Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λιθουανία

Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 3118 παράγραφος 5 του νόμου, η αίτηση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 του κανονισμού για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού πρέπει να υποβάλλεται στο τοπικό δικαστήριο της περιοχής στην οποία βρίσκεται η αρχή που εξέδωσε το δημόσιο έγγραφο.

Επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα λιθουανικά δικαστήρια και τα στοιχεία επικοινωνίας τους διατίθενται στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα για αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Σύμφωνα με το σημείο 1 της απόφασης της λιθουανικής κυβέρνησης αριθ. 964, της 28ης Σεπτεμβρίου 2016, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 14 του κανονισμού παρέχονται στο δικαστήριο που εξετάζει την αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού από την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών (Vasario 16-osios g. 14, Βίλνιους· τηλ.: + 370 5 266 8200· διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vmi@vmi.lt). Η εν λόγω απόφαση θα αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιανουαρίου 2017.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών χρησιμοποιεί τη μέθοδο συλλογής στοιχείων λογαριασμού που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού, δηλαδή λαμβάνει στοιχεία σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί ο οφειλέτης σε τράπεζες που λειτουργούν στη Λιθουανία από το Σύστημα Πληροφοριών Φορολογικής Λογιστικής.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 3122 παράγραφος 1, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1, μπορεί να ασκηθεί αυτοτελές ένδικο μέσο ενώπιον του εφετείου. Τα άρθρα 334-339 του λιθουανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας καθορίζουν τη διαδικασία για την υποβολή και την εξέταση αυτοτελούς ενδίκου μέσου. Δεν υπάρχει δικαίωμα άσκησης αναίρεσης κατά των αποφάσεων του εφετείου μετά την εξέταση του αυτοτελούς ενδίκου μέσου.

Επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα λιθουανικά δικαστήρια και τα στοιχεία επικοινωνίας τους διατίθενται στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα για αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων

Σύμφωνα με το άρθρο 3121 παράγραφος 3 του νόμου, η παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση διαδικαστικών εγγράφων κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 14) του κανονισμού πραγματοποιείται από δικαστικό επιμελητή.

Ο κατάλογος των δικαστικών επιμελητών στη Λιθουανία διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Σύμφωνα με το άρθρο 3123 του νόμου, στην περίπτωση που περιγράφεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισμού, όταν ο οφειλέτης έχει την κατοικία του στη Λιθουανία και η Λιθουανία δεν είναι το κράτος μέλος εκτέλεσης, τα διαδικαστικά έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται στον οφειλέτη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 4 του νόμου. Στην περίπτωση αυτήν, αρμόδιος φορέας για την παραλαβή αιτήσεων επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων από άλλα κράτη μέλη είναι ο Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών της Λιθουανίας (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Βίλνιους· τηλ. + 370 5 275 0067, + 370 5 275 0068· διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@antstoliurumai.lt). Ο Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών της Λιθουανίας οργανώνει και συντονίζει την επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων και τη διαβίβασή τους για εκτέλεση από τους δικαστικούς επιμελητές.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

Σύμφωνα με το άρθρο 3121 παράγραφος 3 του νόμου, η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού εκτελείται από δικαστικό επιμελητή. Ο δικαστικός επιμελητής ασκεί επίσης τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 4 και στο άρθρο 25 παράγραφοι 1, 2 και 4.

Ο κατάλογος των δικαστικών επιμελητών στη Λιθουανία διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου

