Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάγαλλικά

Η έννοια του δημόσιου εγγράφου δεν είναι γνωστή στο ιρλανδικό δίκαιο και, ως εκ τούτου, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην Ιρλανδία.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάγαλλικά

Στην Ιρλανδία

Υπουργός Δικαιοσύνης,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ιρλανδία

EAPOIA@justice.ie

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Στην Ιρλανδία εφαρμόζεται το άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο α), δηλαδή προβλέπεται υποχρέωση όλων των τραπεζών της Ιρλανδίας να γνωστοποιούν, κατόπιν αιτήματος της αρχής πληροφόρησης, αν ο οφειλέτης τηρεί λογαριασμό σ’ αυτές.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Στην Ιρλανδία

  • όταν η αρμοδιότητα για την έκδοση διαταγής δέσμευσης ανήκει στο περιφερειακό δικαστήριο (District Court), στον δικαστή του κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court) στην κομητεία του οποίου εκδόθηκε η διαταγή δέσμευσης
  • όταν η αρμοδιότητα για την έκδοση διαταγής δέσμευσης ανήκει στο κομητειακό δικαστήριο, στο Ανώτερο Δικαστήριο (High Court)
  • όταν η αρμοδιότητα για την έκδοση διαταγής δέσμευσης ανήκει στο Ανώτερο Δικαστήριο, στο Εφετείο (Court of Appeal). [Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιρλανδικού Συντάγματος, το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) έχει την αρμοδιότητα να εκδικάσει ένδικο μέσο κατά απόφασης του Ανώτερου Δικαστηρίου όταν κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που συνηγορούν υπέρ της άσκησης του ένδικου μέσου απευθείας ενώπιον του ιδίου. Προϋπόθεση για να λάβει το Ανώτατο Δικαστήριο τέτοια απόφαση είναι να αφορά η προσβαλλόμενη απόφαση ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος και/ή να επιβάλλει τέτοια απόφαση το συμφέρον της δικαιοσύνης.]

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάγαλλικά

Στην Ιρλανδία

Υπουργός Δικαιοσύνης,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ιρλανδία

EAPOCA@justice.ie

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάγαλλικά

Στην Ιρλανδία

Υπουργός Δικαιοσύνης,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ιρλανδία

EAPOCA@justice.ie

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου

Ο βαθμός στον οποίο το ιρλανδικό δίκαιο επιτρέπει τη δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου εξαρτάται από τις περιστάσεις της εκάστοτε υπόθεσης. Όσον αφορά τους κοινούς λογαριασμούς, ο γενικός κανόνας είναι ότι η έκδοση σε βάρος ενός μόνο καθ’ ου διαταγής δέσμευσης (της λεγόμενης διαταγής τύπου «Mareva») δεν πρέπει να εμποδίζει συνδικαιούχο να προβεί σε αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασμό, εκτός αν αυτό προβλέπεται ειδικά στη διαταγή.

Όσον αφορά τους λογαριασμούς αντιπροσώπου, όταν τρίτος διατηρεί για λογαριασμό του καθ’ ου περιουσιακά στοιχεία σε λογαριασμό αντιπροσώπου, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε δέσμευση βάσει διαταγής τύπου «Mareva» που έχει εκδοθεί σε βάρος του καθ’ ου, διότι ο καθ’ ου αποτελεί τον πραγματικό δικαιούχο ή κύριο των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

Δικαιούχος κοινού λογαριασμού ή λογαριασμού αντιπροσώπου του οποίου ο λογαριασμός έχει δεσμευτεί βάσει τέτοιας διαταγής μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο και να ζητήσει την τροποποίηση των όρων της διαταγής.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

Στην περίπτωση ισοδύναμης εθνικής διαδικασίας, το δικαστήριο καθορίζει το ποσό που παραμένει στη διάθεση του οφειλέτη κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις του οικείου διαδίκου.  Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη και δεν υπάρχουν κανόνες που να ορίζουν το ποσό που μπορεί να παραμείνει στη διάθεση του οφειλέτη.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη

Οι τράπεζες δεν χρεώνουν τέλη για την εκτέλεση δικαστικών διαταγών στην περίπτωση ισοδύναμων εθνικών διαδικασιών.  Όσον αφορά την περίπτωση που ζητηθεί η παροχή στοιχείων λογαριασμού, δεν υπάρχει κανόνας που να απαγορεύει στις τράπεζες να χρεώνουν τέλη για την παροχή των εν λόγω στοιχείων.  Κατά γενική αρχή, ο δανειστής θα υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η τράπεζα, αν και εν τέλει μπορεί να καταδικαστεί ο οφειλέτης να καταβάλει τα έξοδα αυτά.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης

Δεν προβλέπεται η χρέωση διοικητικών τελών από τις αρχές πληροφόρησης και τις αρμόδιες αρχές.  Ωστόσο, για την άμεση επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων επιβάλλεται χρέωση περίπου 100 έως 200 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου.

