Pangakontode Euroopa arestimismäärus

Malta

Sisu koostaja:
Malta

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Malta

Pangakontode Euroopa arestimismäärus


*kohustuslikud andmed

Artikli 50 lõike 1 punkt a – kohtud, kes on määratud pädevaks arestimismäärust tegema

Pangakontode Euroopa arestimismäärust on pädev tegema tsiviilkohtu esimene kolleegium (First Hall of the Civil Court).

Telefon: +356 2590 2256; e-post courts.csa@courtservices.mt

Aadress: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Artikli 50 lõike 1 punkt b – asutus, kes on määratud pädevaks hankima kontot käsitlevat teavet

Kontot käsitleva teabe hankimise pädevus on määratud tsiviilkohtute registripidajale (Registrar, Civil Courts and Tribunals).

Telefon: +356 2590 2346/260; e-post: courts.csa@courtservices.mt

Aadress: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

Artikli 50 lõike 1 punkt c – kontot käsitleva teabe hankimise viisid

Malta õiguse alusel kasutatakse artikli 14 lõike 5 punktis c märgitud meetodit. Kohtutel on võimalus kohustada võlgnikku avaldama, millises liikmesriigi territooriumil asuvas pangas või pankades tal on konto või kontod, koos personaalse kohtumäärusega, millega tal keelatakse välja võtta või üle kanda oma kontol või kontodel hoitavat raha arestimismäärusega arestitava summa ulatuses.

Artikli 50 lõike 1 punkt d – kohtud, kellele tuleb esitada edasikaebus arestimismääruse tegemisest keeldumise peale

Pangakontode Euroopa arestimismääruse tegemisest keeldumise võib vaidlustada apellatsioonikohtus selle kolmest kohtunikust koosnevas koosseisus (Court of Appeal in its superior jurisdiction).

Telefon: +356 2590 2256/283

e-post: courts.csa@courtservices.mt

Aadress: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

Artikli 50 lõike 1 punkt e – asutused, kes on määratud pädevaks arestimismäärust ja muid dokumente vastu võtma, edastama ja kätte toimetama

Asutus, kelle pädevusse kuulub pangakontode Euroopa arestimismääruse ja muude dokumentide vastuvõtmine, edastamine ja kättetoimetamine, on riigiadvokaadi büroo (Office of the State Advocate).

Telefon: +356 22265000; e-post: info@stateadvocate.mt

Aadress: Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta

Artikli 50 lõike 1 punkt f – asutus, kes on pädev arestimismäärust täitma

Pangakontode Euroopa arestimismäärust on pädev tegema tsiviilkohtu kolleegium (First Hall of the Civil Court).

Telefon: +356 2590 2256; e-post courts.csa@courtservices.mt

Aadress: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Artikli 50 lõike 1 punkt g – ulatus, milles võib arestida ühiskontot ja volituse alusel kasutatavat kontot 

Malta õiguse kohaselt ei ole ühiskonto või esindajakonto arestimine võimalik.

Artikli 50 lõike 1 punkt h – arestimisele mitte kuuluvate summade suhtes kohaldatavad eeskirjad 

Üldjuhul on kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 381 lõike 1 kohaselt (Malta seaduste kogu 12. peatükk) vajalik võlgniku konkreetne taotlus, et teha arestimismäärus järgmise suhtes:

a) palk (kaasa arvatud boonus, lisatasud, ületunnitasud ja muud tasud);

b) sotsiaalkindlustusseaduses märgitud hüvitis, pension, lisatasu või toetus või riiklikku pensioni saava isiku muu lisatasu;

c) heategevuslik toetus või valitsuse tehtud annetus;

d) sõnaselgelt ülalpidamiseks määratud annak, kui võlgnikul puuduvad muud elatusvahendid ja võlg ei kuulu tasumisele seoses ülalpidamisega;

e) ülalpidamiseks vajalik summa, mis on määratud officio judicis või notariaalaktiga, kui võlg ei kuulu tasumisele seoses ülalpidamisega;

f) raha, mis on antud võlgniku käsutusse laenulepinguga võlgniku peamiseks elukohaks oleva hoone ehitamiseks ja hooldamiseks;

g) panga arvelduskrediit, välja arvatud krediitkaardid, mille abil käitatakse võlgniku äriühinguid;

h) pangagarantiid ja akreditiivid.

