Pangakontode Euroopa arestimismäärus

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

Artikli 50 lõike 1 punkt a – kohtud, kes on määratud pädevaks arestimismäärust tegema

Konto arestimise määruse taotlus tuleb teha piirkonnakohtule (tingsrätt).

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 50 lõike 1 punkt b – asutus, kes on määratud pädevaks hankima kontot käsitlevat teavet

Teabeasutus on Rootsi täiteamet (Kronofogdemyndigheten).

Kronofogdemyndigheten

Box 1050

SE-172 72 Sundbyberg

Telefon: +46 771 73 73 00

Telefon välismaalt helistades: +46 8 564 851 50

Faks: +46 8 29 2614

E-posti aadress: kontakt@kronofogden.se

Artikli 50 lõike 1 punkt c – kontot käsitleva teabe hankimise viisid

Teabeasutuse taotluse korral on pangad kohustatud avaldama teabe selle kohta, kas võlgnikul on nende pangas konto (artikli 14 lõike 4 punktis a sätestatud meetod). See on kooskõlas ELi siseseid konto arestimise määrusi käsitleva seaduse (2016:757) paragrahviga 4.

Artikli 50 lõike 1 punkt d – kohtud, kellele tuleb esitada edasikaebus arestimismääruse tegemisest keeldumise peale

Piirkonnakohtu otsuse peale esitatud edasikaebust menetleb apellatsioonikohus (hovrätt). Apellatsioonikohtu otsust menetleb ülemkohus (Högsta domstolen). Edasikaebus tuleb aga esitada sellele kohtule, kes tegi edasikaevatava otsuse.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 50 lõike 1 punkt e – asutused, kes on määratud pädevaks arestimismäärust ja muid dokumente vastu võtma, edastama ja kätte toimetama

Pädev asutus on Rootsi täiteamet.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 50 lõike 1 punkt f – asutus, kes on pädev arestimismäärust täitma

Täiteasutus on Rootsi täiteamet.

Artikli 50 lõike 1 punkt g – ulatus, milles võib arestida ühiskontot ja volituse alusel kasutatavat kontot 

Vallasvara võib arestida, kui on kindel, et see kuulub võlgnikule (võlgade sissenõudmise seadustiku (1981:774) 4. peatüki paragrahv 17; vt 16 peatüki paragrahv 13). See kehtib ka ühiskontodel ja volituse alusel kasutatavatel kontodel hoitavate vahendite kohta. Kui kõne all on pangakontod, mis on avatud ühiselt kahe isiku nimel, eeldatakse harilikult ja juhul kui ei väideta vastupidist, et kummalegi neist kuulub pool kontol hoitavatest vahenditest. Seda, kas vara kuulub võlgnikule, käsitletakse juhtumipõhiselt ja vastavatele asjaoludele tuginedes.

Artikli 50 lõike 1 punkt h – arestimisele mitte kuuluvate summade suhtes kohaldatavad eeskirjad 

Eeskirjad arestimisele mitte kuuluva vara kohta on esitatud võlgade sissenõudmise seadustiku (1981:774) 5. peatükis. Arestimisele mitte kuuluda võivad sularaha, pangahoiused ning muud nõuded ja esemed, kui selline vara on vajalik võlgniku toetuseks seni, kuni tema sissetulek on piisavalt suur asjaomaste kulude katmiseks. Selline vabastus arestimisest võimaldatakse maksimaalselt üheks kuuks, välja arvatud erakorralistel asjaoludel. Võlgnikku omandisse jäävat vara käsitlevaid eeskirju peab täiteamet kohaldama ex officio, st võlgnik ei pea selleks midagi tegema.

Artikli 50 lõike 1 punkt i – tasud, juhul kui pankadel on õigus võtta neid samaväärsete siseriiklike määruste täitmise või kontot käsitleva teabe esitamise eest, ja teave selle kohta, milline pool peab need tasud maksma 

Rootsi õiguse kohaselt ei või pangad võtta tasu arestimise või sarnase turvameetme täitmise tagamise eest; samuti ei või nad võtta tasu teabeasutusele kontot käsitleva teabe esitamise eest.

Artikli 50 lõike 1 punkt j – arestimismääruse menetlemise või täitmisega seotud mis tahes asutuse võetavate tasude skaala või muud eeskirjad, milles määratakse kindlaks asutuse võetavad tasud

Täitmise eest võetavaid tasusid reguleeritakse Rootsi täiteameti tasude määrusega (1992:1094). Täitmismenetluse raames hüvitatakse menetluskulud põhitasu, ettevalmistustasu, müügitasu ja eritasu vormis. Põhitasu on 600 Rootsi krooni. Kui täidetakse arestimismäärust käsitlevat otsust, mis on tehtud pangakontode arestimist käsitleva ELi määruse alusel, võetakse ainult 600 krooni suurune põhitasu.

Andmete kogumise korral võib andmeid koguv asutus (Rootsi täiteamet) nõuda tasuks 300 Rootsi krooni.

