Pangakontode Euroopa arestimismäärus

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

Artikli 50 lõike 1 punkt a – kohtud, kes on määratud pädevaks arestimismäärust tegema

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Iiri õigus ei tunne ametlikke dokumente ja seepärast seda sätet Iirimaal ei kohaldata.

Artikli 50 lõike 1 punkt b – asutus, kes on määratud pädevaks hankima kontot käsitlevat teavet

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Iirimaal

Justiitsminister (Minister for Justice),

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

EAPOIA@justice.ie

Artikli 50 lõike 1 punkt c – kontot käsitleva teabe hankimise viisid

Iirimaal kohaldub artikli 14 lõike 5 punkt a, st kõik Iirimaal asuvad pangad on kohustatud avaldama teabeasutuse taotluse korral teavet selle kohta, kas võlgnikul on nende pangas konto või mitte.

Artikli 50 lõike 1 punkt d – kohtud, kellele tuleb esitada edasikaebus arestimismääruse tegemisest keeldumise peale

Iirimaal

  • Kui arestimismääruse tegemine kuulub piirkonnakohtu (District Court) pädevusse, siis selle ringkonnakohtu (Circuit Court) kohtunikule, kelle tööpiirkonnas määrus tehti.
  • Kui arestimismääruse tegemine kuulub ringkonnakohtu pädevusse, siis kõrgemale kohtule (High Court).
  • Kui arestimismääruse tegemine kuulub kõrgema kohtu pädevusse, siis apellatsioonikohtule (Court of Appeal) [tuleks siiski märkida, et Iiri põhiseaduse järgi on ülemkohtule (Supreme Court) antud pädevus menetleda kõrgema kohtu otsuse peale esitatud edasikaebust, kui ülemkohus leiab, et seda põhjendavad erakorralised asjaolud. Ülemkohtusse pöördumiseks peab asjaomase otsuse tegemiseks olema avalik huvi ja/või see peab olema vajalik õigusemõistmise huvides].

Artikli 50 lõike 1 punkt e – asutused, kes on määratud pädevaks arestimismäärust ja muid dokumente vastu võtma, edastama ja kätte toimetama

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Iirimaal

Justiitsminister (Minister for Justice),

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

EAPOCA@justice.ie

Artikli 50 lõike 1 punkt f – asutus, kes on pädev arestimismäärust täitma

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Iirimaal

Justiitsminister (Minister for Justice),

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

EAPOCA@justice.ie

Artikli 50 lõike 1 punkt g – ulatus, milles võib arestida ühiskontot ja volituse alusel kasutatavat kontot 

Ulatus, milles ühiskontot ja volituse alusel kasutatavat kontot võib Iiri õiguse alusel arestida, sõltub konkreetse asja asjaoludest. Mis puudutab ühiskontosid, siis üldreegli järgi ei takista kostja suhtes tehtud Mareva tüüpi määrus (vara arestimise määrused common law süsteemis) iseenesest ühiskontoomanikul pangakontolt raha välja võtmast, kui see ei ole määrusega sõnaselgelt keelatud.

Mis puudutab volituse alusel kasutatavat kontot, siis kui kolmas isik hoiab volituse alusel kasutataval kontol vara kostja nimel, võib kostja vastu suunatud Mareva määrus mõjutada ka seda vara, sest kostja on nende tegelik omanik või nendest tulusaaja.

Ühiskonto või volituse alusel kasutatava konto omanik, kelle konto kohta on tehtud selline määrus, võib esitada asjaomasele kohtule avalduse määruses kehtestatud tingimuste muutmiseks.

Artikli 50 lõike 1 punkt h – arestimisele mitte kuuluvate summade suhtes kohaldatavad eeskirjad 

Siseriiklike samaväärsete menetluste korral määrab kohus võlgniku kasutada jääva summa asjaomase poole konkreetseid asjaolusid arvestades. Sellesisulise avalduse esitab võlgnik. Võlgnikule kasutada jäetavate summade suurus ei ole reguleeritud.

Artikli 50 lõike 1 punkt i – tasud, juhul kui pankadel on õigus võtta neid samaväärsete siseriiklike määruste täitmise või kontot käsitleva teabe esitamise eest, ja teave selle kohta, milline pool peab need tasud maksma 

Samaväärsetes siseriiklikes menetlustes pangad kohtumääruste täitmise eest tasu ei võta. Kui teavet taotletakse pangakonto kohta, siis pole ühtki normi, mis keelaks pankadel sellise teabe edastamise eest tasu küsimast. Üldjuhul kannab panga kantud kulud võlausaldaja, kuigi lõpuks võib sellised kulud välja mõista võlgnikult.

Artikli 50 lõike 1 punkt j – arestimismääruse menetlemise või täitmisega seotud mis tahes asutuse võetavate tasude skaala või muud eeskirjad, milles määratakse kindlaks asutuse võetavad tasud

Teabe hankimise eest vastutavate asutuste ja pädevate asutuste puhul ei ole ette nähtud, et nad nõuaksid halduskulude tasumist. Samas tuleb dokumentide isikliku kättetoimetamise eest tasuda 100 kuni 200 eurot, sõltuvalt kättetoimetamise keerukusest.

Märkus: sellisel juhul usaldatakse dokumentide isiklik kättetoimetamine erasektori firmale ning hinnaskaala ei ole kättesaadav.

Artikli 50 lõike 1 punkt k – siseriiklike määruste järjestamise kord, kui seda kohaldatakse 

Iiri õiguse järgi ei kasutata samaväärsete siseriiklike määruste puhul (nagu Mareva määrused) järjestamist, sest võlausaldajal ei teki asjaomase vara suhtes varalisi õiguseid.

Artikli 50 lõike 1 punkt l – kohtud või täitevasutus, kes on pädevad/pädev rakendama õiguskaitsevahendit 

Iirimaal

Mis puudutab artikli 33 lõiget 1, siis on õiguskaitsevahendit pädev kohaldama kohus, kes tegi arestimismääruse ning kes võib sõltuvalt asjaoludest olla kas piirkonnakohus, ringkonnakohus või kõrgem kohus*.

Mis puudutab artikli 34 lõikeid 1 ja 2, siis on õiguskaitsevahendi rakendamise pädevus määratud kindlaks järgmiselt:

  • kui Euroopa arestimismääruse on teinud asjaomase riigi kohus, siis on pädevus arestimismääruse teinud kohtul;
  • kui Euroopa arestimismäärus on tehtud muus liikmesriigis kui asjaomane riik, siis on pädevus kõrgemal kohtul*.

* Kõrgem kohus (High Court)

Four Courts,

Dublin 7.

HighCourtCentralOffice@courts.ie

Artikli 50 lõike 1 punkt m – kohtud, kellele saab esitada edasikaebuse, ja edasikaebuse esitamise tähtaeg, kui selline tähtaeg on kindlaks määratud 

Iirimaal saab artiklite 33, 34 ja 35 kohaste otsuste vastu edasikaebuseid esitada järgmiselt.

Artikli 50 lõike 1 punkt n – kohtukulud 

Sõltuvalt asja asjaoludest võivad arestimismääruse saamise menetlusega või arestimismääruse vastu võetava õiguskaitsevahendi saamise menetlusega seotud kohtukulud jääda umbes vahemikku 80–200 eurot. Täpsema teabe leiab aadressidelt

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014)

Artikli 50 lõike 1 punkt o – dokumentide tõlkimisel aktsepteeritavad keeled

Ei kohaldata (Iirimaa aksepteerib ainult iiri- ja ingliskeelseid dokumente).

Viimati uuendatud: 15/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.