Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης

Αρμόδια δικαστήρια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης λογαριασμού (διαταγής δέσμευσης) όταν ο πιστωτής διαθέτει δημόσιο έγγραφο (άρθρο 6 παράγραφος 4) είναι τα τοπικά δικαστήρια (okrajna sodišča) [άρθρο 279b πρώτο εδάφιο του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης αστικών απαιτήσεων (Zakon o izvršbi in zavarovanju – στο εξής: ZIZ), Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Uradni List RS – στο εξής: UL RS) αριθ. 3/07 – επίσημο ενοποιημένο κείμενο, 93/07, 37/08 – νόμος περί δικαστικών εξόδων (Zakon o sodnih taksah – στο εξής: ZST-1), 45/08 – νόμος περί διαιτησίας (Zakon o arbitraži – στο εξής: ZArbit), 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, 45/14 – απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, 53/14, 58/14 – απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, 54/15, 76/15 – απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, και 11/18].

Κατάλογος των τοπικών δικαστηρίων διατίθεται εδώ.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Αρμόδια αρχή για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού (άρθρο 14) είναι ο Οργανισμός Δημόσιων Νομικών Μητρώων και Συναφών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – στο εξής: AJPES) (άρθρο 279c του ZIZ).

Στοιχεία επικοινωνίας: Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljanamailto:gp@ajpes.si

gp@ajpes.si – κεντρικά γραφεία
info@ajpes.si – πληροφορίες για τους χρήστες

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού (άρθρο 14 παράγραφος 5):

α) Ο AJPES, ο οποίος έχει οριστεί ως η αρχή πληροφόρησης, τηρεί το μητρώο τρεχούμενων λογαριασμών, το οποίο αποτελεί μια ενιαία βάση δεδομένων σχετικά με τους τρεχούμενους λογαριασμούς φυσικών και νομικών προσώπων [άρθρα 191 επ. του νόμου για τις υπηρεσίες πληρωμών, τις υπηρεσίες έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και τα συστήματα πληρωμών (Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih – στο εξής: ZPlaSSIED), UL RS αριθ. 7/18 και 9/18 – διορθ.]. Το εν λόγω σύστημα καθιστά τη διαδικασία λήψης στοιχείων ιδιαίτερα αποτελεσματική, δεδομένου ότι δεν υφίσταται ανάγκη να ρωτά η αρχή πληροφόρησης τις τράπεζες αν ο οφειλέτης τηρεί λογαριασμό σε αυτές [άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο α)].

Παρότι το σλοβενικό δίκαιο επιτρέπει τη λήψη στοιχείων για λογαριασμό οφειλέτη με τον τρόπο του άρθρου 14 παράγραφος 5 στοιχείο γ) (πρβλ. άρθρο 31 του ZIZ), τα δικαστήρια σπανίως καταφεύγουν στην εν λόγω επιλογή, καθώς μπορούν να λαμβάνουν στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης στο μητρώο τρεχούμενων λογαριασμών [άρθρο 4 του ZIZ, άρθρο 13 του νόμου περί δικαστηρίων (Zakon o sodiščih – στο εξής: ZS), UL RS αριθ. 94/07 – επίσημο ενοποιημένο κείμενο, 45/08, 96/09, 86/10 – νόμος για το δημόσιο ταμείο ακίνητης περιουσίας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Zakon o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije – στο εξής: ZJNepS), 33/11, 75/12 – νόμος για τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – στο εξής: ZSPDSLS-A), 63/13, 17/15 και 23/17 – νόμος για το Δικαστικό Συμβούλιο (Zakon o sodnem svetu – στο εξής: ZSSve)].

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Τα ένδικα μέσα ασκούνται (άρθρο 21):

– στο δικαστήριο που απέρριψε την αίτηση του δανειστή για την έκδοση διαταγής δέσμευσης (τοπικό δικαστήριο ή περιφερειακό δικαστήριο).

