan debitor i henhold til artikel R. 162-5 i CPCE mod dokumentation af beløbenes oprindelse anmode om, at beløbet stilles til hans/hendes rådighed efter fradrag af de beløb, som er debiteret kontoen siden den dag, hvor fordringen er indført. Der kan f.eks. være tale om en efterbetaling af løn eller en ydelse ved dødsfald (som ikke kan gøres til genstand for udlæg i henhold til socialsikringslovens artikel L. 361-5 (code de la sécurité sociale). Tilrådighedsstillelsen af disse beløb udsættes til udløbet af fristen på 15 dage, jf. artikel L. 162-1 i CPCE, med henblik på regulering af de igangværende transaktioner. Debitor kan altid anmode fogedretten om at få stillet de tilbageholdte beløb til rådighed tidligere mod dokumentation af, de ikke kan gøres til genstand for udlæg. I en sådan situation høres kreditor.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

Den nationale lovgivning indeholder ingen særlige bestemmelser om regulering af gebyrer for gennemførelse af sikringskendelser. Derimod fastsættes det i den franske lov om monetære og finansielle anliggender (code monétaire et financier) vedrørende gebyrer ved udlæg i fremtidig indkomst, som påhviler debitor og kontohaveren, der er genstand for et sådant udlæg, at disse gebyrer skal være anført i listen over de betegnelser, som kreditinstitutterne skal benytte i deres prisopslag, der stilles til kundernes rådighed (artikel D. 312-1-1).

Desuden oplyses kunden på forhånd gratis om disse gebyrer (artikel R. 312-1-2) i overensstemmelse med artikel L. 312-1-5, hvori det fastsættes, at disse oplysninger skal gives via kontoudtoget, og at debiteringen tidligst kan finde sted 14 dage efter datoen for kontoudtoget. Det ser ud til, at den enkelte bank frit kan fastsætte disse gebyrer, der skal betales af debitor og kontohaveren (omkring 80-150 EUR).

De gebyrer for at give kontooplysninger, som banken eventuelt opkræver af den foged, der har til opgave at gennemføre foranstaltningen, vil blive inkluderet i de omkostninger, der principielt pålægges debitor (se det foregående svar).

Eksempelvis varierer det gebyr, som anvendes af franske banker, mellem 78 og 111 EUR.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

Fogederne opkræver gebyrer for fuldbyrdelse af en kontosikringskendelse i overensstemmelse med den gældende nationale skala. Den kan opsummeres som følger: de samlede omkostninger ved proceduren (herunder ændring af kontosikringskendelsen til udlæg) varierer mellem 166,19 og 397,88 EUR alt efter størrelsen af den omhandlede fordring.

Endvidere indgår kontosikringsdokumentet vedrørende fordringer i de ydelser, der er nævnt i artikel A 444-16 i handelsloven (code de commerce), og giver dermed anledning til et gebyr for at anlægge søgsmål. Størrelsen af dette gebyr er fastsat i bekendtgørelsens artikel A 444-15. Hvis det skyldige beløb er på 76 EUR eller derunder, er gebyret for anlæggelse af søgsmål fastsat til 4,29 EUR, og over tærsklen på 76 EUR er den proportional med det skyldige beløb efter følgende skala, dog højst 268,13 EUR:


BEREGNINGSGRUNDLAG

(skyldigt beløb)


GÆLDENDE TAKST


Fra 0 til 304 EUR


5,64 %


Fra 305 til 912 EUR


2,82 %


Fra 913 til 3 040 EUR


1,41 %


Over 3 040 EUR


0,28 %


Gebyret for anlæggelse af søgsmål kan kun opkræves én gang i forbindelse med inddrivelse af den samme fordring.

Det skal betales af debitor, såfremt debitor skal betale omkostningerne til den foranstaltning, det dækker, og af kreditor i alle andre tilfælde.

Fogeden beholder gebyret, uanset resultatet af inddrivelsesforsøget.

Alt efter om omkostningerne til foranstaltningen påhviler debitor eller kreditor, modregnes de i det honorar, der er fastsat i henholdsvis artikel A. 444-31 eller artikel A. 444-32.

Endelig er samtlige anmodninger, der fremsættes inden for rammerne af artikel L. 152-1 og L.152-2 i lovbogen om civilretlig tvangsfuldbyrdelse (Code des procédures civiles d'exécution) fastsat til 21,45 EUR uden afgift (jf. handelslovbogens artikel A.444-43 (Code de commerce), lov nr. 151). Det drejer sig om undersøgelser foretaget af statslige forvaltninger, regioner, departementer og kommuner, virksomheder, der er koncessioneret eller kontrolleret af staten, regioner, departementer og kommuner, offentlige foretagender eller organer kontrolleret af forvaltningsmyndigheden eller foretagender, som ifølge lovgivningen har ret til at have indlånskonti. Denne takst gælder for søgning i FICOBA.

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Sikringen er ikke tilstrækkelig til at forbyde konkurrerende krav med forbehold for den første kreditors fortrinsret. Det forhold, at fordringen er sikret, bevirker ikke, at en anden kreditor forhindres i at fremskynde en anden tvangsfuldbyrdelsesforanstaltning, men denne vil kun få virkning, hvis den første ikke realiseres.

Når sikringen vedrører en fordring i form af en sum penge, virker den i henhold til artikel L. 523-1 i CPCE som en deponering, jf. artikel 2350 i den civile lovbog (code civil), dvs. at pengene øremærkes til et særligt formål med en fortrinsret, jf. artikel 2333 i den civile lovbog vedrørende panteret. Sikringen giver dermed kreditor en "rettighed" som panthaver (dvs. retten til at blive fyldestgjort før de øvrige kreditorer). Dermed behøver kreditor ikke frygte konkurrence fra usikrede kreditorer (dvs. kreditorer, som ikke har nogen særlig sikkerhed) og heller ikke fra kreditorer, der står efter ham/hende. Derimod har kreditorer med en fortrinsret over hans/hendes egen ret forrang, f.eks. lønmodtageres "superfortrinsret", retsomkostningers fortrinsret eller statskassens generelle fortrinsret.

Foretages der flere kontosikringer den samme dag, fordeles de sikrede beløb forholdsmæssigt, uden at tage hensyn til eventuelle fortrinsrettigheder (kassationsdomstolens udtalelse, 24. maj 1996, nr. 09-60.004).

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

Den kompetente ret, der kan tilbagekalde kontosikringskendelsen og træffe afgørelse om, at tvangsfuldbyrdelsen af sikringskendelsen skal begrænses eller bringes til ophør, og træffe afgørelse om, at tvangsfuldbyrdelsen af sikringskendelsen er i strid med den offentlige orden og af denne grund skal bringes til ophør, er fogedretsafdelingen ved retten i første instans (juge de l’exécution du tribunal de grande instance).

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

Den ret, der har kompetence til at behandle appeller af afgørelser truffet i henhold til artikel 33, 34 og 35, er appeldomstolen. Appelfristen er 15 dage. Denne frist løber fra dagen for kvittering for modtagelse af det anbefalede brev med afgørelsen fra fogedretten, som justitskontoret har sendt til parterne.

Hvis der ikke kvitteres for modtagelse, skal fogedrettens afgørelse forkyndes af en stævningsmand på parternes initiativ, og fristen løber herefter fra datoen for forkyndelsen af afgørelsen.

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

Der skal ikke betales afgifter for at indgive en anmodning med henblik på at opnå en kontosikringskendelse og heller ikke for at indgive appel.

I henhold til artikel L. 512-2 i CPCE skal udgifter forårsaget af sikringsforanstaltningen betales af debitor, medmindre andet besluttes af retten ved sagens afslutning. Retten udarbejder en liste over, hvad der skal medtages i de forfaldne omkostninger, og bestemmer, hvem der skal betale dem.

Hvis retten træffer afgørelse om ophævelse, kan kreditor endvidere ifølge ovennævnte artikel dømmes til at betale erstatning for den skade, sikringsforanstaltningen har forårsaget. Ifølge retspraksis kræves det ikke, at der konstateres forsømmelse for at iværksætte denne erstatningspligt (den franske kassationsdomstols anden afdeling for civilsager, 29. januar 2004, nr.°01-17.161, og anden afdeling for civilsager, 7. juni 2006, nr.°05-18.038).

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Der accepteres ikke andre sprog end fransk.

