Pangakontode Euroopa arestimismäärus

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Slovakkia

Pangakontode Euroopa arestimismäärus


*kohustuslikud andmed

Artikli 50 lõike 1 punkt a – kohtud, kes on määratud pädevaks arestimismäärust tegema

Arestimismääruse taotlust on pädev menetlema selle isiku elukohajärgne üldkohus, kelle vastu arestimismääruse tegemist taotletakse. Juhul kui üldist territoriaalset pädevust ei ole võimalik kindlaks teha, on pädev kohus Banská Bystrica piirkondlik kohus (Okresný súd Banská Bystrica).

Arestimismääruse menetlust reguleerib seadus nr 54/2017, mis käsitleb pangakontode Euroopa arestimismäärust ja millega muudetakse Slovakkia Rahvuskogu seadust nr 71/1992 kohtulõivude ja karistusregistri väljavõtete tasude kohta (muudetud kujul).

Territoriaalne pädevus on kostja elukohajärgsel üldkohtul: kui kostja on füüsiline isik, on pädev selle piirkonna kohus, kus on tema alaline elukoht; kui kostja on juriidiline isik, on pädev selle piirkonna kohus, kus on tema registrijärgne asukoht; kui kostja on välisriigi juriidiline isik, on pädev selle piirkonna kohus, kus asub tema filiaal. Juhul kui pädevat kohut ei ole võimalik alalise elukoha, registrijärgse asukoha või kõige viimase alalise elukoha või registrijärgse asukoha põhjal kindlaks teha, on pädev kohus see kohus, mille tööpiirkonnas asub isiku vara.

Artikli 50 lõike 1 punkt b – asutus, kes on määratud pädevaks hankima kontot käsitlevat teavet

Teabeasutus on Banská Bystrica piirkondlik kohus.

Aadress: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

Artikli 50 lõike 1 punkt c – kontot käsitleva teabe hankimise viisid

Teabeasutus hangib teavet spetsiaalsest infosüsteemist automatiseeritud elektroonilise andmevahetuse kaudu.

Kui teavet ei ole võimalik sellisel viisil hankida, näiteks süsteemi tõrgete tõttu, võib teabeasutus esitada pankadele taotluse, et saada teavet selle kohta, kas võlgnikul on seal konto, või nõuda võlgnikult teavet selle kohta, millises pangas või millistes pankades on tal konto või kontod; kui kohus paneb võlgnikule sellise kohustuse, peab ta ühtlasi tegema personaalse (in personam) kohtumääruse, millega keelatakse võlgnikul välja võtta või üle kanda oma kontol või kontodel hoitavat raha arestimismäärusega arestitava summa ulatuses.

Artikli 50 lõike 1 punkt d – kohtud, kellele tuleb esitada edasikaebus arestimismääruse tegemisest keeldumise peale

Seaduse nr 54/2017 paragrahvi 10 kohaselt esitatakse õiguskaitsevahendite kohaldamise taotlused kohtule, kes tegi määruse.

Artikli 50 lõike 1 punkt e – asutused, kes on määratud pädevaks arestimismäärust ja muid dokumente vastu võtma, edastama ja kätte toimetama

Vastavalt artikli 10 lõikele 2 on juhul, kui päritoluliikmesriigi kohus ja täitmise liikmesriigi kohus on mõlemad Slovakkia kohtud, pädev dokumente edastav asutus arestimismääruse teinud kohus. Dokumentide kättetoimetamist käsitletakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 105 jj. Kui Slovakkia kohus on arestimismääruse tühistanud ja arestimismäärus tuleb täita muus liikmesriigis, peab kohus toimima kooskõlas määrusega; ta peab arestimismääruse tühistama, kasutades vormi, mille saadab täitmise liikmesriigi pädevale asutusele. Muus Euroopa Liidu liikmesriigis tehtud arestimismääruse tühistamisvormi on pädev vastu võtma Banská Bystrica piirkondlik kohus.

Vastavalt artikli 23 lõikele 3 toimetab muus liikmesriigis täitmisele kuuluva arestimismääruse teinud kohus selle hagejale, et viimane saaks esitada täitmise taotluse. Kui arestimismäärus on tehtud muus liikmesriigis, on pädev edastav asutus Banská Bystrica piirkondlik kohus.