Artikli 50 lõike 1 punkt k – siseriiklike määruste järjestamise kord, kui seda kohaldatakse 

Rootsis arestimismäärust käsitlevaid otsuseid ei järjestata.

Artikli 50 lõike 1 punkt l – kohtud või täitevasutus, kes on pädevad/pädev rakendama õiguskaitsevahendit 

Pädev kohus, kes vaatab läbi artikli 33 lõike 1 kohase õiguskaitsevahendi taotluse, on arestimismäärust käsitleva otsuse teinud kohus (ELi siseseid konto arestimise määrusi käsitleva seaduse (2016:757) paragrahvi 9 esimene lõik).

Rootsi täiteamet on pädev vaatama läbi artikli 34 lõike 1 kohase õiguskaitsevahendi taotluse (ELi siseseid konto arestimise määrusi käsitleva seaduse (2016:757) paragrahv 10).

Pädev kohus, kes vaatab läbi artikli 34 lõike 2 kohase õiguskaitsevahendi taotluse, on piirkonnakohus, kes vaatab võlgade sissenõudmise seadustiku 18. peatüki paragrahvi 1 alusel läbi Rootsi täiteameti otsuste peale esitatud edasikaebused (ELi siseseid konto arestimise määrusi käsitleva seaduse (2016:757) paragrahvi 10 teine lõik). Võlgade sissenõudmise seadustiku 18. peatüki paragrahvis 1 viidatakse võlgade sissenõudmise määruse (1981:981) 17. peatüki paragrahvile 1. Kooskõlas võlgade sissenõudmise määruse 17. peatüki paragrahviga 1 on pädevad piirkonnakohtud need, mis on esitatud allpool. Sõna „kostja“ tähendab võlgnikku.

Kui võlgniku alaline elukoht ei ole Rootsis, vaatab artikli 34 lõike 2 kohase õiguskaitsevahendi taotluse läbi Nacka piirkonnakohus.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 50 lõike 1 punkt m – kohtud, kellele saab esitada edasikaebuse, ja edasikaebuse esitamise tähtaeg, kui selline tähtaeg on kindlaks määratud 

Edasikaebused artikli 33 ning artikli 35 lõigete 1 ja 3 kohaselt tehtud otsuste peale esitatakse apellatsioonikohtule ja ülemkohtule. Edasikaebus tuleb esitada sellele kohtule, kes tegi edasikaevatava otsuse. Edasikaebus esitatakse kolme nädala jooksul alates kuupäevast, mil edasikaevatav otsus tehti. Edasikaebuse esitamise eeskirjad on sätestatud kohtumenetluse seadustiku 49. ja 52. peatükis.

Edasikaebused Rootsi täiteameti poolt artikli 34 lõike 1 või artikli 35 lõigete 3 ja 4 kohaselt tehtud otsuste peale esitatakse järgmistele piirkonnakohtutele. Sõna „kostja“ tähendab võlgnikku.

Kui võlgniku alaline elukoht ei ole Rootsis, vaatab Rootsi täiteameti otsuse läbi Nacka piirkonnakohus. Edasikaebus tuleb aga esitada Rootsi täiteametile. Edasikaebus otsuse peale esitatakse kolme nädala jooksul alates kuupäevast, mil otsus tehti edasikaebajale teatavaks. Rootsi täiteameti otsuste edasi kaebamise eeskirjad on sätestatud võlgade sissenõudmise seadustiku (1981:774) 18. peatükis ja võlgade sissenõudmise määruse (1981:981) 17. peatükis.

Edasikaebus piirkonnakohtu poolt artikli 34 lõike 2 kohaselt tehtud otsuse peale esitatakse apellatsioonikohtule. Kui otsuse tegi apellatsioonikohus, esitatakse edasikaebus ülemkohtule. Edasikaebus tuleb aga esitada sellele kohtule, kes tegi edasikaevatava otsuse. Edasikaebus tuleb esitada kolme nädala jooksul alates otsuse tegemise kuupäevast juhul, kui otsus tähendab, et küsimus on lahendatud, kui otsus on tehtud istungil või kui istungil on tehtud avaldus selle kohta, kuna otsus teatavaks tehakse. Muul juhul on edasikaebuse esitamise tähtaeg kolm nädalat alates kuupäevast, mil otsus tehti edasikaebajale teatavaks. Edasikaebusi käsitlevad eekirjad on sätestatud kohtute seaduse (1996:242) paragrahvides 38–41.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 50 lõike 1 punkt n – kohtukulud 

Eeskirjad kohtukulude kohta on sätestatud üldkohtute kulude määruses (1987:452). Konto arestimise määruse taotluse tasu on 2800 Rootsi krooni.

Tasu makstakse taotluse esitamise ajal.

Artikli 50 lõike 1 punkt o – dokumentide tõlkimisel aktsepteeritavad keeled

Inglise keel

Viimati uuendatud: 03/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.