Sidste opdatering: 01/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender - Kroatien

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

De retter, der er udpeget som kompetente til at udstede en kontosikringskendelse, jf. forordningens artikel 6, stk. 4, er de kroatiske domstole med kompetence til at træffe afgørelse om sagens realitet, i overensstemmelse med lov om domstole (Zakon o sudovima) (Narodne Novine (NN, Republikken Kroatiens lovtidende) nr. 28/13, 33/15, 82/15 og 82/16) og den civile retsplejelov (Zakon o parničnom postupku) (NN nr. 53/1991, 91/1992, 112/1999, 129/2000, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 2/2007, 96/2008, 84/2008, 123/2008, 57/2011, 25/2013 og 89/2014 ("ZPP")) og andre særlige regler. I Kroatien drejer det sig om byretterne (općinski sudovi; sing. općinski sud) og handelsretterne (trgovački sudovi, sing. trgovački sud), hvor sagerne afgøres i første instans.

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Den myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger, jf. forordningens artikel 14, er:

Finansagenturet (Financijska agencija)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Kroatien

Gratis tlf. nr: +385 0 800 0080

E-mailadresse: info@fina.hr

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

De kontooplysninger, der er beskrevet i forordningens artikel 14, stk. 5, indhentes ved, at oplysningsmyndigheden får adgang til relevante oplysninger, hvis offentlige myndigheder eller forvaltninger har disse oplysninger i registre e.l. (forordningens artikel 14, stk. 5).

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

Den ret, der har kompetence til at afgøre en klage i henhold til forordningens artikel 21, som en kreditor har indgivet ved en ret i første instans for at få prøvet en afgørelse, hvorved hans anmodning om en kontosikringskendelse er blevet helt eller delvist afslået, er den højere domstol, der havde kompetence til at afgøre en klage over afvisning af et forslag om sikkerhedsstillelse (en distriktsret (županijski sud) eller Kroatiens handelsappelret (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) – artikel 34a og 34c ZPP, jf. artikel 21, stk. 1, i lov om fuldbyrdelse (Ovršni zakon – OZ)) – link: Link åbner i nyt vinduehttps://narodne-novine.nn.hr/.

Hvis en anmodning om en kontosikringskendelse afslås helt eller delvist af en byret, vil kreditor derfor indgive en klage til distriktsretten gennem byretten, hvorimod kreditor i forbindelse med en afgørelse truffet af en handelsret skal klage over den til handelsappelretten gennem den relevante handelsret.

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

Den myndighed, der er udpeget som kompetent til at modtage, fremsende og forkynde kontosikringskendelser og andre dokumenter i henhold til forordningens artikel 4, stk. 14, er:

Zagreb civile byret (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

Den myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde kontosikringskendelser i henhold til forordningens kapitel 3, er:

Finansagenturet (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Kroatien

Gratis tlf. nr: +385 0 800 0080

E-mailadresse: info@fina.hr

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

En betalingskonto, som forvaltes af en betalingstjenesteudbyder på vegne af en eller flere brugere af betalingstjenester, og som bruges til at udføre betalingstransaktioner, kan sikres fuldt ud.

Midler på en forvaltningskonto kan ikke sikres, hvis det er forbudt i henhold til lovgivningen.

I henhold til artikel 42 i lov om forbrugeres konkurs (Zakon o stečaju potrošača) (Link åbner i nyt vindueNN nr. 100/15 – "ZSP") er kurator forpligtet til at åbne en særskilt anfordringskonto i et pengeinstitut for hver enkelt forbruger, for hvem der er indledt konkursbehandling ved domstolskendelse.

Dette er en anfordringskonto, som kurator i sager om forbrugeres konkurs åbner i et pengeinstitut i sit eget navn på vegne af den pågældende forbruger. Kurator må kun bruge denne konto til at modtage og foretage betalinger relateret til behandling og salg af den pågældende forbrugers konkursbo, og kurator skal holde sine egne aktiver og disse betalinger til kontoen adskilt.

Ifølge artikel 42, stk. 4, i ZSP må midler på den særskilte konto ikke gøres til genstand for fuldbyrdelse i forhold til kurator, og i tilfælde af kurators konkurs eller død må disse midler ikke indgå i dennes konkurs- eller dødsbo.

I lyset af at kurator fungerer som en forbrugers repræsentant ved en konkurs, kan denne konto anses som en forvaltningskonto, som indeholder midler tilhørende både kurator og en eller flere forbrugere, der er indledt konkursbehandling mod, men midlerne tilhørende en forbruger, som repræsenteres af kuratoren, må ikke gøres til genstand for fuldbyrdelse eller kontosikring, hvis der indledes en retssag mod kurator.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

De beløb, der ikke kan gøres udlæg i, jf. forordningens artikel 31, er angivet i artikel 172 i OZ (fritagelse for fuldbyrdelse) og artikel 173 i OZ (begrænsning af fuldbyrdelse).

Hvis debitor modtager vederlag og godtgørelser som omhandlet i artikel 172 i OZ, der er fritaget fra fuldbyrdelse, eller beløb, der er omhandlet i artikel 173 i OZ (begrænsning af fuldbyrdelse), skal han/hun underrette FINA herom i overensstemmelse med artikel 212 i OZ.

Links til lov om fuldbyrdelse (NN nr. 112/12, 25/13, 93/14 og 55/16):

Link åbner i nyt vinduehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

Link åbner i nyt vinduehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

Link åbner i nyt vinduehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

Link åbner i nyt vinduehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_55_1440.html

I henhold til 173 OZ er følgende beløb fritaget fra fuldbyrdelse:

1) Hvis den pågældende debitors løn kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse, er et beløb svarende til to tredjedele af den gennemsnitlige nettoløn i Kroatien fritaget fra sikring. Hvis tvangsfuldbyrdelsen sker for at inddrive et krav om underholdsbidrag eller et krav om erstatning for skade forårsaget af svækket helbred eller nedsat eller mistet arbejdsevne samt om erstatning for tab af underhold, fordi betaleren er afgået ved døden, er beløbet halvdelen af den gennemsnitlige nettoløn i Kroatien, undtagen hvis tvangsfuldbyrdelsen sker for at inddrive skyldige børnepenge. I sådanne tilfælde er det kun en fjerdedel af den gennemsnitlige nettoløn pr. person ansat af juridiske personer i Kroatien i det foregående år, der er undtaget fra sikring.

2) Hvis debitor har en lavere løn end den gennemsnitlige nettoløn i Kroatien, er to tredjedele af lønnen undtaget fra sikring. Hvis tvangsfuldbyrdelsen sker for at inddrive et krav om underholdsbidrag eller et krav om erstatning for skade forårsaget af svækket helbred eller nedsat eller mistet arbejdsevne samt om erstatning for tab af underhold, fordi betaleren er afgået ved døden, er beløbet halvdelen af debitors nettoløn.

3) "Gennemsnitlig nettoløn" i bestemmelsens stk. 1 er det gennemsnitlige beløb, der betales som en månedlig nettoløn pr. person ansat af juridiske personer i Kroatien i perioden mellem januar og august i indeværende år, hvilket skal afgøres af det kroatiske statistiske bureau (Državni zavod za statistiku) og offentliggøres i NN senest den 31. december det pågældende år. Dette beløb gælder da i det efterfølgende år.

4) Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også for fuldbyrdelse, når der kan gøres udlæg i godtgørelse, der betales i stedet for løn, godtgørelse for nedsat arbejdstid, godtgørelse for nedsat løn, pension, løn til militært personel og ansatte i reserven, mens de er i militærtjeneste, samt anden regelmæssig økonomisk godtgørelse, der betales til civilt og militært personale, bortset fra de indtægter, der er angivet i bestemmelsens stk. 5 og 6.

5) Fuldbyrdelse ved udlæg i indkomst, der modtages af handicappede som handicapydelse og plejeydelse kan kun ske for at inddrive et krav om underholdsbidrag eller et krav om erstatning for skade forårsaget af svækket helbred eller nedsat eller mistet arbejdsevne samt om erstatning for tab af underhold, fordi betaleren er afgået ved døden, hvor beløbet udgør halvdelen af sådan indkomst.

6) Fuldbyrdelse ved udlæg i indtægter modtaget i henhold til en aftale om livslangt underhold og en aftale om livslang betaling af årsydelse samt indtægter fra en livsforsikring må kun ske for den del af indkomsten, der overstiger det grundbeløb, der bruges i beregningen af underholdsbeløbet.

7) Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også, hvis fuldbyrdelsen sker for indkomst, der ikke stammer fra løn, pension eller indtægter fra selvstændig handels- og håndværksvirksomhed, liberale erhverv, landbrug og skovbrug, ejendom og ejendomsrettigheder, kapital eller forsikring ("anden indkomst" underlagt særskilte regler), hvis debitor kan bevise i form af et officielt dokument, at denne indkomst er dennes eneste faste kontantindkomst.

Den gennemsnitlige månedsløn for ansatte hos juridiske personer i Kroatien i perioden januar til august 2016 var 5 664 HRK (Link åbner i nyt vinduehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_102_2187.html).

