Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γερµανία

Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης

Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση διαταγής δέσμευσης λογαριασμού στις περιπτώσεις που ο δανειστής διαθέτει ήδη δημόσιο έγγραφο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε το δημόσιο έγγραφο.

Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των δικαστηρίων καθορίζεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του γερμανικού δικαίου για την οργάνωση των δικαστηρίων και τους εφαρμοστέους δικονομικούς κώδικες. Το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία σε μια συγκεκριμένη υπόθεση μπορεί να προσδιοριστεί μέσω του εργαλείου αναζήτησης στην αρχή του παρόντος ιστότοπου.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Αρμόδια αρχή για τη λήψη στοιχείων λογαριασμού κατά το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης (Bundesamt für Justiz).

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικαιοσύνης είναι τα ακόλουθα:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Γερμανία
Τηλ.: +49-228 99 410-40
Email: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Για τη λήψη στοιχείων λογαριασμού κατά το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης μπορεί να ζητήσει από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Φορολογική Αρχή (Bundesamt für Steuern) να λάβει από τα πιστωτικά ιδρύματα και να της διαβιβάσει τα παρακάτω στοιχεία:

  • τον αριθμό του λογαριασμού,
  • την ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος του λογαριασμού,
  • το ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου του λογαριασμού, και
  • τα ονοματεπώνυμα των εξουσιοδοτημένων χρηστών.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης διαταγής δέσμευσης λογαριασμού ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου που απέρριψε την αίτηση ή, εάν το δικαστήριο που απέρριψε την αίτηση είναι δικαστήριο πρώτου βαθμού, ενώπιον του ανώτερου αυτού δικαστηρίου.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων

Τα ειρηνοδικεία (Amtsgerichte) που προβλέπονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) είναι αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής και άλλων εγγράφων.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

Αρμόδιο για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης λογαριασμού είναι το ειρηνοδικείο που, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είναι αρμόδιο ως δικαστήριο της εκτέλεσης. Ωστόσο, αν η διαταγή εκδόθηκε από γερμανικό δικαστήριο, αρμόδιο για την εκτέλεση της διαταγής είναι το εν λόγω δικαστήριο ως δικαστήριο της εκτέλεσης.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου

Όσον αφορά τη δέσμευση ποσών που τηρούνται σε κοινούς λογαριασμούς, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Εάν, σύμφωνα με τα αρχεία της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν τα πιστωτικά υπόλοιπα μόνον από κοινού (συμπλεκτικός λογαριασμός – «Und-Konto»), η διαταγή δέσμευσης πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους δικαιούχους του λογαριασμού.
  • Εάν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να διαθέτει μόνος το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού (διαζευκτικός λογαριασμός – «Oder-Konto»), τα ποσά του λογαριασμού υπόκεινται σε δέσμευση όπως τα ποσά που τηρούνται σε ατομικό λογαριασμό του οφειλέτη.

Τα πιστωτικά υπόλοιπα σε λογαριασμούς αντιπροσώπου, τα οποία ο οφειλέτης μπορεί να διαθέτει για λογαριασμό τρίτου, υπόκεινται, σύμφωνα με τη γερμανική εθνική νομοθεσία, σε κατάσχεση σε βάρος του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαταγή δέσμευσης λογαριασμού πρέπει να στρέφεται κατά του διαχειριστή (οφειλέτη).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

Προστασία έναντι της κατάσχεσης για τους λογαριασμούς πληρωμών παρέχεται μέσω των ακατάσχετων λογαριασμών (Pfändungsschutzkonto) (άρθρο 850k του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Τα αποτελέσματα του ακατάσχετου λογαριασμού διέπονται από τα άρθρα 899 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Τα ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 850c παράγραφοι 1 και 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση σχετικά με τα όρια του ακατάσχετου (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung). Τα ποσά αναπροσαρμόζονται την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Οι κανόνες είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο http://www.gesetze-im-internet.de/.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη

Σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, οι τράπεζες δεν δικαιούνται να χρεώνουν τέλη για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή την παροχή στοιχείων λογαριασμού.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης

Τα τέλη που χρεώνονται από το δικαστήριο για τη διεκπεραίωση ή την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 ορίζονται στον νόμο περί δικαστικών δαπανών (Gerichtskostengesetz) και στον νόμο περί δικαστικών δαπανών σε οικογενειακές υποθέσεις (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen). Οι ανωτέρω νόμοι διατίθενται δωρεάν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf και http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf αντίστοιχα.

