Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης

Τα επαρχιακά δικαστήρια (maakohtud).

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών και Συνδίκων Πτώχευσης

Tartu mnt 16, 10117 Τάλιν

Τηλέφωνο: +372 64 63 773

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@kpkoda.ee

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο α) – υποχρέωση όλων των τραπεζών της επικρατείας του να γνωστοποιούν, κατόπιν αιτήματος της αρχής πληροφόρησης, αν ο οφειλέτης τηρεί λογαριασμό σε αυτές.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Το ένδικο μέσο ασκείται ενώπιον του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου (ringkonnakohus) μέσω του επαρχιακού δικαστηρίου του οποίου απόφαση προσβάλλεται με το ένδικο μέσο.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων

Άρθρο 10 παράγραφος 2 – το επαρχιακό δικαστήριο που εξέδωσε την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού

άρθρο 10 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο – δικαστικοί επιμελητές

άρθρο 23 παράγραφος 3 – δικαστικοί επιμελητές

άρθρο 23 παράγραφος 5 – δικαστικοί επιμελητές

άρθρο 23 παράγραφος 6 – δικαστικοί επιμελητές

άρθρο 25 παράγραφος 3 – δικαστικοί επιμελητές

άρθρο 27 παράγραφος 2 – δικαστικοί επιμελητές

άρθρο 28 παράγραφος 3 – δικαστικοί επιμελητές

άρθρο 36 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο – δικαστικοί επιμελητές

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

Δικαστικοί επιμελητές.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου

Η δέσμευση λογαριασμού που ανήκει από κοινού σε συζύγους για την ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης επιτρέπεται αν συναινεί ο/η σύζυγος που δεν είναι ο οφειλέτης ή αν υπάρχει εκτελεστός τίτλος που επιτάσσει την εκπλήρωση της υποχρέωσης από αμφότερους τους συζύγους.

Το άρθρο 626 παράγραφος 3 του νόμου περί ενοχικού δικαίου ορίζει ως εξής: «Απαιτήσεις και κινητά αγαθά που, κατά την εκτέλεση εντολής, αποκτά εντολοδόχος στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό του εντολέα, καθώς και απαιτήσεις και κινητά αγαθά που ο εντολέας μεταβιβάζει στον εντολοδόχο για την εκτέλεση της εντολής δεν συμπεριλαμβάνονται στην πτωχευτική περιουσία του εντολοδόχου και δεν μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο εκτέλεσης στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαίτησης κατά του εντολοδόχου».

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

Δεν μπορεί να επιβληθεί κατάσχεση για την ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης επί των ακόλουθων εισοδημάτων:

 1. οικογενειακών επιδομάτων που καταβάλλονται από το κράτος
 2. κοινωνικών παροχών για άτομα με αναπηρία
 3. κοινωνικών παροχών κατά την έννοια του νόμου περί κοινωνικής πρόνοιας
 4. επιδομάτων ανεργίας, επιχορηγήσεων, παροχών μεταφοράς και στέγασης, και επιδοτήσεων για την έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που καταβάλλονται μέσω του Εσθονικού Ταμείου Ασφάλισης Ανεργίας
 5. αποζημιώσεων που καταβάλλονται λόγω πρόκλησης σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας, εκτός από τις αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη και τις αποζημιώσεις για μη υλική ζημία
 6. επιδομάτων ικανότητας για εργασία
 7. νόμιμων επιδομάτων διατροφής
 8. χρηματικών παροχών ασφάλισης ασθενείας κατά την έννοια του νόμου περί ασφάλισης ασθενείας, εκτός από τις παροχές λόγω προσωρινής ανικανότητας προς εργασία
 9. κρατικών συντάξεων, στον βαθμό που προβλέπεται από τον νόμο
 10. παροχών που καταβάλλονται κατά την αποφυλάκιση
 11. επιδομάτων καταπιεσμένων προσώπων που καταβάλλονται βάσει του νόμου περί των προσώπων που καταπιέστηκαν από κατοχικές δυνάμεις.

Εισοδήματα δεν κατάσχονται στον βαθμό που δεν υπερβαίνουν τον ελάχιστο μηνιαίο μισθό ή το αναλογικό ελάχιστο ποσό εβδομαδιαίων ή ημερήσιων εσόδων. Aπό την 1η Ιανουαρίου 2020 και εφεξής ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός για απασχόληση με πλήρες ωράριο ανέρχεται σε 584 EUR.