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

FINA og bankerne er berettiget til at opkræve et gebyr for gennemførelse af kontosikringskendelser samt gennemførelse af fuldbyrdelse og sikkerhed med hensyn til indeståender på konti i overensstemmelse med reglerne om typen og størrelsen af gebyrerne for de opgaver, der er fastlagt i lov om fuldbyrdelse af pengekrav (NN nr. 105/10, 124/11, 52/12 og 6/13 ("reglerne")) – links:

Link åbner i nyt vinduehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

Link åbner i nyt vinduehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

Link åbner i nyt vinduehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

Link åbner i nyt vinduehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

I henhold til reglernes artikel 6 skal gebyret betales af debitor.

Reglerne fastsætter gebyret for udførelse af de opgaver, der er beskrevet i lov om fuldbyrdelse af pengekrav (NN nr. 91/10 og 112/12).

Reglerne fastsætter to typer gebyrer:

1. for fuldbyrdelse i forhold til debitors midler og

2. for opslag i og indhentning af oplysninger fra det centrale kontoregister.

Gebyrerne for fuldbyrdelse i forhold til debitors midler er inddelt i fire grupper:

 • undersøgelse af muligheden for at fuldbyrde et fuldbyrdelsesinstrument
 • beregning af renter
 • fuldbyrdelse af et fuldbyrdelsesinstrument
 • levering af oplysninger, kopier og attester fra registeret vedrørende fuldbyrdelsesinstrumenters rangorden.

Gebyret for undersøgelse af muligheden for at fuldbyrde et fuldbyrdelsesinstrument og gebyret for beregning af renter opkræves af FINA for modtagelse af fuldbyrdelsesinstrumenter (summen af de krav, som debitor skal betale til kreditor i overensstemmelse med rettens afgørelse) og indtastning i registeret. Der opkræves også et gebyr for kontrol af, om et fuldbyrdelsesinstrument indeholder de nødvendige oplysninger til fuldbyrdelsen samt til beregning af renter. Disse to gebyrer samt gebyret for fuldbyrdelse af et fuldbyrdelsesinstrument skal betales af debitor.

Indtægterne fra gebyret for fuldbyrdelse af et fuldbyrdelsesinstrument deles mellem FINA (55%) og bankerne (45%). Indtægterne fordeles mellem bankerne i forhold til det samlede antal konti, debitor har i en bestemt bank på den dag, hvor gebyret opkræves, ifølge oplysningerne i det centrale kontoregister.

Gebyret for levering af oplysninger, kopier og attester fra registeret vedrørende fuldbyrdelsesinstrumenters rangorden betales af rekvirenten på grundlag af en betalingsanmodning. Den person, som indgiver en anmodning til FINA, skal fremlægge dokumentation for betaling, hvorefter de ønskede oplysninger og kopier udleveres, og der udstedes en faktura for dette.

FINA opkræver et gebyr for opslag i og indhentning af oplysninger fra det centrale kontoregister i form af et gebyr for at slå op i oplysninger på internettet eller et gebyr for udlevering (eller download) af oplysninger fra det centrale kontoregister i elektronisk form eller på papir.

FINA udarbejder sin prisliste over gebyrer på grundlag af et forslag fra dens bestyrelse, som skal godkendes af finansministeriet. Prislisten offentliggøres på FINA's officielle hjemmeside. Alle gebyrer på prislisten tillægges moms.

Link til uddrag af Link åbner i nyt vindueFINA's prisliste – gebyrer for de opgaver, der er fastlagt i lov om fuldbyrdelse af pengekrav.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

FINA og bankerne opkræver de gebyrer, der fremgår af forordningens artikel 43, på grundlag af reglerne for fuldbyrdelse af en kontosikringskendelse. FINA opkræver et gebyr for levering af oplysninger, kopier og attester fra registreret eller oplysninger om kontoen. Gebyrernes størrelse er fastsat i artikel 8 i reglerne.

De gebyrer, der er angivet i artikel 3 i reglerne, er fastsat til følgende:

Ydelse nr.

Beskrivelse af ydelser

Beregningsgrundlag

Beløb i HRK

Fuldbyrdelse af pengekrav

1.

Undersøgelse af muligheden for at fuldbyrde et fuldbyrdelsesinstrument

fuldbyrdelsesinstrument

65,00

2.

Beregning af renter

hovedstol

7,00

3.

Fuldbyrdelse af et fuldbyrdelsesinstrument

3.1.

Inddrivelse af hele beløbet fra midler i en enkelt bank

fuldbyrdelsesinstrument

17,00

3.2.

Inddrivelse af hele beløbet fra midler i flere banker

fuldbyrdelsesinstrument

39,00

3.3.

Fuldbyrdelse ifm. kontosikring og forbud mod adgang til midler

fuldbyrdelsesinstrument

110,00

4.

Levering af oplysninger, kopier og attester fra registeret

4.1.

– på papir

side

43,00

4.2.

– elektronisk

fil

0,20

min. 21,00

Gebyrerne i punkt 4 tillægges moms

De gebyrer, der er angivet i artikel 7 i reglerne, er fastsat til følgende:

Ydelse nr.

Beskrivelse af ydelser

Beregningsgrundlag

Beløb i HRK

Opslag i og indhentning af oplysninger fra det centrale kontoregister

1.

Opslag i oplysninger gennem agenturets websted og onlinetjenester

1.1.

– opslag

forespørgsel

0,80

1.2.

– opslag i underafsnit

fil

0,20

2.

Opslag i oplysninger gennem agenturets websted

2.1.

– halvårligt abonnement

bruger

298,37

2.2.

– årligt abonnement

bruger

498,37

3.

Dataoverførsel

3.1.

– fra agenturets websted

fil

0,10

3.2.

– gennem agenturets onlinetjenester

fil

0,10

3.3.

– på cd

fil

0,10

4.

Opslag i oplysninger

4.1.

– på papir

pr. ny side

19,51

4.2.

– elektronisk

fil

0,20

min. 19,51

Disse gebyrer tillægges moms.

Ifølge artikel 5, stk. 1, i reglerne skal fuldbyrdelsesgebyrerne deles mellem FINA og de banker, som FINA i en procedure i henhold til et fuldbyrdelsesinstrument har anmodet om at inddrive de skyldige beløb, hvor FINA får 55% af gebyret, og bankerne 45%.

Der opkræves en retsafgift for procedurer til at opnå en kontosikringskendelse eller et retsmiddel mod en kendelse i overensstemmelse med lov om retsafgifter (NN nr. 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 og 110/15 ("ZSP")), jf. angivelsen i henhold til forordningens artikel 50, stk. 1, litra n).

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Rangordenen i forordningens artikel 32 er underlagt artikel 78 i OZ, ifølge hvilken krav, der anmeldes af flere kreditorer, som anmelder pengekrav mod samme debitor og for samme genstand, skal indfries i den rækkefølge, hvori kreditorerne opnåede ret til indfrielse, medmindre loven fastsætter andet.

Rangordenen for flere kreditorers sikkerhedsinteresser bestemmes på grundlag af datoen for modtagelse af kontosikringskendelsen (artikel 180 i OZ) – link: Link åbner i nyt vinduehttps://narodne-novine.nn.hr/.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

Den instans, der har kompetence til at træffe afgørelse om en anmodning fra en debitor om tilbagekaldelse eller ændring af en kontosikringskendelse, jf. forordningens artikel 33, er den kroatiske domstol, der udstedte kontosikringskendelsen.

Den instans, der har kompetence til at træffe afgørelse om en anmodning fra en debitor om, at fuldbyrdelsen af en kontosikringskendelse i Republikken Kroatien begrænses eller indstilles, jf. forordningens artikel 34, stk. 1 og 2, er:

Zagreb civile byret

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

Den domstol, der har kompetence til at træffe afgørelse om en klage over en afgørelse fra retten i første instans, som omhandlet i forordningens artikel 37, jf. forordningens artikel 33, 34 og 35, er den højere ret, der havde kompetence til at træffe afgørelse om klagen over afgørelsen om sikkerhedsstillelse (distriktsretter eller handelsappelretten i Kroatien – artikel 34a og 34c i den civile retsplejelov ("ZPP"), jf. artikel 21, stk. 1, i OZ).

Klagen skal indgives senest otte dage efter afsigelse af afgørelsen (artikel 11 i OZ) og skal fremsendes gennem den domstol, der traf afgørelsen (artikel 357 i ZPP).

Ifølge artikel 2, stk. 1, nr. 9, i OZ betyder udtrykket "afgørelse om sikkerhedsstillelse" en afgørelse, der helt eller delvist stiller forslag om sikkerhedsstillelse eller beordrer sikkerhedsstillelse uden videre.

