Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
  Swipe to change

  Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

  Αυστρία

  Περιεχόμενο που παρέχεται από
  Αυστρία

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

  Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

  Αυστρία

  Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού


  *υποχρεωτικά στοιχεία

  Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης

  Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

  Αρμόδιο για τη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού για απαίτηση που αναφέρεται σε δημόσιο έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 4 του ευρωπαϊκού κανονισμού για τη διαταγή δέσμευσης λογαριασμού και για την οποία διαδικασία η αίτηση υποβάλλεται πριν από την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι το ειρηνοδικείο της κεντρικής Βιέννης (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

  Σε διαφορετική περίπτωση, αρμόδιο είναι το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί, κατά τον χρόνο υποβολής της πρώτης αίτησης, η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να εκδοθεί ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού.

  Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

  Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

  Αρμόδιο για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού σε διαδικασία για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού που δεν είναι εκκρεμής στην Αυστρία είναι το ειρηνοδικείο (Bezirksgericht) στην περιφέρεια του οποίου έχει ο οφειλέτης την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του.

  Αν ο οφειλέτης δεν έχει ούτε την κατοικία του ούτε τη συνήθη διαμονή του στην Αυστρία, αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της κεντρικής Βιέννης (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) [βλ. παραπάνω άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α)]. Τα στοιχεία επικοινωνίας του ειρηνοδικείου της κεντρικής Βιέννης (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) διατίθενται στη διεύθυνση:

  Εάν η διαδικασία για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού εκκρεμεί ενώπιον αυστριακού δικαστηρίου, το εν λόγω δικαστήριο είναι επίσης αρμόδιο για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού.

  Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

  Η υποχρέωση συνοδεύεται από διαταγή του δικαστηρίου in personam. Το δικαστήριο πρέπει με διαταγή του να επιβάλει στον οφειλέτη να γνωστοποιήσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί στην Αυστρία. Η διαταγή πρέπει να περιέχει απαγόρευση διάθεσης από τον οφειλέτη των τηρούμενων στην Αυστρία τραπεζικών λογαριασμών τους οποίους αφορά η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, μέχρι του ποσού το οποίο πρέπει να δεσμευτεί με βάση τη διαταγή. Με τη διαταγή θα πρέπει να υποχρεώνεται, επίσης, ο οφειλέτης να διακόψει όλες τις άμεσες χρεώσεις και πάγιες εντολές για τις οποίες εκταμιεύονται ποσά από τον λογαριασμό που πρέπει να δεσμευτεί, εφόσον αυτές θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα απόδοσης του ποσού το οποίο πρέπει να δεσμευτεί με την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού και δεν μπορούν να καλυφθούν από το απαλλασσόμενο ποσό το οποίο δεν υπόκειται σε δέσμευση.

  Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

  Τα ένδικα μέσα εκδικάζονται από το δικαστήριο που εξέδωσε την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού. Τα ένδικα μέσα πρέπει να ασκούνται ενώπιον αυτού του δικαστηρίου [βλ. ανωτέρω άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α)].

  Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων

  Άρθρο 10 παράγραφος 2 εδάφιο 3: Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης είναι το ειρηνοδικείο της κεντρικής Βιέννης (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

  Άρθρο 23 παράγραφος 3: Εάν η Αυστρία είναι μόνο κράτος μέλος εκτέλεσης, αρμόδια αρχή στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται τα έγγραφα είναι το ειρηνοδικείο της κεντρικής Βιέννης (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

  Εάν η διαταγή εκδοθεί στην Αυστρία, αρμόδιο για τη διαβίβασή της είναι το εκδόν δικαστήριο. Αρμόδιο για τη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού για την οποία υποβάλλεται αίτηση πριν από την έναρξη της κύριας δίκης επί της διαφοράς ή μετά την περάτωσή της με τελεσίδικη απόφαση, αλλά πάντως πριν από την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι το ειρηνοδικείο της κεντρικής Βιέννης (Bezirksgericht Innere Stadt Wien). Στις λοιπές περιπτώσεις, αρμόδιο είναι το δικαστήριο [ειρηνοδικείο (Bezirksgericht) ή πρωτοδικείο (Landesgericht)] ενώπιον του οποίου εκκρεμεί κατά τον χρόνο υποβολής της πρώτης αίτησης η κύρια δίκη ή η διαδικασία εκτέλεσης, εξαιτίας της οποίας πρέπει να εκδοθεί ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού.

