Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λεττονία

Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης

Το επαρχιακό ή το δημοτικό δικαστήριο [rajona (pilsētas) tiesa] ενώπιον του οποίου ασκείται η προς εξασφάλιση αξίωση ή το επαρχιακό ή το δημοτικό δικαστήριο ή το περιφερειακό δικαστήριο (apgabaltiesa) στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η υπόθεση για τη διεξαγωγή της διαδικασίας επί της ουσίας.

Όταν υπόθεση στην οποία ο εναγόμενος είναι καταναλωτής εμπίπτει, ως προς την ουσία της, στη δικαιοδοσία αλλοδαπού δικαστηρίου, η αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης υποβάλλεται στο επαρχιακό ή το δημοτικό δικαστήριο του δηλωθέντα τόπου διαμονής (deklarētā dzīvesvieta) ή κατοικίας (dzīvesvieta) του καθ’ ου (καταναλωτή).

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού, ο αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού σε οποιοδήποτε επαρχιακό ή δημοτικό δικαστήριο βρίσκεται στην περιφέρεια του περιφερειακού δικαστηρίου στο οποίο εδρεύει ο πιστοποιημένος συμβολαιογράφος που συνέταξε την οικεία συμβολαιογραφική πράξη [κεφάλαιο 3 και άρθρο 64423 του νόμου για την πολιτική δικονομία (Civilprocesa likums)].

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Το επαρχιακό ή το δημοτικό δικαστήριο ή το περιφερειακό δικαστήριο στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού ή το επαρχιακό ή το δημοτικό δικαστήριο εάν η αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού υποβλήθηκε σε αλλοδαπό δικαστήριο.

Ο κατάλογος των επαρχιακών και δημοτικών δικαστηρίων είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση:

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Το δικαστήριο, για να λάβει στοιχεία λογαριασμού, αποστέλλει αίτημα στο πιστωτικό ίδρυμα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπογεγραμμένο με ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή, με το οποίο ζητεί πληροφορίες σχετικά με τα κεφάλαια (τους λογαριασμούς) που τηρεί ο καθ’ ου στο πιστωτικό ίδρυμα. Το πιστωτικό ίδρυμα αποστέλλει στο δικαστήριο απάντηση (τα στοιχεία) χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο έως την τρίτη ημέρα από την παραλαβή του αιτήματος του δικαστηρίου, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπογεγραμμένο με ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή, σχετικά με τα κεφάλαια (τους λογαριασμούς) του καθ’ ου στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα (άρθρο 64425 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Ένδικο μέσο [παρεμπίπτουσα προσφυγή (blakus sūdzība)] κατά δικαστικής απόφασης με την οποία απορρίπτεται, εν όλω ή εν μέρει, αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού, ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση και απευθύνεται:

1) εάν πρόκειται για απόφαση επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου — στο αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο·

2) εάν πρόκειται για απόφαση περιφερειακού δικαστηρίου — στο Ανώτατο Δικαστήριο (Augstākā tiesa)

(Άρθρα 443 και 64430 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

Οι διευθύνσεις των περιφερειακών δικαστηρίων και η διεύθυνση του Ανώτατου Δικαστηρίου διατίθενται στον σύνδεσμο:

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, στο άρθρο 23 παράγραφοι 3, 5 και 6, στο άρθρο 25 παράγραφος 3, στο άρθρο 27 παράγραφος 2, στο άρθρο 28 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 36 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού — εξουσιοδοτημένος δικαστικός επιμελητής, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εκτέλεση στη συγκεκριμένη υπόθεση, και επιλήφθηκε μετά την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού (άρθρα 549, 64432 και 64433 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού — το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο δηλωθείς τόπος συνήθους διαμονής, κατοικίας, προσωρινής διαμονής (atrašanās vieta) ή έδρας (juridiskā adrese) του καθ’ ου (άρθρο 64433 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

Εξουσιοδοτημένος δικαστικός επιμελητής ((zvērināts tiesu izpildītājs) [άρθρα 549 παράγραφος 2 (και 23) και 64432 του νόμου για την πολιτική δικονομία].