Κατάλογος των τοπικών δικαστηρίων, κατάλογος των περιφερειακών δικαστηρίων.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων

Αρμόδια αρχή για την παραλαβή, τη διαβίβαση και την επίδοση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων [άρθρο 4 σημείο14)] είναι:

– ως προς το άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 23 παράγραφοι 3, 5 και 6, το άρθρο 25 παράγραφος 3, το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 28 παράγραφος 3 και το άρθρο 36 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, το τοπικό δικαστήριο του Μάριμπορ.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

Αρμόδια αρχή για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης (κεφάλαιο 3) είναι:

το τοπικό δικαστήριο του Μάριμπορ, το οποίο είναι κατά τόπον αρμόδιο για την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 279d του ZIZ).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου

Ο βαθμός στον οποίο το εθνικό δίκαιο επιτρέπει τη δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου (άρθρο 30) έχει ως εξής:

Ως κοινός λογαριασμός πληρωμών νοείται λογαριασμός πληρωμών τον οποίο τηρεί πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για λογαριασμό δύο ή περισσότερων φυσικών προσώπων ή δύο ή περισσότερων νομικών προσώπων [άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου περί υπηρεσιών και συστημάτων πληρωμών (Zakon o plačilnih storitvah in sistemih – στο εξής: ZPlaSS)].

Κάθε επιμέρους συνδικαιούχος κοινού λογαριασμού πληρωμών μπορεί να διαθέσει το σύνολο των κεφαλαίων που τηρούνται στον λογαριασμό, εκτός εάν η σύμβαση διαχείρισης του κοινού λογαριασμού πληρωμών ορίζει διαφορετικά ως προς την εξουσία διάθεσης των κεφαλαίων του λογαριασμού (άρθρο 14 παράγραφος 2 του ZPlaSS).

Το σύνολο των κεφαλαίων που τηρούνται σε κοινό λογαριασμό πληρωμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υποχρεώσεων επιμέρους συνδικαιούχου του λογαριασμού έναντι τρίτων. Σύμβαση μεταξύ των συνδικαιούχων κοινού λογαριασμού πληρωμών σχετικά με το ποσοστό συνιδιοκτησίας και την ευθύνη εκάστου δεν περιορίζει το δικαίωμα των τρίτων να επιδιώξουν, στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης ή πτώχευσης κατά επιμέρους συνδικαιούχου, την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους από το σύνολο των κεφαλαίων του κοινού λογαριασμού πληρωμών (άρθρο 14 παράγραφος 3 του ZPlaSS). Συνεπώς, τα κεφάλαια που τηρούνται σε κοινό λογαριασμό πληρωμών είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση υποχρεώσεων επιμέρους συνδικαιούχου έναντι τρίτων.

Εάν ειδικός νόμος περιορίζει την εκτέλεση κατά του οφειλέτη σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, στη διαδικασία εκτέλεσης κατά επιμέρους συνδικαιούχου του κοινού λογαριασμού πληρωμών, ο εν λόγω περιορισμός εξετάζεται σε συνάρτηση με κάθε συνδικαιούχο του κοινού λογαριασμού πληρωμών (άρθρο 14 παράγραφος 4 του ZPlaSS).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

Τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση και τα ποσά για τα οποία ισχύουν περιορισμοί εκτέλεσης διέπονται από τους εξής κανόνες (άρθρο 31):

Από την εκτέλεση εξαιρούνται τα εισοδήματα που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό το ότι δεν αποτελούν βασικό εισόδημα, όπως οι μισθοί, αλλά αποτελούν, κατά κανόνα, χαμηλότερο, συμπληρωματικό εισόδημα που στις περισσότερες περιπτώσεις συνιστά κοινωνική επανορθωτική παροχή [άρθρο 101 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης αστικών απαιτήσεων (ZIZ)].

Βάσει του άρθρου 102 του ZIZ, η εκτέλεση περιορίζεται στα εισοδήματα τα οποία, σε γενικές γραμμές, θεωρούνται βασικά εισοδήματα, όπως οι μισθοί, δηλαδή τα εισοδήματα που θεωρούνται απόρροια εργασιακής σχέσης. Γενικά, επιτρέπεται η κατάσχεση έως και των δύο τρίτων των εν λόγω εισοδημάτων, ωστόσο στον οφειλέτη πρέπει να απομένει ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 76 % του ελάχιστου μισθού. Το εν λόγω εναπομένον ποσό πρέπει να είναι το ίδιο για κάθε οφειλέτη. Στην περίπτωση ορισμένων προνομιούχων απαιτήσεων, το ποσό που πρέπει να απομένει στον οφειλέτη είναι χαμηλότερο, αντίστοιχο προς το 50 % του ελάχιστου μισθού. Και στις δύο περιπτώσεις το ποσό που πρέπει να απομένει στον οφειλέτη είναι υψηλότερο αν ο οφειλέτης βαρύνεται με υποχρεώσεις διατροφής μελών της οικογένειάς του.

Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί στην εκτέλεση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους αρμόδιους για την εκτέλεση των αποφάσεων εκτέλεσης (την τράπεζα) χωρίς να απαιτείται αίτηση του οφειλέτη, εκτός εάν αυτός δικαιούται να υπαχθεί σε υψηλότερο όριο ακατάσχετου λόγω υποχρεώσεων διατροφής με τις οποίες βαρύνεται. Ο οφειλέτης πρέπει να αποδείξει το εν λόγω δικαίωμά του στον εκτελούντα την πράξη εκτέλεσης με δημόσιο έγγραφο (άρθρο 102 πέμπτο εδάφιο του ZIZ).

Αναλυτικός κατάλογος των ποσών που εξαιρούνται από την κατάσχεση ή ως προς τα οποία επιβάλλονται περιορισμοί στην κατάσχεση παρατίθεται στα άρθρα 101, 102 και 103 του ZIZ.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη

Επιβολή τελών (άρθρο 43): οι τράπεζες δικαιούνται, σύμφωνα με την εμπορική πολιτική τους και τις αντίστοιχες κλίμακες αμοιβών για τις υπηρεσίες τους, να επιβάλλουν τέλος για τη διενέργεια πράξεων βάσει ισοδύναμων εθνικών διαταγών (παραλαβή της διαταγής και μεταφορά των χρηματικών ποσών).

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να δημοσιεύουν στους ιστοτόπους τους πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα τέλη που επιβάλλουν για τη διενέργεια πράξεων βάσει απόφασης εκτέλεσης ή διαταγής συντηρητικών μέτρων (άρθρο 190 του ZPlaSSIED).

Τα στοιχεία του λογαριασμού παρέχονται από τον AJPES. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μητρώο των τρεχούμενων λογαριασμών των νομικών προσώπων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα διατίθενται στο κοινό δωρεάν στον ιστότοπο του AJPES (άρθρο 194 του ZPlaSSIED). Για την παροχή στοιχείων από το μητρώο τρεχούμενων λογαριασμών σχετικά με λογαριασμό φυσικού προσώπου, ο AJPES χρεώνει τον αιτούντα με τέλος, το ύψους του οποίου καθορίζεται σε συμφωνία με τον υπουργό Οικονομικών (άρθρο 195 του ZPlaSSIED). Η κλίμακα τελών για την κάλυψη των εξόδων της παροχής στοιχείων για τρεχούμενους λογαριασμούς φυσικών προσώπων από το μητρώο των τρεχούμενων λογαριασμών (UL RS αριθ. 49/10) δημοσιεύεται στον ιστότοπο του AJPES. Σύμφωνα με την εν λόγω κλίμακα, το ποσό εξόδων που χρεώνεται εξαρτάται από τον τρόπο υποβολής του αιτήματος χορήγησης στοιχείων λογαριασμού (το τέλος είναι χαμηλότερο για την ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων απ’ ό,τι για τη διαβίβαση στοιχείων βάσει γραπτού αιτήματος) και τον αριθμό των μονάδων στοιχείων που διαβιβάζονται.

Το τέλος για την εκτέλεση ισοδύναμης εθνικής διαταγής καταβάλλεται από τον οφειλέτη, ενώ το τέλος για την παροχή στοιχείων λογαριασμού καταβάλλεται από το πρόσωπο που υπέβαλε το αίτημα (συνήθως, τον δανειστή).

Το δικαστήριο λαμβάνει τα στοιχεία λογαριασμών ατελώς, συνδεόμενο στο μητρώο που τηρεί ο AJPES, ή ζητά από τον οργανισμό διεξαγωγής συναλλαγών πληρωμών (την τράπεζα) να γνωστοποιήσει αν ο οφειλέτης τηρεί λογαριασμό σ’ αυτόν (άρθρο 4 πρώτο εδάφιο του ZIZ, άρθρο 13 του ZS).