Artikli 50 lõike 1 punkt i – tasud, juhul kui pankadel on õigus võtta neid samaväärsete siseriiklike määruste täitmise või kontot käsitleva teabe esitamise eest, ja teave selle kohta, milline pool peab need tasud maksma 

Malta õiguse kohaselt ei ole pankadel õigust tasusid nõuda. Raha deponeerimisel kohtus kehtib kohtulõiv, kuid seda kohtulõivu nõutakse kõigilt, kellel palutakse deponeerida kohtus võlgnikule kuuluv raha, ja raha tegelikult deponeerivalt isikult. Nimetatud summa arvatakse maha kohtus deponeeritud kogusummalt, mille peab tasuma võlausaldaja.

Artikli 50 lõike 1 punkt j – arestimismääruse menetlemise või täitmisega seotud mis tahes asutuse võetavate tasude skaala või muud eeskirjad, milles määratakse kindlaks asutuse võetavad tasud

Kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt (Malta seaduste kogu 12. peatükk) tuleb arestimismääruste menetlemise eest tasuda lõivu 50 eurot. Täitmise puhul on lõiv 7 eurot iga väljastatud teavituse eest ja vajaduse korral 0,35 eurot iga ärakirja eest.

Lõivud tuleb maksta taotluse esitamise ajal.

Need on lõivud, mis tuleb maksta kohtule asjaomase akti esitamise ja menetlemise eest. Olgu märgitud, et need summad ei sisalda advokaatide ega advokaadi abide tasusid.

Artikli 50 lõike 1 punkt k – siseriiklike määruste järjestamise kord, kui seda kohaldatakse 

Arestimismäärused järjestatakse nende esitamise järjekorra alusel. Kui pankasid on arestimismäärusest teavitatud, deponeerivad nad konkreetses määruses märgitud summa (kui raha on olemas) kohtus, enne kui nad deponeerivad järgmisi summasid, mis on seotud neile hilisemal kuupäeval teatavaks tehtud arestimismäärustega. Seoses võlausaldaja poolt kohtus deponeeritud summa võimaliku väljavõtmisega võlausaldajate konkurentsi korral, peab enne seda, kui raha on võimalik välja võtta, toimuma kohtus võlausaldajate taotlusel konkurentsimenetlus. See on kooskõlas kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Malta seaduste kogu 12. peatükk) artikliga 416 jj.

Artikli 50 lõike 1 punkt l – kohtud või täitevasutus, kes on pädevad/pädev rakendama õiguskaitsevahendit 

Õiguskaitsevahendi määramiseks pädev täitekohus on tsiviilkohtu esimene kolleegium (First Hall of the Civil Court).

Telefon: ex +356 2590 2256

e-post: courts.csa@courtservices.mt

Aadress: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Artikli 50 lõike 1 punkt m – kohtud, kellele saab esitada edasikaebuse, ja edasikaebuse esitamise tähtaeg, kui selline tähtaeg on kindlaks määratud 

Täitedokumendil põhinevate arestimismääruste puhul on kohus, kellele tuleb esitada edasikaebused, apellatsioonikohus kolmest kohtunikust koosnevas koosseisus. Edasikaebuste esitamise tähtaeg on kuus päeva alates määruse väljakuulutamisest avalikus kohtus vastavalt kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 281 lõikele 4 (Malta seaduste kogu 12. peatükk).

Apellatsioonikohtu andmed:

Telefon: +356 2590 2256/283

e-post: courts.csa@courtservices.mt

Aadress: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT 2000, Malta

Artikli 50 lõike 1 punkt n – kohtukulud 

a) Arestimismääruse tegemise lõiv: 50 eurot + 7 eurot iga teavituse eest + vajaduse korral 0,35 eurot iga ärakirja eest.

b) Kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 836 alusel esitatud määruse tühistamise taotlus: 40 eurot + 7,20 eurot iga teavituse eest.

c) Tühistamismäärus: 20 eurot + 7 eurot iga teavituse eest + vajaduse korral 0,35 eurot iga ärakirja eest.

Seoses õiguskaitsevahendi kohaldamise taotlustega, mis esitatakse pärast arestimismääruse tegemist, on lõiv 20 eurot taotluse eest ja 7,20 eurot iga teavituse eest.

Lõivud tuleb maksta taotluse esitamise ajal.

Need on lõivud, mis tuleb maksta kohtule asjaomase akti esitamise eest. Olgu märgitud, et need summad ei sisalda advokaatide ega advokaadi abide tasusid.

Artikli 50 lõike 1 punkt o – dokumentide tõlkimisel aktsepteeritavad keeled

Malta aktsepteerib ainult malta ja inglise keelt.

Viimati uuendatud: 04/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.