Σε περίπτωση που η επίσπευση εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης επί άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη δεν έχει οδηγήσει ή δεν αναμένεται να οδηγήσει στην πλήρη ικανοποίηση της απαίτησης του δανειστή και εφόσον η κατάσχεση κρίνεται δικαιολογημένη λαμβανομένων υπόψη του είδους της απαίτησης και του ύψους των εισοδημάτων, είναι δυνατόν, κατόπιν αίτησης του δανειστή, να επισπευστεί εκτέλεση επί των εισοδημάτων που αναφέρονται στα σημεία 5-7 ανωτέρω.

Σε περίπτωση που η επίσπευση εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης επί άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη δεν έχει οδηγήσει ή δεν αναμένεται να οδηγήσει στην πλήρη ικανοποίηση απαίτησης για διατροφή παιδιού, μπορεί να κατασχεθεί έως το μισό των εισοδημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 132 παράγραφος 1 του κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που το ποσό που κατασχέθηκε από τα εισοδήματα του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαίτησης για διατροφή παιδιού υπολείπεται του μισού του ελάχιστου μισθού, μπορεί να κατασχεθεί έως το ένα τρίτο των εισοδημάτων του οφειλέτη.

Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τον νόμο, οφειλέτης συντηρεί άλλο πρόσωπο ή καταβάλλει διατροφή σε άλλο πρόσωπο, το ποσό που δεν υπόκειται σε κατάσχεση αυξάνεται κατά το ένα τρίτο του ελάχιστου μηνιαίου μισθού ανά συντηρούμενο πρόσωπο, εκτός εάν αξίωση διατροφής για παιδί αποτελεί το αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης.

Από το τμήμα των εισοδημάτων που υπερβαίνει το ακατάσχετο όριο, μπορούν να κατασχεθούν τα δύο τρίτα του ποσού που αντιστοιχεί στο πενταπλάσιο του ελάχιστου μηνιαίου μισθού και το σύνολο των εισοδημάτων που υπερβαίνουν το ποσό αυτό, υπό τον όρο ότι το κατασχεθέν ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο τρίτα των συνολικών εισοδημάτων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξίωσης διατροφής.

Κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, δικαστικός επιμελητής ακυρώνει, εντός τριών εργάσιμων ημερών, τη δέσμευση λογαριασμού στο μέτρο που απαιτείται για τη διασφάλιση για τον οφειλέτη των εισοδημάτων που δεν υπόκεινται σε κατάσχεση.

Σε περίπτωση μεταφοράς σε λογαριασμό του οφειλέτη εισοδημάτων που αντιστοιχούν σε περισσότερους του ενός μήνες, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, δικαστικός επιμελητής ακυρώνει, εντός τριών εργάσιμων ημερών, τη δέσμευση του λογαριασμού στο μέτρο που απαιτείται για τη διασφάλιση για τον οφειλέτη των εισοδημάτων που δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για κάθε μήνα για τον οποίο προκαταβλήθηκαν εισοδήματα. Αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα χρήσης των εισοδημάτων που μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό του οφειλέτη, ο δικαστικός επιμελητής διασφαλίζει στον οφειλέτη τα ακατάσχετα εισοδήματα ενός μήνα.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη

Όχι.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 781 παράγραφος 4 του νόμου περί δικαστικών επιμελητών, για την υποβολή αιτήματος για τη λήψη στοιχείων λογαριασμού βάσει του άρθρου 14 καταβάλλεται τέλος 20 EUR.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 του νόμου περί δικαστικών επιμελητών, η βασική αμοιβή που πρέπει να καταβληθεί στον δικαστικό επιμελητή για την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης λογαριασμού ανέρχεται σε 92 EUR.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών

Δικαίωμα ασφάλειας επί κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων το οποίο προέκυψε στο πλαίσιο προηγούμενης κατάσχεσης υπερισχύει δικαιώματος που προέκυψε στο πλαίσιο μεταγενέστερης κατάσχεσης.

Δικαίωμα ασφάλειας επί κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων το οποίο προέκυψε βάσει αξίωσης διατροφής παιδιού υπερισχύει κάθε άλλου δικαιώματος ασφάλειας επί των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων ανεξαρτήτως του χρόνου επιβολής της κατάσχεσης. Δικαιώματα ασφάλειας επί κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν βάσει αξίωσης διατροφής παιδιού κατατάσσονται ισότιμα.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής

Άρθρο 33 παράγραφος 1 – επαρχιακό δικαστήριο.

Άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α) – ο δικαστικός επιμελητής που κίνησε τη διαδικασία εκτέλεσης και δέσμευσε τον λογαριασμό βάσει ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού. Κατάλογος των δικαστικών επιμελητών διατίθεται στον ιστότοπο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών και Συνδίκων Πτώχευσης.

Άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο β)

i) δικαστικοί επιμελητές

ii) δικαστικοί επιμελητές

iii) δικαστικοί επιμελητές

iv) δικαστικοί επιμελητές.

Άρθρο 34 παράγραφος 2 – επαρχιακό δικαστήριο.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του

Άρθρο 33

Τα ένδικα μέσα ενώπιον των περιφερειακών δικαστηρίων ασκούνται μέσω του επαρχιακού δικαστηρίου του οποίου η απόφαση προσβάλλεται με το ένδικο μέσο, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης της απόφασης.

Άρθρο 34

– Αν η απόφαση έχει εκδοθεί από επαρχιακό δικαστήριο, τα ένδικα μέσα ενώπιον του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου ασκούνται μέσω του επαρχιακού δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Τα ένδικα μέσα υποβάλλονται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης της απόφασης.

– Συμμετέχων σε διαδικασία εκτέλεσης μπορεί να υποβάλει ένσταση σε δικαστικό επιμελητή σχετικά με απόφαση που έλαβε ή πράξη στην οποία προέβη ο δικαστικός επιμελητής κατά την εκτέλεση εκτελεστού τίτλου, ή σχετικά με την άρνηση διενέργειας πράξης εκτέλεσης, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση ή τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση της απόφασης ή της πράξης, πλην αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο. Συμμετέχων σε διαδικασία μπορεί να προσφύγει κατά απόφασης που έλαβε δικαστικός επιμελητής επί ένστασης ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο δικαστικός επιμελητής, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης της απόφασης. Κατά απόφασης ή πράξης δικαστικού επιμελητή δεν μπορεί να ασκηθεί ένδικο βοήθημα ενώπιον δικαστηρίου χωρίς να προηγηθεί ένσταση στον δικαστικό επιμελητή. Οι διάδικοι και ο δικαστικός επιμελητής μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά απόφασης επαρχιακού δικαστηρίου που αποφαίνεται ως προς απόφαση ή πράξη του δικαστικού επιμελητή. Η έφεση υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης της απόφασης.

Άρθρο 35

– Αν η απόφαση έχει εκδοθεί από επαρχιακό δικαστήριο, τα ένδικα μέσα ενώπιον του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου ασκούνται μέσω του επαρχιακού δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Τα ένδικα μέσα υποβάλλονται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης της απόφασης (άρθρο 35 παράγραφος 1).

– Συμμετέχων σε διαδικασία εκτέλεσης μπορεί να υποβάλει ένσταση σε δικαστικό επιμελητή σχετικά με απόφαση που έλαβε ή πράξη στην οποία προέβη ο δικαστικός επιμελητής κατά την εκτέλεση εκτελεστού τίτλου, ή σχετικά με την άρνηση διενέργειας πράξης εκτέλεσης, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση ή τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση της απόφασης ή της πράξης, πλην αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο. Συμμετέχων σε διαδικασία μπορεί να προσφύγει κατά απόφασης που έλαβε δικαστικός επιμελητής επί ένστασης ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο δικαστικός επιμελητής, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης της απόφασης. Κατά απόφασης ή πράξης δικαστικού επιμελητή δεν μπορεί να ασκηθεί ένδικο βοήθημα ενώπιον δικαστηρίου χωρίς να προηγηθεί ένσταση στον δικαστικό επιμελητή (άρθρο 35 παράγραφοι 3 και 4). Οι διάδικοι και ο δικαστικός επιμελητής μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά απόφασης επαρχιακού δικαστηρίου που αποφαίνεται ως προς απόφαση ή πράξη του δικαστικού επιμελητή. Η έφεση υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης της απόφασης.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα

Το δημόσιο τέλος για την έκδοση ή την προσβολή απόφασης ανέρχεται σε 50 EUR και καταβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων

Εσθονική, αγγλική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/04/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.