Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Τσεχία

Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης

Το τοπικό δικαστήριο Πράγας 1 (σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου αριθ. 6/2002 για τα δικαστήρια και τους δικαστές).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Το τοπικό δικαστήριο Πράγας 1 είναι αρμόδιο για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού (σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου αριθ. 6/2002 για τα δικαστήρια και τους δικαστές).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Το άρθρο 128 του νόμου αριθ. 99/1963, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (občanský soudní řád), όπως έχει τροποποιηθεί, απαιτεί από οποιονδήποτε, κατόπιν αιτήματος, να ενημερώνει δωρεάν το δικαστήριο για κάθε περιστατικό που έχει σημασία για τις διαδικασίες και τη λήψη των αποφάσεών του.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Τα ένδικα μέσα ασκούνται μέσω του δικαστηρίου του οποίου η απόφαση προσβάλλεται (άρθρο 204 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 99/1963, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, όπως έχει τροποποιηθεί). Καθ’ ύλην αρμοδιότητα έχουν τα περιφερειακά δικαστήρια (krajské soudy). Κατά τόπον αρμόδιο είναι το περιφερειακό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το τοπικό δικαστήριο που αποφάνθηκε σε πρώτο βαθμό. Κατά τόπον αρμοδιότητα σε πρώτο βαθμό για το τοπικό δικαστήριο Πράγας 1 έχει το δημοτικό δικαστήριο Πράγας (Městský soud v Praze) δυνάμει του άρθρου 37 του νόμου αριθ. 6/2002 για τα δικαστήρια και τους δικαστές.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων

Το τοπικό δικαστήριο Πράγας 1 (σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου αριθ. 6/2002 για τα δικαστήρια και τους δικαστές).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

Το τοπικό δικαστήριο Πράγας 1 (σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου αριθ. 6/2002 για τα δικαστήρια και τους δικαστές).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου

Κοινός λογαριασμός μπορεί να δεσμευθεί μόνο ως προς το μερίδιο του οφειλέτη στα κεφάλαια (άρθρο 311a του νόμου αριθ. 99/1963, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, όπως έχει τροποποιηθεί). Στην περίπτωση λογαριασμού που έχει συσταθεί για περισσότερα πρόσωπα, ο κανόνας είναι ότι όλα τα εν λόγω πρόσωπα έχουν ίσα μερίδια στα κεφάλαια [άρθρο 2663 του νόμου αριθ. 89/2012, Αστικός Κώδικας (občanský zákoník), όπως έχει τροποποιηθεί].

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

Οι κανόνες αυτοί προβλέπονται στα άρθρα 304a, 304b, 310 και 317 έως 319 του νόμου αριθ. 99/1963, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, όπως έχει τροποποιηθεί. Τα κεφάλαια εξαιρούνται από την κατάσχεση εάν, για παράδειγμα, προορίζονται για την καταβολή μισθού, επιδόματος αδείας και άλλων παροχών αντί αμοιβής για εργασία. Το ίδιο ισχύει και για κεφάλαια μέχρι το διπλάσιο των ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης, των επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας και των επιδομάτων αντίξοων συνθηκών.

Για τα κεφάλαια που προορίζονται για την καταβολή μισθού, επιδόματος αδείας και άλλων παροχών αντί αμοιβής για εργασία, το υπόχρεο πρόσωπο (δηλαδή ο οφειλέτης) πρέπει να υποβάλει στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (όπου τηρείται ο λογαριασμός) γραπτή δήλωση στην οποία αναφέρεται ο σκοπός της πληρωμής, το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο και, κυρίως, τα ονόματα όλων των εργαζομένων, αναφέροντας το ακριβές ποσό της παροχής που πρέπει να τους καταβληθεί. Πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του υπόχρεου προσώπου στη δήλωση. Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικαστική πράξη του υπόχρεου προσώπου, πρέπει να υπογράφεται στις εγκαταστάσεις του εν λόγω προσώπου (νομικό πρόσωπο) από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του εν λόγω νομικού προσώπου ενώπιον δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωμένο ή εξουσιοδοτημένο να εξετάσει τη δήλωση και δεν εξετάζει αν οι καταβληθείσες παροχές χρησιμοποιήθηκαν πράγματι για συγκεκριμένο σκοπό· καταβάλλει τις απαιτήσεις των εργαζομένων του υπόχρεου σύμφωνα με το υπόλοιπο των κεφαλαίων του λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που εμφανίζονται στον λογαριασμό στη συνέχεια, εάν το αρχικό ποσό δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση της πληρωμής). Το ίδιο ισχύει και για κεφάλαια μέχρι το διπλάσιο των ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης. Στην περίπτωση αυτή, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρέπει επίσης να προβεί στην πληρωμή, κατόπιν αιτήματος του υπόχρεου προσώπου, ανεξάρτητα και χωρίς δικαστική παρέμβαση (εάν το υπόχρεο πρόσωπο αποστείλει το αίτημα σε δικαστήριο, το δικαστήριο δεν αποφαίνεται επ’ αυτού. Το αποστέλλει μόνο στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προκειμένου εκείνο να εκπληρώσει την εν λόγω υποχρέωση βάσει του αιτήματος). Δεν χρειάζεται να εξεταστεί ο σκοπός των καταβαλλόμενων κονδυλίων σε περιπτώσεις όπως αυτή. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα απλώς ενημερώνει το δικαστήριο ότι κατέβαλε το εν λόγω ποσό στο υπόχρεο πρόσωπο. Στη συνέχεια, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να ενημερωθεί ο δικαιούχος για το γεγονός αυτό, ο οποίος θα μπορούσε διαφορετικά να είχε εύλογες αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ενήργησε σύμφωνα με το διάταγμα του δικαστηρίου σε περίπτωση ελλιπούς καταβολής του ζητούμενου ποσού. Ωστόσο, εάν η καταβολή αυτή δεν αφορά κατά κανέναν τρόπο τον δικαιούχο, δεν είναι αναγκαίο αυτός να ενημερωθεί σχετικά. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα ποσά αυτά εξαιρούνται εκ του νόμου (π.χ. κοινωνικές παροχές ή αξιώσεις δημιουργών και άλλων δημιουργών).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη

