Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Itävalta

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys


*pakollinen kenttä

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Toimivalta antaa eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys, joka koskee tällaista turvaamismääräystä koskevan asetuksen 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa virallisessa asiakirjassa yksilöityä vaatimusta ja jota haetaan ennen täytäntöönpanon aloittamista, on Wienin keskustan piirioikeudella (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Muussa tapauksessa toimivaltainen on se tuomioistuin, jossa on ensimmäisen hakemuksen jättöhetkellä vireillä täytäntöönpanomenettely, jonka osalta eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys on tarkoitus antaa.

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Kun eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräyksen saamista koskeva menettely on vireillä Itävallan ulkopuolella, toimivalta hankkia tilitietoja on sillä piirioikeudella, jonka alueella velallisella on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka.

Jos velallisella ei ole kotipaikkaa eikä vakinaista asuinpaikkaa Itävallassa, toimivaltainen on Wienin keskustan piirioikeus (ks. edellä 50 artiklan 1 kohdan a alakohtaa koskeva teksti). Wienin keskustan piirioikeuden yhteystiedot löytyvät täältä:

Jos eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen antamista koskeva menettely on vireillä itävaltalaisessa tuomioistuimessa, kyseisellä tuomioistuimella on myös toimivalta hankkia tilitietoja.

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Velvoitteeseen liitetään tuomioistuimen in personam -määräys. Tuomioistuimen määräyksessä on vaadittava velallista ilmoittamaan Itävallassa sijaitsevat pankkitilinsä. Määräyksessä on kiellettävä velallista käyttämästä eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen piiriin kuuluvilla Itävallassa sijaitsevilla pankkitileillään olevia varoja turvaamismääräyksellä turvattavaan määrään asti. Määräyksessä velallinen on myös määrättävä purkamaan kaikki suoraveloitusvaltuutukset ja pysyväistoimeksiannot, joiden perusteella turvattavalta tililtä veloitetaan summia, siltä osin kuin ne vaarantavat eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen avulla turvattavan määrän perittävyyden ja niitä ei voida hoitaa turvaamisen ulkopuolelle jäävästä määrästä.

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Muutoksenhausta päättää se tuomioistuin, joka on antanut eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen. Muutoksenhaku on osoitettava kyseiselle tuomioistuimelle (ks. edellä 50 artiklan 1 kohdan a alakohtaa koskeva kohta).

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

10 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta: Täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on Wienin keskustan piirioikeus.

23 artiklan 3 kohta: Jos Itävalta on ainoastaan täytäntöönpanojäsenvaltio, toimivaltainen viranomainen, jolle asiakirjat toimitetaan, on Wienin keskustan piirioikeus.

Jos määräys annetaan Itävallassa, määräyksen antaneen tuomioistuimen on suoritettava toimittaminen. Jos eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä haetaan ennen pääasiakanteen käsittelyn alkamista tai sen lainvoimaisen päätökseen saattamisen jälkeen mutta ennen täytäntöönpanon alkamista, toimivaltainen on Wienin keskustan piirioikeus. Muissa tapauksissa toimivalta on sillä piirituomioistuimella (Bezirksgericht) tai aluetuomioistuimella (Landesgericht), jossa ensimmäisen hakemuksen tekoaikaan on vireillä pääasiakannetta koskeva oikeudenkäynti tai täytäntöönpanomenettely, jonka vuoksi eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys on tarkoitus antaa.

23 artiklan 5 ja 6 kohta sekä 27 artiklan 2 kohta: Jos tilivarojen turvaamismääräys on annettu Itävallassa, täytäntöönpanon osalta toimivaltainen viranomainen on määräyksen antanut tuomioistuin. (Määräyksen antanut tuomioistuin: katso 23 artiklan 3 kohtaa koskeva vastaus.)

Jos tilivarojen turvaamismääräystä ei ole annettu Itävallassa, toimivalta kuuluu Wienin keskustan piirioikeudelle.

25 artiklan 3 kohta: Tässä tapauksessa ilmoitus on toimitettava Wienin keskustan piirioikeudelle.

28 artiklan 3 kohta: Tässä tapauksessa asiakirjat on toimitettava Wienin keskustan piirioikeudelle.

36 artiklan 5 kohta: Tässä tapauksessa päätös on toimitettava Wienin keskustan piirioikeudelle.

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Jos tilivarojen turvaamismääräys annetaan Itävallassa, määräyksen antaneella tuomioistuimella on myös toimivalta panna se täytäntöön.

