Pangakontode Euroopa arestimismäärus

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Kreeka

Pangakontode Euroopa arestimismäärus


*kohustuslikud andmed

Artikli 50 lõike 1 punkt a – kohtud, kes on määratud pädevaks arestimismäärust tegema

Piirkondlikud tsiviilkohtud (Eirinodikeía) ja esimese astme kohtud (Protodikeía).

Artikli 50 lõike 1 punkt b – asutus, kes on määratud pädevaks hankima kontot käsitlevat teavet

Riigitulude eest vastutava sõltumatu asutuse (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon – AADE) maksuoperatsioonide peadirektoraadi (Genikí Diéfthynsi Forologikón Leitourgión) audititegevuse planeerimise direktoraat (Diéfthynsi Epicheirisiakoú Schediasmoú Eléngchon - DIESEL), e-post: diesel@aade.gr / telefon: +30 2104802000, +30 2104802530.

Artikli 50 lõike 1 punkt c – kontot käsitleva teabe hankimise viisid

Rahandusministeeriumi pangakontode ja maksekontode registrite süsteem loodi ametiasutuste, teenistuste, avaliku sektori asutuste ja muude asutuste teabenõuete edastamiseks krediidiasutustele. Teabenõuded saadetakse elektrooniliselt turvalise kolmanda üksuse (Tiresias) kaudu krediidiasutustele, kes saadavad oma vastused kontoandmetega sama kanali kaudu (artikli 14 lõike 5 punkt a).

Artikli 50 lõike 1 punkt d – kohtud, kellele tuleb esitada edasikaebus arestimismääruse tegemisest keeldumise peale

Piirkondliku tsiviilkohtu kohtuniku keeldumise suhtes on võimalik esitada edasikaebus ainuisikulise koosseisuga esimese astme kohtule (Monomelés Protodikeío) ja ainuisikulise koosseisuga esimese astme kohtu keeldumise suhtes on võimalik esitada edasikaebus apellatsioonikohtule (Efeteío).

Artikli 50 lõike 1 punkt e – asutused, kes on määratud pädevaks arestimismäärust ja muid dokumente vastu võtma, edastama ja kätte toimetama

Edastamise eest vastutav pädev asutus on esimese astme kohus. Kohtutäiturid (dikastikoí epimelités) vastutavad arestimismääruse ja muude dokumentide kättesaamise ja kättetoimetamise eest.

Artikli 50 lõike 1 punkt f – asutus, kes on pädev arestimismäärust täitma

Kohtutäiturid.

Artikli 50 lõike 1 punkt g – ulatus, milles võib arestida ühiskontot ja volituse alusel kasutatavat kontot 

Arestida on võimalik ainult ühiskontosid, mitte esindajakontosid. Ühiskontode arestimisele muid tingimusi ei kohaldata.

Artikli 50 lõike 1 punkt h – arestimisele mitte kuuluvate summade suhtes kohaldatavad eeskirjad 

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Kódikas Politikís Dikonomías) artikli 982 lõikes 2 on sätestatud, et arestimine ei laiene elatisnõuetele, palkadele, pensionidele, kindlustushüvitistele jms. Tsiviilkohtumenetluse seadustikule internetis linki ei ole. Eespool nimetatud summad arestimisele ei kuulu ja võlgnik ei pea selleks taotlust esitama.

Artikli 50 lõike 1 punkt i – tasud, juhul kui pankadel on õigus võtta neid samaväärsete siseriiklike määruste täitmise või kontot käsitleva teabe esitamise eest, ja teave selle kohta, milline pool peab need tasud maksma 

Erisätteid, mis reguleerivad kulude ja tasude arvestamist pangakonto arestimise või kontoandmete edastamise eest, ei ole. Kreeka pangaliit (Ellinikí Énosi Trapezón) on siiski seisukohal, et krediidiasutustel on õigus nõuda kulude tasumist, nagu on sõnaselgelt mutatis mutandis sätestatud riigitulude kogumise seadustiku artiklites 30A ja 30B (Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon (KEDE) – seadusandlik dekreet nr 356/1974, mida on muudetud ja mis praegu kehtib).

Artikli 50 lõike 1 punkt j – arestimismääruse menetlemise või täitmisega seotud mis tahes asutuse võetavate tasude skaala või muud eeskirjad, milles määratakse kindlaks asutuse võetavad tasud

Riigituludega tegelev sõltumatu asutus (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon) ei võta arestimismääruse menetlemise eest tasu. Kuna määruse täitmisega tegelevad kohtutäiturid, esitavad nad arve otse oma tööandjatele. Internetis ei ole linki kohtutäiturite tasudega seotud leheküljele. Artikli 14 kohaselt ei võta rahandusministeerium tasu kontoteabe esitamise eest.

Artikli 50 lõike 1 punkt k – siseriiklike määruste järjestamise kord, kui seda kohaldatakse 

Kreeka õiguse kohaselt käsitletakse Euroopa pangakonto arestimise määrust arestimismeetmega (asfalistikó métro) võrdväärsena. Võrdväärsete siseriiklike määruste suhtes tähtsusjärjestust ei kohaldata.

Artikli 50 lõike 1 punkt l – kohtud või täitevasutus, kes on pädevad/pädev rakendama õiguskaitsevahendit 

Õiguskaitsevahendi rakendamiseks pädev kohus on Euroopa pangakonto arestimismääruse teinud kohus, st piirkondliku tsiviilkohtu kohtunik piirkondliku tsiviilkohtu pädevusvaldkonda kuuluvate nõuete puhul ja ainuisikulise koosseisuga esimese astme kohtu kohtunik muude nõuete puhul. Artikli 34 lõigetes 1 ja 2 viidatud õiguskaitsevahendite puhul on pädev kohus kuni 20 000 euro suuruste summade ulatuses piirkondlik tsiviilkohus. 20 000 eurot ületavate summade korral on pädev kohus esimese astme kohus.

Artikli 50 lõike 1 punkt m – kohtud, kellele saab esitada edasikaebuse, ja edasikaebuse esitamise tähtaeg, kui selline tähtaeg on kindlaks määratud 

Piirkondliku tsiviilkohtu kohtuniku keeldumise suhtes on võimalik esitada edasikaebus ainuisikulise koosseisuga esimese astme kohtule ja ainuisikulise koosseisuga esimese astme kohtu keeldumise suhtes on võimalik esitada edasikaebus apellatsioonikohtule. Edasikaebused tuleb esitada 30 päeva jooksul alates otsuse võlgnikule kättetoimetamisest.

Artikli 50 lõike 1 punkt n – kohtukulud 

Kohtulõivude suuruseks arvestatakse ligikaudu neli tuhandikku nõutud summast. Seda arvutust kohaldatakse nii määruse tegemise taotlemisel kui ka määruse suhtes õiguskaitsevahendi taotlemise korral.

Artikli 50 lõike 1 punkt o – dokumentide tõlkimisel aktsepteeritavad keeled

Dokumente võetakse vastu ainult kreeka keeles.

Viimati uuendatud: 26/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.