Pangakontode Euroopa arestimismäärus

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Luksemburg

Pangakontode Euroopa arestimismäärus


*kohustuslikud andmed

Artikli 50 lõike 1 punkt a – kohtud, kes on määratud pädevaks arestimismäärust tegema

1)    Nõuded, mille väärtus on 15 000 eurot või vähem, kuuluvad rahukohtuniku (juge de paix) pädevusse:

Justice de paix – Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg

 

Justice de paix – Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz,

L-4006 Esch-sur-Alzette

 

Justice de paix – Diekirch

Bei der Aaler Kiirch,

L-9201 Diekirch

 

2)    Nõuded, mille väärtus on rohkem kui 15 000 eurot, kuuluvad piirkondliku kohtu eesistuja (Président du tribunal d’arrondissement) pädevusse:

Tribunal d'arrondissement – Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT,

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement – Diekirch

Palais de Justice,

Place Guillaume,

L-9237 Diekirch

Artikli 50 lõike 1 punkt b – asutus, kes on määratud pädevaks hankima kontot käsitlevat teavet

Kontot käsitleva teabe hankimine kuulub finantssektori järelevalvekomisjoni (Commission de Surveillance du Secteur Financier) pädevusse:

Commission de Surveillance du Secteur Financier

283, route d’Arlon,

L-1150 Luxembourg

Tel: +352 26251-1

Faks:   +352 26251-2601

E-post: direction@cssf.lu

Artikli 50 lõike 1 punkt c – kontot käsitleva teabe hankimise viisid

Siseriikliku õiguse kohased kontot käsitleva teabe hankimise viisid vastavad artikli 14 lõike 5 punktis a sätestatule, st:

„kõiki oma territooriumil asuvaid pankasid kohustatakse avaldama teabeasutuse taotluse korral teavet selle kohta, kas võlgnikul on nende pangas konto või mitte“.

Artikli 50 lõike 1 punkt d – kohtud, kellele tuleb esitada edasikaebus arestimismääruse tegemisest keeldumise peale

- Rahukohtuniku otsuste kohta esitatud edasikaebuste menetlemise pädevus on piirkondliku kohtu eesistujal või teda asendaval kohtunikul, kes lahendab asja kiirmenetluses (siégeant comme en matière de référé):

Tribunal d'arrondissement – Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT,

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement – Diekirch

Palais de Justice,

Place Guillaume,

L-9237 Diekirch

 

- Piirkondliku kohtu eesistuja otsuste kohta esitatud edasikaebuste menetlemise pädevus on apellatsioonikohtul (Cour d’appel), kes lahendab asja kiirmenetluses:

Cour d’appel

Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du Saint-Esprit,

L-2080 Luxembourg

Artikli 50 lõike 1 punkt e – asutused, kes on määratud pädevaks arestimismäärust ja muid dokumente vastu võtma, edastama ja kätte toimetama

Kohtutäituritel (huissiers de justice) on pädeva asutuse roll.

Kohtutäituri leidmiseks on võimalik kasutada järgmist veebisaiti: Luksemburgi kohtutäiturite koda (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg).

Artikli 50 lõike 1 punkt f – asutus, kes on pädev arestimismäärust täitma

Kohtutäituritel on pädeva asutuse roll.

Artikli 50 lõike 1 punkt g – ulatus, milles võib arestida ühiskontot ja volituse alusel kasutatavat kontot 

Põhimõtteliselt võib Luksemburgi õiguse kohaselt ühiskonto (compte joint) arestida (saisie conservatoire).

Ühiskontod toimivad ühisvõlausaldajate põhimõtte kohaselt (solidarité active).

Kohaldatakse uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Nouveau Code de Procédure Civile) artiklit 693 ja tsiviilseadustiku (Code Civil) artiklit 1197.

Uus tsiviilkohtumenetluse seadustik ja tsiviilseadustik on kättesaadavad veebisaidil LEGILUX.

Põhimõtteliselt ei saa Luksemburgi õiguse kohaselt arestida volituse alusel kasutatavat kontot (compte de mandataire). Selles valdkonnas ei ole kehtestatud konkreetseid õigusnorme.

Artikli 50 lõike 1 punkt h – arestimisele mitte kuuluvate summade suhtes kohaldatavad eeskirjad 

Uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 717 on sätestatud, et

„Järgmist vara ei saa arestida:

1) esemed, mida seaduse kohaselt ei ole võimalik arestida;

2) kohtu määratud elatismaksed (provisions alimentaires);

3) saadaolevad summad ja esemed, mille testaator (testateur) või kinkija (donateur) on tunnistanud arestimisele mitte kuuluvaks;

4) ülalpidamiseks mõeldud summad ja toetused (sommes et pensions pour aliments), isegi kui testament (testament) või kinkeakt (acte de donation) ei tunnista neid arestimisele mitte kuuluvaks.