Ο AJPES παρέχει στα δικαστήρια, τη φορολογική αρχή και τις άλλες αρχές που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο τρεχούμενων λογαριασμών.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης

Κλίμακα τελών ή άλλοι κανόνες που καθορίζουν τα τέλη που επιβάλλει οποιαδήποτε αρχή ή άλλος φορέας που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης (άρθρο 44):

Για την υποβολή αίτησης για την εξασφάλιση απαίτησης μέσω διαταγής δέσμευσης απαιτείται η καταβολή δικαστικού τέλους (άρθρο 29b σε συνδυασμό με τα άρθρα 239 και 279a του ZIZ). Για την υποβολή αίτησης έκδοσης διαταγής δέσμευσης, απαιτείται η καταβολή δικαστικού τέλους ύψους 30 EUR [πίνακας τελών αριθ. 4012 του ZST-1, UL RS αριθ. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, 19/15 – απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, 30/16, 10/17 – νόμος για την τροποποίηση του νόμου περί πολιτικής δικονομίας (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku – στο εξής: ZPP-E) και 11/18 – νόμος για την τροποποίηση του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης αστικών απαιτήσεων (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – στο εξής: ZIZ-L)], ή 24 EUR (πίνακες τελών αριθ. 4041 και 4012 του ZST-1) εάν η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.

Αν η διαταγή δέσμευσης έχει εκδοθεί από σλοβενικό δικαστήριο, η τράπεζα είναι στη Σλοβενία και το δικαστήριο έχει επίσης εκδώσει απόφαση με την οποία διατάσσει την τράπεζα να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 260 πρώτο εδάφιο σημείο 4 ή στο άρθρο 271 πρώτο εδάφιο σημείο 4 του ZIZ (άρθρο 279e πρώτο εδάφιο), το δικαστικό τέλος καλύπτει και την έκδοση της εν λόγω απόφασης, δεδομένου ότι αυτή εκδίδεται από το δικαστήριο στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης διαταγής δέσμευσης (δηλαδή, της διαδικασίας για την εκδίκαση της αίτησης εξασφάλισης απαίτησης).

Αν η διαταγή δέσμευσης έχει εκδοθεί από αλλοδαπό δικαστήριο και έχει παραληφθεί από σλοβενικό δικαστήριο για εκτέλεση επειδή η τράπεζα βρίσκεται στη Σλοβενία, η απόφαση με την οποία το δικαστήριο διατάσσει την τράπεζα να λάβει τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 260 πρώτο εδάφιο σημείο 4 ή στο άρθρο 271 πρώτο εδάφιο σημείο 4 του ZIZ (άρθρο 279e πρώτο εδάφιο) εκδίδεται στο πλαίσιο της διαδικασίας που κινείται βάσει της παραλαβής της διαταγής δέσμευσης. Βάσει του άρθρου 24 του κανονισμού, το δικαστικό τέλος δεν καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή, καθώς η απόφαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απόφαση περί προσωρινού μέτρου ή ασφαλιστικού μέτρου και η διαδικασία στην οποία εκδίδεται η εν λόγω απόφαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως διαδικασία για την εξασφάλιση απαίτησης· αντιθέτως, αποσκοπεί στην έκδοση της απόφασης με την οποία το δικαστήριο παρέχει στην τράπεζα οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης διαταγής δέσμευσης που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών

Κατάταξη ισοδύναμων εθνικών διαταγών βάσει του εθνικού δικαίου (άρθρο 32):

Αν περισσότεροι δανειστές προβάλλουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του ίδιου οφειλέτη και για το ίδιο αντικείμενο εκτέλεσης, οι απαιτήσεις εξοφλούνται με τη σειρά που οι δανειστές απέκτησαν το δικαίωμα ικανοποίησης από το εν λόγω αντικείμενο, πλην αν ο νόμος ορίζει άλλως (άρθρο 12 του ZIZ).