Jos tilivarojen turvaamismääräys annetaan toisessa jäsenvaltiossa, toimivalta panna se täytäntöön on Wienin keskustan piirioikeudella.

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Jos tilinomistajia on useita ja heillä on kullakin oikeus käyttää tiliä itsenäisesti eli kyseessä on esimerkiksi tai-tili (Oder-Konto), vaatimus voidaan turvata tehokkaasti, myös siinä tapauksessa, että eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys koskee vain yhtä tilinomistajaa, koska velallisella on oikeus maksaa vaatimus yksinään.

Jos kyseessä on sen sijaan ja-tili (Und-Konto), jota tilinomistajat voivat käyttää vain yhdessä, varojen turvaaminen tulee kyseeseen vain silloin, kun tilivarojen turvaamismääräys koskee kaikkia käyttöoikeuden haltijoina olevia tilinomistajia (esim. jos kaikki tilinomistajat ovat solidaarisesti yhteisvastuullisia velallisia).

Jos eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen antamista koskeva menettely on käynnissä velallisena olevaa Treuhand-tilin haltijaa vastaan, päämies voi täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain (Exekutionsordnung, EO) 37 §:n mukaan vastustaa menettelyä. Vastustaessaan menettelyä päämies vetoaa siihen, että tilillä olevat varat on uskottu velallisen haltuun, mutta niitä ei pidä katsoa osaksi tämän omaisuutta, eivätkä ne näin ollen kuulu varoihin, jotka ovat käytettävissä velkojan vaateen täyttämiseksi.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Vaatimukseen sovellettavaa ulosmittaussuojaa koskevat säännökset on esitetty täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain 290 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä ja siihen liittyvää tilien suojaa koskevat säännökset lain 292 i §:ssä. Säännöksiä voi tarkastella osoitteessa http://www.ris.bka.gv.at/. Ne ovat pakottavaa lainsäädäntöä.

Säännöllinen palkka- ja eläketulo on ulosmitattavissa rajoitetusti, ja suojaosan suuruus (vähimmäistoimeentulo) riippuu näiden tulojen suuruudesta ja velallisen elatusvelvoitteiden määrästä. Näitä määriä korotetaan vuosittain, ja ne esitetään liittovaltion oikeusministeriön verkkosivulla julkaistavissa taulukoissa ( https://www.bmj.gv.at/service/publikationen/Drittschuldnererkl%C3%A4rung.html).

Niin kutsuttua tilisuojaa koskevalla säännöllä, joka sisältyy täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain 292 i §:ään, pyritään estämään se, että ulosmittauskelpoisten määrien noston jälkeen velallisen tilille siirretty ulosmittauksen piiriin kuulumaton vähimmäistoimeentulo ulosmitattaisiin uudelleen. Kun maksuvelvollisen tilille suoritetaan rajoitetusti ulosmittauskelpoisia maksuja, ulosmittaus on hakemuksesta keskeytettävä, jos tilin saldo vastaa ulosmittauksesta seuraavaan maksupäivään sitä osaa tuloista, joka ei kuulu ulosmittauksen piiriin.

Tämän lisäksi tietyt varat on täytäntöönpanolain 290 §:n nojalla vapautettu kokonaan ulosmittauksesta. Näitä ovat muun muassa seuraavat suoritukset:

1. edustuskorvaukset, joilla korvataan ammatillisten tehtävien hoitamisesta tosiasiallisesti aiheutuneita lisäkustannuksia;

2. lakisääteiset avustukset ja etuudet, jotka myönnetään fyysisen tai henkisen vamman taikka avun tai pitkäaikaishoidon tarpeen aiheuttamien lisäkustannusten kattamiseksi;

3. hyvitykset ja kulukorvaukset luontoisetuuksiin liittyvistä oikeuksista, lakisääteisen sosiaaliturvan mukaiset kustannusten korvaukset ja hoitokuluista maksettavat korvaukset;

4. lakisääteinen perheavustus.

Ulosmittausta koskevaa vapautusta ei sovelleta, jos täytäntöönpano koskee vaatimusta, jonka maksamiseksi tietty suoritus on tarkoitettu. Velallisen on tehtävä hakemus saadakseen vapautuksen varojen turvaamisesta.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Pankeilla on oikeus saada eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen toteuttamisesta sekä välitoimimenettelyn (einstweilige Verfügung, vastaava Itävallan lainsäädännön mukainen väline) toteuttamisesta 25 euron kertakorvaus.

