Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβακία

Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης

Οι αιτήσεις έκδοσης διαταγής δέσμευσης λογαριασμού υπάγονται στη δικαιοδοσία του γενικού δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για το πρόσωπο κατά του οποίου υποβάλλεται η αίτηση για την έκδοση διαταγής δέσμευσης. Εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί η γενική κατά τόπον αρμοδιότητα ως προς ένα πρόσωπο, αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της περιφέρειας Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica).

Η διαδικασία διαταγής δέσμευσης διέπεται από τον νόμο αριθ. 54/2017 σχετικά με την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού και την τροποποίηση του νόμου αριθ. 71/1992 του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακίας σχετικά με τα δικαστικά τέλη και τα τέλη για αποσπάσματα ποινικού μητρώου, όπως τροποποιήθηκε.

Κατά τόπον αρμόδιο είναι το γενικό δικαστήριο στο οποίο υπάγεται ο εναγόμενος: Για τα φυσικά πρόσωπα, πρόκειται για το δικαστήριο του τόπου μόνιμης διαμονής, για τα νομικά πρόσωπα το δικαστήριο του τόπου της καταστατικής έδρας τους, και για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα το δικαστήριο του τόπου του υποκαταστήματός τους. Εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί το αρμόδιο δικαστήριο με βάση τη μόνιμη κατοικία ή την καταστατική έδρα, ή την πιο πρόσφατη μόνιμη κατοικία ή καταστατική έδρα, αρμόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ο εναγόμενος διαθέτει περιουσιακά στοιχεία.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Η αρχή πληροφόρησης είναι το ειρηνοδικείο της Banská Bystrica.

Διεύθυνση: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Η αρχή πληροφόρησης λαμβάνει στοιχεία μέσω αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών από ένα ειδικό πληροφορικό σύστημα.

Εάν δεν μπορούν να ληφθούν στοιχεία κατ’ αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος, η αρχή πληροφόρησης μπορεί να υποβάλει αίτημα στις τράπεζες για πληροφορίες σχετικά με το αν ένας οφειλέτης τηρεί λογαριασμό σε αυτές ή να απαιτήσει από τον οφειλέτη να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα ή τις τράπεζες στις οποίες τηρεί λογαριασμό ή λογαριασμούς· κατά την επιβολή της εν λόγω υποχρέωσης, το δικαστήριο πρέπει επίσης να εκδώσει διαταγή in personam με την οποία να απαγορεύει στον οφειλέτη να αναλάβει ή να μεταφέρει ποσά κατατεθειμένα στον λογαριασμό ή τους λογαριασμούς του, μέχρι του ποσού που αφορά η διαταγή δέσμευσης.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου αριθ. 54/2017, οι αιτήσεις άσκησης ένδικου βοηθήματος κατατίθενται στο δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων

Άρθρο 10 παράγραφος 2: εάν το δικαστήριο προέλευσης και εκτέλεσης είναι σλοβακικό δικαστήριο, αρμόδια αρχή για τη διαβίβαση των εγγράφων είναι το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης. Η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων διέπεται από το άρθρο 105 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αν μια διαταγή έχει ανακληθεί από σλοβακικό δικαστήριο και η ανάκληση πρόκειται να εκτελεστεί σε άλλο κράτος μέλος, το δικαστήριο ενεργεί σύμφωνα με τον κανονισμό· πρέπει να ανακαλέσει τη διαταγή χρησιμοποιώντας έντυπο που αποστέλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης. Για διαταγές δέσμευσης που εκδόθηκαν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ειρηνοδικείο της Banská Bystrica είναι αρμόδιο για την παραλαβή του εντύπου ανάκλησης της διαταγής δέσμευσης.

Άρθρο 23 παράγραφος 3: το δικαστήριο που εξέδωσε διαταγή δέσμευσης που πρόκειται να εκτελεστεί σε άλλο κράτος μέλος την επιδίδει ή την κοινοποιεί στον αιτούντα, ώστε ο αιτών να μπορεί να υποβάλει αίτηση εκτέλεσης της διαταγής δέσμευσης. Εάν η διαταγή εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος, αρμόδια αρχή για τη διαβίβαση είναι το ειρηνοδικείο της Banská Bystrica.

Άρθρο 23 παράγραφος 5: αρμόδια αρχή για την εκτέλεση διαταγών είναι το ειρηνοδικείο της Banská Bystrica.

