Pangakontode Euroopa arestimismäärus

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Artikli 50 lõike 1 punkt a – kohtud, kes on määratud pädevaks arestimismäärust tegema

Arestimismäärust on pädevad tegema piirkonnakohtud (Επαρχιακά Δικαστήρια).

Nikosia piirkonnakohus

 • Aadress: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Küpros
 • Telefon: +357 22865518
 • Faks: +357 22304212/22805330
 • E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Limassoli piirkonnakohus

 • Aadress: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Küpros
 • Telefon: +357 25806100/25806128
 • Faks: +357 25305311
 • E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Larnaca piirkonnakohus

 • Aadress: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Küpros
 • Telefon: +357 24802721
 • Faks: +357 24802800
 • E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Paphose piirkonnakohus

 • Aadress: Corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Küpros
 • Telefon: +357 26802601
 • Faks: +357 26306395
 • E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Famagusta piirkonnakohus

 • Aadress: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Küpros
 • Telefon: +357 23730950/23742075
 • Faks: +357 23741904
 • E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikli 50 lõike 1 punkt b – asutus, kes on määratud pädevaks hankima kontot käsitlevat teavet

Kontot käsitlevat teavet on pädev hankima keskpank.

Kontaktandmed:

Postiaadress:

Central Bank (Κεντρική Τράπεζα)

John Kennedy Avenue 80

1076 Nicosia

Küpros

või P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

Artikli 50 lõike 1 punkt c – kontot käsitleva teabe hankimise viisid

Pangad või krediidiasutused annavad teavet Küprose Keskpanga 2002.–2017. aasta seaduste artikli 6 lõikes 2A nimetatud teabeasutusele, nimelt Küprose Keskpangale (määruse (EL) nr 655/2014 artikli 14 lõike 5 punkt a).

Artikli 50 lõike 1 punkt d – kohtud, kellele tuleb esitada edasikaebus arestimismääruse tegemisest keeldumise peale

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Piirkonnakohtu otsuse peale võib esitada edasikaebuse ülemkohtule (Ανώτατο Δικαστήριο).

Ülemkohus

Artikli 50 lõike 1 punkt e – asutused, kes on määratud pädevaks arestimismäärust ja muid dokumente vastu võtma, edastama ja kätte toimetama

Eespool nimetatud ülesandeid on pädev täitma justiits- ja avaliku korra ministeerium.

Artikli 50 lõike 1 punkt f – asutus, kes on pädev arestimismäärust täitma

Asutus/ametiisik, kes on pädev täitma arestimismäärust vastavalt määruse (EÜ) nr 655/2014 artikli 23 lõikele 2, on kohtutäitur.

Artikli 50 lõike 1 punkt g – ulatus, milles võib arestida ühiskontot ja volituse alusel kasutatavat kontot 

Küprosel puuduvad siseriiklikud õigusnormid, millega reguleeritakse ühiskonto ja volituse alusel kasutatava konto arestimist tsiviil- ja kaubandusasjade korral. Sellise konto arestimist sooviv pool esitab kohtule vastava taotluse ning kohus oma üldisemate volituste raames annab korralduse (või ei anna korraldust) arestida osa summast või kogu summa, võttes arvesse juhtumi kõiki asjaolusid.

Artikli 50 lõike 1 punkt h – arestimisele mitte kuuluvate summade suhtes kohaldatavad eeskirjad 

Küprosel ei kohaldata tsiviil- ja kaubandusasjade korral erieeskirju arestimisele mittekuuluvate summade suhtes, küll aga kohaldatakse neid kriminaalmenetluste raames arestitavate selliste summade suhtes, mis ei kuulu arestimisele tasumisele kuuluva maksu kogumise eesmärgil vastavalt 1962. ja 2014. aasta maksukogumisseaduste artikli 9 punktile B ning 2000. ja 2014. aasta käibemaksuseaduste X lisa lõikele 13.

Artikli 50 lõike 1 punkt i – tasud, juhul kui pankadel on õigus võtta neid samaväärsete siseriiklike määruste täitmise või kontot käsitleva teabe esitamise eest, ja teave selle kohta, milline pool peab need tasud maksma 

Küprosel puuduvad siseriiklikul õigusel põhinevad erisätted, millega keelatakse pankadel võtta selliseid tasusid kontoomanikelt.

Artikli 50 lõike 1 punkt j – arestimismääruse menetlemise või täitmisega seotud mis tahes asutuse võetavate tasude skaala või muud eeskirjad, milles määratakse kindlaks asutuse võetavad tasud

Sellised tasud puuduvad.

Artikli 50 lõike 1 punkt k – siseriiklike määruste järjestamise kord, kui seda kohaldatakse 

Ei ole sätestatud.

Artikli 50 lõike 1 punkt l – kohtud või täitevasutus, kes on pädevad/pädev rakendama õiguskaitsevahendit 

Artikli 50 lõike 1 punkti a kohased piirkonnakohtud.

Artikli 50 lõike 1 punkt m – kohtud, kellele saab esitada edasikaebuse, ja edasikaebuse esitamise tähtaeg, kui selline tähtaeg on kindlaks määratud 

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Piirkonnakohtu otsuse peale võib esitada edasikaebuse ülemkohtule (artikkel 21) 42 päeva jooksul, nagu see on sätestatud tsiviilkohtumenetluse eeskirjade määruse 35 lõikes 2. Vaheotsuse peale tuleb edasikaebus esitada 14 päeva jooksul alates vaheotsuse tegemise kuupäevast.

Artikli 50 lõike 1 punkt n – kohtukulud 

Kohtukulude kohta leiate üksikasjalikumat teavet, kui klõpsate Lingil klikates avaneb uus akenjärgneval lingil ja tutvute lehekülgedega 19–30.

Artikli 50 lõike 1 punkt o – dokumentide tõlkimisel aktsepteeritavad keeled

Lisaks kreeka keelele aktsepteeritakse ka inglise keelde tõlgitud dokumente.

Viimati uuendatud: 04/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.