Κύριοι κανόνες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 667 του λιθουανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, εάν δεν έχει προσδιοριστεί το μερίδιο του οφειλέτη σε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει κατά συγκυριότητα και σε άλλα πρόσωπα, ο δικαστικός επιμελητής προβαίνει σε αφαίρεση και κατάσχεση του κοινού περιουσιακού στοιχείου και προτείνει στον επισπεύδοντα, καθώς και, όταν είναι αναγκαίο, στους συγκυρίους, να υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο για τον προσδιορισμό του μεριδίου του οφειλέτη στο περιουσιακό στοιχείο που τελεί υπό κοινή ιδιοκτησία με άλλα πρόσωπα. Εάν η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί εντός της προθεσμίας που τάσσει ο δικαστικός επιμελητής, ο δικαστικός επιμελητής τερματίζει την είσπραξη από το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο. Νέα προσπάθεια είσπραξης από το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο βάσει των ίδιων εκτελεστών τίτλων μπορεί να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο ένα έτος μετά την ημερομηνία κατά την οποία τερματίστηκε η είσπραξη από το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο. Το μερίδιο του οφειλέτη στο κοινό πράγμα καθορίζεται με δικαστική απόφαση. Αφότου η δικαστική απόφαση με την οποία καθορίζεται το μερίδιο του οφειλέτη στο περιουσιακό στοιχείο που ανήκει κατά συγκυριότητα σε άλλα πρόσωπα αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου, η είσπραξη πραγματοποιείται από το μερίδιο του οφειλέτη στο περιουσιακό στοιχείο. Ο επισπεύδων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον προσδιορισμό του μεριδίου του οφειλέτη προκειμένου να καταστεί δυνατή η είσπραξη από αυτό.

2. Κάθε φορά που δεσμεύεται ένας λογαριασμός, επιχειρείται η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη των ποσών στον λογαριασμό. Ο λογαριασμός μπορεί να δεσμευθεί εάν τα ποσά του λογαριασμού ανήκουν στον οφειλέτη.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

Κύριοι κανόνες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 668 του λιθουανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, δεν μπορεί να εισπραχθεί χρηματικό ποσό που δεν υπερβαίνει τον κατώτατο μηνιαίο μισθό, όπως ορίζεται από την κυβέρνηση της Λιθουανίας[1]. Επιπλέον, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί είσπραξη επί κονδυλίων που λαμβάνονται με τη μορφή ενωσιακής ή άλλης διεθνούς χρηματοδοτικής ενίσχυσης ή συγχρηματοδότησης για την υλοποίηση υποστηριζόμενου έργου κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και της υποχρεωτικής περιόδου λειτουργίας του έργου, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία της ΕΕ ή σε διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Λιθουανία. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εάν τα ποσά εισπράττονται κατόπιν αιτήματος του φορέα που παρακολουθεί την υλοποίηση του υποστηριζόμενου έργου, επειδή τα κονδύλια δαπανήθηκαν κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ, του λιθουανικού δικαίου, διεθνών συμφωνιών ή των συμφωνιών για τη χορήγηση των ποσών.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 738 του λιθουανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί είσπραξη από παροχές κοινωνικής ασφάλισης λόγω ασθένειας ή ανεργίας μόνο βάσει δικαστικής απόφασης σχετικά με την είσπραξη πληρωμών διατροφής ή δικαστικής απόφασης σχετικά με αποζημίωση για βλάβη της υγείας λόγω ακρωτηριασμού ή άλλου τραυματισμού ή λόγω απώλειας προσώπου που κέρδιζε τα προς το ζην της οικογένειας.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 739 του λιθουανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί είσπραξη από ποσά που ανήκουν στον οφειλέτη με τη μορφή: 1) πληρωμών αποζημίωσης για φθορά στα εργαλεία εργαζομένου και άλλων μορφών αποζημίωσης για αποκλίσεις από τις κανονικές συνθήκες εργασίας· 2) ποσών που καταβάλλονται σε εργαζόμενο ο οποίος ταξιδεύει στο πλαίσιο επίσημης επαγγελματικής δραστηριότητας ή μετατάσσεται, απασχολείται ή αποσπάται σε άλλη τοποθεσία· 3) κρατικών παροχών κοινωνικής ασφάλισης μητρότητας ή πατρότητας· 4) παροχών σε τέκνα που καταβάλλονται βάσει του λιθουανικού νόμου για παροχές σε τέκνα· 5) επιδόματος κηδείας· 6) παροχών που καταβάλλονται βάσει του λιθουανικού νόμου για κρατικές παροχές κοινωνικής πρόνοιας και άλλων στοχευμένων κοινωνικών παροχών, επιδομάτων ή πληρωμών από κρατικούς ή δημοτικούς προϋπολογισμούς για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και κοινωνική στήριξη για άτομα· 7) παροχών απόλυσης.


