Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κροατία

Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού, αρμόδια για την έκδοση διαταγών δέσμευσης είναι τα κροατικά δικαστήρια με αρμοδιότητα να εκδίδουν αποφάσεις επί της ουσίας μιας υπόθεσης σύμφωνα με τον νόμο περί δικαστηρίων (Zakon o sudovima) [Narodne Novine (NN, Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 και 16/23), με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας (Zakon o parničnom postupku) (NN αριθ. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 και 114/22) και με άλλους ειδικούς κανονισμούς. Στη Δημοκρατία της Κροατίας τα εν λόγω δικαστήρια είναι τα δημοτικά δικαστήρια (općinski sudovi, στον ενικό općinski sud) και τα εμποροδικεία (trgovački sudovi, στον ενικό trgovački sud) όταν πρόκειται για πρωτοβάθμιες διαδικασίες.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Η αρχή που είναι αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων του λογαριασμού ή των λογαριασμών του οφειλέτη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού, είναι η εξής:

Οικονομική Yπηρεσία (Financijska agencija)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

τηλεφωνικός αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση: +385 0 800 0080

ηλεκτρονική διεύθυνση: info@fina.hr

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Τα στοιχεία του λογαριασμού που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισμού αποκτώνται με πρόσβαση της αρχής πληροφόρησης στα σχετικά στοιχεία όταν αυτά φυλάσσονται από δημόσιες ή διοικητικές αρχές σε μητρώα ή αλλού (άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να αποφανθεί επί ένδικου μέσου το οποίο ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού από τον δανειστή ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου κατά απόφασης του δικαστηρίου με την οποία απορρίπτεται, εν όλω ή εν μέρει, η αίτηση του δανειστή για διαταγή δέσμευσης είναι το ανώτερο δικαστήριο το οποίο θα ήταν αρμόδιο να αποφανθεί επί ένδικου μέσου κατά απορριπτικής απόφασης του δικαστηρίου για αίτημα σύστασης εγγύησης [κομητειακό δικαστήριο (županijski sud) ή το ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) —άρθρα  34a και 34c του κώδικα πολιτικής δικονομίας, ΝΝ αριθ. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 και 114/22 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του νόμου περί εκτέλεσης (Ovršni zakon)] —σύνδεσμοι:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_148_2993.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1447.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_80_1170.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1713.html

Συνεπώς, σε περίπτωση που μια αίτηση για έκδοση διαταγής δέσμευσης απορριφθεί, εν όλω ή εν μέρει, με απόφαση δημοτικού δικαστηρίου, ο δανειστής ασκεί ένδικο μέσο ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου μέσω του δημοτικού δικαστηρίου, ενώ αν μια τέτοια απόφαση εκδοθεί από εμποροδικείο, ο δανειστής ασκεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης ενώπιον του ανώτατου εμποροδικείου μέσω του οικείου εμποροδικείου.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων

Δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 4 του κανονισμού, η αρχή που είναι αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων έγγραφων είναι:

Δημοτικό πολιτικό δικαστήριο του Ζάγκρεμπ (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

Aρμόδια αρχή για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή κατά το κεφάλαιο 3 του κανονισμού είναι η εξής:

Οικονομική Υπηρεσία (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

τηλεφωνικός αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση: +385 0 800 0080

ηλεκτρονική διεύθυνση: info@fina.hr

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου

Οι λογαριασμοί πληρωμών, τους οποίους διαχειρίζεται πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για λογαριασμό ενός ή περισσότερων χρηστών τέτοιων υπηρεσιών και οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια πράξεων πληρωμών, μπορούν να δεσμευτούν στο σύνολό τους.

Τα ποσά που τηρούνται σε λογαριασμό αντιπροσώπου δεν δεσμεύονται όταν αυτό απαγορεύεται από τον νόμο.

