Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γερµανία

Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης

Αρμόδια δικαστήρια PDF (211 Kb) de είναι τα ειρηνοδικεία (Amtsgerichte) και τα πρωτοδικεία (Landgerichte).

Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση διαταγής δέσμευσης λογαριασμού στις περιπτώσεις που ο δανειστής διαθέτει ήδη δημόσιο έγγραφο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε το δημόσιο έγγραφο.

Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των δικαστηρίων καθορίζεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του γερμανικού δικαίου για την οργάνωση των δικαστηρίων και τους εφαρμοστέους δικονομικούς κώδικες.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Αρμόδια αρχή για τη λήψη στοιχείων λογαριασμού κατά το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης (Bundesamt für Justiz).

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικαιοσύνης είναι τα εξής:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Βόννη
Γερμανία
Τηλ.: +49-228 99 410-40
Ηλ. ταχυδρομείο: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Για τη λήψη στοιχείων λογαριασμού κατά το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης μπορεί να ζητήσει από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Φορολογική Αρχή (Bundesamt für Steuern) να λάβει από τα πιστωτικά ιδρύματα και να της διαβιβάσει τα παρακάτω στοιχεία:

την ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του λογαριασμού, καθώς και, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, την ημερομηνία γέννησής του.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Αρμόδια δικαστήρια PDF (233 Kb) de είναι τα ειρηνοδικεία (Amtsgerichte), τα πρωτοδικεία (Landgerichte), τα εφετεία (Oberlandesgerichte), τα εργατοδικεία (Arbeitsgerichte), και τα δευτεροβάθμια εργατοδικεία (Landesarbeitsgerichte).

Το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της διαταγής δέσμευσης ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου που απέρριψε την αίτηση ή, αν το δικαστήριο που απέρριψε την αίτηση είναι δικαστήριο πρώτου βαθμού, ενώπιον του ανώτερου αυτού δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων

Αρμόδια δικαστήρια PDF (194 Kb) de είναι τα ειρηνοδικεία (Amtsgerichte).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

Αρμόδια δικαστήρια PDF (194 Kb) de είναι τα ειρηνοδικεία (Amtsgerichte).

Για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης, αρμόδιο είναι το, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, κατά τόπο αρμόδιο ειρηνοδικείο (Amtsgericht) ως δικαστήριο της εκτέλεσης. Ωστόσο, αν η διαταγή εκδόθηκε από γερμανικό δικαστήριο, αρμόδιο για την εκτέλεση της διαταγής είναι το εν λόγω δικαστήριο ως δικαστήριο της εκτέλεσης.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου

Τα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς των οποίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός, ο οφειλέτης δεν αποτελεί τον μοναδικό δικαιούχο υπόκεινται, σύμφωνα με τη γερμανική εθνική νομοθεσία περί κατάσχεσης, σε κατάσχεση χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των λοιπών δικαιούχων του λογαριασμού.

Τα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς του οφειλέτη τους οποίους μπορεί να διαχειρίζεται τρίτος για λογαριασμό του οφειλέτη υπόκεινται, σύμφωνα με τη γερμανική εθνική νομοθεσία περί κατάσχεσης, σε κατάσχεση σε βάρος του οφειλέτη.

Τα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς τρίτου τους οποίους μπορεί να διαχειρίζεται ο οφειλέτης για λογαριασμό του τρίτου δεν υπόκεινται, σύμφωνα με τη γερμανική εθνική νομοθεσία, σε κατάσχεση σε βάρος του οφειλέτη.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

Οι γερμανικοί εθνικοί κανόνες για τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση περιλαμβάνονται στα άρθρα 850k και 850l PDF (117 Kb) el του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Zivilprozessordnung — ZPO).

Τα ποσά τα οποία αφορά το άρθρο 850k παράγραφος 1 πρώτη περίοδος σύμφωνα με το άρθρο 850c παράγραφος 1 πρώτη περίοδος, σε συνδυασμό με το άρθρο 850c παράγραφος 2α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προκύπτουν επί του παρόντος από την ανακοίνωση για τα όρια του ακατάσχετου, της 27ης Απριλίου 2015, η οποία επισυνάπτεται ως παράρτημα PDF (114 Kb) de στο παρόν πληροφοριακό έντυπο και στην οποία γίνεται συναφώς παραπομπή.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη

Σύμφωνα με το γερμανικό εθνικό δίκαιο, οι τράπεζες δεν δικαιούνται να χρεώνουν τέλη για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή την παροχή στοιχείων λογαριασμού.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης

Τα τέλη που χρεώνονται από το δικαστήριο για τη διεκπεραίωση ή την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 ορίζονται στον νόμο περί δικαστικών δαπανών (Gerichtskostengesetz) και στον νόμο περί δικαστικών δαπανών σε οικογενειακές υποθέσεις (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen — FamGKG). Οι εν λόγω νόμοι διατίθενται δωρεάν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf και http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Για μια συνοπτική παρουσίαση των τελών που χρεώνονται βάσει των παραπάνω νόμων, βλ. την απάντηση ως προς το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ).