  Άρθρο 23 παράγραφοι 5 και 6 και άρθρο 27 παράγραφος 2: Αν η διαταγή δέσμευσης λογαριασμού έχει εκδοθεί στην Αυστρία, αρμόδια αρχή εκτέλεσης είναι το εκδόν δικαστήριο. (Εκδόν δικαστήριο: βλέπε απάντηση στο άρθρο 23 παράγραφος 3)

  Αν η διαταγή δέσμευσης λογαριασμού δεν εκδόθηκε στην Αυστρία, αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της κεντρικής Βιέννης (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

  Άρθρο 25 παράγραφος 3: Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση πρέπει να διαβιβάζεται στο ειρηνοδικείο της κεντρικής Βιέννης (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

  Άρθρο 28 παράγραφος 3: Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα πρέπει να διαβιβάζονται στο ειρηνοδικείο της κεντρικής Βιέννης (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

  Άρθρο 36 παράγραφος 5: Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση πρέπει να διαβιβάζεται στο ειρηνοδικείο της κεντρικής Βιέννης (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

  Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

  Αν η διαταγή δέσμευσης λογαριασμού εκδόθηκε στην Αυστρία, το εκδόν δικαστήριο είναι επίσης αρμόδιο για την εκτέλεση.

  Αν η διαταγή δέσμευσης λογαριασμού εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος, αρμόδιο για την εκτέλεση είναι το ειρηνοδικείο της κεντρικής Βιέννης (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

  Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου

  Εάν υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι ενός λογαριασμού και καθένας απ’ αυτούς έχει μόνος του εξουσία διαθέσεως, όπως συμβαίνει π.χ. με τους διαζευκτικούς λογαριασμούς («Oder-Konto»), το ποσό της απαίτησης μπορεί να δεσμευτεί ακόμη και αν η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού έχει εκδοθεί μόνο κατά ενός από τους συνδικαιούχους του λογαριασμού, δεδομένου ότι ο οφειλέτης δικαιούται να αναλάβει μόνος το ποσό της απαίτησης.

  Αντιθέτως, στην περίπτωση συμπλεκτικού λογαριασμού («Und-Konto»), κατά την οποία όλοι οι συνδικαιούχοι έχουν εξουσία διαθέσεως μόνο από κοινού, η δέσμευση του λογαριασμού είναι δυνατή μόνο εάν η διαταγή δέσμευσης λογαριασμού έχει εκδοθεί κατά όλων των συνδικαιούχων του λογαριασμού οι οποίοι έχουν εξουσία διαθέσεως (π.χ. στην περίπτωση που όλοι οι συνδικαιούχοι λογαριασμού ευθύνονται εις ολόκληρον).

  Στην περίπτωση λογαριασμού αντιπροσώπου, ο εντολέας μπορεί να προβάλει ενστάσεις κατά τη διάρκεια διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού η οποία στρέφεται κατά του εντολοδόχου ως οφειλέτη, σύμφωνα με το άρθρο 37 του κώδικα περί αναγκαστικής εκτέλεσης (Exekutionsordnung). Ο εντολέας προβάλλει με την ένστασή του ότι ο λογαριασμός ως περιουσιακό στοιχείο υπό καταπίστευση βρίσκεται μεν στα χέρια του οφειλέτη, δεν μπορεί όμως να προσμετρηθεί στην περιουσία του και, ως εκ τούτου, δεν συγκαταλέγεται στα κεφάλαια που διατίθενται για την ικανοποίηση της απαίτησης του δανειστή.

  Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

  Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

  Οι διατάξεις που αφορούν την προστασία από την κατάσχεση απαιτήσεων βρίσκονται στα άρθρα 290 και επόμενα του κώδικα περί αναγκαστικής εκτέλεσης (Exekutionsordnung — ΕΟ), ενώ οι διατάξεις για τη συνδεδεμένη με αυτήν προστασία των λογαριασμών στο άρθρο 292i του ΕΟ οι εν λόγω διατάξεις διατίθενται στη διεύθυνση http://www.ris.bka.gv.at/. Αποτελούν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

  Οι τρέχουσες αποδοχές από μισθούς και συντάξεις είναι περιορισμένα κατασχετές, ενώ το ύψος του ακατάσχετου μέρους της απαίτησης («ελάχιστο όριο μέσων διαβίωσης») εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών και τον αριθμό των υποχρεώσεων διατροφής του οφειλέτη. Τα εν λόγω ποσά, τα οποία αυξάνονται ετησίως, παρατίθενται στους πίνακες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης ( https://www.bmj.gv.at/service/publikationen/Drittschuldnererkl%C3%A4rung.html).

