Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης

Πρωτοδικείο του Ελσίνκι

Porkkalankatu 13

FI – 00180 Helsinki

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 650

FI – 00181 Helsinki

Τηλ.: +358 2956 44200 (τηλ. κέντρο)

Φαξ: +358 29 2956 44218

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: helsinki.ko@oikeus.fi

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Αρμόδια αρχή για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού είναι ο δικαστικός επιμελητής. Το αίτημα για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού μπορεί να αποσταλεί απευθείας στον δικαστικό επιμελητή ή στην κεντρική διοίκηση της εθνικής αρχής εκτέλεσης (Ulosottolaitoksen keskushallinto), η οποία θα το διαβιβάσει στον δικαστικό επιμελητή.

Στοιχεία επικοινωνίας της κεντρικής διοίκησης της εθνικής αρχής εκτέλεσης:

Κεντρική διοίκηση της εθνικής αρχής εκτέλεσης

Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού

PO Box 2

00067 Ulosottolaitos

Φινλανδία

τηλ. +358 2956 58801

Φαξ: +358 29 562 2611

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hallinto.uo@oikeus.fi

Στοιχεία επικοινωνίας δικαστικών επιμελητών

Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστικών επιμελητών διατίθενται στα φινλανδικά, στα σουηδικά και στα αγγλικά, ηλεκτρονικά στον ιστότοπο https://ulosottolaitos.fi/fi/ του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Η μέθοδος που προβλέπεται σύμφωνα με το φινλανδικό δίκαιο για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού είναι αυτή που ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού [όλες οι τράπεζες στη φινλανδική επικράτεια υπέχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν, κατόπιν αιτήματος της αρχής πληροφόρησης (δηλαδή, του δικαστικού επιμελητή) αν ο οφειλέτης τηρεί λογαριασμό σε αυτές].

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Ένδικο μέσο κατά απόφασης του Πρωτοδικείου του Ελσίνκι μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Εφετείου του Ελσίνκι. Το δικόγραφο του ένδικου μέσου πρέπει να απευθύνεται στο Εφετείο του Ελσίνκι και να αποσταλεί στη γραμματεία του πρωτοδικείου που εξέδωσε την απόφαση, δηλαδή στη γραμματεία του Πρωτοδικείου του Ελσίνκι. Για τα στοιχεία επικοινωνίας του Πρωτοδικείου του Ελσίνκι βλ. άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων

Άρθρο 10 παράγραφος 2: Αρμόδια αρχή για την ανάκληση ή παύση ισχύος της διαταγής δέσμευσης είναι ο δικαστικός επιμελητής. Το έντυπο ανάκλησης μπορεί να αποσταλεί απευθείας στον δικαστικό επιμελητή ή την κεντρική διοίκηση της εθνικής αρχής εκτέλεσης, η οποία θα το διαβιβάσει στον δικαστικό επιμελητή [βλ. άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β)].

Άρθρο 23 παράγραφος 3: Αν η διαταγή δέσμευσης έχει εκδοθεί στη Φινλανδία (η Φινλανδία είναι το κράτος προέλευσης), το δικαστήριο έκδοσης (δηλαδή, το Πρωτοδικείο του Ελσίνκι) είναι αρμόδιο για τη διαβίβαση των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3 του κανονισμού [βλ. άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α)].

Αν η διαταγή δέσμευσης πρόκειται να εκτελεστεί στη Φινλανδία (η Φινλανδία είναι το κράτος εκτέλεσης), αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης είναι ο δικαστικός επιμελητής. Τα έγγραφα που απαιτούνται για την εκτέλεση μπορούν να αποσταλούν απευθείας στον δικαστικό επιμελητή ή την κεντρική διοίκηση της εθνικής αρχής εκτέλεσης, η οποία θα τα διαβιβάσει στον δικαστικό επιμελητή [βλ. άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ)].

Άρθρο 23 παράγραφος 5: Βλ. την απάντηση στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ).

Άρθρο 23 παράγραφος 6: Βλ. την απάντηση στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ).

Άρθρο 23 παράγραφος 3: Ο δικαστικός επιμελητής που είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης θα καταρτίσει τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 25 σχετικά με τη δέσμευση των ποσών και θα τη διαβιβάσει στο δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης και στον δανειστή.

Άρθρο 27 παράγραφος 2: Αρμόδια αρχή για την αποδέσμευση ποσών δεσμευμένων καθ’ υπέρβαση είναι ο δικαστικός επιμελητής που είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης. Η αίτηση αποδέσμευσης ποσών δεσμευμένων καθ’ υπέρβαση μπορεί να αποσταλεί απευθείας στον δικαστικό επιμελητή ο οποίος κατάρτισε τη δήλωση του άρθρου 25 ή στην κεντρική διοίκηση της εθνικής αρχής εκτέλεσης, η οποία θα τη διαβιβάσει στον δικαστικό επιμελητή [βλ. άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β)].