Τα έξοδα που χρεώνουν οι δικαστικοί επιμελητές σε σχέση με τη διεκπεραίωση ή την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 ορίζονται στον νόμο περί δικαστικών επιμελητών (Gerichtsvollzieherkostengesetz — GvKostG). Ο εν λόγω νόμος διατίθεται δωρεάν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Για την επίδοση στην τράπεζα ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού που έχει εκδοθεί στη Γερμανία, αν πρόκειται να επιδοθεί από δικαστικό επιμελητή στη Γερμανία, χρεώνονται έξοδα. Αν ο δικαστικός επιμελητής επιδώσει τη διαταγή δέσμευσης προσωπικά, επιβάλλεται τέλος ύψους 10 EUR, σύμφωνα με το στοιχείο 100 του πίνακα τελών του νόμου περί δικαστικών επιμελητών (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz — KV GvKostG), καθώς και έξοδα μετακίνησης με βάση την απόσταση που διένυσε ο δικαστικός επιμελητής: 3,25 EUR για αποστάσεις έως 10 χλμ., 6,50 EUR για αποστάσεις από 10 χλμ. έως 20 χλμ., 9,75 EUR για αποστάσεις από 20 χλμ. έως 30 χλμ., 13 EUR για αποστάσεις από 30 χλμ. έως 40 χλμ. και 16,25 EUR για αποστάσεις άνω των 40 χλμ. (σύμφωνα με το στοιχείο 711 του KV GvKostG). Αν ο δικαστικός επιμελητής πραγματοποιήσει την επίδοση με άλλα μέσα, επιβάλλεται τέλος ύψους 3,00 EUR (σύμφωνα με το στοιχείο 101 του KV GvKostG). Για τις επιδόσεις με αποδεικτικό επίδοσης χρεώνεται το σύνολο των ταχυδρομικών τελών (σύμφωνα με το στοιχείο 701 του KV GvKostG). Σε όλα τα τέλη προστίθεται ένα εφάπαξ ποσό ανά εντολή για την κάλυψη των λοιπών δαπανών σε μετρητά, το οποίο αντιστοιχεί στο 20 % των καταβλητέων τελών, αλλά το οποίο δεν υπολείπεται των 3,00 EUR και δεν υπερβαίνει τα 10,00 EUR (σύμφωνα με το στοιχείο 716 του KV GvKostG).

Το ίδιο εφαρμόζεται αναλογικά στις περιπτώσεις που το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης λογαριασμού στη Γερμανία αναθέτει σε δικαστικό επιμελητή την επίδοση της διαταγής στον οφειλέτη κατόπιν αιτήματος του δανειστή.

Για τις ενέργειες της αρχής πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 δεν επιβάλλονται τέλη, υπό την επιφύλαξη της αναφερόμενης στην απάντηση σχετικά με το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) προσαύξησης των δικαστικών τελών που χρεώνονται στις διαδικασίες έκδοσης διαταγής δέσμευσης κατά το άρθρο 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών

Η κατάταξη των κατασχέσεων λογαριασμών με βάση αποφάσεις του εθνικού δικαίου που είναι ισοδύναμες με τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 καθορίζεται ανάλογα με την ημερομηνία επίδοσης στην τράπεζα, με τις προηγούμενες κατασχέσεις να προηγούνται των μεταγενέστερων.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής

Για την εκδίκαση των ένδικων βοηθημάτων του άρθρου 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, αρμόδια είναι τα παρακάτω δικαστήρια PDF (233 Kb) de.

Τα ειρηνοδικεία (Amtsgerichte), τα πρωτοδικεία (Landgerichte), τα εφετεία (Oberlandesgerichte), τα εργατοδικεία (Arbeitsgerichte), και τα δευτεροβάθμια εργατοδικεία (Landesarbeitsgerichte).

Για την εκδίκαση των ένδικων βοηθημάτων του άρθρου 34 παράγραφος 1 ή 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, αρμόδια είναι τα παρακάτω δικαστήρια PDF (194 Kb) de.

Τα ειρηνοδικεία (Amtsgerichte).

Για τα ένδικα βοηθήματα του άρθρου 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 αρμόδιο είναι το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης.

Για τα ένδικα βοηθήματα του οφειλέτη κατά το άρθρο 34 παράγραφος 1 ή 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, αρμόδιο είναι το κατά τις γενικές διατάξεις αρμόδιο ειρηνοδικείο, ως δικαστήριο της εκτέλεσης.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του

Για την εκδίκαση των ένδικων μέσων του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, αρμόδια είναι τα παρακάτω δικαστήρια PDF (233 Kb) de.