Στο άρθρο 42 του νόμου περί πτώχευσης καταναλωτών (Zakon o stečaju potrošača) (NN αριθ. 100/15, 67/18 και 36/22) αναφέρεται ότι είναι καθήκον του συνδίκου της πτώχευσης να ανοίγει ξεχωριστό τρεχούμενο λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για κάθε καταναλωτή σε σχέση με τον οποίο έχει κινηθεί πτωχευτική διαδικασία σύμφωνα με δικαστική απόφαση –σύνδεσμοι:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_100_1936.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_67_1364.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_36_432.html

Πρόκειται για τρεχούμενο λογαριασμό τον οποίο ανοίγει σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ο σύνδικος στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας καταναλωτή, στο δικό του όμως όνομα και για λογαριασμό του καταναλωτή για τον οποίο έχει κινηθεί η διαδικασία. Ο σύνδικος μπορεί να χρησιμοποιεί τον εν λόγω χωριστό λογαριασμό αποκλειστικά για την είσπραξη χρημάτων και τη διενέργεια πληρωμών που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη διάθεση της πτωχευτικής περιουσίας του καταναλωτή για τον οποίο έχει κινηθεί η πτωχευτική διαδικασία ο σύνδικος υποχρεούται επίσης να τηρεί χωριστά από τα δικά του περιουσιακά στοιχεία πληρωμές οι οποίες γίνονται στον λογαριασμό στο πλαίσιο της διαχείρισης και της διάθεσης της πτωχευτικής περιουσίας.

Το άρθρο 42 παράγραφος 4 του πτωχευτικού νόμου προβλέπει ότι τα χρηματικά ποσά που βρίσκονται σε χωριστό λογαριασμό δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης σε σχέση με τον σύνδικο και, σε περίπτωση πτώχευσης ή θανάτου του συνδίκου, τα εν λόγω χρηματικά ποσά δεν αποτελούν μέρος της πτωχευτικής ή της προσωπικής περιουσίας του.

Δεδομένου ότι, σε περίπτωση πτώχευσης καταναλωτή, ο σύνδικος ενεργεί ως αντιπρόσωπός του, ο εν λόγω λογαριασμός μπορεί να θεωρηθεί λογαριασμός αντιπροσώπου, ο οποίος περιέχει χρήματα του συνδίκου αλλά και χρήματα ενός ή περισσότερων καταναλωτών για τους οποίους έχει κινηθεί διαδικασία πτώχευσης. Εάν, όμως, κινηθεί διαδικασία σε σχέση με τον σύνδικο, τα χρήματα του καταναλωτή που εκπροσωπείται από τον σύνδικο δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης ή δέσμευσης λογαριασμού.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

Τα ποσά που εξαιρούνται από τη δέσμευση, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 31 του κανονισμού, προβλέπονται στο άρθρο 172 του νόμου περί εκτέλεσης (Εξαίρεση από την εκτέλεση) και στο άρθρο 173 του νόμου περί εκτέλεσης (Περιορισμός της εκτέλεσης).

Εάν ο οφειλέτης λαμβάνει αμοιβή και επιδόματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 172 του νόμου περί εκτέλεσης, τα οποία εξαιρούνται από την εκτέλεση, ή άλλα ποσά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 173 του νόμου περί εκτέλεσης (Περιορισμός της εκτέλεσης), ο οφειλέτης υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τη FINA, σύμφωνα με το άρθρο 212 του νόμου περί εκτέλεσης.

Πρόσβαση στον νόμο περί εκτέλεσης (NN αριθ. 112/12, 93/14, 73/17, 131/20 και 114/22) παρέχουν οι σύνδεσμοι:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1770.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_131_2487.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1716.html

Σύμφωνα με το άρθρο 173 του νόμου περί εκτέλεσης, από την εκτέλεση εξαιρούνται τα ακόλουθα ποσά:

1) Εάν ο μισθός του οφειλέτη μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκτέλεσης, τότε από την κατάσχεση εξαιρείται ποσό ίσο με τα δύο τρίτα του μέσου καθαρού μισθού στην Κροατία. Όταν η εκτέλεση διενεργείται με στόχο την είσπραξη αξίωσης νόμιμης διατροφής ή αξίωσης αποζημίωσης για ζημία που οφείλεται σε βλάβη υγείας ή σε μείωση ή απώλεια της ικανότητας προς εργασία και αποζημίωσης για απώλεια διατροφής λόγω θανάτου του προσώπου που παρείχε τη διατροφή, τότε το ποσό ορίζεται στο μισό του μέσου καθαρού μισθού στην Κροατία, εκτός αν η εκτέλεση πραγματοποιείται με στόχο την αναγκαστική είσπραξη χρηματικών ποσών που οφείλονται ως διατροφή τέκνου. Στην περίπτωση αυτή, το εξαιρούμενο από την κατάσχεση ποσό αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του μέσου καθαρού μισθού ανά απασχολούμενο από νομικά πρόσωπα στην Κροατία κατά το προηγούμενο έτος.