Tuomioistuin määrää pankin hakemuksesta velkojan korvaamaan pankille aiheutuneet kustannukset.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Turvaamismääräyksen käsittelystä tai täytäntöönpanosta taikka tilitietojen toimittamisesta ei peritä erillisiä maksuja.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Itävallan täytäntöönpanolainsäädäntöön sisältyvät vaatimusten turvaamista koskevat välineet ovat periaatteessa turvaamistoimen täytäntöönpano (Exekution zur Sicherstellung) ja välitoimimenettely (einstweilige Verfügung).

Turvaamistoimen täytäntöönpano (täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain 370 § ja sitä seuraavat pykälät) turvaa velkojan vaatimuksen ennen sen tuloa lainvoimaiseksi, minkä jälkeen se pannaan täytäntöön. Turvaamistoimen täytäntöönpanon edellytyksenä on, toisin kuin välitoimimenettelyn kohdalla, täytäntöönpanoasiakirja, joka ei kuitenkaan ole vielä täytäntöönpanokelpoinen. Turvaamistoimen täytäntöönpano voidaan toteuttaa vain rahallisten vaateiden täyttämiseksi. Eräs täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain 374 §:n 1 momentissa mainittu turvaamistoimi on saatavien ulosmittaus (Pfändung von Forderungen), jossa velkoja saa panttioikeuden.

Turvaamistoimen täytäntöönpanon yhteydessä velkoja saa panttioikeuden. Eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräysmenettelyä koskevan asetuksen 32 artiklan mukaan tilivarojen turvaamismääräyksellä on sama asema kuin vastaavalla kansallisella määräyksellä täytäntöönpanojäsenvaltiossa mahdollisesti on. Tätä varten Itävallan lainsäädännössä säädetään, että eurooppalaisen turvaamismääräyksen välityksellä syntyy panttioikeus, jos velkoja on jo hankkinut tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan. Panttioikeuden syntymisestä on ilmoitettava pankille ja velalliselle. Näin taataan yhdenmukaisuus turvaamistoimen täytäntöönpanon kanssa.

Rahallisten vaateiden turvaamiseksi toteutettavan välitoimimenettelyn (täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain 378 § ja sitä seuraavat pykälät) yhteydessä ei synny panttioikeutta eikä etusija-asemaa. Velkoja ei tarvitse välitoimimenettelyn käynnistämiseksi täytäntöönpanoasiakirjaa.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Oikeussuojakeinoista päättää se tuomioistuin, joka on antanut eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen. Oikeussuojakeinoa koskeva hakemus on osoitettava kyseiselle tuomioistuimelle (ks. edellä 50 artiklan 1 kohdan a alakohtaa koskeva kohta).

34 artiklan 1 ja 2 kohta: Jos tilivarojen turvaamismääräys annetaan toisessa jäsenvaltiossa, toimivalta päättää oikeussuojakeinosta on Wienin keskustan piirioikeudella. Oikeussuojakeinoa koskeva hakemus on osoitettava kyseiselle tuomioistuimelle.

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräysmenettelyä koskevan asetuksen 33, 34 tai 35 artiklan mukaisiin päätöksiin voi hakea muutosta valituksella (Rekurs). Valitus on jätettävä 14 päivän kuluessa siihen tuomioistuimeen, joka on antanut kiistanalaisen päätöksen, ja se on osoitettava sille aluetuomioistuimelle tai ylioikeudelle, jonka tuomiopiirissä kyseinen piiri- tai aluetuomioistuin sijaitsee. Valituksen on oltava asianajajan allekirjoittama.

Valituksen määräaika alkaa kiistanalaisen päätöksen kirjallisen version tiedoksiantopäivästä.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen antamisesta peritään maksu vain, jos hakemus tehdään muussa kuin siviilioikeudenkäynnissä. Sen lisäksi tilivarojen turvaamismääräyksen muutoksenhakumenettelystä peritään kertamaksu. Maksuja koskevat säännökset sisältyvät tuomioistuinmaksuja koskevan lain (Gerichtsgebührengesetz, GGG) maksutariffia 1 koskevaan huomautukseen 2, maksutariffia 2 koskevaan huomautukseen 1a ja maksutariffia 3 koskevaan huomautukseen 1a. Maksujen suuruus riippuu vaatimuksen määrästä, ja se on puolet siviilioikeudenkäynnissä perittävästä kiinteämääräisestä maksusta. Säännökset ja taulukot ovat saatavilla osoitteessa http://www.ris.bka.gv.at/.

Oikeudenkäyntimaksut ovat kiinteämääräisiä.

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Ei ole

Päivitetty viimeksi: 18/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.