Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Μάλτα

Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης

Το αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού είναι το πρώτο τμήμα του πολιτικού δικαστηρίου (First Hall of the Civil Court).

Τηλέφωνο: +356 2590 2256 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: courts.csa@courtservices.mt

Διεύθυνση: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Η αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού είναι η γραμματεία των πολιτικών δικαστηρίων (Registrar, Civil Courts and Tribunals).

Τηλέφωνο: +356 2590 2346/260· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: courts.csa@courtservices.mt

Διεύθυνση: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, είναι διαθέσιμη η μέθοδος του άρθρου 14 παράγραφος 5 στοιχείο γ), δηλαδή η δυνατότητα να υποχρεώνουν τα δικαστήρια τον οφειλέτη να γνωστοποιεί σε ποια ή σε ποιες τράπεζες της επικρατείας της Μάλτας διατηρεί έναν ή περισσότερους λογαριασμούς, εφόσον η υποχρέωση αυτή συνοδεύεται από διαταγή in personam του δικαστηρίου με την οποία τού απαγορεύεται η χρήση, η ανάληψη ή η μεταφορά κεφαλαίων που διατηρεί στον ή στους λογαριασμούς του, μέχρι του δεσμευμένου με τη διαταγή δέσμευσης ποσού.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Το δικαστήριο στο οποίο ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού είναι το εφετείο στον ανώτερο βαθμό δικαιοδοσίας του

Τηλέφωνο: +356 2590 2256/283

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: courts.csa@courtservices.mt

Διεύθυνση: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων

Η αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού και άλλων εγγράφων είναι το γραφείο του Νομικού Σύμβουλου του Κράτους (Office of the State Advocate).

Τηλέφωνο: +356 22265000· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@stateadvocate.mt

Διεύθυνση: Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

Η αρμόδια αρχή για την εκτέλεση της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού είναι το πρώτο τμήμα του πολιτικού δικαστηρίου.

Τηλέφωνο: +356 2590 2256 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: courts.csa@courtservices.mt

Διεύθυνση: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου

Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, δεν επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

Κατά γενικό κανόνα, δυνάμει του άρθρου 381 παράγραφος 1 του Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας (Code of Organisation and Civil Procedure ) (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας), για να εκδοθεί διαταγή κατάσχεσης στα χέρια τρίτου σχετικά με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, απαιτείται ειδικό αίτημα από τον οφειλέτη:

α) μισθοί ή ημερομίσθια (συμπεριλαμβάνονται τα δώρα, τα επιδόματα, οι υπερωριακές αμοιβές και άλλες απολαβές)·

β) κάθε παροχή, σύνταξη, επίδομα ή βοήθημα που αναφέρεται στον νόμο για την κοινωνική ασφάλιση ή άλλο επίδομα συνταξιούχου του δημοσίου·

γ) κάθε φιλανθρωπική χορηγία ή δωρεά που πραγματοποιείται από το δημόσιο

δ) κληροδοτήματα που ρητά καταλείφθηκαν για σκοπούς διατροφής, αν ο οφειλέτης δεν έχει άλλα μέσα συντήρησης και η ίδια η οφειλή δεν αφορά διατροφή

ε) ποσά που οφείλονται ως διατροφή, είτε επιδικάζονται αυτεπαγγέλτως από τον δικαστή είτε ορίζονται με δημόσιο έγγραφο, αν η ίδια η οφειλή δεν αφορά διατροφή

στ) ποσά που έχουν τεθεί στη διάθεση του οφειλέτη με σύμβαση δανείου για την ανέγερση, την κατασκευή και τη συντήρηση κτιρίων που προορίζονται ως κύρια κατοικία του οφειλέτη

ζ) τραπεζικές διευκολύνσεις υπερανάληψης, πλην των πιστωτικών καρτών, μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η λειτουργία της εμπορικής επιχείρησης του οφειλέτη

η) τραπεζικές εγγυήσεις και πιστωτικές επιστολές.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη

Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, οι τράπεζες δεν δικαιούνται να χρεώνουν τέλη. Επιβάλλεται νόμιμο τέλος για την κατάθεση χρημάτων στο δικαστήριο, ωστόσο το τέλος αυτό καταβάλλεται από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο καλείται να καταθέσει στο δικαστήριο χρήματα που ανήκουν στον οφειλέτη και από το πρόσωπο που πράγματι διενεργεί την κατάθεση. Το ποσό αυτό αφαιρείται από το συνολικό χρηματικό ποσό που κατατίθεται στο δικαστήριο, το οποίο καταβάλλεται από τον δανειστή.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας), το τέλος για τη διεκπεραίωση διαταγών κατάσχεσης στα χέρια τρίτου είναι 50 EUR. Όσον αφορά την εκτέλεση, το τέλος είναι 7 EUR για κάθε κοινοποίηση και 0,35 EUR για κάθε τυχόν αντίγραφο.

Το τέλος καταβάλλεται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Αυτά τα τέλη καταβάλλονται στο δικαστήριο για την υποβολή και τη διεκπεραίωση του εκάστοτε δικογράφου. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα τέλη αυτά δεν περιλαμβάνουν έξοδα δικηγόρων και πληρεξουσίων.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών

Οι διαταγές κατάσχεσης στα χέρια τρίτου κατατάσσονται ανάλογα με τη σειρά υποβολής της αίτησης. Όταν οι τράπεζες ενημερωθούν για την έκδοση διαταγής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, καταθέτουν στο δικαστήριο το ποσό που ορίζεται στη διαταγή (εάν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια), προτού προβούν στην κατάθεση επόμενων ποσών που ορίζονται σε διαταγές κατάσχεσης στα χέρια τρίτου οι οποίες τους κοινοποιούνται σε μεταγενέστερο στάδιο. Σε ό,τι αφορά την τυχόν είσπραξη, από τον δανειστή, του ποσού που έχει κατατεθεί στο δικαστήριο, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας δανειστές, πριν από την είσπραξη του ποσού πρέπει να λάβει χώρα διαδικασία κατάταξης στο δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος των ίδιων των δανειστών. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται στα άρθρα 416 επ. του Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής

Το δικαστήριο εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής είναι το πρώτο τμήμα του πολιτικού δικαστηρίου.

Τηλέφωνο: ex +356 2590 2256

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: courts.csa@courtservices.mt

Διεύθυνση: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του

Για διαταγές δέσμευσης που έπονται εκτελεστού τίτλου, το δικαστήριο στο οποίο ασκείται το ένδικο μέσο είναι το εφετείο στον ανώτερο βαθμό δικαιοδοσίας του. Η προθεσμία άσκησης του ένδικου μέσου είναι έξι ημέρες από την ημερομηνία ανάγνωσης της διαταγής στο ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 281 παράγραφος 4 του Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας).

Στοιχεία εφετείου:

Τηλέφωνο: +356 2590 2256/283

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: courts.csa@courtservices.mt

Διεύθυνση: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT 2000, Malta

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα

α) Τέλος έκδοσης διαταγής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου: 50 EUR πλέον 7 EUR για κάθε κοινοποίηση, πλέον 0,35 EUR για κάθε τυχόν αντίγραφο.

β) Ανακοπή σύμφωνα με το άρθρο 836 του Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας: 40 EUR πλέον 7,20 EUR για κάθε κοινοποίηση.

γ) Αποδοχή ανακοπής: 20 EUR πλέον 7 EUR για κάθε κοινοποίηση, πλέον 0,35 EUR για κάθε τυχόν αντίγραφο.

Αναφορικά με τα ένδικα μέσα που ασκούνται μετά την έκδοση διαταγής δέσμευσης, το τέλος είναι 20 EUR για την αίτηση και 7,20 EUR για κάθε κοινοποίηση.

Το τέλος καταβάλλεται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Αυτά τα τέλη καταβάλλονται στο δικαστήριο για την υποβολή του εκάστοτε δικογράφου. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα τέλη αυτά δεν περιλαμβάνουν έξοδα δικηγόρων και πληρεξουσίων.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων

Η Μάλτα δέχεται μόνο τα μαλτέζικα και τα αγγλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.