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

I procedurer til at opnå en kontosikringskendelse eller et retsmiddel mod en kendelse, jf. forordningens artikel 42, betales retsafgift på grundlag af anmodningens værdi som følger:

 • for en anmodning om en kontosikringskendelse som et forslag om sikkerhedsstillelse
 • for en afgørelse om en anmodning om en kontosikringskendelse som en afgørelse om sikkerhedsstillelse
 • for indlæg som omhandlet i artikel 364b, stk. 2-5, i OZ som klager over en afgørelse om sikkerhedsstillelse.

Medmindre andet er fastlagt, opstår forpligtelsen til at betale retsafgift på det tidspunkt, hvor en anmodning om fuldbyrdelse af en kontosikringskendelse eller klage fremlægges, jf. artikel 4 i ZSP.

Retsgebyrer kan beregnes for hver enkelt handling, afhængigt af værdien af sagens genstand, i overensstemmelse med følgende tabel:

Over

Op til HRK

HRK

0,00

3 000

100,00

3 000

6 000

200,00

6 000

9 000

300,00

9 000

12 000

400,00

12 000

15 000

500,00

Over 15 000,00 HRK skal der betales en retsafgift på 500,00 HRK plus 1% af beløbet over 15 000,00 HRK, op til højst 5 000,00 HRK.

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 30/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender - Italien

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

Retten i det distrikt, hvor det officielle dokument blev udfærdiget, med deltagelse af én dommer.

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Præsidenten for retten i det distrikt, hvor debitor har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted, eller hvor debitors hjemsted ligger, hvis debitor er en juridisk person. Hvis debitor ikke har nogen bopæl eller noget sædvanligt opholdssted i Italien, eller hvis en juridisk person ikke er etableret i Italien, er den kompetente myndighed præsidenten for retten i Rom.

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

I henhold til italiensk lovgivning kan oplysningsmyndigheden få adgang til offentlige arkiver for at indhente oplysninger om bankkonti.

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

Den ret, hvor den dommer, der udstedte kontosikringskendelsen, er. Sagerne afgøres af flere dommere (dommerkollegium).

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

Følgende har ansvaret for modtagelse, fremsendelse og forkyndelse af dokumenter:

a) en embedsmand ved retten i de tilfælde, der er beskrevet i forordningens artikel 23, stk. 5

b) justits- eller dommerkontoret ved den ret, der udstedte kontosikringskendelsen, i de tilfælde, der er beskrevet i forordningens artikel 10, stk. 2, artikel 23, stk. 3 og 6, artikel 25, stk. 3, og artikel 36, stk. 5

c) justitskontoret ved den ret, der er ansvarlig for fuldbyrdelsen i det tilfælde, der er beskrevet i forordningens artikel 27, stk. 2

d) justits- eller dommerkontoret ved retten på det sted, hvor debitor har bopæl, i de tilfælde, der er beskrevet i forordningens artikel 28, stk. 3.

Hvis kontosikringskendelsen blev udstedt i en anden medlemsstat i de tilfælde, der er beskrevet i artikel 10, stk. 2, artikel 23, stk. 3 og 6 eller artikel 25, stk. 3, er den kompetente ret den almindelige domstol med ansvar for fuldbyrdelse af kontosikringskendelsen (jf. artikel 50, litra f)).

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

Den almindelige domstol på det sted, hvor den pågældende tredjemand har bopæl (§ 678 i den civile retsplejelov), der følger reglerne om ekspropriation fra tredjemand.

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

Kun debitors andel af fælles konti og forvaltningskonti med mere end én kontoindehaver kan sikres. Kontoindehavernes andele antages at være lige store, medmindre det modsatte er bevist.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

Der kan i henhold til §§ 545 og 671 i den civile retsplejelov ikke gøres udlæg i følgende:

a) underholdsbidrag, medmindre det er med henblik på underhold, men kun med godkendelse fra præsidenten for retten eller en dommer, som denne har udpeget, og kun for en vis andel, som retten skal fastsætte

b) velgørenhedsbidrag eller støtte til personer, der er klassificeret som fattige, og betaling for barsels-, sundheds- eller begravelsesomkostninger fra forsikringsfonde, socialsikringsinstitutioner og velgørenhedsorganisationer

c) der kan gøres udlæg i beløb, som privatpersoner skylder, i form af løn eller andre betalinger relateret til et ansættelsesforhold, herunder arbejdsløshedsunderstøttelse, i forbindelse med underholdsbidrag, hvis det godkendes af præsidenten for retten eller en dommer, som denne har udpeget, hvor der kan gøres udlæg i op til en femtedel af disse beløb, og hvor samtidige udlæg som følge af en kombination af de grunde, der er angivet tidligere, ikke må udgøre mere end halvdelen af disse beløb

d) livrente, hvis den er oprettet uden beregning, og hvis der er tilknyttet en betingelse om, at den ikke må gøres til genstand for udlæg eller beslaglæggelse ud over det, der er nødvendigt for at opfylde kreditors basale behov

e) beløb, som forsikringsgiver skal betale til forsikringstager eller sikrede, dog med forbehold med hensyn til den betalte præmie for bestemmelserne om ændring af dispositioner, der kan skade kreditorer samt tilbageførelsen og nedsættelsen af gaver

f) skyldige pensioner, tilskud, der fungerer som pension, eller andre pensionsydelser, hvor der kan gøres udlæg i højst halvdelen af et beløb svarende til den højeste månedlige socialsikringsydelse plus 50 %, og der kan gøres udlæg i den andel, der ligger ud over dette beløb, inden for de grænser, der er angivet i punkt c) og d)

g) særlige velfærds- og bistandsydelser, som en virksomhed har etableret, herunder uden medarbejderbidrag, hvor disse vedrører betalinger foretaget af virksomhedens kreditorer eller medarbejdere.

Der findes også en bestemmelse om, at der kan gøres udlæg i skyldige beløb, der hidrører fra løn eller andre betalinger relateret til beskæftigelse eller arbejde, herunder arbejdsløshedsunderstøttelse og pension, og ydelser, der fungerer som pension eller andre pensionsydelser, hvis de er indsat på en bank- eller girokonto i debitors navn, hvis de indsættes på kontoen, før der gøres udlæg. Hvis de indsættes på kontoen bagefter, kan der gøres udlæg i beløbene inden for de grænser, der er fastsat i stk. 3, 4, 5 og 7 samt i særlige bestemmelser i loven.

Det er debitor, der skal bevise, at et krav er undtaget fra sikring.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

Som hovedregel er det depotet, hvor de aktiver, der er gjort til genstand for en kontosikringskendelse, befinder sig (dvs. en bank i tilfælde af en bankkonto), som er bemyndiget til at opkræve gebyrer for opbevaring af aktiverne. Gebyret fastsættes i henhold til de gældende eller almindeligt anvendte satser sammen med godtgørelse af dokumenterede udgifter til opbevaring af aktiverne. Disse udgifter omfatter udgifter til udstedelse af den erklæring, der er omhandlet i forordningens artikel 25.

Gebyret skal (foreløbigt) betales af rekvirenten. Retten skal vurdere, hvem der endeligt skal betale gebyret.

Bankerne kan ikke opkræve gebyr for levering af kontooplysninger i henhold til artikel 14. Banker er forpligtet ved lov til at ajourføre de arkiver, der i Italien bruges til indhentning af oplysninger om bankkonti i henhold til forordningens artikel 14.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

Med forbehold af de retsafgifter, der er omhandlet i forordningens artikel 42, opkræves der gebyr for behandling eller fuldbyrdelse af en kontosikringskendelse, der er anmodet om i Italien, for levering af kopier af sagsdokumenter og betaling til embedsmænd ved retten for forkyndelse af dokumenterne.

Gebyrerne for kopier fastsættes på grundlag af tabellen i bilag 7 til præsidentielt dekret nr. 115 af 30. maj 2012, som er en konsolideret udgave af alle love og regler om retsafgifter.

Hvad angår gebyrer for forkyndelse af dokumenter, skal der sondres mellem, hvorvidt dokumenterne forkyndes af en embedsmand ved retten personligt over for modtageren eller pr. post. I det første tilfælde skal der betales godtgørelse til dækning af kørselsudgifter til embedsmanden i henhold til § 27 i ovennævnte dekret, beregnet i overensstemmelse med § 35 og under hensyntagen til de referencebeløb, der årligt opdateres af justitsministeriet. I det andet tilfælde skal portoudgifterne betales. I begge tilfælde – dvs. personlig levering eller post – skal der også betales et gebyr, der fastsættes i dekretets § 27 og beregnes i overensstemmelse med § 34. Hvis forkyndelsen haster, hæves både gebyr og godtgørelse i overensstemmelse med dekretets § 36.

Se de nævnte bestemmelser i bilag 7 til præsidentielt dekret nr. 115/2014 på følgende Link åbner i nyt vinduelink

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Nationale kendelser rangordnes ikke.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

En almindelig domstol med deltagelse af én dommer.