  Ο κανόνας που θεσπίζει το άρθρο 292i του κώδικα περί αναγκαστικής εκτέλεσης σχετικά με τη λεγόμενη προστασία των λογαριασμών έχει ως στόχο να αποφευχθεί ο κίνδυνος, μετά την αφαίρεση των κατασχετών ποσών με μεταφορά από τον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη, να κατασχεθεί εκ νέου το ακατάσχετο ελάχιστο όριο μέσων διαβίωσης που μεταφέρεται στον λογαριασμό του. Όταν μεταφέρονται στον λογαριασμό του υποχρέου περιορισμένα κατασχετές χρηματικές απαιτήσεις, η κατάσχεση πρέπει να αίρεται κατόπιν αιτήσεως στον βαθμό που το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού αντιστοιχεί στο τμήμα των εισοδημάτων στο οποίο δεν μπορεί να επιβληθεί κατάσχεση, για την περίοδο από την επιβολή της κατάσχεσης έως την επόμενη ημερομηνία πληρωμής.

  Περαιτέρω, υπάρχουν πλήρως ακατάσχετα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 290 του κώδικα περί αναγκαστικής εκτέλεσης. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τις ακόλουθες παροχές:

  1. αποζημιώσεις δαπανών, εφόσον καλύπτουν πρόσθετες δαπάνες οι οποίες πράγματι ανέκυψαν κατά την ενάσκηση επαγγελματικών καθηκόντων

  2. ενισχύσεις και επιδόματα που προβλέπονται από τον νόμο και πρέπει να καταβάλλονται για την κάλυψη πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν λόγω σωματικής αναπηρίας ή νοητικής υστέρησης, ανημπορίας ή ανάγκης περίθαλψης

  3. αποζημιώσεις και αποδόσεις δαπανών για δικαιώματα παροχών σε είδος, καθώς και αποζημιώσεις δαπανών από τη νόμιμη κοινωνική ασφάλιση και αποζημιώσεις για καταβληθέντα έξοδα θεραπείας

  4. νόμιμα οικογενειακά επιδόματα.

  Το ακατάσχετο δεν ισχύει εάν η εκτέλεση διενεργείται προς ικανοποίηση απαίτησης για την εξόφληση της οποίας προορίζεται η παροχή. Για την απαλλαγή ποσών από τη δέσμευση απαιτείται αίτηση του οφειλέτη.

  Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη

  Για την εκτέλεση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού καταβάλλονται στις τράπεζες έξοδα ύψους 25 ευρώ, όπως ακριβώς και για την εκτέλεση συντηρητικών μέτρων (που αποτελούν ισοδύναμα μέτρα κατά το αυστριακό δίκαιο).

  Το δικαστήριο οφείλει, κατόπιν αιτήσεως της τράπεζας, να επιβάλει στον δανειστή την καταβολή των εξόδων προς την τράπεζα.

  Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης

  Για τη διεκπεραίωση ή την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης και για την παροχή στοιχείων λογαριασμού δεν επιβάλλονται ξεχωριστά τέλη.

  Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών

  Το αυστριακό δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης προβλέπει ως μέσα εξασφάλισης απαιτήσεων κατά κανόνα την εξασφαλιστική εκτέλεση και τα συντηρητικά μέτρα.

  Η εξασφαλιστική εκτέλεση (άρθρα 370 και επόμενα του κώδικα περί αναγκαστικής εκτέλεσης) συμβάλλει στην προσωρινή εξασφάλιση απαίτησης του δανειστή, πριν από την τελεσίδικη επιδίκασή της, η οποία θα πρέπει να εκτελεστεί στη συνέχεια. Αναγκαία προϋπόθεση της εξασφαλιστικής εκτέλεσης αποτελεί —σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα συντηρητικά μέτρα— η ύπαρξη τίτλου, ο οποίος ωστόσο δεν είναι ακόμα εκτελεστός. Η εξασφαλιστική εκτέλεση επιτρέπεται μόνο προς εξασφάλιση χρηματικών απαιτήσεων. Ένα από τα απαριθμούμενα στο άρθρο 374 παράγραφος 1 του κώδικα περί αναγκαστικής εκτέλεσης μέσα εξασφάλισης είναι η κατάσχεση απαιτήσεων, επί των οποίων ο δανειστής αποκτά δικαίωμα ενεχύρου.

