Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης

Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων - ΔΙΕΣΕΛ-, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών της ΑΑΔΕ (Directorate for Audit Business Planning of Directorate General for Tax Operations of IAPR). E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροdiesel@aade.gr / tel:+30 2104802000,+30 2104802530.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών του Υπουργείου Οικονομικών δημιουργήθηκε με σκοπό τη διαβίβαση αιτημάτων παροχής πληροφοριών από Αρχές, Υπηρεσίες, Φορείς του Δημοσίου και λοιπούς φορείς προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Τα αιτήματα αυτά αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω ασφαλούς τρίτης οντότητας (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) στα Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία, με τη χρήση του ίδιου καναλιού, στέλνουν τις απαντήσεις τους με τα στοιχεία των λογαριασμών  (άρθρο 14 (5) (α)).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Αρμόδιο δικαστήριο για την άσκηση έφεσης κατά της άρνησης ειρηνοδίκη είναι το μονομελές πρωτοδικείο και κατά της άρνησης του δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου το εφετείο.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων

Αρμόδια αρχή για τη διαβίβαση είναι το Πρωτοδικείο. Αρμόδιοι για την παραλαβή, επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων είναι οι δικαστικοί επιμελητές.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

Οι δικαστικοί επιμελητές.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου

Επιτρέπεται η δέσμευση μόνο κοινών λογαριασμών, όχι λογαριασμών αντιπροσώπων. Δεν υπάρχουν επιπλέον προϋποθέσεις για τη διατήρηση κοινών λογαριασμών.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

Το άρθρο 982 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει ότι εξαιρούνται από την κατάσχεση μεταξύ άλλων απαιτήσεις διατροφής, απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών κλπ. Δεν υπάρχει στο διαδίκτυο κάποιος σύνδεσμος για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τα ανωτέρω ποσά εξαιρούνται από την κατάσχεση χωρίς καμία αίτηση από τον οφειλέτη.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη

Δεν υφίσταται ειδική διάταξη που να ρυθμίζει το ζήτημα της χρέωσης εξόδων και τελών για τη δέσμευση ή κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού, κατ’ ανάλογη εφαρμογή ωστόσο, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών θεωρεί ότι το Πιστωτικό Ίδρυμα έχει δικαίωμα να απαιτήσει την καταβολή εξόδων, όπως ρητά ορίστηκε στα άρθρα 30Α και 30Β του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ – ΝΔ 356/1974 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης

Δεν χρεώνονται τέλη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που συμμετέχει στη διεκπεραίωση της διαταγής δέσμευσης. Όσον αφορά δε στην εκτέλεση αυτής, καθώς πραγματοποιείται από τους δικαστικούς επιμελητές, οι τελευταίοι χρεώνουν απευθείας τον εκάστοτε εντολέα τους. Δεν υπάρχει σύνδεσμος στο διαδίκτυο σχετικά με τα τέλη των δικαστικών επιμελητών.Τα τέλη δεν χρεώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 14.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού εξομοιώνεται με ασφαλιστικό μέτρο του εθνικού δικαίου. Δεν υπάρχει διαβάθμιση που έχει δοθεί σε ισοδύναμες εθνικές διαταγές.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής

Αρμόδιο δικαστήριο επί προσφυγής είναι αυτό που εξέδωσε την Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού, δηλαδή για απαίτηση της αρμοδιότητας ειρηνοδικείου ο ειρηνοδίκης και για κάθε άλλη απαίτηση ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου. Όσον αφορά τα ένδικα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 1 και 2, για ποσά μέχρι 20.000 ευρώ το Ειρηνοδικείο είναι αρμόδιο. Για ποσά άνω των 20.000 ευρώ το Πρωτοδικείο είναι αρμόδιο.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του

Αρμόδιο δικαστήριο για την άσκηση έφεσης κατά της απόφασης του ειρηνοδικείου είναι το μονομελές πρωτοδικείο και κατά της απόφασης του μονομελούς πρωτοδικείου το εφετείο. Η έφεση ασκείται εντός 30 ημερών από την επίδοση της απόφασης στον οφειλέτη.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα

Τα δικαστικά έξοδα υπολογίζονται περίπου στο 4 τοις χιλίοις επί του αιτούμενου ποσού. Αυτός ο υπολογισμός ισχύει το ίδιο για την λήψη της διαταγής και για το ενδίκο μέσο κατά της διαταγής.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων

Δεν δεχόμαστε παρά μόνο Ελληνικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/10/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.