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

Der kan indgives en klage til den almindelige domstol i henhold til forordningens artikel 33, 34 og 35, som skal afgøres af et dommerkollegium. Fristen for indgivelse af en klage er 15 dage fra rettens udstedelse af kendelsen eller fra tidspunktet for meddelelse eller forkyndelse af kendelsen, hvis det er tidligere.

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

A) Retsafgifterne for en kontosikringskendelse varierer afhængigt af kravets størrelse, og til hvilken instans begæringen indgives:

a) for krav op til 1 100 EUR er retsafgiften: 21,50 EUR i første instans, 32,25 EUR ved appel, 43 EUR ved kassationsappel

b) for krav mellem 1 100 EUR og 5 200 EUR er retsafgiften: 49 EUR i første instans, 73,50 EUR ved appel, 98 EUR ved kassationsappel

c) for krav mellem 5 200 EUR og 26 000 EUR er retsafgiften: 118,50 EUR i første instans, 177,75 EUR ved appel, 237 EUR ved kassationsappel

d) for krav mellem 26 000 EUR og 52 000 EUR er retsafgiften: 259 EUR i første instans, 388,50 EUR ved appel, 518 EUR ved kassationsappel

e) for krav mellem 52 000 EUR og 260 000 EUR er retsafgiften: 379,50 EUR i første instans, 569,25 EUR ved appel, 759 EUR ved kassationsappel

f) for krav mellem 260 000 EUR og 520 000 EUR er retsafgiften: 607 EUR i første instans, 910,50 EUR ved appel, 214 EUR ved kassationsappel

g) for krav over 520 000 EUR er retsafgiften: 843 EUR i første instans, 1 264,50 EUR ved appel, 1 686 EUR ved kassationsappel

h) for krav af en ubestemt værdi er retsafgiften: 259 EUR i første instans, 388,50 EUR ved appel, 518 EUR ved kassationsappel. For sager, som henhører under fredsdommerens enekompetence i henhold til § 7 i den civile retsplejelov, er retsafgiften: 118,50 EUR i første instans, 177,75 EUR ved appel, 237 EUR ved kassationsappel.

Ud over ovennævnte skal der betales et fast forskud på 27 EUR for hver procedure, hvis der anmodes om kendelsen før en retssag om sagens realitet, til dækning af omkostningerne til underretning.

B) Retsafgiften for en klage over en kontosikringskendelse er 147 EUR i alle tilfælde.

Ud over ovennævnte skal der betales et fast forskud på 27 EUR for hver procedure, hvis der anmodes om kendelsen før hovedsagen, til dækning af omkostningerne til underretning.

Disse omkostninger skal betales, når sagen indledes med indgivelse af en klage.

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Der accepteres kun oversættelser til italiensk.

Sidste opdatering: 26/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender - Cypern

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

De retter, der er kompetente til at udstede en kontosikringskendelse, er distriktsretterne (eparchiaká dikastíria).

District Court of Nicosia

District Court of Limassol

 • Adresse: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
 • Tlf.: +357 25806100/25806128
 • Fax: +357 25305311
 • Email: Link åbner i nyt vinduechief.reg@sc.judicial.gov.cy

District Court of Larnaca

 • Adresse: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus
 • Tlf.: +357 24802721
 • Fax: +357 24802800
 • Email: Link åbner i nyt vinduechief.reg@sc.judicial.gov.cy

District Court of Paphos

 • Adresse: Corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus
 • Tlf.: +357 26802601
 • Fax: +357 26306395
 • Email: Link åbner i nyt vinduechief.reg@sc.judicial.gov.cy

District Court of Famagusta

 • Adresse: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Tlf.: +357 23730950/23742075
 • Fax: +357 23741904
 • Email: Link åbner i nyt vinduechief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Den myndighed, der er udpeget til at indhente kontooplysninger, er nationalbanken.

Kontaktoplysninger:

Postadresse:

Central Bank

John Kennedy Avenue 80

1076 Nicosia

Cyprus

eller P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

Tlf.: +357 22714100

Fax: +357 22714959

Email: Link åbner i nyt vinduecbcinfo@centralbank.gov.cy

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

Oplysningerne videregives fra bankerne eller kreditinstitutterne til den myndighed, der er angivet i artikel 6(2A) i lov om Cyperns nationalbank af 2002 og 2017, dvs. Cyperns nationalbank, jf. Artikel 14, stk. 5, litra a), i forordning (EU) nr. 655/2014.

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

En appel til prøvelse af en afgørelse, der er truffet af en distriktsret, indgives til højesteret.

Supreme Court

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

Den myndighed, der er kompetent til at foretage ovennævnte, er justitsministeriet.

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

Den myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde kontosikringskendelser som omhandlet i artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 655/2014, er fogeden (dikastikós epidótis).

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

Der findes ingen national lovgivning vedrørende sikring af fælles konti og forvaltningskonti i civil- og handelsretlige sager. En part, der ønsker at sikre en sådan konto, fremsætter en begæring herom for retten, og det er retten, der under udøvelse af sin almindelige kompetence, der afgiver et pålæg - eller afviser at afgive et pålæg – om sikring af hele eller en del af kontoens indestående efter en afvejning af alle sagens faktiske omstændigheder.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

Der findes ingen særlige regler om undtagelse af sådanne beløb i civil- og handelsretlige sager, bortset fra beløb, der undtages fra udlæg i forbindelse med en straffesag, idet de fastfryses med henblik på inddrivelse af skatter og afgifter i henhold til artikel 9(B) i skatteinddrivelsesloven af 1962 og 2014 samt punkt 13 i bilag X til momsloven af 2000 og 2014.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

Den nationale lovgivning indeholder ingen særlige bestemmelser om forbud mod, at bankerne opkræver sådanne gebyrer hos kunderne.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

Der findes ikke sådanne gebyrer.

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Der findes ingen regler herom.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

Distriktsretterne, jf. artikel 50, stk. 1, litra a).

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

En appel til prøvelse af en afgørelse, der er truffet af en distriktsret, indgives til højesteret, jf. artikel 21, inden for en frist på 42 dage, således som det er fastsat i § 35, stk. 2, i den civile retsplejelov. En appel til prøvelse af en foreløbig afgørelse skal indgives inden for en frist på 14 dage regnet fra datoen for den foreløbige afgørelse.

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

En oversigt over retsafgifterne kan findes ved at klikke på Link åbner i nyt vinduenedenstående link (side 19-30).

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Ud over græsk accepteres en engelsk oversættelse af dokumenterne.

Sidste opdatering: 02/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender - Østrig

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

Bezirksgericht Innere Stadt Wien er kompetent i forbindelse med en procedure for en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender (kontosikringskendelse) vedrørende en fordring, der er angivet i et offentligt dokument i henhold til artikel 6, stk. 4, i Europäische Kontenpfändungsverordnung (EuKoPfVO, EU-forordning om sikring af bankindeståender), og som gøres gældende inden fuldbyrdelsen heraf.

I modsat fald er den ret kompetent, ved hvilken fuldbyrdelsesproceduren verserer på tidspunktet for den første begæring (Antrag), og for hvilken der skal udstedes en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender.

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Med hensyn til indhentning af kontooplysninger i en sag, der ikke er anlagt i Østrig, med henblik på at opnå en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender er den Bezirksgericht (distriktsdomstol) kompetent, i hvis retskreds skyldneren har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted.

Hvis skyldneren hverken har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted i Østrig, er Bezirksgericht Innere Stadt Wien kompetent (jf. ovenstående artikel 50, stk. 1, litra a)). Kontaktoplysninger til Bezirksgericht Innere Stadt Wien kan findes her:

Hvis proceduren for en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender verserer ved en østrigsk ret, er denne også kompetent i forbindelse med indhentning af kontooplysninger.

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

Forpligtelsen ledsages af en kendelse in personam fra retten. Retten skal ved kendelse opfordre skyldneren til at give oplysninger om sine konti i Østrig. Kendelsen skal indeholde et forbud for skyldneren mod at råde over de bankkonti i Østrig, der er omfattet af den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender, op til det beløb, der er sikret ved kontosikringskendelsen. Med kendelsen skal skyldneren også pålægges at annullere samtlige opkrævningstilladelser og stående ordrer, på baggrund af hvilke der betales pengebeløb fra den konto, der skal sikres ved kontosikringskendelsen, såfremt de truer inddrivelsen af det beløb, der skal sikres ved den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender, og ikke kan opfyldes af det beløb, der er fritaget for udlæg.

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

Den ret, der har udstedt den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender, skal påkende klagen. Klagen skal indbringes for denne ret (jf. overstående artikel 50, stk. 1, litra a)).

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

Artikel 10, stk. 2, tredje afsnit: Kompetent myndighed i fuldbyrdelsesmedlemsstaten er Bezirksgericht Innere Stadt Wien.