Ναι. Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να χρεώνουν τέλη για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών σύμφωνα με την κλίμακα των αμοιβών τους. Η κλίμακα των αμοιβών καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και της τράπεζας βάσει του νόμου, ενώ προβλέπονται εκ του νόμου όρια για το τι μπορεί να συμφωνήσει μια τράπεζα με τον οφειλέτη.

Οι τράπεζες έχουν επίσης το δικαίωμα να χρεώνουν τέλη για την παροχή πληροφοριών, εφόσον έχουν συνάψει σχετική συμφωνία με τον πελάτη. Αυτό εξαρτάται από τη συγκεκριμένη κλίμακα τελών και ο δικαιούχος του λογαριασμού είναι υπεύθυνος για την προσωρινή και την τελική καταβολή των τελών.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης

Τα δικαστικά τέλη διέπονται από τον νόμο αριθ. 549/1991 για τα δικαστικά τέλη, όπως έχει τροποποιηθεί.Το ποσό των δικαστικών εξόδων ορίζεται είτε ως σταθερό ποσό είτε ως ποσοστό επί τοις εκατό σε περίπτωση τελών που υπολογίζονται με βάση χρηματικό ποσό. Το ποσοστό αυτό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της βάσης των εξόδων με τον ισχύοντα συντελεστή. Οι ατομικοί συντελεστές καθορίζονται σε κλίμακα τελών που προσαρτάται στον νόμο. Ο νόμος εφαρμόζεται τόσο στις πρωτοβάθμιες διαδικασίες όσο και στις εφέσεις.

Τα τέλη καθίστανται απαιτητά όταν γεννάται η υποχρέωση πληρωμής, δηλαδή, για παράδειγμα, όταν υποβάλλεται αίτηση για την κίνηση διαδικασίας.

Για τα τραπεζικά τέλη, η κλίμακα των αμοιβών καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και της τράπεζας βάσει του νόμου, ενώ προβλέπονται εκ του νόμου όρια για το τι μπορεί να συμφωνήσει μια τράπεζα με τον οφειλέτη.

Η κλίμακα των αμοιβών καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και της τράπεζας βάσει του νόμου, ενώ προβλέπονται εκ του νόμου όρια για το τι μπορεί να συμφωνήσει μια τράπεζα με τον οφειλέτη.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών

Δεν προβλέπεται κατάταξη ισοδύναμων εθνικών διαταγών βάσει του εθνικού δικαίου.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής

Το τοπικό δικαστήριο Πράγας 1 είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων (σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου αριθ. 6/2002 για τα δικαστήρια και τους δικαστές).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του

Τα ένδικα μέσα ασκούνται ενώπιον του δικαστηρίου του οποίου η απόφαση προσβάλλεται, το αργότερο 15 ημέρες μετά τη γραπτή επίδοση της απόφασης (άρθρο 204 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 99/1963, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, όπως έχει τροποποιηθεί).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα

Τα δικαστικά τέλη διέπονται από τον νόμο αριθ. 549/1991 για τα δικαστικά τέλη, όπως έχει τροποποιηθεί. Το ποσό των δικαστικών εξόδων ορίζεται είτε ως σταθερό ποσό είτε ως ποσοστό επί τοις εκατό σε περίπτωση τελών που υπολογίζονται με βάση χρηματικό ποσό. Το ποσοστό αυτό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της βάσης των εξόδων με τον ισχύοντα συντελεστή. Οι ατομικοί συντελεστές καθορίζονται σε κλίμακα τελών που προσαρτάται στον νόμο. Ο νόμος εφαρμόζεται τόσο στις πρωτοβάθμιες διαδικασίες όσο και στις εφέσεις.

Τα τέλη καθίστανται απαιτητά όταν γεννάται η υποχρέωση πληρωμής, δηλαδή, για παράδειγμα, όταν υποβάλλεται αίτηση για την κίνηση διαδικασίας.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων

Η Τσεχία αναγνωρίζει τα σλοβακικά ως ξένη γλώσσα που γίνεται δεκτή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.