2) Εάν ο μισθός του οφειλέτη είναι χαμηλότερος από τον μέσο καθαρό μισθό στην Κροατία, τότε από την κατάσχεση εξαιρείται ποσό ίσο με τα τρία τέταρτα του μισθού του οφειλέτη και πάντως όχι μεγαλύτερο από τα δύο τρίτα του μέσου καθαρού μισθού στην Κροατία. Όταν η εκτέλεση διενεργείται με στόχο την είσπραξη αξίωσης νόμιμης διατροφής ή αξίωσης αποζημίωσης για ζημία που οφείλεται σε βλάβη υγείας ή σε μείωση ή απώλεια της ικανότητας προς εργασία και αποζημίωσης για απώλεια διατροφής λόγω θανάτου του προσώπου που παρείχε τη διατροφή, τότε το ποσό ορίζεται στο μισό του καθαρού μισθού του οφειλέτη, εκτός αν η εκτέλεση πραγματοποιείται με στόχο την αναγκαστική είσπραξη χρηματικών ποσών που οφείλονται ως διατροφή τέκνου. Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό που εξαιρείται από την κατάσχεση ανέρχεται στο ένα τέταρτο του καθαρού μισθού του οφειλέτη.

3) Ο όρος «μέσος καθαρός μισθός» υπό την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναφέρεται στο μέσο ποσό που καταβάλλεται ως καθαρός μηνιαίος μισθός ανά απασχολούμενο από νομικά πρόσωπα στην Κροατία κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, και το οποίο καθορίζεται από την κροατική στατιστική υπηρεσία (Državni zavod za statistiku) και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Το ποσό που ορίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ισχύει κατά το αμέσως επόμενο έτος.

4) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν επίσης για την εκτέλεση όταν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατάσχεσης τυχόν αποζημίωση που καταβάλλεται αντί μισθού, αποζημίωση μειωμένης εργασιακής απασχόλησης, αποζημίωση μειωμένου μισθού, συντάξεις, αμοιβές στρατιωτικού προσωπικού και αμοιβές προσώπων στις εφεδρικές δυνάμεις στο πλαίσιο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και κάθε άλλο τακτικό εισόδημα σε χρήμα που λαμβάνει το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό, με την εξαίρεση των εισοδημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

5) Εκτέλεση με κατάσχεση εισοδήματος το οποίο λαμβάνεται από άτομα με αναπηρία ως χρηματική παροχή για σωματική αναπηρία και ως επίδομα προνοίας μπορεί να επισπευτεί μόνο για την είσπραξη αξίωσης νόμιμης διατροφής ή αξίωσης αποζημίωσης για ζημία που προκλήθηκε λόγω βλάβης της υγείας ή μείωσης ή απώλειας της ικανότητας προς εργασία και αποζημίωσης για απώλεια διατροφής λόγω θανάτου του ατόμου που παρείχε τη διατροφή, οπότε και το ποσό ορίζεται στο μισό του εν λόγω εισοδήματος.

6) Εκτέλεση με κατάσχεση εισοδήματος που προκύπτει από συμφωνητικό δια βίου οικονομικής υποστήριξης και από συμφωνητικό ισόβιας προσόδου, καθώς και του εισοδήματος που προκύπτει από σύμβαση ασφάλειας ζωής μπορεί να επισπεύδεται αποκλειστικά στο μέρος του εισοδήματος που υπερβαίνει το βασικό ποσό που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της διατροφής.

7) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν επίσης όταν η εκτέλεση πραγματοποιείται επί εισοδήματος μη προερχόμενου από μισθό, σύνταξη ή έσοδα από εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρια επαγγέλματα, γεωργία και δασοκομία, περιουσιακά στοιχεία και εμπράγματα δικαιώματα, κεφάλαιο ή ασφάλιση («λοιπά εισοδήματα» σύμφωνα με χωριστούς κανόνες) εφόσον ο καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτης μπορεί να αποδείξει με δημόσιο έγγραφο ότι το εν λόγω εισόδημα αποτελεί το μόνο τακτικό χρηματικό του εισόδημα.

Ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός που καταβλήθηκε στους υπαλλήλους νομικών προσώπων στην Κροατία το 2022 ανερχόταν σε 7 653 HRK. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_125_1909.html)

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη

Η Οικονομική Υπηρεσία και οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να χρεώνουν τέλη για την εκτέλεση διαταγών δέσμευσης καθώς και για την διενέργεια της εκτέλεσης και για εγγύηση αναφορικά με τα χρηματικά ποσά που τηρούνται σε λογαριασμούς, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν το είδος και το ύψος των τελών για την εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται στην Εφαρμογή της Εκτέλεσης σε σχέση με τον νόμο περί κεφαλαίων (ΝΝ, αριθ. 105/10, 124/11, 52/12 και 6/13, εφεξής «οι κανόνες») – σύνδεσμοι:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

Στο άρθρο 6 των κανόνων αναφέρεται ότι το τέλος καταβάλλεται από τον οφειλέτη.

Οι κανόνες καθορίζουν τα τέλη για την εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται στην εφαρμογή της εκτέλεσης σε σχέση με τον νόμο περί κεφαλαίων (NN αριθ. 91/10 και 112/12).

Οι κανόνες προβλέπουν δύο τύπους τελών:

1. τέλη εκτέλεσης αναφορικά με χρήματα του οφειλέτη και

2. τέλη αναζήτησης και παροχής δεδομένων από το ενιαίο μητρώο λογαριασμών.

Τα τέλη εκτέλεσης αναφορικά με τα χρήματα του οφειλέτη εμπίπτουν σε τέσσερις κατηγορίες:

  • εξέταση της δυνατότητας εκτέλεσης εκτελεστού τίτλου
  • υπολογισμός των τόκων
  • εκτέλεση εκτελεστού τίτλου
  • παροχή δεδομένων, αντιγράφων και πιστοποιητικών από το αρχείο εκτελεστών τίτλων.

Η Οικονομική Υπηρεσία επιβάλλει τέλος για την εξέταση της δυνατότητας εκτέλεσης εκτελεστού τίτλου, καθώς και για τον υπολογισμό του τόκου, προκειμένου να παραλάβει εκτελεστούς τίτλους (το ποσό των αξιώσεων που ο οφειλέτης πρέπει να πληρώσει στον δανειστή σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση) και να τους καταχωρίσει στο αρχείο. Τέλος επιβάλλεται επίσης προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσο εκτελεστός τίτλος περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση, αλλά και για να υπολογιστεί ο τόκος. Τα δυο αυτά τέλη, συν το τέλος για την εκτέλεση του εκτελεστού τίτλου, καταβάλλονται εξολοκλήρου από τον οφειλέτη.

Τα έσοδα από το τέλος για την εκτέλεση εκτελεστού τίτλου κατανέμονται μεταξύ της Οικονομικής Υπηρεσίας (ποσοστό 55%) και των τραπεζών (ποσοστό 45%). Τα έσοδα κατανέμονται στις τράπεζες σε αναλογία προς τον συνολικό αριθμό λογαριασμών που διαθέτει ο οφειλέτης σε συγκεκριμένη τράπεζα κατά την ημερομηνία είσπραξης του τέλους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ενιαίου μητρώου λογαριασμών.

Το τέλος για την παροχή δεδομένων, αντιγράφων και πιστοποιητικών από το αρχείο εκτελεστών τίτλων προκαταβάλλεται από τον αιτούντα βάσει αιτήματος πληρωμής. Το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση στην Οικονομική Υπηρεσία πρέπει να παράσχει απόδειξη πληρωμής ώστε να λάβει τα αιτούμενα στοιχεία και αντίγραφα, ενώ εκδίδεται τιμολόγιο για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.

Για την αναζήτηση και παροχή δεδομένων από το ενιαίο μητρώο λογαριασμών, η Οικονομική Υπηρεσία χρεώνει τέλος αναζήτησης δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών ή τέλος παροχής (ή τηλεφόρτωση) δεδομένων από το ενιαίο μητρώο λογαριασμών σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Η Οικονομική Υπηρεσία καταρτίζει τον πίνακα τελών, με τα σχετικά ποσά, βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, και το Υπουργείο Οικονομικών εγκρίνει τον προτεινόμενο πίνακα τελών. Ο πίνακας τελών δημοσιεύεται στον επίσημο ιστότοπο της Οικονομικής Υπηρεσίας. Επί όλων των τελών του πίνακα επιβάλλεται ΦΠΑ.