Artikel 23, stk. 3: Hvis Østrig kun er fuldbyrdelsesmedlemsstat, er Bezirksgericht Innere Stadt Wien den kompetente myndighed, hvortil dokumenterne skal fremsendes.

Hvis kendelsen udstedes i Østrig, skal kendelsen fremsendes af den udstedende ret. I forbindelse med en procedure for en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender, som der indgives begæring om før indledning af en procedure om sagens realitet eller efter dennes endelige afslutning, men dog inden fuldbyrdelsen heraf, er Bezirksgericht Innere Stadt Wien kompetent. I de andre tilfælde er den Bezirksgericht eller Landesgericht (delstatsdomstol) kompetent, ved hvilken hovedsagen eller fuldbyrdelsesproceduren verserer, på grund af hvilken der skal udstedes en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender, på tidspunktet for den første begæring.

Artikel 23, stk. 5 og 6, samt artikel 27, stk. 2: Såfremt kontosikringskendelsen er udstedt i Østrig, er den kompetente myndighed for fuldbyrdelsen den udstedende ret. (Udstedende ret: jf. svar vedrørende artikel 23, stk. 3)

Såfremt kontosikringskendelsen ikke blev udstedt i Østrig, er Bezirksgericht Innere Stadt Wien kompetent.

Artikel 25, stk. 3: I dette tilfælde skal erklæringen fremsendes til Bezirksgericht Innere Stadt Wien.

Artikel 28, stk. 3: I dette tilfælde skal dokumenterne fremsendes til Bezirksgericht Innere Stadt Wien.

Artikel 36, stk. 5: I dette tilfælde skal afgørelsen fremsendes til Bezirksgericht Innere Stadt Wien.

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

Såfremt kontosikringskendelsen udstedes i Østrig, er den udstedende ret også kompetent for fuldbyrdelsen.

Såfremt kontosikringskendelsen udstedes i en anden medlemsstat, er det Bezirksgericht Innere Stadt Wien, der er kompetent for fuldbyrdelsen.

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

Hvis der er flere kontohavere, og den enkelte kontohaver kan disponere over kontoen alene, som det f.eks. er tilfældet i forbindelse med en "Oder-konto", kan fordringen sikres effektivt ved kontosikringskendelsen, også selv om den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender kun er udstedt mod én af kontohaverne, fordi skyldneren alene er berettiget til inddrivelse af fordringen.

I forbindelse med en "Und-konto", som kontohaverne kun kan disponere over i fællesskab, kommer en sikring af bankindeståender derimod kun i betragtning, hvis kontosikringskendelsen er udstedt mod alle rådighedsberettigede kontohavere (eksempel: alle kontohavere hæfter som meddebitorer).

I forbindelse med en særlig konto kan stifteren gøre indsigelse mod, at der i sagen mod forvalteren som skyldner udstedes en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender i henhold til § 37 i Exekutionsordnung (EO, lov om fuldbyrdelse og sikrende retsmidler). Stifteren gør med klagen gældende, at kontoen som omsætningsaktiv ejes af skyldneren, men at den ikke kan tilskrives dennes formue og dermed ikke kan tjene til indfrielse af kreditors fordring.

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

Bestemmelserne om beskyttelse mod udlæg i fordringer fremgår af §§ 290 ff. i EO og bestemmelsen om den dermed forbundne kontobeskyttelse i § 292i i EO; de kan hentes på Link åbner i nyt vinduehttp://www.ris.bka.gv.at/. De er ufravigelige.

Der kan kun i begrænset omfang gøres udlæg i indkomst og pension, i hvilken forbindelse størrelsen af den del, der ikke kan gøres udlæg i ("eksistensminimum"), afhænger af beløbets størrelse og af skyldnerens underholdsforpligtelser. Disse beløb, der forhøjes årligt, er fastsat i de tabeller, der findes på webstedet for Bundesministerium für Justiz (justitsministeriet) (Link åbner i nyt vinduehttps://www.bmj.gv.at/service/publikationen/Drittschuldnererkl%C3%A4rung.html).

Den regel om den såkaldte kontobeskyttelse, der er indeholdt i § 292i i EO, skal forebygge risikoen for, at der gøres udlæg i det fribeløb (eksistensminimum), som overføres til skyldnerens bankkonto efter fradrag af de beløb, der kan gøres udlæg i. Hvis der overføres pengekrav, som der i begrænset omfang kan gøres udlæg i, til den forpligtedes konto, skal udlægget ophæves, for så vidt som indeståendet svarer til den del af indtægterne, der ikke er omfattet af udlægget, for perioden fra udlægget til den næste betalingsdato.

Derudover er der i henhold til § 290 i EO hele beløb, som der ikke kan foretages udlæg i. Dette er bl.a. følgende ydelser:

1. Omkostningstillæg, for så vidt som de tjener til at kompensere for de faktiske omkostninger, som skyldneren har i forbindelse med sit erhverv

2. Offentlige ydelser, der udbetales som kompensation for de udgifter, som skyldneren har på grund af fysiske eller psykiske handicaps, hjælpeløshed eller plejebehov

3. Tilbagebetalinger og udgiftsgodtgørelser for ret til naturalydelser samt refusion, der udbetales af den lovpligtige socialforsikring, og godtgørelse for afholdte udgifter til behandling

4. Lovbestemte familieydelser.

Forbuddet mod at gøre udlæg gælder ikke, hvis fuldbyrdelsen foretages på grund af en fordring, til hvis udligning ydelsen er korrekt bestemt.

Det kræver en begæring fra skyldneren for at fritage beløb for udlæg.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

Med henblik på gennemførelsen af en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender kan bankerne ligesom i forbindelse med gennemførelsen af et foreløbigt retsmiddel (tilsvarende instrument i henhold til østrigsk lovgivning) opkræve et gebyr på 25 EUR.

Retten skal efter bankens begæring pålægge kreditor at betale gebyret til banken.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

I forbindelse med behandling eller fuldbyrdelse af en kontosikringskendelse og levering af kontooplysninger opkræves ingen særskilte afgifter.

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Den østrigske fuldbyrdelseslovgivning indeholder som sikringsinstrumenter fuldbyrdelsen med henblik på sikring og de foreløbige retsmidler.

Fuldbyrdelsen med henblik på sikring (§§ 370 ff. i EO) tjener til foreløbig sikring af et krav fra kreditor, før dette får retskraft, og som efterfølgende skal gennemføres. En nødvendig forudsætning for fuldbyrdelsen med henblik på sikring er – i modsætning til ved et foreløbigt retsmiddel – eksistensen af et fuldbyrdelsesdokument, som imidlertid endnu ikke kan fuldbyrdes. Fuldbyrdelsen med henblik på sikring er kun tilladt for at beskytte et pengekrav. Et af de sikringsinstrumenter, der er oplistet i § 374, stk. 1, i EO, er udlæg i fordringer, i hvilken forbindelse kreditor opnår en ret sikret ved pant i fordringen.

Inden for rammerne af fuldbyrdelsen med henblik på sikring opnår kreditor en pantret. I henhold til artikel 32 i EuKoPfVO har kontosikringskendelsen den samme eventuelle rang som en tilsvarende national kendelse i fuldbyrdelsesmedlemsstaten. Med henblik på at beskytte paralleliteten med de østrigske instrumenter fastsætter den østrigske lovgivning derfor, at der ved hjælp af den europæiske kontosikringskendelse stiftes et pant, såfremt kreditor allerede har opnået en retsafgørelse, et retsforlig eller et officielt bekræftet dokument. Den kendsgerning, at der stiftes et pant, skal meddeles banken og skyldneren. Dermed sikres overensstemmelse med fuldbyrdelsen med henblik på sikring.

Ved et foreløbigt retsmiddel (§§ 378 ff. i EO) med henblik på sikring af pengekrav opnås ingen pantret eller bestemt rang. "Den truede part" behøver ikke et fuldbyrdelsesdokument for at opnå et foreløbigt retsmiddel.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

Den ret, der har udstedt den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender, skal påkende klagen. Klagen skal indgives til denne ret (jf. ovenstående artikel 50, stk. 1, litra a)).

Artikel 34, stk. 1 og 2: Såfremt kontosikringskendelsen udstedes i en anden medlemsstat, skal Bezirksgericht Innere Stadt Wien påkende klagen. Klagen skal indgives til denne ret.

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

Rekurs (appel) er retsmidlet mod en afgørelse, der er truffet i henhold til artikel 33, 34 eller 35 i EuKoPfVO. Denne skal indgives inden for 14 dage ved den ret, hvis afgørelse anfægtes, og stiles til den Landesgericht eller Oberlandesgericht (øverste delstatsdomstol), i hvis retskreds henholdsvis den kompetente Bezirksgericht eller Landesgericht ligger. Rekurser skal være forsynet med en advokats underskrift.

