Pangakontode Euroopa arestimismäärus

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Artikli 50 lõike 1 punkt a – kohtud, kes on määratud pädevaks arestimismäärust tegema

Esimese astme kohtud (Juzgados de Primera Instancia).

Territoriaalse pädevusega kohus määratakse kindlaks kriteeriumide alusel, mis on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Ley de Enjuiciamiento Civil) artikli 545 lõikes 3 ja mis käsitlevad täitmist kohtuväliste täitedokumentide alusel.

See tähendab, et üldjuhul on pädevaks kohtuks esimese astme kohus, mis määratakse kindlaks kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklitega 50 ja 51. Täitmise võib algatada ka täitmist taotleva poole taotlusel esimese astme kohtus kohustuse täitmise kohas, nagu määruses sätestatud, või kohas, kus asuvad selle poole arestitavad varad, kelle suhtes täitmist taotletakse. Sellisel juhul ei kohaldata kunagi kohtualluvuse otsese või kaudse kokkuleppe norme. Kui on mitu poolt, kelle suhtes täitmist taotletakse, on pädevaks kohtuks täitmist taotleva poole valikul kohus, kelle kohtualluvusse üks pooltest kuulub.

Kui täitekorraldus puudutab konkreetselt hüpoteegiga koormatud või panditud vara, määratakse pädev kohus kindlaks kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikliga 684.

Artikli 50 lõike 1 punkt b – asutus, kes on määratud pädevaks hankima kontot käsitlevat teavet

Rahvusvahelise õigusalase koostöö alldirektoraat (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional). Justiitsministeerium.

Kontaktandmed:

sgcji@mjusticia.es

telefon: +34 91 390 4411

Artikli 50 lõike 1 punkt c – kontot käsitleva teabe hankimise viisid

Teabeasutusel on juurdepääs asjaomasele teabele, kui see on riigi ameti- või haldusasutuste käsutuses registrites või muul moel.

Artikli 50 lõike 1 punkt d – kohtud, kellele tuleb esitada edasikaebus arestimismääruse tegemisest keeldumise peale

Määruskaebus tuleb esitada kohtule, kes määruse taotluse tagasi lükkas. Kui lahendi tegi esimese astme kohus või kaubanduskohus (Juzgado de lo Mercantil), lahendab määruskaebuse provintsikohus (Audiencia Provincial). Kui lahendi tegi teise astme kohus, lahendab määruskaebuse sama kohus.

Artikli 50 lõike 1 punkt e – asutused, kes on määratud pädevaks arestimismäärust ja muid dokumente vastu võtma, edastama ja kätte toimetama

Kohus, kes on artikli 50 lõike f alusel pädev määrust täitma.

Artikli 28 lõike 3 kohaldamise eesmärgil on pädev kohus võlgniku alalise elu- või asukoha järgne esimese astme kohus.

Artikli 50 lõike 1 punkt f – asutus, kes on pädev arestimismäärust täitma

Esimese astme kohus kohas, kus pangakontot hoitakse, ja kui kontosid hoitakse mitmes asukohas, siis esimese astme kohus, kes on pädev ühes nendest kohtadest.

Artikli 50 lõike 1 punkt g – ulatus, milles võib arestida ühiskontot ja volituse alusel kasutatavat kontot 

Arestimismäärust saab teha ühiskonto suhtes, mis kuulub ka võlgnikule, ja konto suhtes, mille puhul võlgnik on kolmanda isiku esindaja. Arestimismäärust ei saa teha konto suhtes, mida kolmandast isikust esindaja hoiab võlgniku nimel.

Artikli 50 lõike 1 punkt h – arestimisele mitte kuuluvate summade suhtes kohaldatavad eeskirjad 

Palku ja pensione käsitlevad normid on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 607.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

Kui avalik-õiguslikud asutused on kaasatud tsiviil- või kaubandusmenetlusse põhjustel, mis ei ole seotud nende volituste teostamisega, siis ei laiene arestimine nende pangakontodel hoiustatud vahenditele, kui need vahendid on tegelikult eraldatud avaliku teenuse osutamiseks või eesmärgil.

Sellised summad ei kuulu arestimisele ja sel eesmärgil ei ole vaja taotlust esitada.

Artikli 50 lõike 1 punkt i – tasud, juhul kui pankadel on õigus võtta neid samaväärsete siseriiklike määruste täitmise või kontot käsitleva teabe esitamise eest, ja teave selle kohta, milline pool peab need tasud maksma 

Selliste tasude maksmist ei ole ette nähtud.

Artikli 50 lõike 1 punkt j – arestimismääruse menetlemise või täitmisega seotud mis tahes asutuse võetavate tasude skaala või muud eeskirjad, milles määratakse kindlaks asutuse võetavad tasud

Tasu ei võeta.

Artikli 50 lõike 1 punkt k – siseriiklike määruste järjestamise kord, kui seda kohaldatakse 

Määrused järjestatakse kronoloogiliselt, alates hetkest, millal pank määruse kätte saab.

Artikli 50 lõike 1 punkt l – kohtud või täitevasutus, kes on pädevad/pädev rakendama õiguskaitsevahendit 

Kohus, kes määruse tegi või täitis.

Artikli 50 lõike 1 punkt m – kohtud, kellele saab esitada edasikaebuse, ja edasikaebuse esitamise tähtaeg, kui selline tähtaeg on kindlaks määratud 

Määruskaebus esitatakse lahendi teinud kohtule.

Kui lahendi tegi esimese astme kohus või kaubanduskohus, on määruskaebuse esitamise tähtaeg 20 päeva ja määruskaebuse lahendab provintsikohus. Kui lahendi tegi muu kohus, tuleb määruskaebus esitada viie päeva jooksul ja seda lahendab sama kohus.

Määruskaebuse esitamise tähtaeg hakkab kulgema lahendi teatavakstegemisest.

Artikli 50 lõike 1 punkt n – kohtukulud 

Kohtulõive ei ole, välja arvatud määruskaebuse esitamisel, kui nõutakse deposiiti kohtute konstitutsioonilise seaduse (Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ) lisasättes 15 sätestatud juhtudel ja viisil.

Artikli 50 lõike 1 punkt o – dokumentide tõlkimisel aktsepteeritavad keeled

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 26/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.