Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kypros

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys


*pakollinen kenttä

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Tuomioistuimet, jotka ovat toimivaltaisia antamaan tilivarojen turvaamismääräyksen, ovat aluetuomioistuimet.

Nicosia District Court

 • Osoite: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 22865518
 • Faksi: (+357) 22304212 / 22805330
 • Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Limassol District Court

 • Osoite: 8, Lord Byron Avenue, P. O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 25806100 / 25806128
 • Faksi: (+357) 25305311
 • Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Larnaca District Court

 • Osoite: Artemidos avenue, 6301 Larnaca, P. O. Box 40107, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 24802721
 • Faksi: (+357) 24802800
 • Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Paphos District Court

 • Osoite: Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides street, 8100 - Paphos, P. O. Box 60007, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 26802601
 • Faksi: (+357) 26306395
 • Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Famagusta District Court

 • Osoite: 2 Sotiras street, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 23730950 / 23742075
 • Faksi: (+357) 23741904
 • Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Viranomainen, jolla on toimivalta hankkia tilitietoja (tiedonhankintaviranomainen), on keskuspankki.

Yhteystiedot:

Osoite:

Central Bank of Cyprus

Kennedy Avenue 80

1076 Nicosia

Kypros

tai P.O.BOX 25529, 1395 Nicosia, Cyprus

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Pankit ja luottolaitokset toimittavat tiedot tiedonhankintaviranomaiselle eli Kyproksen keskuspankille (ks. Kyproksen keskuspankista vuosina 2002–2017 annettujen lakien 6 § ja asetuksen (EU) N:o 655/2014 14 artiklan 5 kohdan a alakohta).

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Aluetuomioistuimen päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta.

Supreme Court

 • Osoite: Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 22865741
 • Faksi: (+357) 22304500
 • Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Viranomainen, joka on toimivaltainen toteuttamaan nämä toimet, on oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö.

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia osallistumaan turvaamismääräyksen täytäntöönpanoon asetuksen (EU) N:o 655/2014 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ovat haastemiehet.

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Kyproksessa ei ole lainsäädäntöä yhteis- ja hallintatilien turvaamisesta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Asianosaisen, joka haluaa turvata tällaisen tilin, tulee kääntyä tuomioistuimen puoleen. Kyseinen tuomioistuin voi yleisen toimivaltansa puitteissa määrätä joko koko määrän tai sen osan turvaamisesta ottaen huomioon kunkin tapauksen olosuhteet.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Kyproksen lainsäädännössä ei säädetä tällaisten määrien vapauttamisesta ulosotosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, lukuun ottamatta määriä, jotka turvataan rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tällaiset määrät vapautetaan turvaamisesta ja ulosotosta verojen perintää varten verotuksesta vuosina 1962 ja 2014 annettujen lakien 9(B) §:n ja arvonlisäverosta vuosina 2000–2014 annetun lain liitteessä X olevan kohdan 13 mukaisesti.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Kyproksen lainsäädännössä ei kielletä pankkeja perimästä maksua tilitietojen toimittamisesta. Tällaiset maksut peritään tilinomistajalta.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Ei ole kustannuksia.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Tästä ei ole säännöksiä.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Aluetuomioistuimet (50 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti).

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Aluetuomioistuimen päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta (21 artikla) 42 päivän kuluessa siviiliprosessisääntöjen 35 §:n 2 momentin mukaisesti. Väliaikaiseen päätökseen on haettava muutosta 14 päivän kuluessa sen antamisesta.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Yksityiskohtaisesti eritellyt oikeudenkäyntimaksut löytyvät Linkki avautuu uuteen ikkunaanseuraavan linkin sivuilta 19–30.

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Kreikan lisäksi hyväksytään englanniksi käännetyt asiakirjat.

Päivitetty viimeksi: 04/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.