Για την εκτέλεση διαταγής δέσμευσης που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση με την οποία διατάσσεται η λήψη των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 271 πρώτο εδάφιο σημείο 4 του ZIZ, δηλαδή η εκτέλεση πραγματοποιείται μέσω της επιβολής προσωρινών μέτρων (άρθρο 279e τρίτο εδάφιο του ZIZ). Με την απόφαση των προσωρινών μέτρων, το δικαστήριο διατάσσει τον οργανισμό διεξαγωγής συναλλαγών πληρωμών να αρνηθεί να καταβάλει στον οφειλέτη ή σε οποιονδήποτε ενεργεί για λογαριασμό του οφειλέτη το χρηματικό ποσό από τον λογαριασμό του οφειλέτη για το οποίο έχουν εκδοθεί τα προσωρινά μέτρα (άρθρο 271 πρώτο εδάφιο σημείο 4 του ZIZ). Τα εν λόγω προσωρινά μέτρα που διατάζονται από σλοβενικό δικαστήριο βάσει ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού άλλου κράτους μέλους δεν συστήνουν ενέχυρο επί του αντικειμένου των προσωρινών μέτρων (άρθρο 271 δεύτερο εδάφιο του ZIZ). Εκδίδονται από το δικαστήριο εάν δεν έχει ήδη εκδώσει απόφαση επί της ουσίας της υπόθεσης. Αν ο δανειστής επισυνάπτει στην αίτησή του για την έκδοση διαταγής δέσμευσης ήδη υφιστάμενη δικαστική απόφαση, δικαστικό συμβιβασμό ή δημόσιο έγγραφο, διατάσσεται το μέτρο εκτέλεσης που προβλέπεται στο άρθρο 260 πρώτο εδάφιο σημείο 4 του ZIZ, δηλαδή εκδίδεται απόφαση περί ασφαλιστικού μέτρου με την οποία διατάσσεται η δέσμευση του χρηματικού ποσού στον λογαριασμό του οφειλέτη στον οργανισμό διεξαγωγής συναλλαγών πληρωμών (άρθρο 279e τρίτο εδάφιο και άρθρο 260 πρώτο εδάφιο σημείο 4 του ZIZ). Με τη δέσμευση συστήνεται ενέχυρο υπέρ του δανειστή επί των χρηματικών ποσών που τηρεί ο οφειλέτης σε τραπεζικούς λογαριασμούς (άρθρο 107 τρίτο εδάφιο σε συνδυασμό με το άρθρο 138 πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 239 του ZIZ).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής

Δικαστήριο ή, κατά περίπτωση, αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής (άρθρο 33 παράγραφος 1, άρθρο 34 παράγραφος 1 ή 2):

– ένδικο βοήθημα (ανακοπή) κατά την έννοια του άρθρου 33 παράγραφος 1 ασκείται στο δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης. Το δικαστήριο αυτό είναι τοπικό δικαστήριο ή περιφερειακό δικαστήριο. Το εν λόγω δικαστήριο αποφαίνεται επί του ένδικου βοηθήματος (άρθρο 54 σε συνδυασμό με το άρθρο 239 του ZIZ)·

– ένδικο βοήθημα κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 1 ασκείται στο τοπικό δικαστήριο του Μάριμπορ, το οποίο εξέδωσε τη διαταγή συντηρητικών μέτρων (με ασφαλιστικά ή προσωρινά μέτρα) βάσει διαταγής δέσμευσης άλλου κράτους μέλους και την επέδωσε στον οργανισμό διεξαγωγής συναλλαγών πληρωμών. Το εν λόγω δικαστήριο αποφαίνεται επί του ένδικου βοηθήματος (άρθρο 279f του ZIZ)·

— ένδικο βοήθημα κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 2 (εξαίρεση δημόσιας τάξης) ασκείται στο τοπικό δικαστήριο του Μάριμπορ.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του

Τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο, η προθεσμία άσκησής του κατά το εθνικό δίκαιο και το γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη της προθεσμίας αυτής (άρθρο 37):

Ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί κατά της απόφασης επί της ανακοπής (άρθρο 9 πρώτο εδάφιο σε συνδυασμό με το άρθρο 239 του ZIZ). Το ένδικο μέσο ασκείται στο δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης (τοπικό δικαστήριο ή περιφερειακό δικαστήριο) ή στο τοπικό δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης βάσει του άρθρου 23 του κανονισμού.

Το ένδικο μέσο πρέπει να ασκηθεί εντός οκτώ ημερών από την ημέρα που το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εξέδωσε την απόφαση επί της ανακοπής (άρθρο 9 τρίτο εδάφιο του ZIZ).

Επί του ένδικου μέσου αποφαίνεται εφετείο.

Στοιχεία επικοινωνίας των εφετείων:

1 Εφετείο Celje
Prešernova ulica 22
3102 Celje - p.p. 1034

τηλ.: (03) 427 51 00
φαξ: (03) 427 52 70
email: urad.visce@sodisce.si

2 Εφετείο Koper
Ferrarska 9
6000 Koper

τηλ.: (05) 668 30 00
φαξ: (05) 639 52 45
email: urad.viskp@sodisce.si

3 Εφετείο Λιουμπλιάνας
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

τηλ.: (01) 366 44 44
φαξ: (01) 366 40 70
email: urad.vislj@sodisce.si

4 Εφετείο Μάριμπορ
Sodna ulica 14
2000 Maribor

τηλ.: (02) 234 71 00
φαξ: (02) 234 73 18
email: urad.vismb@sodisce.si

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα

Ενδεικτική αναφορά των δικαστικών εξόδων (άρθρο 42):

Τα δικαστικά έξοδα για την έκδοση διαταγής δέσμευσης ή για την άσκηση προσφυγής κατά τέτοιας διαταγής είναι τα ίδια με τα έξοδα που επιβάλλονται για την έκδοση ισοδύναμης εθνικής διαταγής ή την άσκηση προσφυγής κατά τέτοιας εθνικής διαταγής.