Για μια συνοπτική παρουσίαση των τελών που χρεώνονται βάσει των παραπάνω νόμων, βλ. την απάντηση που αφορά το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ).

Τα τέλη που χρεώνουν οι δικαστικοί επιμελητές σε σχέση με τη διεκπεραίωση ή την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 ορίζονται στον νόμο περί αμοιβών των δικαστικών επιμελητών (Gerichtsvollzieherkostengesetz — GvKostG). Ο εν λόγω νόμος διατίθεται δωρεάν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Για την επίδοση στην τράπεζα ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού που έχει εκδοθεί στη Γερμανία, εάν πρόκειται να επιδοθεί από δικαστικό επιμελητή στη Γερμανία, χρεώνονται τέλη. Εάν ο δικαστικός επιμελητής επιδώσει τη διαταγή δέσμευσης αυτοπροσώπως, χρεώνεται τέλος ύψους 11 EUR, σύμφωνα με το στοιχείο 100 του πίνακα τελών του νόμου περί αμοιβών των δικαστικών επιμελητών (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz — KV GvKostG), καθώς και έξοδα μετακίνησης με βάση την απόσταση που διένυσε ο δικαστικός επιμελητής: 3,25 EUR για αποστάσεις έως 10 χλμ., 6,50 EUR για αποστάσεις από 10 χλμ. έως 20 χλμ., 9,75 EUR για αποστάσεις από 20 χλμ. έως 30 χλμ., 13 EUR για αποστάσεις από 30 χλμ. έως 40 χλμ. και 16,25 EUR για αποστάσεις άνω των 40 χλμ. (στοιχείο 711 του KV GvKostG). Εάν ο δικαστικός επιμελητής επιδώσει τη διαταγή με άλλα μέσα, επιβάλλεται τέλος ύψους 3,30 EUR (στοιχείο 101 του KV GvKostG). Για τις επιδόσεις με αποδεικτικό επίδοσης (Zustellungsurkunde) χρεώνεται το σύνολο των ταχυδρομικών τελών (στοιχείο 701 του KV GvKostG). Σε όλα τα τέλη προστίθεται εφάπαξ ποσό για την κάλυψη τυχόν άλλων εξόδων σε μετρητά, το οποίο ανέρχεται στο 20 % των καταβλητέων τελών ανά παραγγελία επίδοσης, αλλά το οποίο δεν είναι μικρότερο από 3,00 EUR ούτε υπερβαίνει τα 10,00 EUR (στοιχείο 716 του KV GvKostG).

Το ίδιο εφαρμόζεται αναλογικά στις περιπτώσεις που το δικαστήριο που εξέδωσε την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού στη Γερμανία αναθέτει σε δικαστικό επιμελητή την επίδοση της διαταγής στον οφειλέτη κατόπιν αιτήματος του δανειστή.

Για τις ενέργειες της αρχής πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 δεν επιβάλλονται τέλη, υπό την επιφύλαξη της αναφερόμενης στην απάντηση σχετικά με το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) προσαύξησης των δικαστικών τελών που χρεώνονται στις διαδικασίες έκδοσης διαταγής δέσμευσης κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών

Η κατάταξη των κατασχέσεων λογαριασμών με βάση αποφάσεις του εθνικού δικαίου που είναι ισοδύναμες με τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 καθορίζεται ανάλογα με την ημερομηνία επίδοσης στην τράπεζα, με τις προηγούμενες κατασχέσεις να προηγούνται των μεταγενέστερων.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής

Για την εκδίκαση των ένδικων βοηθημάτων του άρθρου 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 αρμόδιο είναι το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης.

Αρμόδιο για την εκδίκαση των ένδικων βοηθημάτων του οφειλέτη κατά το άρθρο 34 παράγραφος 1 ή 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, είναι το ειρηνοδικείο που, κατά τις γενικές διατάξεις, είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της διαταγής.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του

Η έφεση του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 κατά απόφασης επί ένδικου βοηθήματος μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση επί του ένδικου βοηθήματος ή, εάν το δικαστήριο αυτό είναι δικαστήριο πρώτου βαθμού, ενώπιον των ανώτερου αυτού δικαστηρίου.

Η έφεση πρέπει να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία ενός μήνα.

Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία επίδοσης στον ενδιαφερόμενο της απόφασης που πρόκειται να προσβληθεί.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα

Στις διαδικασίες κατά το άρθρο 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014:

Το ποσό του τέλους ορίζεται με βάση την εκάστοτε αξία της διαφοράς και τον οικείο συντελεστή τελών, με τη μέθοδο υπολογισμού που ορίζεται στο άρθρο 34 του νόμου περί δικαστικών δαπανών (GKG) και/ή το άρθρο 28 του νόμου περί δικαστικών δαπανών στις οικογενειακές υποθέσεις (FamGKG).

α) Στη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης κατά το άρθρο 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, εφαρμόζεται κατά κανόνα συντελεστής τελών 1,5, σύμφωνα με το στοιχείο 1410 του πίνακα τελών του νόμου περί δικαστικών δαπανών (Kostenverzeichnis zum Gerichtskostengesetz — KV GKG). Σε ορισμένες υποθέσεις, στις οποίες η διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι απλούστερη για το δικαστήριο, εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής τελών, ύψους 1,0 (στοιχείο 1411 του KV GKG). Στην περίπτωση έκδοσης διαταγής σύμφωνα με το άρθρο 91a ή το άρθρο 269 παράγραφος 3 τρίτη περίοδος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο συντελεστής τελών αυξάνεται κατά κανόνα στο 3,0 (στοιχείο 1412 του KV GKG).

Τα τέλη της διαδικασίας καλύπτουν επίσης την άσκηση από τον οφειλέτη ένδικου βοηθήματος του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 για την ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης. Για τις επιδόσεις με αποδεικτικό επίδοσης, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή μέσω δικαστικού υπαλλήλου, επιβάλλεται κατ’ αποκοπή τέλος 3,50 EUR για κάθε επίδοση, εάν στον ίδιο βαθμό δικαιοδοσίας πραγματοποιούνται περισσότερες από 10 επιδόσεις ή εάν η επίδοση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του δανειστή (στοιχείο 9002 του KV GKG).

Στη διαδικασία ένδικου μέσου εφαρμόζεται συντελεστής τελών ύψους 1,5 (στοιχείο 1430 του KV GKG). Αν η συνολική διαδικασία τερματιστεί με παραίτηση από την προσφυγή, ο συντελεστής τελών μειώνεται στο 1,0 (στοιχείο 1431 του KV GKG).

Η αξία της διαφοράς καθορίζεται στην εκάστοτε υπόθεση από το δικαστήριο κατά τη διακριτική του ευχέρεια (άρθρο 53 του GKG σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Το τέλος είναι πληρωτέο με την κατάθεση της αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης ή του ένδικου μέσου ενώπιον του δικαστηρίου (άρθρο 6 του GKG).

β) Αν στον πρώτο βαθμό της υπόθεσης επιληφθεί ειρηνοδικείο, ενεργώντας ως δικαστήριο οικογενειακών διαφορών, εφαρμόζεται κατά κανόνα συντελεστής τελών ύψους 1,5, σύμφωνα με το άρθρο 1420 του KV FamGKG. Αν η συνολική διαδικασία τερματιστεί χωρίς την έκδοση οριστικής απόφασης, ο συντελεστής τελών μειώνεται στο 0,5 (στοιχείο 1421 του KV FamGKG).

Τα τέλη της διαδικασίας καλύπτουν επίσης την άσκηση από τον οφειλέτη ένδικου βοηθήματος του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 για την ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης. Για τις επιδόσεις με αποδεικτικό επίδοσης, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή μέσω δικαστικού υπαλλήλου, επιβάλλεται τέλος 3,50 EUR για κάθε επίδοση εάν στον ίδιο βαθμό δικαιοδοσίας πραγματοποιούνται περισσότερες από 10 επιδόσεις ή εάν η επίδοση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του δανειστή (στοιχείο 2002 του KV FamGKG).

Στη διαδικασία προσφυγής εφαρμόζεται συντελεστής τελών ύψους 2,0 (στοιχείο 1422 του KV FamGKG). Αν η συνολική διαδικασία τερματιστεί με παραίτηση από την προσφυγή πριν κατατεθεί στο δικαστήριο το δικόγραφο των λόγων της προσφυγής, ο συντελεστής τελών μειώνεται στο 0,5 (στοιχείο 1423 του KV FamGKG). Στις άλλες περιπτώσεις περάτωσης της διαδικασίας χωρίς την έκδοση οριστικής απόφασης, ο συντελεστής τελών είναι 1,0 (στοιχείο 1424 του KV FamGKG).