Άρθρο 23 παράγραφος 6: αρμόδια αρχή για την παραλαβή των εντύπων, συμπεριλαμβανομένων των εντύπων για τις τράπεζες, είναι το ειρηνοδικείο της Banská Bystrica.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3, αρμόδια αρχή για την εκτέλεση της διαταγής είναι το ειρηνοδικείο της Banská Bystrica, το οποίο είναι αρμόδιο για πράξεις σχετικές με την εκτέλεση διαταγών δέσμευσης που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Άρθρο 27 παράγραφος 2: αρμόδιο είναι το δικαστήριο εκτέλεσης της διαταγής δέσμευσης.

Άρθρο 28 παράγραφος 3: το ειρηνοδικείο της Banská Bystrica είναι αρμόδιο να παραλαμβάνει έγγραφα από άλλα κράτη μέλη προς επίδοση στη Σλοβακία. Εάν διαταγή που εκδόθηκε από σλοβακικό δικαστήριο πρέπει να επιδοθεί σε οφειλέτη που κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος, το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή είναι αρμόδιο για τη διαβίβαση των εγγράφων.

Άρθρο 36 παράγραφος 5: αρμόδια αρχή είναι το ειρηνοδικείο της Banská Bystrica, το οποίο είναι αρμόδιο για πράξεις σχετικές με την εκτέλεση διαταγών δέσμευσης που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Άρθρο 27 παράγραφος 2: αρμόδιο είναι το δικαστήριο εκτέλεσης της διαταγής δέσμευσης.

Άρθρο 28 παράγραφος 3 πρώτη περίοδος: τα έγγραφα πρέπει να επιδοθούν από το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης. Σύμφωνα με τη δεύτερη περίοδο, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την επίδοση εγγράφων στον οφειλέτη είναι το δικαστήριο που εκτέλεσε τη διαταγή δέσμευσης.

Άρθρο 36 παράγραφος 5: αρμόδια αρχή είναι το ειρηνοδικείο της Banská Bystrica.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

Αρμόδιο δικαστήριο για την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος είναι το ειρηνοδικείο της Banská Bystrica. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης που εκδόθηκε στη Σλοβακική Δημοκρατία είναι το δικαστήριο που εξέδωσε την εν λόγω διαταγή δέσμευσης.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου

Η αρχή πληροφόρησης έχει το δικαίωμα να απαιτεί μόνο τις πληροφορίες που χρησιμεύουν για την ταυτοποίηση της τράπεζας και των λογαριασμών του οφειλέτη και όχι λογαριασμών τρίτων που τηρούνται για λογαριασμό του οφειλέτη. Η αρχή πληροφόρησης δεν λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες για τρίτους και δεν μπορεί να δεσμεύσει τους λογαριασμούς τους, εν όλω ή εν μέρει. Η αρχή πληροφόρησης μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες μόνο για λογαριασμούς που τηρούνται από κοινού με τον οφειλέτη.

Αρμόδια αρχή για τη δέσμευση κοινών λογαριασμών προσώπου κατά του οποίου υποβάλλεται αίτηση είναι:

α) το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή, για διαταγή που εκδόθηκε και πρέπει να εκτελεστεί στη Σλοβακική Δημοκρατία·

β) το ειρηνοδικείο της Banská Bystrica, για διαταγή που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος και πρέπει να εκτελεστεί στη Σλοβακική Δημοκρατία.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

Τα ακόλουθα ποσά δεν μπορούν να δεσμευθούν:

α) ποσά που βρίσκονται σε λογαριασμούς προσώπων των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να κατασχεθούν·

β) ποσά σε λογαριασμούς που δεν μπορούν να κατασχεθούν·

γ) ποσά σε ακατάσχετους λογαριασμούς.

Οι ακατάσχετες απαιτήσεις καθορίζονται στο άρθρο 104 του νόμου 233/1995.

Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση μέσω χρέωσης λογαριασμού:

α) ποσά λογαριασμού ύψους έως 99,58 EUR. Ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να παράσχει πληροφορίες για τυχόν ποσά μέχρι αυτού του ύψους·

β) ποσά που δηλώνεται ρητά από τον οφειλέτη ότι προορίζονται για την πληρωμή μισθών προσωπικού για την περίοδο πληρωμής που είναι πλησιέστερη προς την ημερομηνία κατά την οποία επιδόθηκε στην τράπεζα η εντολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης πρέπει να προβεί σε ρητή δήλωση·

γ) σε περίπτωση που ο μισθός ή άλλα εισοδήματα του οφειλέτη καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό, η κατάσχεση με χρέωση λογαριασμού δεν ισχύει για τα εν λόγω ποσά μέχρι του ύψους που εκ του νόμου δεν επιτρέπεται να παρακρατηθεί από τον μηνιαίο μισθό ή από άλλο εισόδημα· αυτό ισχύει από τη στιγμή της γνωστοποίησης προς την τράπεζα. Ο οφειλέτης πρέπει να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το ποσό αυτό.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη

Έως την έναρξη λειτουργίας του ειδικού δωρεάν πληροφορικού συστήματος, οι τράπεζες επιτρέπεται βάσει του πίνακα τραπεζικών τελών να χρεώνουν τέλη χειρισμού πελάτη, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 20 και 30 EUR. Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα ανάκτησης των εξόδων από το πρόσωπο κατά του οποίου εκτελέστηκε η διαταγή δέσμευσης.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης

Στη Σλοβακία μόνο τα δικαστήρια και οι τράπεζες συμμετέχουν στη διεκπεραίωση και την εκτέλεση διαταγών δέσμευσης. Οι τράπεζες χρεώνουν τέλη βάσει του πίνακα τραπεζικών τελών. Τα δικαστικά τέλη διέπονται από τον νόμο αριθ. 71/1992.

Το δικαστικό τέλος για αίτηση εκτέλεσης επείγοντος μέτρου σε άλλο κράτος μέλος ανέρχεται σε 16,50 EUR.

Το δικαστικό τέλος για αίτηση εκτέλεσης επείγοντος μέτρου σε άλλο κράτος μέλος ανέρχεται σε 33 EUR.

Το δικαστικό τέλος για αίτηση εκτέλεσης επείγοντος μέτρου στη Σλοβακία, εν όλω ή εν μέρει, ανέρχεται σε 49,50 EUR.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών

Στη Σλοβακία δεν υπάρχει χωριστός δικαιϊκός θεσμός δέσμευσης λογαριασμού. Η σειρά προτεραιότητας των ευρωπαϊκών διαταγών που αφορούν τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό καθορίζεται από τις ημερομηνίες κατά τις οποίες επιδόθηκαν στην τράπεζα οι διαταγές δέσμευσης. Σε περίπτωση που την ίδια ημέρα επιδόθηκαν περισσότερες από μία διαταγές δέσμευσης, αυτές έχουν την ίδια προτεραιότητα. Εάν ο λογαριασμός του οφειλέτη δεν διαθέτει επαρκή ποσά προς δέσμευση για την κάλυψη όλων των ποσών που ορίζονται στις διαταγές, τα ποσά δεσμεύονται αναλογικά. Η εκτέλεση διαταγής δέσμευσης δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα για την εκτέλεση και δεν συνεπάγεται προνόμιο εξασφάλισης των δεσμευμένων ποσών.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής

Αρμόδιο επί προσφυγής είναι το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή ή διέταξε την εκτέλεσή της.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του

Τα ένδικα μέσα κατατίθενται στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο κατά της απόφασης του οποίου ασκήθηκε το ένδικο μέσο. Το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των ένδικων μέσων είναι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, δηλαδή το περιφερειακό δικαστήριο. Η προθεσμία άσκησης ένδικου μέσου είναι 15 ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Η ίδια προθεσμία ισχύει εάν το ένδικο μέσο ασκηθεί απευθείας στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα

Τα δικαστικά τέλη διέπονται από τον νόμο αριθ. 71/1992. Τα τέλη που συνδέονται με την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης είναι τα ακόλουθα: αίτηση για την έκδοση απόφασης που διατάσσει επείγον μέτρο: 33 EUR ή 49,50 EUR· αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης: 33 EUR· αίτηση παροχής πληροφοριών που αποτελεί μέρος της αίτησης έκδοσης διαταγής: 3 EUR· αίτηση εκτέλεσης επείγοντος μέτρου σε άλλο κράτος μέλος: 16,50 EUR.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων

Για τους σκοπούς του άρθρου 49 παράγραφος 2, οι γλώσσες που γίνονται δεκτές είναι η σλοβακική, η τσεχική και η αγγλική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.