Σύνδεσμος προς απόσπασμα του πίνακα τελών της Οικονομικής Υπηρεσίας – τέλη για την επιτέλεση των καθηκόντων που προσδιορίζονται στην Εφαρμογή της Εκτέλεσης αναφορικά με τον νόμο περί κεφαλαίων.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης

Για την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης, η Οικονομική Υπηρεσία και οι τράπεζες χρεώνουν τα τέλη που προσδιορίζονται στο άρθρο 43 του κανονισμού, βάσει των κανόνων. Η Οικονομική Υπηρεσία χρεώνει τέλος για την παροχή δεδομένων, αντιγράφων και πιστοποιητικών από το αρχείο ή στοιχείων σχετικά με τον λογαριασμό. Το ύψος των τελών προσδιορίζεται στο άρθρο 8 των κανόνων.

Το ύψος των τελών που αναφέρονται στο άρθρο 3 των κανόνων έχει καθοριστεί ως εξής:

Σειριακός αριθμός

Περιγραφή των υπηρεσιών

Βάση υπολογισμού

Ποσό σε HRK

Εκτέλεση επί χρηματικών ποσών

1.

Εξέταση της δυνατότητας εκτέλεσης εκτελεστού τίτλου

εκτελεστός τίτλος

65,00

2.

Υπολογισμός των τόκων

κεφάλαιο

7,00

3.

Εκτέλεση εκτελεστού τίτλου

3.1.

Εφάπαξ είσπραξη ολόκληρου του ποσού από καταθέσεις σε μία τράπεζα

εκτελεστός τίτλος

17,00

3.2.

Εφάπαξ είσπραξη ολόκληρου του ποσού από καταθέσεις σε διάφορες τράπεζες

εκτελεστός τίτλος

39,00

3.3.

Εκτέλεση σε περίπτωση δέσμευσης λογαριασμού και απαγόρευσης της πρόσβασης σε χρηματικά ποσά

εκτελεστός τίτλος

110,00

4.

Παροχή δεδομένων, αντιγράφων και πιστοποιητικών από το αρχείο.

4.1.

– γραπτώς

σελίδα

43,00

4.2.

– σε μορφή αρχείου

εγγραφή

0,20

ελαχ. 21,00

Στα τέλη που αναφέρονται στο σημείο 4 της παρούσας παραγράφου επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας.

Το ύψος των τελών που αναφέρονται στο άρθρο 7 των κανόνων έχει καθοριστεί ως εξής:

Σειριακός αριθμός

Περιγραφή των υπηρεσιών

Βάση υπολογισμού

Ποσό σε HRK

Αναζήτηση και παροχή δεδομένων από το ενιαίο μητρώο λογαριασμών

1.

Αναζήτηση δεδομένων μέσω του ιστοτόπου και των επιγραμμικών υπηρεσιών της Υπηρεσίας

1.1.

– αναζήτηση

έρευνα

0,80

1.2.

– αναζήτηση σε υποτμήματα

εγγραφή

0,20

2.

Αναζήτηση δεδομένων μέσω του ιστοτόπου της Υπηρεσίας

2.1.

– εξαμηνιαία συνδρομή

χρήστης

298,37

2.2.

– ετήσια συνδρομή

χρήστης

498,37

3.

Τηλεφόρτωση

3.1.

– από τον ιστότοπο της Υπηρεσίας

εγγραφή

0,10

3.2.

– μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών της Υπηρεσίας

εγγραφή

0,10

3.3

– μέσω CD

εγγραφή

0.10

4.

Αναζήτηση δεδομένων

4.1.

– εντύπως

κάθε νέα σελίδα

19,51

4.2.

– σε μορφή αρχείου

εγγραφή

0,20

ελαχ. 19,51

Στα τέλη που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας.

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 των κανόνων αναφέρεται ότι τα τέλη εκτέλεσης πρέπει να κατανέμονται μεταξύ της Οικονομικής Υπηρεσίας και των τραπεζών οι οποίες εντέλλονται από την Οικονομική Υπηρεσία, στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει εκτελεστού τίτλου, να εισπράξουν τα οφειλόμενα ποσά, και ότι η Οικονομική Υπηρεσία εισπράττει ποσοστό 55% του τέλους και οι τράπεζες 45%.