Vastavalt artikli 23 lõikele 5 on arestimismäärust pädev täitma Banská Bystrica piirkondlik kohus.

Vastavalt artikli 23 lõikele 6 on vorme, sealhulgas pankade kohta esitatavaid vorme pädev vastu võtma Banská Bystrica piirkondlik kohus.

Vastavalt artikli 25 lõikele 3 on arestimismäärust täitev asutus Banská Bystrica piirkondlik kohus, mis on pädev täitma muus ELi liikmesriigis tehtud arestimismääruse täitmisega seotud ülesandeid.

Vastavalt artikli 27 lõikele 2 on pädev arestimismäärust täitev kohus.

Vastavalt artikli 28 lõikele 3 on Banská Bystrica piirkondlik kohus pädev muust liikmesriigist saadetud dokumente vastu võtma ja Slovakkias adressaadile kätte toimetama. Juhul kui Slovakkia kohtu tehtud arestimismäärus tuleb kätte toimetada muus liikmesriigis elavale võlgnikule, on pädev dokumente edastav asutus arestimismääruse teinud kohus.

Vastavalt artikli 36 lõikele 5 on pädev asutus Banská Bystrica piirkondlik kohus, mis on pädev täitma muus ELi liikmesriigis tehtud arestimismääruse täitmisega seotud ülesandeid.

Vastavalt artikli 27 lõikele 2 on pädev arestimismäärust täitev kohus.

Vastavalt artikli 28 lõike 3 esimesele lõigule toimetab dokumendid kätte arestimismääruse teinud kohus. Vastavalt teisele lõigule on dokumente võlgnikule kätte toimetama pädev arestimismäärust täitev kohus.

Vastavalt artikli 36 lõikele 5 on pädev asutus Banská Bystrica piirkondlik kohus.

Artikli 50 lõike 1 punkt f – asutus, kes on pädev arestimismäärust täitma

Muus liikmesriigis tehtud arestimismäärust on pädev täitma Banská Bystrica piirkondlik kohus. Slovaki Vabariigis tehtud arestimismäärust on pädev täitma selle arestimismääruse teinud kohus.

Artikli 50 lõike 1 punkt g – ulatus, milles võib arestida ühiskontot ja volituse alusel kasutatavat kontot 

Teabeasutusel on õigus nõuda ainult sellist teavet, mis aitab tuvastada võlgniku panka ja pangakontosid, mitte aga kolmandate isikute kontosid, millel nad hoiavad raha võlgniku nimel. Teabeasutusele ei anta sellist teavet kolmandate isikute kohta ning ta ei või ka kolmandate isikute kontosid täielikult ega osaliselt blokeerida. Ta võib hankida üksnes teavet võlgniku ühiskontode kohta.

Selle isiku ühiskontosid, kelle vastu taotlus esitatakse, on pädev arestima:

a) arestimismääruse teinud kohus Slovaki Vabariigis tehtud ja täitmisele kuuluva arestimismääruse korral;

b) Banská Bystrica piirkondlik kohus muus liikmesriigis tehtud ja Slovaki Vabariigis täitmisele kuuluva arestimismääruse korral.

Artikli 50 lõike 1 punkt h – arestimisele mitte kuuluvate summade suhtes kohaldatavad eeskirjad 

Sissenõuet ei saa pöörata järgmistele rahalistele vahenditele:

a) selliste isikute pangakontod, kelle vara ei tohi arestida;

b) sellised pangakontod, mida ei tohi arestida;

c) sellised pangakontod, mis ei kuulu arestimisele.

Mittearestitavad nõuded on määratletud seaduse nr 233/1995 artiklis 104.

Konto debiteerimise kaudu arestimisele ei kuulu:

a) kontol olevad vahendid kuni 99,58 euro ulatuses. Võlgnik ei pea esitama teavet oma vahendite kohta, mille suurus jääb alla selle summa;

b) vahendid, mille kohta võlgnik on sõnaselgelt teatanud, et ta on pannud need kõrvale oma töötajatele palga maksmiseks perioodil, mis on lähim kuupäevale, mil pank sai korralduse hakata vahendeid arestima. Selle kohta on vaja võlgniku sõnaselget avaldust;

c) võlgniku palk või muu sissetulek sellises ulatuses, mida ei tohi seaduse järgi kuupalgast või muust sissetulekust kinni pidada; seda kohaldatakse alates panga teavitamise hetkest. Võlgnik peab panka sellisest summast teavitama.