Σημείωση:  η άμεση επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων θα πραγματοποιηθεί εν προκειμένω από εταιρεία του ιδιωτικού τομέα και δεν διατίθεται κλίμακα τελών.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών

Στο ιρλανδικό δίκαιο δεν προβλέπεται κατάταξη των ισοδύναμων διαταγών, όπως των διαταγών τύπου «Mareva», καθώς ο δανειστής δεν αποκτά περιουσιακό δικαίωμα επί του οικείου περιουσιακού στοιχείου.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής

Στην Ιρλανδία

όσον αφορά το άρθρο 33 παράγραφος 1, το δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής είναι το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης, το οποίο, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να είναι περιφερειακό δικαστήριο, κομητειακό δικαστήριο ή το Ανώτερο Δικαστήριο*

όσον αφορά το άρθρο 34 παράγραφος 1 και το άρθρο 34 παράγραφος 2, το δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής είναι

  • αν η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού εκδόθηκε από εθνικό δικαστήριο, το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης
  • αν η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος, το Ανώτερο Δικαστήριο*.

*The High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

HighCourtCentralOffice@courts.ie

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του

Στην Ιρλανδία ένδικο μέσο κατά απόφασης που εκδόθηκε βάσει των άρθρων 33, 34 ή 35 μπορεί να ασκηθεί ως εξής:

  • αν η απόφαση έχει εκδοθεί από το περιφερειακό δικαστήριο, μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον του δικαστή του κομητειακού δικαστηρίου στην κομητεία του οποίου εκδόθηκε η διαταγή δέσμευσης, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης (μόνο για τις περιπτώσεις του άρθρου 35 παράγραφος 1 και του άρθρου 35 παράγραφος 3) http://www.courts.ie/rules.nsf/0/e7bc3303e9b0464a80256d2b0046a095?OpenDocument
  • αν η απόφαση έχει εκδοθεί από το κομητειακό δικαστήριο, μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον του Ανώτερου Δικαστηρίου, εντός δέκα ημερών από την ημέρα δημοσίευσης σε δημόσια συνεδρίαση της προσβαλλόμενης απόφασης ή διαταγής (μόνο για τις περιπτώσεις του άρθρου 35 παράγραφος 1 και του άρθρου 35 παράγραφος 3) http://www.courts.ie/rules.nsf/d7ed4ce54d2bd0c680256e5400502ec7/d5629e64d4c7cae680256d2b0046b3ae?OpenDocument
  • αν η απόφαση έχει εκδοθεί από το Ανώτερο Δικαστήριο, μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον του Εφετείου, εντός 28 ημερών από την ημερομηνία επικύρωσης της διαταγής δέσμευσης. [Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιρλανδικού Συντάγματος, το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) έχει την αρμοδιότητα να εκδικάσει ένδικο μέσο κατά απόφασης του Ανώτερου Δικαστηρίου όταν κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που συνηγορούν υπέρ της άσκησης του ένδικου μέσου απευθείας ενώπιον του ιδίου.  Προϋπόθεση για να λάβει το Ανώτατο Δικαστήριο τέτοια απόφαση είναι να αφορά η προσβαλλόμενη απόφαση ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος και/ή να επιβάλλει τέτοια απόφαση το συμφέρον της δικαιοσύνης.] http://www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/6805f0acd71dd40f80256f900064bdeb?OpenDocument

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα

Ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης, τα δικαστικά έξοδα στις διαδικασίες για την έκδοση διαταγής δέσμευσης ή για την άσκηση προσφυγής κατά διαταγής δέσμευσης μπορεί να κυμανθούν μεταξύ 80 και 200 ευρώ περίπου. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014)

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων

Καμία (η Ιρλανδία αποδέχεται μόνο την ιρλανδική και την αγγλική γλώσσα).

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.