Πληροφορίες για τους εξουσιοδοτημένους δικαστικούς επιμελητές

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

Τα χρήματα του οφειλέτη (φυσικού προσώπου) εξαιρούνται από την κατάσχεση μέχρι του ποσού που ισούται με τον μηναίο κατώτατο μισθό (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παραρτήματος 1 του νόμου για την πολιτική δικονομία, το ποσό που εξαιρείται από την κατάσχεση, όσον αφορά τον οφειλέτη και κάθε μέλος της οικογένειάς του ή εξαρτώμενα από αυτόν πρόσωπα, ισούται με τον κατώτατο μηνιαίο μισθό, ενώ —σε περιπτώσεις στις οποίες οφείλεται διατροφή τέκνων ή χρηματικά ποσά υπέρ της διαχείρισης του Ταμείου Εγγύησης Διατροφής— το ποσό που εξαιρείται από την κατάσχεση, όσον αφορά τον οφειλέτη, κάθε μέλος της οικογένειάς του ή εξαρτώμενα από αυτόν πρόσωπα, ισούται με το 50 % του μηναίου κατώτατου μισθού).

Ο εξουσιοδοτημένος δικαστικός επιμελητής καλεί το πιστωτικό ίδρυμα να προβεί σε κατάσχεση των κεφαλαίων (λογαριασμών) του οφειλέτη στο ποσό που αναγράφεται στον εκτελεστό τίτλο, λαμβανομένου υπόψη του ορίου που καθορίζεται στην παράγραφο 3 του παραρτήματος 1 του νόμου για την πολιτική δικονομία αναφορικά με τον οφειλέτη).

Ο κατώτατος μηνιαίος μισθός καθορίζεται στον κανονισμό αριθ. 656 του υπουργικού συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2015 (Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 656).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι τράπεζες δεν έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν τέλη ή αμοιβή απευθείας στον πιστωτή ή στον οφειλέτη για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης

Σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις για τις δαπάνες για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, οι δαπάνες για την εκτέλεση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού συνίστανται σε τρία διαφορετικά είδη δαπανών: τα κρατικά τέλη, την επαγγελματική αμοιβή του δικαστικού επιμελητή και τις απαιτούμενες δαπάνες για τη διεξαγωγή των πράξεων της εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 6 του νόμου για την πολιτική δικονομία, το κρατικό τέλος για την υποβολή εκτελεστού τίτλου για την κίνηση διαδικασίας εκτέλεσης ανέρχεται σε 3 ευρώ.

Οι αμοιβές των εξουσιοδοτημένων δικαστικών επιμελητών καθορίζονται στον κανονισμό αριθ. 451 του υπουργικού συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2012, σχετικά με τις αμοιβές των εξουσιοδοτημένων δικαστικών επιμελητών (Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumi Nr.451 «Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm»).

Σύμφωνα με την παράγραφο 7.3 του εν λόγω κανονισμού, η αμοιβή για την εξασφάλιση απαίτησης με κατάσχεση κεφαλαίων σε πιστωτικά ιδρύματα ή κατάσχεση στα χέρια τρίτων ή για την αντικατάσταση του μέσου εξασφάλισης απαίτησης ανέρχεται σε 86 EUR.

Το ποσό που απαιτείται για τη διεξαγωγή των πράξεων της εκτέλεσης καθορίζεται στον κανονισμό αριθ. 9 του υπουργικού συμβουλίου, της 7 Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τις δαπάνες για τη διεξαγωγή πράξεων εκτέλεσης (Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.9 «Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem»).

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα έξοδα που σχετίζονται με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, την παράδοση εγγράφων, τη λήψη πληροφοριών και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τράπεζες και άλλους οργανισμούς. Ως εκ τούτου, το ποσό των δαπανών αυτών καθορίζεται, κατά περίπτωση, για κάθε υπόθεση εκτέλεσης χωριστά.