Mis puutub punktis 1 nimetatud „esemetesse, mida seaduse kohaselt ei ole võimalik arestida“, siis kohaldatakse 28. juuli 2018. aasta muudetud sotsiaalse kaasatuse sissetuleku seaduse (loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale) artiklit 33 ning suurhertsogi 27. septembri 2016. aasta määrust, millega kehtestatakse palkade, pensionide ja annuiteetide ülekantavuse ja arestimise määrad (règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes).

Need summad vabastatakse võlgniku taotluseta.

Artikli 50 lõike 1 punkt i – tasud, juhul kui pankadel on õigus võtta neid samaväärsete siseriiklike määruste täitmise või kontot käsitleva teabe esitamise eest, ja teave selle kohta, milline pool peab need tasud maksma 

Põhimõtteliselt võib pank arestitud summast maha arvata kulud, mis tal tekkisid seadusest tulenevate arestimisega seotud kohustuste täitmiseks.

Artikli 50 lõike 1 punkt j – arestimismääruse menetlemise või täitmisega seotud mis tahes asutuse võetavate tasude skaala või muud eeskirjad, milles määratakse kindlaks asutuse võetavad tasud

Kohtutäiturite tasumäärad on sätestatud 4. detsembri 1990. aasta muudetud seaduses kohtutäiturite teenistuse korralduse kohta (loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice) ja suurhertsogi 24. jaanuari 1991. aasta muudetud määruses, millega kehtestatakse kohtutäiturite tasumäärad (règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice).

Asjakohased sätted on kättesaadavad veebisaidil LEGILUX:

- 4. detsembri 1990. aasta muudetud seadus kohtutäiturite teenistuse korralduse kohta:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

- suurhertsogi 24. jaanuari 1991. aasta määrus, millega kehtestatakse kohtutäiturite tasumäärad:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Konsolideeritud versiooni ajakohastati 2. oktoobril 2021. Suurhertsogi 24. jaanuari 1991. aasta muudetud määruse artiklit 16 muudeti suurhertsogi 21. juuni 2023. aasta määrusega. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) nr 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine) (uuesti sõnastatud)) alusel võetakse tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamise eest ühekordset kindlaksmääratud tasu 165 eurot.

Tasud ja töötasud

Kohaldatakse suurhertsogi 21. märtsi 1974. aasta muudetud määrust õigusnõustajatele ja juristidele makstavate tasude ja töötasude kohta (règlement grand-ducal modifié du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats).

Asjakohased sätted on kättesaadavad veebisaidil LEGILUX:

Suurhertsogi 21. märtsi 1974. aasta määrus õigusnõustajatele ja juristidele makstavate tasude ja töötasude kohta – Legilux (public.lu)

Artikli 50 lõike 1 punkt k – siseriiklike määruste järjestamise kord, kui seda kohaldatakse 

Ei kohaldata.

Artikli 50 lõike 1 punkt l – kohtud või täitevasutus, kes on pädevad/pädev rakendama õiguskaitsevahendit 

- Artikkel 33 (edasikaebus arestimismääruse peale)

Edasikaebuse menetlemiseks pädev kohus on

- rahukohtunik, kes lahendab asja kiirmenetluses, või

- piirkondliku kohtu eesistuja või teda asendav kohtunik, kes lahendab asja kiirmenetluses (vt artikli 50 lõike 1 punkt a).

- Artikkel 34 (edasikaebus arestimismääruse täitmise peale)

- rahukohtunik, kes lahendab asja kiirmenetluses, või

- piirkondliku kohtu eesistuja või teda asendav kohtunik, kes lahendab asja kiirmenetluses.

Kohaldatakse uues tsiviilkohtumenetluse seadustikus sisalduvaid kohtualluvuse eeskirju ratione valoris. Need vastavad ratione valoris kohtualluvuse eeskirjadele, mis on esitatud eespool artikli 50 lõike 1 punkti a all.

Artikli 50 lõike 1 punkt m – kohtud, kellele saab esitada edasikaebuse, ja edasikaebuse esitamise tähtaeg, kui selline tähtaeg on kindlaks määratud 

- Rahukohtuniku otsuste kohta esitatud edasikaebuste menetlemise pädevus on piirkondliku kohtu eesistujal või teda asendaval kohtunikul, kes lahendab asja kiirmenetluses.

- Piirkondliku kohtu eesistuja otsuste kohta esitatud edasikaebuste menetlemise pädevus on apellatsioonikohtul, kes lahendab asja kiirmenetluses.

- Tähtaeg: 15 päeva.

- Tähtaja algus: kättetoimetamise kuupäev.

Artikli 50 lõike 1 punkt n – kohtukulud 

Luksemburgis nimetatakse kohtukulusid „tasudeks ja kuludeks“ (frais et dépens).