Fristen begynder med forkyndelsen af den skriftlige kopi af den afgørelse, der ønskes prøvet.

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

Kun en procedure for en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender uden for civilprocessen udløser en afgiftspligt. De afgiftsretlige bestemmelser fremgår af afgiftskategori 1 bemærkning 2, afgiftskategori 2 bemærkning 1a og afgiftskategori 3 bemærkning 1a i Gerichtsgebührengesetz (lov om retsafgifter). Afgifternes størrelse afhænger af fordringens størrelse og udgør halvdelen af den faste afgift i civile retssager. Lovbestemmelser og tabeller kan hentes på Link åbner i nyt vinduehttp://www.ris.bka.gv.at.

I forbindelse med de fastsatte retsafgifter handler det om faste afgifter: Der findes ingen særskilte afgifter for retsmidler.

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Ingen

Sidste opdatering: 01/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender - Finland

Artikel 50, stk. 1, litra a) – Retter, der er kompetente til at udstede en europæisk kontosikringskendelse

Førsteinstansretten i Helsingfors

Porkkalankatu 13

00180 Helsingfors

postadresse:

PL 650

00181 Helsingfors

Tlf.: + 358 2956 44200 (omstillingen)

fax: + 358 2956 44218

e-mailadresse: Link åbner i nyt vinduehelsinki.ko@oikeus.fi

Artikel 50, stk. 1, litra b) - Myndighed, der er udpeget som kompetent til at indhente kontooplysninger

Den myndighed, der har kompetence til at udlevere kontooplysninger, er fogeden. Anmodningen om kontooplysninger kan indgives enten direkte til fogeden eller til rigsfogedembedet (Valtakunnanoudinravirasto), som sender den videre til fogeden.

Kontaktoplysninger for den nationale håndhævelsesmyndighed

Den nationale håndhævelsesmyndighed

Europæisk kontosikringskendelse

PL 330

20101 Turku

Finland

tel. + 358 2956 65150

fax: + 358 2956 65159

e-mailadresse: Link åbner i nyt vinduevvv@oikeus.fi

Kontaktoplysninger for fogeder

Fogeden kan kontaktes på fogedkontorerne, hvis navn og kontaktoplysninger findes på finsk, svensk og engelsk elektronisk på nedenstående websted, der forvaltes af justitsministeriet: Link åbner i nyt vinduehttps://oikeus.fi/fi/.

Artikel 50, stk. 1, litra c) – Metoder til at indhente kontooplysninger

Den fremgangsmåde, der skal følges for at indhente kontooplysninger, er fastsat i artikel 14, stk. 5, første afsnit, litra a), i dekretet (alle banker i Finland er forpligtet til på anmodning af den kompetente myndighed (dvs. fogeden) at oplyse, om skyldner har en konto hos dem).

Artikel 50, stk. 1, litra d) – Retter, for hvilke et afslag på at udstede en europæisk kontosikringskendelse kan indbringes

En afgørelse fra førsteinstansretten i Helsingfors kan appelleres til appeldomstolen i Helsingfors (Helsingin hovioikeus). Appellen stiles til appeldomstolen i Helsingfors og sendes til justitskontoret ved den førsteinstansret, der har truffet afgørelsen, dvs. førsteinstansretten i Helsingfors. Kontaktoplysninger for førsteinstansretten i Helsingfors findes i artikel 50, stk. 1, litra a).

Artikel 50, stk. 1, litra e) – Myndigheder, der er udpeget som kompetente til at modtage, fremsende og forkynde europæiske kontosikringskendelser og andre dokumenter

Artikel 10, stk. 2: Den myndighed, der har kompetence til at tilbagekalde eller ophæve kontosikringskendelsen, er fogedkontoret. Tilbagekaldelsesformularen kan enten sendes direkte til fogeden eller til rigsfogedembedet, der videreformidler den til fogeden (se artikel 50, stk. 1, litra b)).

Artikel 23, stk. 3: Hvis kontosikringskendelsen er udstedt i Finland (Finland er oprindelsesmedlemsstaten), er den udstedende ret, dvs. førsteinstansretten i Helsingfors, ansvarlig for at fremsende de dokumenter, der er omhandlet i dekretets artikel 23, stk. 3 (jf. artikel 50, stk. 1, litra a)).

Hvis kontosikringskendelsen fuldbyrdes i Finland (Finland er den fuldbyrdende medlemsstat), er den fuldbyrdende medlemsstats kompetente myndighed fogeden. Dokumenter, der er nødvendige for fuldbyrdelsen, kan fremsendes enten direkte til fogeden eller til rigsfogedembedet, som videreformidler dem til fogeden (se artikel 50, stk. 1, litra f)).

Artikel 23, stk. 5: Se svaret i artikel 50, stk. 1, litra f).

Artikel 23, stk. 6: Se svaret i artikel 50, stk. 1, litra f).

Artikel 23, stk. 3: Den foged, der er ansvarlig for fuldbyrdelsen af kontosikringskendelsen, udsteder den i artikel 25 omhandlede erklæring om arrest i midler og fremsender den til den ret, der har udstedt kontosikringskendelsen, og til kreditor.

Artikel 27, stk. 2: Den myndighed, der har kompetence til at frigive overskydende beløb, er den foged, som er ansvarlig for fuldbyrdelsen af kontosikringskendelsen. En anmodning om frigivelse af overskydende midler kan fremsættes direkte til den foged, der har udarbejdet erklæringer, som er omhandlet i artikel 25, eller til rigsfogedembedet, som videreformidler den til fogeden (se artikel 50, stk. 1, litra b)).

Artikel 28, stk. 3: Er Finland hjemlandet, påhviler ansvaret for forkyndelse og fremsendelse af de i artikel 28, stk. 1, omhandlede dokumenter til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor skyldneren har bopæl, den ret, der har udstedt kontosikringskendelsen, dvs. retten i første instans i Helsingfors.

Hvis skyldner har bopæl i Finland, fastlægges myndigheden med ansvar for forkyndelse afhængig af, om der forefindes bankkonti i Finland, som skal gøres til genstand for en kontosikringskendelse. Hvis en af de bankkonti, der skal sikres, forefindes i Finland, er den kompetente myndighed for forkyndelse fogeden. I så fald kan de dokumenter, der skal forkyndes, sendes enten direkte til fogeden eller til rigsfogedembedet, der videreformidler dokumenterne til fogeden. Hvis ingen af de konti, der skal sikres, forefindes i Finland, er den kompetente myndighed for forkyndelsen retten i første instans i Helsingfors.

Artikel 36, stk. 5, andet afsnit Fogeden er den myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde afgørelsen vedrørende en appel. Afgørelsen vedrørende en appel kan enten sendes direkte til fogeden eller til rigsfogedembedet, som videreformidler den til fogeden.

Artikel 50, stk. 1, litra f) – Myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde europæiske kontosikringskendelser

Den myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde kontosikringskendelsen i Finland, er fogeden. Hvis Finland er den fuldbyrdende medlemsstat, kan de i dekretets artikel 23, stk. 3, omhandlede dokumenter fremsendes direkte til fogeden eller til rigsfogedembedet, som videreformidler dem til fogeden (se artikel 50, stk. 1, litra b)).

Artikel 50, stk. 1, litra g) – I hvilket omfang kan fælles konti og forvaltningskonti sikres?

Der gøres udlæg i løsøre såsom indeståender på en bankkonto i henhold til kapitel 8, artikel 7 i loven om tvangsfuldbyrdelse (705/2007) i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i lovens kapitel 4.

I henhold til kapitel 4, artikel 11 i loven om tvangsfuldbyrdelse anses løsøre, der ejes i fællesskab af skyldner og tredjemand, for at tilhøre de to i lige store dele, medmindre den pågældende tredjemand godtgør, eller der er er andet, der godtgør, at denne er eneejer af aktiverne, eller at han/hun ejer størsteparten af aktiverne. På grundlag af denne antagelse vedrørende ejendomsret anses halvdelen af midlerne på en konto, som en skyldner og en tredjepart har i fællesskab, i princippet for at tilhøre skyldneren, hvilket betyder, at halvdelen af midlerne kan gøres til genstand for en sikringsforanstaltning (minus de beløb, der er undtaget fra sikringsforpligtelse i henhold til artikel 31).

Antagelsen om sameje finder dog ikke anvendelse, hvis det påvises, at aktiverne rent faktisk ejes 100 % af skyldneren eller af tredjemand, eller at deres andele ikke er lige store. Tredjeparter, der gør gældende, at de er eneejere af eller ejer over halvdelen af aktiverne, skal dokumentere deres påstand.