Τα ειρηνοδικεία (Amtsgerichte), τα πρωτοδικεία (Landgerichte), τα εφετεία (Oberlandesgerichte), τα εργατοδικεία (Arbeitsgerichte) και τα δευτεροβάθμια εργατοδικεία (Landesarbeitsgerichte).

Το ένδικο μέσο του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 κατά απόφασης επί ένδικου βοηθήματος μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση επί του ένδικου βοηθήματος ή, αν η απόφαση επί του ένδικου βοηθήματος εκδόθηκε από δικαστήριο πρώτου βαθμού, ενώπιον των ανώτερου αυτού δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Το ένδικο μέσο πρέπει να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία ενός μήνα.

Η προθεσμία αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης κατά της οποίας θα στραφεί το ένδικο μέσο στο οικείο πρόσωπο.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα

Στις διαδικασίες κατά το άρθρο 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014:

Το ποσό του τέλους ορίζεται με βάση την εκάστοτε αξία της διαφοράς και τον οικείο συντελεστή τελών, με τη μέθοδο υπολογισμού που ορίζεται στο άρθρο 34 του νόμου περί δικαστικών δαπανών (GKG) ή το άρθρο 28 του νόμου περί δικαστικών δαπανών στις οικογενειακές υποθέσεις (FamGKG).

α) Στη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης κατά το άρθρο 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, σύμφωνα με το στοιχείο 1410 του πίνακα τελών του νόμου περί δικαστικών δαπανών (Kostenverzeichnis zum Gerichtskostengesetz — KV GKG), εφαρμόζεται κατά κανόνα συντελεστής τελών 1,5. Σε ορισμένες υποθέσεις, στις οποίες η διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι απλούστερη για το δικαστήριο, εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής τελών, ύψους 1,0 (στοιχείο 1411 του KV GKG). Αν εκδοθεί διαταγή σύμφωνα με το άρθρο 91a ή το άρθρο 269 παράγραφος 3 τρίτη περίοδος του ZPO, ο συντελεστής τελών αυξάνεται κατ’ αρχήν στο 3,0 (στοιχείο 1412 του KV GKG).

Τα τέλη της διαδικασίας καλύπτουν επίσης την άσκηση από τον οφειλέτη ένδικου βοηθήματος του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 για την ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης. Για τις επιδόσεις με αποδεικτικό επίδοσης, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή μέσω δικαστικού υπαλλήλου, επιβάλλεται τέλος 3,50 EUR αν στον ίδιο βαθμό δικαιοδοσίας περιλαμβάνονται περισσότερες από 10 επιδόσεις ή αν η επίδοση πραγματοποιείται κατ’ αίτηση του δανειστή [στοιχείο 9002 του πίνακα τελών του νόμου περί δικαστικών επιμελητών (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz — KV GvKostG)].

Στη διαδικασία προσφυγής εφαρμόζεται συντελεστής τελών ύψους 1,5 (στοιχείο 1430 του KV GKG). Αν η συνολική διαδικασία τερματιστεί με παραίτηση από την προσφυγή, ο συντελεστής τελών μειώνεται στο 1,0 (στοιχείο 1431 του KV GKG).

Η αξία της διαφοράς ορίζεται εκάστοτε από το δικαστήριο κατά τη διακριτική του ευχέρεια (άρθρο 53 του GKG σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ZPO).

Το τέλος είναι πληρωτέο με την άσκηση της αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης ή της προσφυγής ενώπιον του δικαστηρίου (άρθρο 6 του GKG).

Αν στον πρώτο βαθμό της υπόθεσης επιληφθεί ειρηνοδικείο (Amtsgericht) ως οικογενειακό δικαστήριο, εφαρμόζεται γενικά συντελεστής τελών ύψους 1,5, σύμφωνα με το στοιχείο 1420 του πίνακα τελών του νόμου περί δικαστικών δαπανών στις οικογενειακές υποθέσεις (Kostenverzeichnis zum Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen — KV FamGKG). Αν η συνολική διαδικασία τερματιστεί χωρίς την έκδοση οριστικής απόφασης, ο συντελεστής τελών μειώνεται στο 0,5 (στοιχείο 1421 του KV GKG).

Τα τέλη της διαδικασίας καλύπτουν επίσης την άσκηση από τον οφειλέτη ένδικου βοηθήματος του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 για την ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης. Για τις επιδόσεις με αποδεικτικό επίδοσης, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή μέσω δικαστικού υπαλλήλου, επιβάλλεται τέλος 3,50 EUR αν στον ίδιο βαθμό δικαιοδοσίας περιλαμβάνονται περισσότερες από 10 επιδόσεις ή αν η επίδοση πραγματοποιείται κατ’ αίτηση του δανειστή (στοιχείο 2002 του KV FamGKG).