Άρθρο 28 παράγραφος 3: Αν η Φινλανδία είναι το κράτος προέλευσης, αρμόδιο για την κίνηση της διαδικασίας επίδοσης και τη διαβίβαση των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κατοικία του ο οφειλέτης είναι το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης, δηλαδή το Πρωτοδικείο του Ελσίνκι.

Αν ο οφειλέτης έχει την κατοικία του στη Φινλανδία, το ποια θα είναι η αρμόδια αρχή της επίδοσης θα εξαρτηθεί από το αν τηρούνται στη Φινλανδία τραπεζικοί λογαριασμοί προς δέσμευση. Αν τηρούνται στη Φινλανδία τραπεζικοί λογαριασμοί προς δέσμευση, αρμόδια αρχή επίδοσης είναι ο δικαστικός επιμελητής. Σε αυτήν την περίπτωση, τα προς επίδοση έγγραφα μπορούν να αποσταλούν απευθείας στον δικαστικό επιμελητή ή στην κεντρική διοίκηση της εθνικής αρχής εκτέλεσης, η οποία θα τα διαβιβάσει στον δικαστικό επιμελητή. Αν οποιοσδήποτε από τους προς δέσμευση λογαριασμούς δεν τηρείται στη Φινλανδία, αρμόδια αρχή επίδοσης είναι το Πρωτοδικείο του Ελσίνκι.

Άρθρο 36 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο: Αρμόδια αρχή για την εκτέλεση απόφασης που έχει εκδοθεί επί προσφυγής είναι ο δικαστικός επιμελητής. Η απόφαση επί προσφυγής μπορεί να αποσταλεί απευθείας στον δικαστικό επιμελητή ή στην κεντρική διοίκηση της εθνικής αρχής εκτέλεσης, η οποία θα τη διαβιβάσει στον δικαστικό επιμελητή.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

Αρμόδια αρχή εκτέλεσης των ασφαλιστικών μέτρων στη Φινλανδία είναι ο δικαστικός επιμελητής. Αν η Φινλανδία είναι το κράτος εκτέλεσης, τα έγγραφα που απαιτούνται για την εκτέλεση και αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3 του κανονισμού, μπορούν να αποσταλούν απευθείας στον δικαστικό επιμελητή ή στην κεντρική διοίκηση της εθνικής αρχής εκτέλεσης, η οποία θα τα διαβιβάσει στον δικαστικό επιμελητή [βλ. άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β)].

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου

Η κατάσχεση κινητών, όπως είναι οι καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κεφαλαίου 8 του κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης (705/2007), ενώ λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι διατάξεις του κεφαλαίου 4 για τη συντηρητική κατάσχεση.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κεφαλαίου 4 του κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης, τα κινητά που ανήκουν από κοινού στον οφειλέτη και σε τρίτον θεωρείται ότι τους ανήκουν ισομερώς, εκτός αν ο τρίτος αποδείξει ή με άλλον τρόπο καταστεί πρόδηλο ότι αυτός είναι ο αποκλειστικός κύριος του περιουσιακού στοιχείου ή του μεγαλύτερου μέρους αυτού. Με βάση το εν λόγω τεκμήριο για το δικαίωμα της κυριότητας, το ήμισυ των ποσών που τηρούνται σε κοινό λογαριασμό οφειλέτη και τρίτου θα θεωρείται ότι ανήκει στον οφειλέτη, και επομένως το εν λόγω ήμισυ μπορεί να υπαχθεί σε συντηρητικό μέτρο (μείον τα ποσά που εξαιρούνται από τη δέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 31).

Ωστόσο, το τεκμήριο της συγκυριότητας θα παύσει να ισχύει, αν προκύψει ότι τα περιουσιακά στοιχεία στην πραγματικότητα ανήκουν αποκλειστικά στον οφειλέτη ή τον τρίτο ή ότι δεν τους ανήκουν ισομερώς. Οι τρίτοι που ισχυρίζονται ότι είναι οι αποκλειστικοί κύριοι ή ότι τους ανήκει ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό τους.