Η πληρωμή των δικαστικών εξόδων διέπεται από το άρθρο 29b του ZIZ. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να καταβληθούν με την κατάθεση της αίτησης εκτέλεσης, της ανακοπής ή του ένδικου μέσου, ή το αργότερο εντός οκτώ ημερών από την επίδοση της διαταγής πληρωμής των δικαστικών εξόδων.

Εάν είναι εφικτός ο αυτόματος υπολογισμός των δικαστικών εξόδων, εκδίδεται διαταγή πληρωμής όταν η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά, με την οποία καλείται ο αιτών να καταβάλει τα έξοδα με μεταφορά σε συγκεκριμένο λογαριασμό και μνημονεύοντας τον αριθμό αναφοράς που αναγράφεται στη διαταγή πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής των δικαστικών εξόδων θεωρείται ότι έχει επιδοθεί με την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης από τον αιτούντα προσωπικά ή από εκπρόσωπό του.

Εάν τα δικαστικά έξοδα δεν καταβληθούν εγκαίρως, η αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί.

Στη διαταγή πληρωμής, το δικαστήριο πρέπει να προειδοποιεί τον οικείο διάδικο για τις επιπτώσεις της μη πληρωμής των δικαστικών εξόδων.

Το ποσό των δικαστικών εξόδων καθορίζεται από τον νόμο περί δικαστικών εξόδων (ZST-1) (UL RS αριθ. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, 19/15 – απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, και 30/16). Τα επιβαλλόμενα δικαστικά έξοδα είναι τα ίδια με τα έξοδα της διαδικασίας της ισοδύναμης εθνικής διαταγής, δηλαδή της διαταγής συντηρητικών μέτρων.

Τα εν λόγω έξοδα συνίστανται στα εξής πάγια ποσά:


Εάν η αίτηση κατατίθεται σε έντυπη μορφή

Εάν η αίτηση κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή

Διαδικασία αίτησης έκδοσης διαταγής δέσμευσης

30 EUR (πίνακας τελών αριθ. 4012 του ZST-1)

24 EUR (πίνακας τελών αριθ. 4041 και 4012 του ZST-1)

Διαδικασία ανακοπής

30 EUR (πίνακας τελών αριθ. 4022 του ZST-1)

24 EUR (πίνακας τελών αριθ. 4041 και 4022 του ZST-1)

Διαδικασία έφεσης

33 EUR (πίνακας τελών αριθ. 4033 του ZST-1)

26,4 EUR (πίνακας τελών αριθ. 4041 και 4033 του ZST-1)

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων

Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων (άρθρο 49 παράγραφος 2):

Επίσημες γλώσσες είναι η σλοβενική και οι δύο εθνοτικές μειονοτικές γλώσσες, που χρησιμοποιούνται επίσημα στα δικαστήρια των τόπων των εν λόγω εθνοτικών μειονοτήτων (άρθρα 6 και 104 του ZPP). Εθνοτικές μειονοτικές γλώσσες είναι η ιταλική και η ουγγρική. Στο τοπικό δικαστήριο του Piran, στο τοπικό δικαστήριο του Koper και στο περιφερειακό δικαστήριο του Koper χρησιμοποιείται η ιταλική γλώσσα, ενώ στο τοπικό δικαστήριο της Lendava χρησιμοποιείται η ουγγρική.

Οι περιοχές μεικτής εθνοτικής σύνθεσης διέπονται από τον νόμο περί σύστασης δήμων και δημοτικών ορίων (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – στο εξής: ZUODNO) (UL RS αριθ. 108/06 – επίσημο ενοποιημένο κείμενο, και 9/11). Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ZUODNO: «Περιοχές μεικτής εθνοτικής σύνθεσης κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι περιοχές που ορίζονται ως τέτοιες σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό των δήμων Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola και Piran».

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.