Στη διαδικασία προσφυγής εφαρμόζεται συντελεστής τελών ύψους 2,0 (στοιχείο 1422 του KV GKG). Αν η συνολική διαδικασία τερματιστεί με παραίτηση από την προσφυγή πριν κατατεθεί στο δικαστήριο το δικόγραφο των λόγων της προσφυγής, ο συντελεστής τελών μειώνεται στο 0,5 (στοιχείο 1423 του KV FamGKG). Στις άλλες περιπτώσεις περάτωσης της διαδικασίας χωρίς την έκδοση οριστικής απόφασης, ο συντελεστής τελών είναι 1,0 (στοιχείο 1424 του KV FamGKG).

Η αξία της διαφοράς καθορίζεται εκάστοτε κατά δίκαιη κρίση (άρθρο 42 παράγραφος 1 του FamGKG).

Το τέλος καθίσταται πληρωτέο κατά την έκδοση άνευ αιρέσεων απόφασης για τα δικαστικά έξοδα ή τον τερματισμό της διαδικασίας με άλλον τρόπο (άρθρο 11 του FamGKG).

Αν στον πρώτο βαθμό της υπόθεσης επιληφθεί εργατοδικείο (Arbeitsgericht), εφαρμόζεται συντελεστής τελών 0,4 (στοιχείο 8310 του KV GKG). Αν εκδοθεί διαταγή σύμφωνα με το άρθρο 91a ή το άρθρο 269 παράγραφος 3 τρίτη περίοδος του ZPO, ο συντελεστής τελών αυξάνεται κατ’ αρχήν στο 2.0 (στοιχείο 8311 του KV GKG).

Τα τέλη της διαδικασίας καλύπτουν επίσης την άσκηση από τον οφειλέτη ένδικου βοηθήματος του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 για την ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης. Για τις επιδόσεις με αποδεικτικό επίδοσης, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή μέσω δικαστικού υπαλλήλου, επιβάλλεται τέλος 3,50 EUR αν στον ίδιο βαθμό δικαιοδοσίας περιλαμβάνονται περισσότερες από 10 επιδόσεις ή αν η επίδοση πραγματοποιείται κατ’ αίτηση του δανειστή (στοιχείο 9002 του KV GKG).

Στη διαδικασία προσφυγής εφαρμόζεται συντελεστής τελών ύψους 1,2 (στοιχείο 8330 του KV GKG). Αν η συνολική διαδικασία τερματιστεί με παραίτηση από την προσφυγή, ο συντελεστής τελών μειώνεται στο 0,8 (στοιχείο 8331 του KV GKG).

Η αξία της διαφοράς καθορίζεται εκάστοτε από το δικαστήριο κατά τη διακριτική του ευχέρεια (άρθρο 53 του GKG σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ZPO).

Το τέλος καθίσταται πληρωτέο κατά την έκδοση άνευ αιρέσεων απόφασης για τα δικαστικά έξοδα ή τον τερματισμό της διαδικασίας με άλλον τρόπο (άρθρο 9 του GKG).

Στις διαδικασίες κατά το άρθρο 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, καθώς και σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν αιτήσεις για τον περιορισμό ή την παύση της εκτέλεσης διαταγής δέσμευσης:

Στη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης κατά το άρθρο 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 επιβάλλεται τέλος 20 EUR (στοιχείο 2111 του KV GKG). Αν, στο πλαίσιο της διαδικασίας, υποβληθεί αίτηση για τη λήψη στοιχείων λογαριασμού, το τέλος αυξάνεται στο ποσό των 33 EUR (στοιχείο 2122 του KV GKG).

Τα τέλη της διαδικασίας καλύπτουν επίσης την άσκηση από τον οφειλέτη ένδικου βοηθήματος του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 για την ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης.

Για τις αιτήσεις περιορισμού ή παύσης της εκτέλεσης επιβάλλεται τέλος 30 EUR (στοιχείο 2119 του KV GKG).

Για τις προσφυγές που απορρίπτονται ως απαράδεκτες ή ως αβάσιμες επιβάλλεται τέλος 30 EUR (στοιχείο 2121 του KV GKG). Αν η προσφυγή απορριφθεί ως απαράδεκτη ή ως αβάσιμη μόνο εν μέρει, το δικαστήριο μπορεί, κατά δίκαιη κρίση, να μειώσει το τέλος στο μισό ή να αποφασίσει να μην το επιβάλει.

Το τέλος είναι πληρωτέο με την άσκηση της αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης, της αίτησης παύσης ή περιορισμού της εκτέλεσης, ή της προσφυγής (άρθρο 6 του GKG).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων

Για τα έγγραφα που απευθύνονται σε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 655/2014 δεκτή γίνεται μόνο η γερμανική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/06/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.