Κώδικας αναγκαστικής εκτέλεσης: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 σημείο 6 του κεφαλαίου 4 του κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης, αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, εξαιρείται από τη συντηρητική κατάσχεση ποσό που ισούται με μιάμιση φορά το ακατάσχετο μέρος των χρηματικών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των λοιπών περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 48, για διάστημα ενός μήνα, εκτός αν ο οφειλέτης έχει άλλο, αντίστοιχο εισόδημα.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 3 του κεφαλαίου 4, το ακατάσχετο ποσό επανεξετάζεται ετησίως με διάταγμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως προβλέπεται στον νόμο περί τιμαριθμικού δείκτη εθνικών συντάξεων (456/2001). Το τρέχον ύψος του ακατάσχετου ποσού διατίθεται στη διεύθυνση: https://ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelalliselle/mitenulosmitattavamaaralasketaan.html

Ως σύζυγος νοείται ο έγγαμος σύντροφος ή ο εκτός γάμου σύντροφος που τελεί σε σχέση ισοδύναμη με γάμο. Δικαιούχος διατροφής από τον οφειλέτη θα θεωρείται το πρόσωπο του οποίου το εισόδημα είναι μικρότερο από το ακατάσχετο ποσό το οποίο έχει υπολογιστεί για τον οφειλέτη και το τέκνο σε παρεμφερή θέση, ανεξάρτητα από το αν ο άλλος σύντροφος συμβάλλει στη διατροφή του τέκνου. Η διατροφή που καταβάλλεται από τον οφειλέτη μπορεί να ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51-53 του κεφαλαίου 4 του κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Το παραπάνω ποσό θα εξαιρεθεί από την κατάσχεση χωρίς να απαιτείται η υποβολή αιτήματος από τον οφειλέτη ως εκ τούτου, ο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής για τη διαταγή δέσμευσης και την εξαίρεση των εν λόγω ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του κανονισμού, οφείλει να εξαιρέσει αυτεπαγγέλτως το συναφές ποσό από τη δέσμευση.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη

Σύμφωνα με το φινλανδικό δίκαιο οι τράπεζες δεν δικαιούνται να χρεώνουν τέλη για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης

Οι δικαστικοί επιμελητές χρεώνουν αμοιβή ύψους 225 EUR για την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης. Η αμοιβή προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του νόμου περί αμοιβών αναγκαστικής εκτέλεσης (34/1995) και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο 3 του διατάγματος περί αμοιβών αναγκαστικής εκτέλεσης (35/1995). Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του νόμου περί αμοιβών αναγκαστικής εκτέλεσης, αμοιβή μπορεί να χρεωθεί μόνον στον αιτούντα και όχι στον οφειλέτη.

Δεν χρεώνεται αμοιβή για τα μέτρα που λαμβάνει ο δικαστικός επιμελητής στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης των στοιχείων λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών

Σύμφωνα με το φινλανδικό δίκαιο, τα ασφαλιστικά μέτρα δεν παρέχουν σειρά κατάταξης για τη συντηρητική κατάσχεση. Νομική βάση είναι το άρθρο 43 του κεφαλαίου 4 του κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης που ορίζει ότι η κατάσχεση ή άλλο ασφαλιστικό μέτρο δεν αποτρέπει τη συντηρητική κατάσχεση.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής

Άρθρο 33 παράγραφος 1: Το Πρωτοδικείο του Ελσίνκι. Για τα στοιχεία επικοινωνίας βλ. άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Άρθρο 34 παράγραφος 1: Ο δικαστικός επιμελητής. Το δικόγραφο προσφυγής μπορεί να αποσταλεί απευθείας στον δικαστικό επιμελητή ή στην κεντρική διοίκηση της εθνικής αρχής εκτέλεσης, η οποία θα το διαβιβάσει στον δικαστικό επιμελητή. Για τα στοιχεία επικοινωνίας βλ. άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Άρθρο 34 παράγραφος 2: Το Πρωτοδικείο του Ελσίνκι. Για τα στοιχεία επικοινωνίας βλ. άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του

Ένδικο μέσο κατά απόφασης που έχει εκδοθεί από το Πρωτοδικείο του Ελσίνκι επί προσφυγής μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Εφετείου του Ελσίνκι. Το δικόγραφο του ένδικου μέσου που απευθύνεται στο Εφετείο του Ελσίνκι πρέπει να αποσταλεί στη γραμματεία του πρωτοδικείου που εξέδωσε την απόφαση, δηλαδή στη γραμματεία του Πρωτοδικείου του Ελσίνκι.

Η προθεσμία άσκησης ένδικου μέσου είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του πρωτοδικείου ή γνωστοποίησής της στους διαδίκους. Το δικόγραφο του ένδικου μέσου πρέπει να αποσταλεί στη γραμματεία του πρωτοδικείου έως το πέρας των εργάσιμων ωρών κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας. Η εργάσιμη ημέρα λήγει στις 16.15.

