Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης

Τα Πρωτοδικεία (Juzgado de Primera Instancia).

Για να προσδιοριστεί το κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο εφαρμόζονται τα κριτήρια του άρθρου 545 παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ley de Enjuiciamiento Civil), τα οποία αφορούν την εκτέλεση βάσει εξώδικων εκτελεστών τίτλων.

Αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο που έχει κατά τόπο αρμοδιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο δανειστής μπορεί επίσης να επιλέξει την εκτέλεση από το Πρωτοδικείο του τόπου εκπλήρωσης της υποχρέωσης, ανάλογα με τον εκτελεστό τίτλο, ή οποιουδήποτε τόπου όπου βρίσκονται περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δυνάμενα να κατασχεθούν, ενώ δεν εφαρμόζονται σε καμία περίπτωση οι κανόνες σχετικά με τη ρητή ή σιωπηρή παρέκταση δικαιοδοσίας. Αν υπάρχουν πολλοί οφειλέτες, αρμόδιο είναι το δικαστήριο το οποίο, βάσει των ανωτέρω, είναι αρμόδιο για οποιονδήποτε από τους οφειλέτες και επιλέγεται από τον πιστωτή.

Όταν η εκτέλεση αφορά υποθηκευμένα ή ενεχυρασμένα περιουσιακά στοιχεία, το αρμόδιο δικαστήριο καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 684 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Γενική Υποδιεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional). Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στοιχεία επικοινωνίας:

sgcji@mjusticia.es

Τηλέφωνο: +34 91 390 4411

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Πρόσβαση της αρχής πληροφόρησης στα σχετικά στοιχεία τα οποία φυλάσσονται από δημόσιες ή διοικητικές αρχές σε μητρώα ή αλλού.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Το ένδικο μέσο ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου που αρνήθηκε την έκδοση της διαταγής. Αν η διαταγή έχει εκδοθεί από Πρωτοδικείο ή Εμποροδικείο, η έφεση εκδικάζεται από το περιφερειακό εφετείο. Αν η διαταγή έχει εκδοθεί από δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το ίδιο δικαστήριο εκδικάζει την έφεση.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων

Το δικαστήριο το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 50 στοιχείο στ), είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της διαταγής.

Για τους σκοπούς του άρθρου 28 παράγραφος 3, το Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

Το Πρωτοδικείο του τόπου όπου τηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός και, αν υπάρχουν λογαριασμοί σε διαφορετικούς τόπους, το Πρωτοδικείο με κατά τόπον αρμοδιότητα σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου

Επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών του οφειλέτη και λογαριασμών που τηρούνται από τον οφειλέτη για λογαριασμό τρίτου. Αντιθέτως, δεν επιτρέπεται η δέσμευση λογαριασμών που τηρούνται από τρίτο για λογαριασμό του οφειλέτη.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

Οι κανόνες σχετικά με τους μισθούς και τις συντάξεις καθορίζονται στο άρθρο 607 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

Αν οι δημόσιες αρχές είναι διάδικοι σε αστική ή εμπορική δίκη για λόγους που δεν συνδέονται με την άσκηση των εξουσιών τους, εξαιρούνται από την κατάσχεση χρηματικά ποσά κατατεθειμένα από τις δημόσιες αρχές σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αν τα εν λόγω ποσά έχουν διατεθεί για παροχή δημόσιας υπηρεσίας ή για σκοπό του Δημοσίου.

Στις περιπτώσεις αυτές, τα ποσά εξαιρούνται από την κατάσχεση χωρίς καμία αίτηση.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη

Δεν υφίσταται διάταξη σχετικά με χρέωση τελών.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης

Δεν επιβάλλονται τέλη.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών

Χρονική κατάταξη, από τη στιγμή που η τράπεζα λαμβάνει τη διαταγή.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής

Το δικαστήριο που εξέδωσε ή εκτέλεσε τη διαταγή.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του

Το ένδικο μέσο ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε τη διαταγή.

Αν η διαταγή έχει εκδοθεί από Πρωτοδικείο ή Εμποροδικείο, η προθεσμία για την άσκηση έφεσης είναι 20 ημέρες και η έφεση εκδικάζεται από το περιφερειακό εφετείο. Αν η διαταγή έχει εκδοθεί από άλλο δικαστήριο, η έφεση πρέπει να ασκηθεί εντός 5 ημερών και εκδικάζεται από το ίδιο δικαστήριο.

Η έναρξη της προθεσμίας για την άσκηση ένδικου μέσου είναι η ημερομηνία κοινοποίησης της διαταγής.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα

Δεν υφίστανται δικαστικά έξοδα, εκτός από τη στιγμή της άσκησης ένδικου μέσου όπου απαιτείται κατάθεση χρημάτων στις περιπτώσεις και υπό τη μορφή που ορίζονται στην πρόσθετη διάταξη 15 του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία (Ley Orgánica del Poder Judicial).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων

Δεν έχει εφαρμογή

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.