  Στο πλαίσιο της εξασφαλιστικής εκτέλεσης, ο δανειστής αποκτά δικαίωμα ενεχύρου. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ευρωπαϊκού κανονισμού για τη διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, η διαταγή δέσμευσης λογαριασμού έχει την ίδια κατάταξη, εφόσον προβλέπεται, με ισοδύναμη εθνική διαταγή στο κράτος μέλος εκτέλεσης. Για να διατηρηθεί ο παραλληλισμός με τα αυστριακά μέτρα, το αυστριακό δίκαιο προβλέπει ότι δυνάμει της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού συστήνεται δικαίωμα ενεχύρου, όταν ο δανειστής έχει ήδη επιτύχει την έκδοση δικαστικής απόφασης, δικαστικού συμβιβασμού ή δημοσίου εγγράφου. Το γεγονός της σύστασης δικαιώματος ενεχύρου πρέπει να γνωστοποιηθεί στην τράπεζα και στον οφειλέτη. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η εναρμόνιση με την εξασφαλιστική εκτέλεση.

  Στην περίπτωση των συντηρητικών μέτρων (άρθρα 378 και επόμενα του κώδικα περί αναγκαστικής εκτέλεσης) για την εξασφάλιση χρηματικών απαιτήσεων, δεν αποκτάται δικαίωμα ενεχύρου ούτε ορισμένη κατάταξη. Ο αιτών δεν χρειάζεται τίτλο για την έκδοση συντηρητικών μέτρων.

  Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής

  Οι προσφυγές εκδικάζονται από το δικαστήριο που εξέδωσε την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού. Οι προσφυγές πρέπει να ασκούνται ενώπιον αυτού του δικαστηρίου [βλ. ανωτέρω άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α)].

  Άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2: Αν η διαταγή δέσμευσης λογαριασμού εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος, αρμόδιο για την εκδίκαση της προσφυγής είναι το ειρηνοδικείο της κεντρικής Βιέννης (Bezirksgericht Innere Stadt Wien). Η προσφυγή ασκείται ενώπιον αυτού του δικαστηρίου.

  Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του

  Το ένδικο μέσο κατά απόφασης που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35 του ευρωπαϊκού κανονισμού για τη διαταγή δέσμευσης λογαριασμού είναι η έφεση (Rekurs). Η έφεση πρέπει να ασκηθεί εντός 14 ημερών στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη διαταγή και να απευθύνεται στο πρωτοδικείο (Landesgericht ) ή στο εφετείο (Oberlandesgericht) στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το ειρηνοδικείο ή το πρωτοδικείο αντίστοιχα. Οι εφέσεις πρέπει να υπογράφονται από δικηγόρο.

  Η προθεσμία άρχεται από την επίδοση αντιγράφου της προσβαλλόμενης απόφασης.

  Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα

  Δικαστικά έξοδα επιβάλλονται μόνο για αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού εκτός πολιτικής δίκης. Προβλέπεται επίσης κατ’ αποκοπή τέλος για τα ένδικα μέσα κατά διαταγής δέσμευσης λογαριασμού. Οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τα δικαστικά έξοδα βρίσκονται στον πίνακα τελών 1 σημείωση 2, στον πίνακα τελών 2 σημείωση 1a και στον πίνακα τελών 3 σημείωση 1a του νόμου για τα δικαστικά τέλη (Gerichtsgebührengesetz — GGG). Το ύψος των εξόδων είναι ανεξάρτητο από το ύψος της απαίτησης και ανέρχεται στο ήμισυ του κατ’ αποκοπή τέλους που επιβάλλεται σε αστικές διαδικασίες. Οι νομοθετικές διατάξεις και οι πίνακες διατίθενται στη διεύθυνση http://www.ris.bka.gv.at/.

  Τα προβλεπόμενα δικαστικά έξοδα είναι κατ’ αποκοπή τέλη.

  Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων

  Καμία.

  Τελευταία επικαιροποίηση: 14/05/2024

  Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.