Τα τέλη για την αίτηση που υποβάλλει ο αιτών για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα κεφάλαια (τους λογαριασμούς) που τηρεί ο καθ’ ου στο πιστωτικό ίδρυμα καθορίζονται στο άρθρο 25 του κανονισμού αριθ. 20 του υπουργικού συμβουλίου, της 11ης Ιανουαρίου 2022, σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δαπανών που αφορούν την εξέταση υπόθεσης (Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumi Nr.20 «Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība»). Ο κανονισμός αυτός προβλέπει ότι τα έξοδα που σχετίζονται με τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τα κεφάλαια (τους λογαριασμούς) που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα συνίστανται στα έξοδα σύνταξης της αίτησης και της αποστολής της στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα ή, κατά περίπτωση, στην αλλοδαπή αρχή που είναι επιφορτισμένη με την παροχή πληροφοριών. Τα έξοδα που σχετίζονται με κάθε αίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά με τα κεφάλαια (τους λογαριασμούς) που τηρεί ο καθ’ ου σε πιστωτικά ιδρύματα της οικείας χώρας, καλύπτονται μέχρι του ποσού των 15 EUR.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών

Δεν προβλέπεται κατάταξη ισοδύναμων εθνικών διαταγών.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής

Όταν η Λετονία είναι το κράτος μέλος προέλευσης, αρμόδιο όργανο είναι το επαρχιακό ή το δημοτικό δικαστήριο ή το περιφερειακό δικαστήριο που εξέδωσε την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, ή το επαρχιακό ή το δημοτικό δικαστήριο ή το περιφερειακό δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η υπόθεση για τον σκοπό της διεξαγωγής της διαδικασίας επί της ουσίας (άρθρο 64434 του νόμου για την πολιτική δικονομία)·

Όταν η Λετονία είναι το κράτος μέλος εκτέλεσης, αρμόδιο όργανο είναι το επαρχιακό ή το δημοτικό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου πρέπει να εκτελεστεί η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού (άρθρο 64435 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του

Ένδικο μέσο (παρεμπίπτουσα προσφυγή) κατά δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 και 35 του κανονισμού ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση και απευθύνεται:

1) εάν πρόκειται για απόφαση επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου — στο αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο·

2) εάν πρόκειται για απόφαση περιφερειακού δικαστηρίου — στο Ανώτατο Δικαστήριο.

(Άρθρα 443, 64434 και 64435 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

Παρεμπίπτουσα προσφυγή μπορεί να ασκηθεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί η παρεμπίπτουσα προσφυγή κατά απόφασης που εκδόθηκε με γραπτή διαδικασία υπολογίζεται από την ημέρα έκδοσης της απόφασης. Διάδικος στον οποίο έχει κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 562 του νόμου για την πολιτική δικονομία (δηλαδή πρόσωπο του οποίου ο τόπος κατοικίας ή ο τόπος διαμονής δεν βρίσκεται στη Λετονία) μπορεί να ασκήσει παρεμπίπτουσα προσφυγή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της καθαρογραμμένης απόφασης (άρθρο 442 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

Κατάλογος των δικαστηρίων διατίθεται εδώ:

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα

Για την υποβολή αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού, το καταβλητέο τέλος υπέρ του Δημοσίου ανέρχεται στο 0,5 % του ποσού της απαίτησης, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 70 EUR (άρθρο 34 παράγραφος 1 σημείο 71 του νόμου για την πολιτική δικονομία).

Η αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο που να βεβαιώνει την πληρωμή του κρατικού τέλους σύμφωνα με τη διαδικασία και στο ποσό που καθορίζεται στον νόμο για την πολιτική δικονομία.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων

Στη Λετονία γίνονται δεκτά μόνο έγγραφα στα λετονικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.