Artikli 50 lõike 1 punkt i – tasud, juhul kui pankadel on õigus võtta neid samaväärsete siseriiklike määruste täitmise või kontot käsitleva teabe esitamise eest, ja teave selle kohta, milline pool peab need tasud maksma 

Kuni vabalt kasutatava infosüsteemi kasutuselevõtmiseni on pankadel õigus võtta kontoteabe esitamise ja muude teenuste eest teenustasu suurusega 20–30 eurot vastavalt hinnakirjale. Pankadel on õigus nõuda see tasu sisse isikult, kelle vastu arestimismäärus on välja antud.

Artikli 50 lõike 1 punkt j – arestimismääruse menetlemise või täitmisega seotud mis tahes asutuse võetavate tasude skaala või muud eeskirjad, milles määratakse kindlaks asutuse võetavad tasud

Slovakkias tegelevad arestimismääruse menetlemise ja täitmisega ainult kohtud ja pangad. Pankade tasud on kindlaks määratud pangateenuste hinnakirjas. Kohtulõivud on reguleeritud seadusega nr 71/1992.

Muus liikmesriigis täitmisele kuuluva kiireloomulise meetme kohaldamise taotluse eest võetakse kohtulõivu 16,50 eurot.

Muus liikmesriigis täitmisele kuuluva kiireloomulise meetme kohaldamise taotluse eest võetakse kohtulõivu 33 eurot.

Slovakkias täielikult või osaliselt täitmisele kuuluva kiireloomulise meetme kohaldamise taotluse eest võetakse kohtulõivu 49,50 eurot.

Artikli 50 lõike 1 punkt k – siseriiklike määruste järjestamise kord, kui seda kohaldatakse 

Slovakkias ei ole kontode blokeerimise eest vastutavat eraldi õigusasutust. Sama pangakonto kohta tehtud Euroopa määruseid täidetakse ajalises järjestuses vastavalt kuupäevadele, mil arestimismäärused pangale esitati. Kui samal kuupäeval on esitatud mitu arestimismäärust, on neil sama järjekoht. Kui võlgniku kontol ei ole piisavalt vahendeid kõigi määrustes sätestatud summade arestimiseks, arestitakse eri määrustes sätestatud summad võrdses ulatuses. Arestimismääruse täitmine ei peata sundtäitmist ega anna õigust arestimismääruse esemeks olevate blokeeritud summade eelisjärjekorras rahuldamisele.

Artikli 50 lõike 1 punkt l – kohtud või täitevasutus, kes on pädevad/pädev rakendama õiguskaitsevahendit 

Õiguskaitsevahendit on pädev kohaldama arestimismääruse teinud või seda täitnud kohus.

Artikli 50 lõike 1 punkt m – kohtud, kellele saab esitada edasikaebuse, ja edasikaebuse esitamise tähtaeg, kui selline tähtaeg on kindlaks määratud 

Määruskaebus tuleb esitada sellele esimese astme kohtule, kelle otsus edasi kaevatakse. Määruskaebust on pädev menetlema teise astme kohus (maakonnakohus). Määruskaebus tuleb esitada 15 päeva jooksul alates esimese astme kohtu otsuse kättetoimetamise kuupäevast. Sama tähtaeg kehtib, kui määruskaebus esitatakse otse teise astme kohtule.

Artikli 50 lõike 1 punkt n – kohtukulud 

Kohtulõivud on reguleeritud seadusega nr 71/1992. Arestimismääruse täitmisega seotud lõivud on järgmised: kiireloomulise meetme kohaldamise taotlus: 33 või 49,50 eurot; tühistamise või muutmise taotlus: 33 eurot; arestimismääruse taotluse raames vajaliku teabe taotlus: 3 eurot; muus liikmesriigis täitmisele kuuluva kiireloomulise meetme kohaldamise taotlus: 16,50 eurot.

Artikli 50 lõike 1 punkt o – dokumentide tõlkimisel aktsepteeritavad keeled

Artikli 49 lõike 2 tähenduses aktsepteeritakse slovaki, tšehhi ja inglise keelt.

Viimati uuendatud: 26/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.