[1] Από την 1η Ιανουαρίου 2016 ο κατώτατος μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε 350 ευρώ.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη

Οι τράπεζες δεν δικαιούνται να χρεώνουν τέλη —οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκτελούνται από δικαστικούς επιμελητές.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης

Κύριοι κανόνες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 609 του λιθουανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, τα έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης στα οποία υποβάλλονται οι δικαστικοί επιμελητές συνίστανται σε: 1) διοικητικά έξοδα που σχετίζονται με διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης· 2) πρόσθετα διοικητικά έξοδα που σχετίζονται με διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης τα οποία προκύπτουν κατά την εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένη υπόθεση αναγκαστικής εκτέλεσης· 3) στην αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για την εκτέλεση νομίμων εγγράφων αναγκαστικής εκτέλεσης. Το ποσό των εξόδων αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η διαδικασία για τον υπολογισμό και την πληρωμή τους, καθορίζονται στις οδηγίες σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων που εκδόθηκαν με το διάταγμα αριθ. 1R-352 του υπουργού Δικαιοσύνης της 27ης Οκτωβρίου 2005 (στο εξής: οδηγίες) (όπως τροποποιήθηκε με το διάταγμα αριθ. 1R-265 της 14ης Νοεμβρίου 2011).

Το σημείο 123 των οδηγιών ορίζει ότι η εκτέλεση της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού περιλαμβάνει τα έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης που αναφέρονται στο σημείο 7 του πίνακα 2 των οδηγιών, καθώς και τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διενέργεια των επιμέρους πράξεων στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση αποφάσεων.

2. Σύμφωνα με το σημείο 5 της διαδικασίας για τη φορολόγηση της επίδοσης και κοινοποίησης δικαστικών και εξώδικων εγγράφων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία εγκρίθηκε με το διάταγμα αριθ. 1R-16 του υπουργού Δικαιοσύνης, της 20ής Ιανουαρίου 2016 (όπως τροποποιήθηκε με το διάταγμα αριθ. 1R-312, της 9ης Δεκεμβρίου 2016), η αμοιβή για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων στη Λιθουανία είναι 110 ευρώ εάν αρμόδιος για την οργάνωση της επίδοσης ή κοινοποίησης των εγγράφων και τη διαβίβασή τους για αναγκαστική εκτέλεση από τους δικαστικούς επιμελητές είναι o Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών της Λιθουανίας.

Περιγραφή της διαδικασίας για την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικων εγγράφων που παραλαμβάνονται από το εξωτερικό σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις και για τη φορολόγηση της εν λόγω επίδοσης ή κοινοποίησης.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών

Κύριοι κανόνες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 626 παράγραφος 3 του λιθουανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, η είσπραξη από περιουσιακά στοιχεία δεν αναστέλλεται εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει κατασχεθεί ή τα δικαιώματα κυριότητας στο περιουσιακό στοιχείο περιορίζονται προσωρινά για την εξασφάλιση των απαιτήσεων πιστωτών ίσης ή υψηλότερης προτεραιότητας. Στην περίπτωση αυτήν, η είσπραξη από το κατασχεθέν περιουσιακό στοιχείο ή τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις οδηγίες για την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 754 του λιθουανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, δεν υπάρχει ειδική προτεραιότητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των φορέων χορήγησης ενυπόθηκων δανείων και των ενεχυρούχων δανειστών από το βεβαρυμένο με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακό στοιχείο. Πρώτη προτεραιότητα δίνεται στην ικανοποίηση αξιώσεων για την είσπραξη διατροφής και αξιώσεων αποζημίωσης λόγω ζημίας από ακρωτηριασμό ή άλλον τραυματισμό ή ζημίας που προκύπτει από την απώλεια προσώπου που κέρδιζε τα προς το ζην της οικογένειας. Δεύτερη προτεραιότητα δίνεται στην ικανοποίηση αξιώσεων εργαζομένων που απορρέουν από σχέσεις εργασίας. Η ικανοποίηση όλων των άλλων απαιτήσεων κατατάσσεται στην τρίτη τάξη. Εάν το εισπραχθέν ποσό δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων συγκεκριμένης τάξης, οι απαιτήσεις ικανοποιούνται κατ’ αναλογία προς το ποσό που οφείλεται σε κάθε επισπεύδοντα.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής

Σύμφωνα με το άρθρο 3122 του νόμου, η αίτηση για τα ένδικα βοηθήματα που αναφέρονται στο άρθρο 33 του κανονισμού και ισχύουν στο κράτος μέλος προέλευσης θα πρέπει να υποβάλλεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού.