Kohtupraktika kohaselt hõlmavad uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 238 osutatud kulud põhimõtteliselt juristide kulusid, kohtutäiturite ja ekspertide tasusid, tunnistajatele makstavaid hüvitisi, tõlkekulusid jms, kuid mitte advokaaditasusid. Uus tsiviilkohtumenetluse seadustik on kättesaadav veebisaidil LEGILUX:

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile

Kohtutäiturite tasud

Kohtutäiturite tasumäärad on sätestatud 4. detsembri 1990. aasta muudetud seaduses kohtutäiturite teenistuse korralduse kohta ja suurhertsogi 24. jaanuari 1991. aasta muudetud määruses, millega kehtestatakse kohtutäiturite tasumäärad.

Asjakohased sätted on kättesaadavad veebisaidil LEGILUX:

- 4. detsembri 1990. aasta muudetud seadus kohtutäiturite teenistuse korralduse kohta:

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

- suurhertsogi 24. jaanuari 1991. aasta muudetud määrus, millega kehtestatakse kohtutäiturite tasumäärad:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Konsolideeritud versiooni ajakohastati 2. oktoobril 2021. Suurhertsogi 24. jaanuari 1991. aasta muudetud määruse artiklit 16 muudeti suurhertsogi 21. juuni 2023. aasta määrusega: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

4. detsembri 1990. aasta muudetud seaduse (kohtutäiturite teenistuse korralduse kohta) artiklis 16 on sätestatud töötasu maksmise kord ja täpsustatud, et asjakohased üksikasjad määratakse kindlaks suurhertsogi määrusega:

„Kohtutäiturite teenuste eest makstakse kas fikseeritud või tunnitasu.

Suurhertsogi määruses on sätestatud teenuste kestus ja hind ning tunnitasu.

Vaidluse korral teeb otsuse tasude kohta piirkondliku kohtu tsiviilkolleegium.“

Suurhertsogi 24. jaanuari 1991. aasta määrust, millega kehtestatakse kohtutäiturite tasumäärad, on muudetud mitu korda.

Suurhertsogi määruse konsolideeritud versiooniga on võimalik tutvuda veebisaidil LEGILUX:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Konsolideeritud versiooni ajakohastati 2. oktoobril 2021. Suurhertsogi 24. jaanuari 1991. aasta muudetud määruse artiklit 16 muudeti suurhertsogi 21. juuni 2023. aasta määrusega. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo

Konsolideeritud versiooni ajakohastati 2. oktoobril 2021.

Eelnimetatud suurhertsogi määruses on sätestatud kohtutäiturite võetavad tasud. Need sisaldavad põhitariifi (artiklid 2–5), reisikulusid (artiklid 6 ja 7), muid tasusid, nagu sissenõudmistasu või ettemakset (artiklid 8–11), tegelikult kantud kulusid (artiklid 12 ja 13) ning fikseeritud ja tunnitasude suurenemist (artikkel 15).

Dokumendi kättetoimetamise keskmine kulu koos kõigi maksudega on 120–180 eurot adressaadi kohta, välja arvatud juhul, kui kättetoimetamine osutub väga keeruliseks või kui dokument on väga suur.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) nr 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine) (uuesti sõnastatud)) alusel võetakse tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamise eest ühekordset kindlaksmääratud tasu 165 eurot (suurhertsogi 24. jaanuari 1991. aasta määruse artikkel 16 ).

Juristide kulud

Kohaldatakse suurhertsogi 21. märtsi 1974. aasta muudetud määrust õigusnõustajatele ja juristidele makstavate tasude ja töötasude kohta.

Asjakohased sätted on kättesaadavad veebisaidil LEGILUX:

Suurhertsogi 21. märtsi 1974. aasta määrus õigusnõustajatele ja juristidele makstavate tasude ja töötasude kohta – Legilux (public.lu)

Ekspertidele, tunnistajatele, tõlkidele ja spetsialistidele makstavad hüvitised

Kohaldatakse suurhertsogi 28. novembri 2009. aasta määrust kohtukulude kohta (règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice), millega on võimalik tutvuda veebisaidil LEGILUX:

suurhertsogi 28. novembri 2009. aasta määrus kohtukulude kohta - Legilux (public.lu)

Seda määrust muudeti suurhertsogi 30. detsembri 2011. aasta määrusega:

- suurhertsogi 30. detsembri 2011. aasta määrus, millega muudetakse 1) suurhertsogi 28. novembri 2009. aasta määrust kohtukulude kohta ja 2) suurhertsogi 18. septembri 1995. aasta muudetud määrust tasuta õigusabi kohta (Règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 modifiant : 1) le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice; 2) le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire) – Legilux (public.lu)

Artikli 50 lõike 1 punkt o – dokumentide tõlkimisel aktsepteeritavad keeled

Aktsepteeritavad keeled on prantsuse ja saksa keel.

Viimati uuendatud: 12/10/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.