Η αξία της διαφοράς καθορίζεται στην εκάστοτε υπόθεση κατά δίκαιη κρίση (άρθρο 42 παράγραφος 1 του FamGKG).

Το τέλος καθίσταται πληρωτέο κατά την έκδοση άνευ αιρέσεων απόφασης για τα έξοδα ή τον τερματισμό της διαδικασίας με άλλον τρόπο (άρθρο 11 του FamGKG).

γ) Αν στον πρώτο βαθμό της υπόθεσης επιληφθεί εργατοδικείο (Arbeitsgericht), στη διαδικασία εφαρμόζεται κατά κανόνα συντελεστής τελών 0,4 (στοιχείο 8310 του KV GKG). Στην περίπτωση έκδοσης διαταγής σύμφωνα με το άρθρο 91a ή το άρθρο 269 παράγραφος 3 τρίτη περίοδος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο συντελεστής τελών αυξάνεται κατά κανόνα στο 2,0 (στοιχείο 8311 του KV GKG).

Τα τέλη της διαδικασίας καλύπτουν επίσης την άσκηση από τον οφειλέτη ένδικου βοηθήματος του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 για την ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης. Για τις επιδόσεις με αποδεικτικό επίδοσης, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή μέσω δικαστικού υπαλλήλου, επιβάλλεται κατ’ αποκοπή τέλος 3,50 EUR για κάθε επίδοση, εάν στον ίδιο βαθμό δικαιοδοσίας πραγματοποιούνται περισσότερες από 10 επιδόσεις ή εάν η επίδοση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του δανειστή (στοιχείο 9002 του KV GKG).

Στη διαδικασία προσφυγής εφαρμόζεται συντελεστής τελών ύψους 1,2 (στοιχείο 8330 του KV GKG). Αν η συνολική διαδικασία τερματιστεί με παραίτηση από την προσφυγή, ο συντελεστής τελών μειώνεται στο 0,8 (στοιχείο 8331 του KV GKG).

Η αξία της διαφοράς καθορίζεται στην εκάστοτε υπόθεση από το δικαστήριο κατά τη διακριτική του ευχέρεια (άρθρο 53 του GKG σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Το τέλος καθίσταται πληρωτέο κατά την έκδοση άνευ αιρέσεων απόφασης για τα έξοδα ή τον τερματισμό της διαδικασίας με άλλον τρόπο (άρθρο 9 του GKG).

Στις διαδικασίες κατά το άρθρο 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, καθώς και σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν αιτήσεις για τον περιορισμό ή την παύση της εκτέλεσης διαταγής δέσμευσης:

Στη διαδικασία έκδοσης διαταγής δέσμευσης κατά το άρθρο 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 επιβάλλεται τέλος ύψους 22 EUR (στοιχείο 2111 του KV GKG). Εάν, στο πλαίσιο της διαδικασίας, υποβληθεί αίτηση για τη λήψη στοιχείων λογαριασμού, το τέλος αυξάνεται στο ποσό των 37 EUR (στοιχείο 2112 του KV GKG).

Τα τέλη της διαδικασίας καλύπτουν επίσης την άσκηση από τον οφειλέτη ένδικου βοηθήματος του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 για την ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης.

Για τις αιτήσεις παύσης ή περιορισμού της εκτέλεσης επιβάλλεται τέλος 33 EUR (στοιχείο 2119 του KV GKG).

Για τις προσφυγές που απορρίπτονται ως απαράδεκτες ή ως αβάσιμες επιβάλλεται τέλος 33 EUR (στοιχείο 2121 του KV GKG). Εάν η προσφυγή απορριφθεί ως απαράδεκτη ή ως αβάσιμη μόνο εν μέρει, το δικαστήριο μπορεί, κατά δίκαιη κρίση, να μειώσει το τέλος στο μισό ή να αποφασίσει να μην το επιβάλει.

Το τέλος καθίσταται πληρωτέο με την άσκηση της αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης, της αίτησης παύσης ή περιορισμού της εκτέλεσης, ή της προσφυγής (άρθρο 6 του GKG).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων

Για τα έγγραφα που απευθύνονται σε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 655/2014 δεκτή γίνεται μόνο η γερμανική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.