Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης

Αρμόδια δικαστήρια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης είναι τα Επαρχιακά Δικαστήρια.

 

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας

• Οδός: Χαράλαμπου Μούσκου, 1405, Λευκωσία, Κύπρος

• Τηλέφωνο: (+357) 22865518

• Τηλεομοιότυπο: (+357) 22304212 / 22805330

• Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 

Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού

• Οδός: Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 8, Τ. Θ. 54619, 3726, Λεμεσός, Κύπρος

• Τηλέφωνο:(+357) 25806100 / 25806128

• Τηλεομοιότυπο:(+357) 25305311

• Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 

Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας

• Οδός: Λεωφ. Αρτέμιδος, 6301, Λάρνακα, Τ. Θ. 40107, Κύπρος

• Τηλέφωνο: (+357) 24802721

• Τηλεομοιότυπο: (+357) 24802800

• Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov

 

Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου

• Οδός: Γωνία των οδών Νεοφύτου & Νίκου Νικολαΐδη, 8100 – Πάφος, Τ. Θ. 60007, Κύπρος

• Τηλέφωνο:(+357) 26802601

• Τηλεομοιότυπο:(+357) 26306395

• Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 

Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου

• Οδός: Σωτήρας 2, Μέγαρο Τζιβάνη, 5286, Παραλίμνι, Κύπρος

• Τηλέφωνο: (+357) 23730950 / 23742075

• Τηλεομοιότυπο: (+357) 23741904

• Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Η Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων του λογαριασμού είναι η Κεντρική Τράπεζα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Κεντρική Τράπεζα

Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ 80

1076 Λευκωσία

Κύπρος

ή Τ.Θ. 25529, 1395 Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357 22714100

Τηλεομοιότυπο: +357 22714959

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: cbcinfo@centralbank.gov.cy

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Oι πληροφορίες παρέχονται από τα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα στην Aρχή Πληροφόρησης ως αυτή ορίζεται στο εδάφιο (2Α) του άρθρου 6 των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως 2017, δηλαδή στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (άρθρο 14.5(α) του Καν.655/2014).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Έφεση εναντίον απόφασης Επαρχιακού Δικαστηρίου ασκείται στο Εφετείο

Εφετείο

Οδός Θράκης 17, 2112 Αγλαντζιά - Λευκωσία Κύπρος

Τηλέφωνα:(+357) 22551920, (+357) 22551923

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων

Ως αρμόδια αρχή για τη διενέργεια των πιο πάνω έχει ορισθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

Η αρμόδια αρχή εκτέλεσης της διαταγής δυνάμει του άρθρου 23(2) του Καν.655/2014 είναι οι δικαστικοί επιδότες.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου

Δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία που να ρυθμίζει το ζήτημα της δέσμευσης κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ο διάδικος ο οποίος επιθυμεί να δεσμεύσει τέτοιο λογαριασμό αποτείνεται στο Δικαστήριο με σχετική αίτηση και το Δικαστήριο, στα πλαίσια των γενικότερων του εξουσιών, είναι αυτό που διατάσσει τη δέσμευση ή μη μέρους ή ολόκληρου του ποσού, έχοντας λάβει υπόψη όλα τα περιστατικά της υπόθεσης.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες ρύθμισης και εξαίρεσης τέτοιων ποσών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εκτός από τα ποσά που είναι δεσμευμένα στη βάση ποινικής διαδικασίας, τα οποία εξαιρούνται από δέσμευση και κατάσχεση δυνάμει του άρθρου 9(Β) των Περί Εισπράξεων Φόρων Νόμων του 1962 και 2014 και της παραγράφου 13 του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 2000 μέχρι 2014, για σκοπούς είσπραξης οφειλόμενης φορολογίας

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη

Δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση βάσει του εθνικού δικαίου που να απαγορεύει την χρέωση τέτοιων τελών από τις τράπεζες, οι οποίες τα επιβάλλουν στον κάτοχο του λογαριασμού.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης

Δεν υπάρχουν έξοδα

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών

Δεν υπάρχει ρύθμιση

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής

Επαρχιακά Δικαστήρια ως το Άρθρο 50 (1) (α).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του

Έφεση εναντίον απόφασης Επαρχιακού Δικαστηρίου ασκείται στο Εφετείο (άρθρο 21) εντός 42 ημερών όπως προβλέπεται στη διαταγή 35 (2) των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. Έφεση εναντίον ενδιάμεσης απόφασης ασκείται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ενδιάμεσης απόφασης

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα

Τα αναλυτικά έξοδα βρίσκονται στο ακόλουθο link από τη σελίδα 19-30

http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/3E30E42654C520BDC225744B002A481D/$file/4077%2016.5.2008%20Parartima%202o%20Meros%20I.pdf

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων

Πέρα από την Ελληνική, γίνεται αποδεκτή μετάφραση των εγγράφων στην Αγγλική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.