Ένδικο μέσο κατά απόφασης δικαστικού επιμελητή επί προσφυγής μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του πρωτοδικείου που εκδικάζει τα ένδικα μέσα κατά της εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του κεφαλαίου 11 του κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης. Το δικόγραφο του ένδικου μέσου που απευθύνεται στο πρωτοδικείο πρέπει να αποσταλεί στον δικαστικό επιμελητή που έλαβε την απόφαση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ulosotto.uo@oikeus.fi ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: PO Box 1, 00067 Ulosottolaitos. Για τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαστικού επιμελητή βλ. άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Τα ένδικα μέσα κατά της εκτέλεσης εκδικάζονται στα εξής πρωτοδικεία: Νήσων Όλαντ, Ελσίνκι, Länsi-Uusimaa, Oulu, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme και Varsinais-Suomi. Το ένδικο μέσο εκδικάζεται από το πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου διενεργήθηκε η πράξη εκτέλεσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται στον ιστότοπο https://oikeus.fi.

Η προθεσμία για την άσκηση ένδικου μέσου είναι τρεις εβδομάδες. Η εν λόγω προθεσμία των τριών εβδομάδων υπολογίζεται από την ημέρα έκδοσης της απόφασης, αν το θιγόμενο πρόσωπο είχε λάβει γνώση αυτής εκ των προτέρων ή ήταν παρόν κατά τη δημοσίευση. Διαφορετικά, η προθεσμία άσκησης ένδικου μέσου υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία το θιγόμενο πρόσωπο έλαβε γνώση της απόφασης. Το άρθρο 39 παράγραφος 2 του κεφαλαίου 3 του κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης ορίζει πότε ο παραλήπτης θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση απόφασης που αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εκτός αν αποδειχθεί διαφορετικά, η επίδοση θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί τρεις ημέρες μετά την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ή επτά ημέρες μετά την ταχυδρόμηση του εγγράφου ή την κατάθεσή του σε σημείο που προορίζεται για ταχυδρομικές αποστολές. Η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο.

Το δικόγραφο του ένδικου μέσου πρέπει να αποσταλεί στον δικαστικό επιμελητή που έλαβε την απόφαση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ulosotto.uo@oikeus.fi ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: PO Box 1, 00067 Ulosottolaitos, εντός των εργάσιμων ωρών την ημέρα λήξης της προθεσμίας. Η εργάσιμη ημέρα λήγει στις 16.15.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα

Τα δικαστικά τέλη και τα τέλη για την άσκηση ένδικων μέσων προβλέπονται στον νόμο περί δικαστικών τελών (1455/2015). Τα τέλη για την υποβολή αίτησης σε δικαστήριο για την έκδοση διαταγής δέσμευσης είναι τα ίδια με τα τέλη για την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Τα τέλη που επιβάλλονται για την εκδίκαση των εν λόγω ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τον νόμο περί δικαστικών τελών βασίζονται επί του παρόντος στα τέλη εκδίκασης της διαφοράς της κύριας δίκης που αφορά την αίτηση ή το δικαίωμα του αιτούντος.

Συνεπώς το ύψος των τελών εξαρτάται από την κύρια δίκη στην οποία βασίζεται η διαταγή δέσμευσης. Αν η κύρια δίκη αφορούσε διαφορά, τα δικαστικά τέλη στο πρωτοδικείο για την αίτηση έκδοσης διαταγής δέσμευσης ανέρχονται σε 500 EUR κατ’ ανώτατο όριο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου περί δικαστικών τελών. Τα δικαστικά τέλη μπορεί για παράδειγμα να είναι λιγότερα, αν η κύρια δίκη υπάγεται σε ταχεία διαδικασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του κεφαλαίου 5 του κώδικα δικονομίας: τα δικαστικά τέλη μπορεί να ανέρχονται σε 65,86 EUR ή σε 250 EUR, αναλόγως με την απόφαση επί της κύριας δίκης και το αν ο εναγόμενος προσέβαλε την απόφαση.

Τα δικαστικά τέλη ενώπιον του εφετείου ανέρχονται σε 500 EUR κατ’ ανώτατο όριο.

Τα δικαστικά τέλη εισπράττονται κατά την περάτωση της διαδικασίας, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της εκδίκασης της διαφοράς από το δικαστήριο.

Δεν επιβάλλονται δικαστικά τέλη για την άσκηση ένδικου βοηθήματος κατά διαταγής δέσμευσης.

Νόμος περί δικαστικών τελών: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων

Φινλανδικά, σουηδικά και αγγλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.