Στις διαδικασίες για την έκδοση διαταγής δέσμευσης ή σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά διαταγής δέσμευσης, προβλέπεται η καταβολή δικαστικών εξόδων επί της αξίας της αίτησης, σύμφωνα με τον νόμο περί δικαστικών εξόδων (NN, αριθ. 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 και 110/15) — πρβλ. γνωστοποίηση ως προς το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) του κανονισμού.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών

Η κατάταξη δυνάμει του άρθρου 32 του κανονισμού διέπεται από το άρθρο 78 του νόμου περί εκτέλεσης, όπου προβλέπεται ότι, όταν περισσότεροι δανειστές εγείρουν χρηματικές αξιώσεις έναντι του ίδιου οφειλέτη για το ίδιο αντικείμενο εκτέλεσης, οι εν λόγω αξιώσεις διευθετούνται με τη σειρά με την οποία οι δανειστές απέκτησαν το δικαίωμα διακανονισμού επί του εν λόγω αντικειμένου, εκτός εάν προβλέπεται άλλως από τον νόμο.

Η σειρά προτεραιότητας για τις εμπράγματες ασφάλειες περισσότερων δανειστών καθορίζεται βάσει της ημερομηνίας παραλαβής της διαταγής δέσμευσης (άρθρο 180 του νόμου περί εκτέλεσης) – σύνδεσμος: https://narodne-novine.nn.hr/

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής

Η αρχή που είναι αρμόδια να αποφανθεί επί αίτησης δανειστή για ανάκληση ή μεταρρύθμιση διαταγής δέσμευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισμού, είναι το δικαστήριο της Κροατίας το οποίο εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης.

Η αρχή που είναι αρμόδια να αποφανθεί επί αίτησης οφειλέτη για περιορισμό ή παύση της εκτέλεσης διαταγής δέσμευσης στη Δημοκρατία της Κροατίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού, είναι η εξής:

Δημοτικό πολιτικό δικαστήριο του Ζάγκρεμπ

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να αποφανθεί επί έφεσης κατά απόφασης του πρωτοδικείου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 του κανονισμού, σε συνδυασμό με τα άρθρα 33, 34 και 35 του κανονισμού, είναι το ανώτερο δικαστήριο που ήταν αρμόδιο να αποφανθεί επί έφεσης κατά της απόφασης σχετικά με την εγγύηση (κομητειακά δικαστήρια ή ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας — άρθρα 34a και 34c του κώδικα πολιτικής δικονομίας, από κοινού με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του νόμου περί εκτέλεσης.

Η έφεση πρέπει να ασκηθεί εντός οκτώ ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης (άρθρο 11 του νόμου περί εκτέλεσης) και να ασκηθεί μέσω του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (άρθρο 357 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 9 του νόμου περί εκτέλεσης αναφέρεται ότι ως «απόφαση σχετικά με εγγύηση» νοείται η απόφαση για έγκριση, εν όλω ή εν μέρει, πρότασης εγγύησης ή για διαταγή εγγύησης αυτεπαγγέλτως.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Σε διαδικασίες για την έκδοση διαταγής δέσμευσης ή την άσκηση προσφυγής κατά αυτής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 του κανονισμού, τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται βάσει της αξίας της αίτησης, ως ακολούθως:

  • αίτηση για έκδοση διαταγής δέσμευσης ως πρόταση για εγγύηση
  • απόφαση επί αίτησης έκδοσης διαταγής δέσμευσης ως απόφαση για εγγύηση
  • καταθέσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 364β παράγραφοι 2 έως 5 του νόμου περί εκτέλεσης, υπό μορφή έφεσης κατά απόφασης σχετικά με εγγύηση.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το τέλος καταβάλλεται κατά την υποβολή πρότασης για την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης ή κατά την άσκηση έφεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του νόμου περί πτώχευσης καταναλωτών.

Τα δικαστικά έξοδα μπορούν να υπολογίζονται για κάθε μεμονωμένη πράξη, ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Πάνω από

έως... HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Για ποσά άνω των 15 000,00 HRK καταβάλλεται τέλος ύψους 500,00 HRK, συν 1% επί του ποσού που υπερβαίνει τα 15 000,00 HRK, με ανώτατο όριο τα 5 000,00 HRK.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.