Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) – Δικαστήρια που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την έκδοση διαταγής δέσμευσης

Η αίτηση για διαταγή δέσμευσης λογαριασμού υποβάλλεται στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο (tingsrätt).

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Αρχή πληροφόρησης είναι η σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Kronofogdemyndigheten).

Kronofogdemyndigheten (Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης)

Τ.Θ. 1050

SE-172 72 Sundbyberg

Τηλέφωνο: +46 771-73 73 00

Τηλέφωνο για κλήσεις από το εξωτερικό: +46 8 564 851 50

Φαξ: +46 8 29 2614

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kontakt@kronofogden.se

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) – Μέθοδοι για τη λήψη των στοιχείων λογαριασμού

Οι τράπεζες υποχρεούνται να γνωστοποιούν, κατόπιν αιτήματος της αρχής πληροφόρησης, αν ο οφειλέτης τηρεί σ’ αυτές τραπεζικό λογαριασμό, δηλαδή ακολουθείται η μέθοδος που προβλέπεται στο άρθρο άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο α). Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 4 του νόμου για τις διαταγές δέσμευσης λογαριασμού εντός της ΕΕ (2016:757) [lagen (2016:757) om kvarstad på bankmedel inom EU].

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) – Δικαστήρια στα οποία ασκείται το ένδικο μέσο κατά της άρνησης έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου κρίνονται από το Εφετείο (hovrätt). Οι αποφάσεις του Εφετείου προσβάλλονται ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ωστόσο, τα ένδικα μέσα κατατίθενται στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) – Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής δέσμευσης και άλλων εγγράφων

Αρμόδια αρχή είναι η σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο στ) – Αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης αρχή

Αρμόδια για την εκτέλεση αρχή είναι η σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) – Βαθμός στον οποίο επιτρέπεται η δέσμευση κοινών λογαριασμών και λογαριασμών αντιπροσώπου

Κινητά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να κατασχεθούν αν προκύπτει σαφώς ότι ανήκουν στον οφειλέτη {κεφάλαιο 4, άρθρο 17 του κώδικα αναγκαστικής είσπραξης απαιτήσεων (1981:774) [utsökningsbalken (1981:774)] βλ. κεφάλαιο 16, άρθρο 13}. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά τα χρηματικά ποσά σε κοινούς λογαριασμούς και λογαριασμούς αντιπροσώπου. Στην περίπτωση των κοινών τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν σε δύο πρόσωπα, τεκμαίρεται κατ’ αρχήν, εφόσον δεν αποδεικνύεται άλλως, ότι σε καθένα από τα εν λόγω πρόσωπα ανήκει το ήμισυ του συνολικού ποσού που τηρείται στον λογαριασμό. Το ζήτημα του αν τα εκάστοτε στοιχεία ανήκουν ή όχι στον οφειλέτη εξετάζεται κατά περίπτωση με βάση τις περιστάσεις της υπόθεσης.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο η) – Εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση

Οι κανόνες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να εξαιρούνται από την κατάσχεση περιέχονται στο κεφάλαιο 5 του κώδικα αναγκαστικής είσπραξης απαιτήσεων (1981:774). Στα στοιχεία που εξαιρούνται της κατάσχεσης μπορεί να περιλαμβάνονται μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις, λοιπές απαιτήσεις και αντικείμενα, στον βαθμό που τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα για τη διαβίωση του οφειλέτη έως ότου τα εισοδήματά του φθάσουν να επαρκούν για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, υπό τον όρο, ωστόσο, ότι η εν λόγω εξαίρεση δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τον ένα μήνα, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι. Οι κανόνες σχετικά με τα ακατάσχετα περιουσιακά στοιχεία εφαρμόζονται αυτεπαγγέλτως από την αρχή εκτέλεσης, δηλαδή ο οφειλέτης δεν χρειάζεται να τους επικαλεστεί ειδικά.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) – Τέλη, αν χρεώνονται από τις τράπεζες, για την εκτέλεση ισοδύναμων εθνικών διαταγών ή για την παροχή στοιχείων λογαριασμού και πληροφοριών ως προς το ποιο μέρος υποχρεούται να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη

Σύμφωνα με το σουηδικό δίκαιο, οι τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν τέλη για να διασφαλίσουν την επιβολή δέσμευσης ή παρόμοιου ασφαλιστικού μέτρου του εγχώριου δικαίου ομοίως, δεν επιτρέπεται να χρεώνουν τέλη για την παροχή στοιχείων λογαριασμού στην αρχή πληροφόρησης.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) – Την κλίμακα τελών ή άλλους κανόνες για τον καθορισμό των τελών που χρεώνονται από οιαδήποτε αρχή ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη διεκπεραίωση ή εκτέλεση της διαταγής δέσμευσης

Οι κανόνες σχετικά με τα τέλη αναγκαστικής εκτέλεσης περιλαμβάνονται στο διάταγμα σχετικά με τα τέλη της σουηδικής Αρχής Αναγκαστικής Εκτέλεσης (1992:1094) [förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten]. Στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβάλλονται έξοδα διεκπεραίωσης υπό τη μορφή ενός βασικού τέλους, ενός τέλους προετοιμασίας, ενός τέλους πώλησης και ενός ειδικού τέλους. Το βασικό τέλος ανέρχεται σε 600 σουηδικές κορώνες (SEK). Στις περιπτώσεις εκτέλεσης διαταγής δέσμευσης που έχει εκδοθεί στη βάση του κανονισμού της ΕΕ για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, χρεώνεται μόνο το βασικό τέλος των 600 SEK.

Στην περίπτωση της συγκέντρωσης στοιχείων, μπορεί να χρεωθεί τέλος 300 SEK απο την αρχή συγκέντρωσης των στοιχείων (τη σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης).

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ια) – Κατάταξη, ενδεχομένως, ισοδύναμων εθνικών διαταγών

Δεν προβλέπεται κατάταξη των ισοδύναμων σουηδικών διαταγών δέσμευσης.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) – Δικαστήρια ή αρχή εκτέλεσης που έχει αρμοδιότητα επί προσφυγής

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να κρίνει ένδικο βοήθημα του άρθρου 33 παράγραφος 1 είναι το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή δέσμευσης [σύμφωνα με το άρθρο 9 πρώτη περίοδος του νόμου για τις διαταγές δέσμευσης λογαριασμού εντός της ΕΕ (2016:757)].

Αρμοδιότητα να κρίνει ένδικο βοήθημα του άρθρου 34 παράγραφος 1 έχει η σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης [άρθρο 10 του νόμου για τις διαταγές δέσμευσης λογαριασμού εντός της ΕΕ (2016:757)].

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να κρίνει ένδικο βοήθημα του άρθρου 34 παράγραφος 2 είναι το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο, βάσει του κεφαλαίου 18, άρθρο 1 του κώδικα αναγκαστικής είσπραξης απαιτήσεων, είναι αρμόδιο να κρίνει το ένδικο βοήθημα κατά της οικείας απόφασης της Αρχής Εκτέλεσης της Σουηδίας [σύμφωνα με το άρθρο 10 δεύτερο εδάφιο του νόμου για τις διαταγές δέσμευσης λογαριασμού εντός της ΕΕ (2016:757)]. Το κεφάλαιο 18, άρθρο 1 του κώδικα αναγκαστικής είσπραξης απαιτήσεων παραπέμπει στο κεφάλαιο 17, άρθρο 1 του διατάγματος αναγκαστικής είσπραξης απαιτήσεων (1981:981) [utsökningsförordningen (1981:981)]. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 17, άρθρο 1 του διατάγματος αναγκαστικής είσπραξης απαιτήσεων, τα αρμόδια Πρωτοβάθμια Δικαστήρια είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Ως «καθ’ ου» νοείται ο οφειλέτης.