Lov om tvangsfuldbyrdelse: Link åbner i nyt vinduehttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705

Artikel 50, stk. 1, litra h) – Regler, der finder anvendelse på beløb, der ikke kan gøres udlæg i

Det bestemmes i lovens kapitel 4, artikel 21, stk. 1, nr. 6, at er der tale om en skyldner, som er en fysisk person, udtages et beløb svarende til halvanden gange den beskyttede andel af skyldners kontanter eller andre aktiver som omhandlet i artikel 48 fra udlægget i en periode på en måned, medmindre skyldneren har anden tilsvarende indtægt.

I overensstemmelse med tvangsfuldbyrdelseslovens kapitel 4, artikel 48, stk. 3, revideres den beskyttede andels størrelse årligt ved et dekret fra justitsministeriet, jf. lov (456/2001) om det nationale pensionsindeks. I henhold til artikel 1 i justitsministeriets dekret (1123/2019) om størrelsen af den andel af en almindelig løn, der ikke kan gøres udlæg i, udgør den beskyttede andel for skyldner 22,63 EUR og 8,12 EUR for en person, over for hvem denne har forsørgerpligt (ægtefælle, skyldners barn og ægtefællens barn) pr. dag, indtil den næste løn udbetales. Dette gælder fra 2020. Ved beregningen af den beskyttede andel svarer en måned til 30 dage.

Ved "ægtefælle" eller "samlever" forstås en ægtefælle eller en livspartner. De personer, som skyldner anses for at have forsørgerpligt for, er personer, hvis indkomst er lavere end den beskyttede andel, der er beregnet til skyldner selv, og et barn, der befinder sig i en tilsvarende situation, uanset om ægtefællen bidrager til barnets underhold. Der kan i overensstemmelse med kapitel 4, artikel 51-53 i tvangsfuldbyrdelsesloven tages hensyn til underholdsbidrag, som betales af skyldner.

Ovennævnte beløb fritages for tvangsfuldbyrdelsen, uden at skyldner skal anmode herom, således at den foged, der har ansvar for kontosikringen og frigivelsen af beløbene, i henhold til dekretets artikel 31, stk. 2, skal fritage dette beløb fra tvangsudlægget.

Artikel 50, stk. 1, litra i) – Gebyrer, der opkræves af banker for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for afgivelse af kontooplysninger, og oplysning om, hvem der skal betale disse gebyrer

Efter finsk ret må banker ikke opkræve gebyrer for gennemførelse af tilsvarende nationale kendelser eller for udlevering af kontooplysninger.

Artikel 50, stk. 1, litra j) – Skalaen for de gebyrer eller det andet sæt regler, der fastsætter de gældende gebyrer, som opkræves af en myndighed eller et andet organ, der er involveret i behandling eller fuldbyrdelse af kontosikringskendelser

Fogeden opkræver et gebyr på 225 EUR for fuldbyrdelsen af en kontosikringskendelse. Gebyret er fastsat i artikel 2, stk. 5, i lov om tvangsfuldbyrdelsesomkostninger (34/1995) og artikel 5, stk. 1, nr. 3, i dekretet om tvangsfuldbyrdelsesomkostninger (35/1995). I henhold til artikel 4, stk. 3, i lov om tvangsfuldbyrdelsesomkostninger er det ansøgeren og ikke skyldner, der skal betale disse omkostninger.

Der opkræves ikke gebyr for de foranstaltninger, som fogeden træffer i forbindelse med indhentning af kontooplysninger, jf. dekretets artikel 14.

Artikel 50, stk. 1, litra k) – Er tilsvarende nationale kendelser tildelt en rang?

Sikringsforanstaltninger, der er fastsat i finsk lovgivning, må ikke have prioritet i forhold til udlæg. Retsgrundlaget er kapitel 4, artikel 43, i loven om tvangsfuldbyrdelse, hvorefter fuldbyrdelse af et udlæg eller et andet sikrende retsmiddel ikke er til hinder for udlæg i fordringer.

Artikel 50, stk. 1, litra l) – Retter eller fuldbyrdelsesmyndighed, der har kompetence til fastsættelse af retsmidler

Artikel 33, stk. 1: Førsteinstansretten i Helsingfors. Yderligere oplysninger findes i artikel 50, stk. 1, litra a).

Artikel 34, stk. 1: foged. Appellen kan enten sendes direkte til fogeden eller til rigsfogedembedet, som videreformidler den til fogeden. Yderligere oplysninger findes i artikel 50, stk. 1, litra b).

Artikel 34, stk. 2: Førsteinstansretten i Helsingfors. Yderligere oplysninger findes i artikel 50, stk. 1, litra a).

Artikel 50, stk. 1, litra m) – Retter, hvortil en klage skal indgives og eventuelle frister herfor

En afgørelse i en sag truffet af førsteinstansretten i Helsingfors kan appelleres til appeldomstolen i Helsingfors. Den formular, der skal bruges til appellen, udfyldes og sendes til appeldomstolen i Helsingfors, videresendes til justitskontoret ved den ret i første instans, der har afsagt dommen, dvs. førsteinstansretten i Helsingfors.

Appelfristen er 30 dage fra den dag, hvor kendelsen fra retten i første instans blev udstedt eller forkyndt for parterne. Appellen skal sendes til justitskontoret ved retten i første instans inden fristens udløb og inden lukketid. Kontorerne er åbne indtil kl. 16.15.

En appel af en afgørelse truffet af en foged om et retsmiddel kan indbringes for retten i første instans, som behandler appeller i henhold til tvangsfuldbyrdelseslovens kapitel 11, artikel 2. En appel indbragt for retten i første instans skal rettes til den foged, der har truffet afgørelsen. For så vidt angår kontaktoplysninger for fogeder, se artikel 50, stk. 1, litra b).

Sager anlægges ved retterne i første instans i Åland, Helsingfors, Länsi-Uusimaa, Uleåland, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Norra Savolax, Päijät-Häme og Egentliga Finland. Sagen behandles af den ret i første instans, i hvis jurisdiktion sikringsforanstaltningen er blevet fuldbyrdet. Kontaktoplysningerne findes på følgende adresse: Link åbner i nyt vinduehttps://oikeus.fi/fi/.

Fristen for indgivelse af en appel er tre uger. Disse tre uger beregnes fra datoen for afgørelsen, hvis den pågældende er blevet underrettet på forhånd eller er til stede på det tidspunkt, hvor afgørelsen træffes. I modsat fald beregnes fristen fra den dato, hvor den pågældende blev underrettet om afgørelsen. Tvangsfuldbyrdelseslovens kapitel 3, artikel 39, stk. 2, definerer den dato, hvor modtageren anses for at være blevet underrettet om en afgørelse sendt pr. post eller pr. e-mail. Foreligger der ikke bevis for det modsatte, anses forkyndelsen for at have fundet sted tre dage efter afsendelsen af en e-mail eller syv dage efter afsendelsen af dokumentet til postvæsenet eller aflevering på et sted, der er forbeholdt postforsendelser. Datoen for afsendelse eller aflevering skal fremgå af dokumentet.

Retsmiddelformularen skal indgives til den foged, der har truffet afgørelsen, senest på fristens sidste dag og før lukketid. Kontorerne er åbne indtil kl. 16.15.

Artikel 50, stk. 1, litra n) – Retsafgifter

Retsafgifter og klagegebyrer er reguleret ved lov (1455/2015) om retsafgifter. Gebyret for en kontosikringskendelse er det samme som for behandling af de sikringsforanstaltninger, der er omfattet af national lovgivning. Gebyret, der opkræves for behandling af disse sikringsforanstaltninger ifølge loven om retsafgifter, beregnes for indeværende på grundlag af gebyret for undersøgelsen af tvisten i hovedsagen vedrørende kravet eller rettigheden.

Gebyrets størrelse afhænger derfor af den hovedsag, der har givet anledning til kontosikringskendelsen. I henhold til artikel 2 i lov om retsafgifter er gebyret for en sag om en kontosikringskendelse anlagt ved en førsteinstansret på 500 EUR eller derunder, hvis hovedsagen er en tvist. Sagsomkostningerne kan være lavere, hvis f.eks. hovedsagen er en såkaldt "summarisk tvist", således som dette er fastlagt i kapitel 5, artikel 3, i retsplejeloven. Sagsomkostningerne kan beløbe sig til 65,86 EUR eller 250 EUR, afhængigt af udfaldet af tvisten i hovedsagen og af, om sagsøgte har anfægtet sagen.

Retsafgiften til appelretten er maksimalt 500 EUR.

Retsafgiften opkræves, når sagen er afsluttet ved retten.

Der opkræves ingen retsafgifter for at anlægge en sag til prøvelse af en kontosikringskendelse.

Lov om retsafgifter Link åbner i nyt vinduehttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455

Artikel 50, stk. 1, litra o) – Sprog, der accepteres ved oversættelse af dokumenter

Finsk, svensk og engelsk

Sidste opdatering: 09/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.