Η αίτηση για τα ένδικα βοηθήματα που αναφέρονται στο άρθρο 34 του κανονισμού [εκτός από το άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α)] και ισχύουν στο κράτος μέλος εκτέλεσης θα πρέπει να υποβάλλεται στο τοπικό δικαστήριο της περιοχής στην οποία βρίσκεται το γραφείο του δικαστικού επιμελητή που εκτελεί ή έχει εκτελέσει την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού.

Η αίτηση για το ένδικο βοήθημα που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού και ισχύει στο κράτος μέλος εκτέλεσης θα πρέπει να υποβάλλεται στον δικαστικό επιμελητή που εκτελεί ή έχει εκτελέσει την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού.

Επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα λιθουανικά δικαστήρια και τα στοιχεία επικοινωνίας τους διατίθενται στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα για αστικές υποθέσεις. Ο κατάλογος των δικαστικών επιμελητών στη Λιθουανία διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του

Σύμφωνα με το άρθρο 3122 του νόμου, μπορεί να ασκηθεί αυτοτελές ένδικο μέσο κατά της δικαστικής απόφασης σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του κανονισμού και ισχύουν στο κράτος μέλος προέλευσης και σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα που αναφέρονται στα άρθρα 34 και 35 του κανονισμού [εκτός από το άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 35 παράγραφος 3] και ισχύουν στο κράτος μέλος εκτέλεσης. Σύμφωνα με το άρθρο 335 παράγραφος 1 του λιθουανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, τα αυτοτελή ένδικα μέσα πρέπει να ασκούνται ενώπιον του εφετείου μέσω του δικαστηρίου του οποίου η απόφαση προσβάλλεται εντός επτά ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης. Εάν η προσβαλλόμενη δικαστική απόφαση εκδόθηκε με γραπτή διαδικασία, μπορεί να ασκηθεί αυτοτελές ένδικο μέσο εντός επτά ημερών από την ημέρα επίδοσης του αντιγράφου της δικαστικής απόφασης. Δεν υπάρχει δικαίωμα αναίρεσης κατά των αποφάσεων του εφετείου μετά την εξέταση του αυτοτελούς ενδίκου μέσου.

Ένδικο μέσο κατά των πράξεων του δικαστικού επιμελητή σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 35 παράγραφος 3 που ισχύουν στο κράτος μέλος εκτέλεσης μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου της περιοχής στην οποία βρίσκεται το γραφείο του δικαστικού επιμελητή. Οι κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 593 παράγραφοι 1 έως 4 του λιθουανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στην υποβολή και την εξέταση του εν λόγω ενδίκου μέσου. Δεν υπάρχει προθεσμία για την άσκηση ενδίκου μέσου και δεν υπάρχει δικαίωμα έφεσης κατά της δικαστικής απόφασης που αποφαίνεται επί των πράξεων του δικαστικού επιμελητή.

Επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα λιθουανικά δικαστήρια και τα στοιχεία επικοινωνίας τους διατίθενται στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα για αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα

Σύμφωνα με το άρθρο 3119 του νόμου, όταν υποβάλλονται στο δικαστήριο αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού ή τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στο κεφάλαιο 4 του κανονισμού, καταβάλλεται δικαστικό τέλος. Το τέλος αντιστοιχεί στο δικαστικό τέλος για αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ή για αυτοτελές ένδικο μέσο κατά δικαστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, εάν υπάρχει.

Το ισχύον λιθουανικό δίκαιο δεν προβλέπει δικαστικό τέλος που πρέπει να καταβληθεί για αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 2 του λιθουανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, καταβάλλεται δικαστικό τέλος ύψους 28 ευρώ για την άσκηση αυτοτελούς ένδικου μέσου κατά δικαστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή για τις μεταφράσεις των εγγράφων είναι η λιθουανική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/10/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.