Pangakontode Euroopa arestimismäärus

Määrusega nr 655/2014 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid

Mis see on?

Pangakontode Euroopa arestimismäärus võimaldab ühe ELi liikmesriigi kohtul arestida vara, mis on võlgniku pangakontol mõnes muus ELi liikmesriigis. Seda menetlust saab kasutada ainult piiriüleste juhtumite korral: menetlust läbiviiv kohus või võlausaldaja elu- või asukoht peab olema muus liikmesriigis, kui selles, kus võlgniku pangakontot peetakse.

Nii muutub võlgade sissenõudmine ELis lihtsamaks.

Pangakontode Euroopa arestimismääruse saamise menetlus on sätestatud määruses (EL) nr 655/2014.

Tegemist on alternatiiviga igas ELi liikmesriigis kohaldatavatele kohtumenetlustele.

Seda kohaldatakse alates 18. jaanuarist 2017.

Eelised

Menetlus on kiire ja see viiakse läbi ilma võlgnikku teavitamata (ex parte menetlus).

Üllatusmoment hoiab ära selle, et võlgnikul oleks võimalik elukohta vahetada, end varjata või raha ära kulutada.

Kas menetlust kohaldatakse kõikides ELi liikmesriikides?

Ei. Määrust ei kohaldata Taanis. See tähendab, et:

  • Taanis elavad või asuvad võlausaldajad ei saa pangakontode Euroopa arestimismääruse taotlust esitada,
  • Taanis peetava pangakonto suhtes ei ole võimalik arestimismäärust väljastada.

Kuidas taotlust esitada?

Kõik taotlusvormid ja rohkem teavet leiate siin.

Te võite täita kõik vormid internetis.

Pidage meeles: Te ei pea esitama arestitava pangakonto kohta täpseid andmeid (nt kontonumber), kui Te neid ei tea, piisab ainult selle panga nimest, kus kontot peetakse. Kui Te ei tea selle panga nime, kus võlgniku kontot peetakse, võite määruse kohaselt esitada kohtule taotluse selle väljaselgitamiseks.

Kõik arestimismääruse vormid on kehtestatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1823.

Seonduv link

Euroopa Liidu piiriüleste tsiviilkohtumenetluste juhend kodanikele  PDF (714 Kb) et

Viimati uuendatud: 21/03/2022

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.