Αν ο οφειλέτης δεν διατηρεί συνήθη διαμονή στη Σουηδία, αρμόδιο να κρίνει ένδικο βοήθημα του άρθρου 34 παράγραφος 2 είναι το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο της Nacka.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) – Δικαστήρια στα οποία πρέπει να ασκείται το ένδικο μέσο και τυχόν προθεσμία άσκησής του

Απόφαση που έχει εκδοθεί από δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 33 και το άρθρο 35 παράγραφοι 1 και (3) μπορεί να προσβληθεί με ένδικο μέσο ενώπιον του Εφετείου και ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου. Το ένδικο μέσο πρέπει να κατατεθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Το ένδικο μέσο πρέπει να ασκηθεί εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση. Οι κανόνες σχετικά με τα ένδικα μέσα περιέχονται στα κεφάλαια 49 και 52 του κώδικα δικονομίας (rättegångsbalken).

Ένδικο βοήθημα κατά απόφασης της σουηδικής Αρχής Αναγκαστικής Εκτέλεσης που έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 34 παράγραφος 1 ή του άρθρου 35 παράγραφοι 3 και 4 ασκείται ενώπιον των παρακάτω Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων. Ως «καθ’ ου» νοείται ο οφειλέτης.

Αν ο οφειλέτης δεν διατηρεί συνήθη διαμονή στη Σουηδία, αρμόδιο να κρίνει ένδικο βοήθημα κατά απόφασης της σουηδικής Αρχής Αναγκαστικής Εκτέλεσης είναι το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο της Nacka. Ωστόσο, το ένδικο βοήθημα πρέπει να κατατεθεί στη σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης. Το ένδικο βοήθημα κατά της απόφασης πρέπει να ασκηθεί εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία κοινοποιήθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση στον ασκούντα το ένδικο βοήθημα. Οι κανόνες σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα κατά αποφάσεων της σουηδικής Αρχής Αναγκαστικής Εκτέλεσης περιέχονται στο κεφάλαιο 18 του κώδικα αναγκαστικής είσπραξης απαιτήσεων (1981:774) και το κεφάλαιο 17 του διατάγματος αναγκαστικής είσπραξης απαιτήσεων (1981:981).

Τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου που έχουν εκδοθεί βάσει του άρθρου 34 παράγραφος 2 ασκούνται ενώπιον του Εφετείου. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση έχει εκδοθεί από Εφετείο, το ένδικο μέσο ασκείται ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ωστόσο, τα ένδικα μέσα κατατίθενται στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Το ένδικο μέσο πρέπει να ασκηθεί εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αν η απόφαση τέμνει τη διαφορά, υπό τον όρο ότι η απόφαση εκδόθηκε σε δημόσια συνεδρίαση ή ότι η ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανακοινώθηκε σε δημόσια συνεδρίαση. Σε διαφορετική περίπτωση, η προθεσμία άσκησης του ένδικου μέσου είναι τρεις εβδομάδες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον ασκούντα το ένδικο μέσο. Οι κανόνες σχετικά με τα ένδικα μέσα περιέχονται στα κεφάλαια 38-41 του νόμου για τη δικαστική διαδικασία (1996:242) [lagen (1996:242) om domstolsärenden].

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) – Δικαστικά έξοδα

Οι κανόνες σχετικά με τα δικαστικά τέλη περιλαμβάνονται στο διάταγμα σχετικά με τα τέλη στα γενικά δικαστήρια (1987:452) [förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna]. Το τέλος για μια αίτηση έκδοσης διαταγής δέσμευσης λογαριασμού ανέρχεται σε 2 800 SEK.

Το τέλος πρέπει να καταβληθεί κατά την κατάθεση της αίτησης στο δικαστήριο.

Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων

Αγγλικά

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.